Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania granulacji komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym
PL
Celem pracy było zbadanie procesu granulowania komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym w granulatorze bębnowym. Badania przeprowadzono przy zmiennej zawartości dodatku pyłu bazaltowego równym: 35, 40, 45, 50 i 55% masy próbki oraz przy zmiennej prędkości obrotowej bębna granulatora równej: 33, 55, 76, 97, 119 i 141 obr/min. Oceny procesu granulacji dokonano na podstawie analizy granulometrycznej cząstek.
EN
The aim of this study was to investigate sewage sludge granulation process with basalt dust in a drum granulator. The investigation were carried out at a different additive of basalt dust content equal to 35, 40, 45, 50 and 55% of sample weigh and at different rotation frequency of drum granulator equal to 33, 55, 76, 119 and 141 rpm. The granulation process was evaluated on the basis of granulometric analysis of particles.
2
Content available remote Granulacja zhigienizowanych osadów ściekowych
PL
Głównym celem pracy było zbadanie wpływu dodatku materiału suchego w procesie granulacji osadów ściekowych na jakość granulatu. W niniejszej pracy badania procesu granulacji prowadzono w granulatorze bębnowym. Próbki osadu do badań zostały pobrane z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek i został zebrany po filtracji na taśmowej prasie filtracyjnej. W pracy pokazano wpływ udziału masowego dodatku CaO na jakość powstałych granul.
EN
The main objective of this study was to investigate an influence of dry ma terial quantities on the efficiency of sewage sludge granulation process. The granulation tests were carried out in a drum granulator. The sediment samples were taken from the Wroclaw Wastewater Treatment Plant "Janówek” after dewatered by filtration in a belt filter press. The effect of CaO addition on quality of granules is presented.
3
Content available remote Sekwestacja ditlenku węgla przez mikroalgi
PL
W pracy zaprezentowano metodę konwersji ditlenku węgla w biomasę przy wykorzystaniu kultury mikroalg. Badania przeprowadzono na fotobioreak-torach o działaniu ciągłym w skali pilotowej przy różnej objętości roboczej oraz dla różnych stopni rozcieńczenia kultury. Wykazano, że dla tego samego typu fotobioreactora wpływ na efektywność konwersji ditlenku węgla na biomasę mają takie parametry jak: względna powierzchnia oświetlona oraz stopień rozcieńczenia kultury.
EN
In this paper results of experimental tests on carbon dioxide sequestration and conversion to biomass by microalgae are presented. Experiments were carried out in a pilot scale tubular photobioreactors. For one type of continuous photobioreactor a total volume and dilution were changed. As a result it was shown that the efficiency of carbon dioxide conversion depended on the dilution degree and specific illuminated surface.
4
Content available remote Rozkład naprężeń w odwadnianych osadach filtracyjnych
PL
W pracy przedstawiono analizę procesu powstawania naprężeń w osadach filtracyjnych odwadnianych przez przedmuchiwanie powietrzem. Wewnątrz osadu powstaje nierównomierny rozkład nasycenia filtratem. W pracy przedstawiono mechanizm i model operacji odwadniania oraz wyjaśniono zjawisko powstawania nierównomiernego rozkładu naprężeń wewnątrz osadu. Model pozwala na wyznaczenie rozkładów odkształceń i naprężeń powstających wewnątrz osadu.
EN
Study of stress formation in cakes dewatered by air blowing is presented in the paper. Inside a cake irregular saturation distribution is created during de-watering. The mechanism and model of dewatering process were described and phenomenon of irregular stress distribution was explained. The model enables the estimation of strain and stress distribution created inside a filter cake.
5
Content available remote Odwadnianie osadów filtracyjnych wspomagane ścinaniem
PL
W pracy zaprezentowano proces odwadniania osadów filtracyjnych z jednoczesnym niszczeniem ich struktury poprzez ścinanie, które wymuszano drganiami mechanicznymi. Z przeprowadzonych eksperymentów otrzymano krzywe odwadniania. Rezultaty porównano z wynikami standardowego procesu odwadniania grawitacyjnego. Przedstawione wyniki pokazują możliwość intensyfikacji procesu odwadniania grawitacyjnego osadów mineralnych przy zastosowaniu układów wymuszających destrukcję struktury wewnętrznej osadów.
EN
The process of sludge dewatering supported by horizontal vibration is presented in the paper. Based on experimental results dewatering curves were created and shown. The results were compared with the standard gravity sludge dewatering process. Mineral sludge dewatering process supported by vibrations led to the decrease of final moisture content in filter cakes.
PL
Zaprezentowano wyniki eksperymentów, przeprowadzonych na urządzeniu testowym w skałi laboratoryjnej, polegających na grawitacyjnym zagęszczaniu komunalnych ścieków pofermentacyjnych zmieszanych z różnymi dawkami flokulanta syntetycznego w postaci polielek-trolitu kationowego. Wyznaczono krzywe odwadniania dła każdej dawki dozowanego polimeru. Wykazano, że na podstawie analizy otrzymanych krzywych można dokonać wyboru optymałnej ilości dozowanego polielektrolitu.
EN
Results of experimental tests on gravity dewatering of municipal sewage sludges were presented in the paper. Experiments on gravity dewatering of sewage studges conditioned with different quantity of fioc-culation agent, i.e. cationic polyelectrolyte, were carried out in a labo-ratory stand. As a result of these investigations a series of dewatering curves were obtained. It was confirmed that on the basis of dewatering curves the optimum dosage of polyelectrolyte could be suggested.
7
PL
W ramach pracy przeprowadzono szereg prób filtracji i odwadniania materiałów ziarnistych na filtrze próżniowym. Długotrwałe odwadnianie przy zmiennych warunkach procesu pozwołiło na uzyskanie krzywych ciśnienia kapiłarnego. Badania prowadzono dla zmieniających się wartości ciśnienia odwadniania w zakresie od 0,01 MPa do 0.05 MPa oraz dwóch rodzajów odwadnianych cieczy. Materiałem ziarnistym użytym w badaniach była ziemia okrzemkowa (Celite) o gęstości p = 2150 kg/m3 i przeciętnej wielkości ziarna d50 = 54 @mu; Potwierdzono możliwość zastosowania krzywej kapilarnej do oceny zdolności placka fiłtracyjnego do odwadniania.
EN
A number of filtration and dewatering tests were carried out in a labo-ratory vacuum filter. Long-term dewatering of filter eakes with varia-ble process parameters ailowed one to obtain individual capillary pres-sure curves. The study was carried out for dewatering pressure vary-ing in a rangę from 0.01 MPa to 0.05 MPa and using two types of dewa-tered hquid. Granular materiał used in tests was diatomaceous earth (Celite) with density of ρ = 2150 kg/m3 and average particle diameter equal to d50>/sub>= 54 μ. Application of the capiHary pressure curve to est-imate the ability of filter cake for dewatering was confirmed.
PL
W ramach pracy zaprezentowano krzywe odwadniania materiału ziarnistego uzyskane przy różnym stężeniu środka powierzchniowo czynnego w fittracie. Eksperymenty przeprowadzono dła ciśnień odwadniania od 0.02 do 0,07 MPa. Rezultaty eksperymentów przedstawione są na wykresach oraz przeprowadzono ich dyskusję. Wyniki doświadczeń pokazują możłiwość intensyfikacji procesu odwadniania poprzez dodawanie środków powierzchniowo czynnych.
EN
Characteristics of dewatering curves obtained for the different concen-tration of surfactant in the filtrate arę presented in the paper. Experi-ments were carried out for dewatering pressures from 0.02 to 0.07 MPa. Results of experiments arę graphicatly presented and their discussion is performed. Supporting of dewatering process using surfactants results in the decreasing of finał saturation of fitter cakes. Key words: vacuum filtration, dewatering, surfactants, granular materia!, saturation
9
Content available remote Identyfikacja rozkładu wielkości porów w osadzie filtracyjnym
PL
W pracy zaproponowano procedurę identyfikacji rozkładu wielkości porów na podstawie krzywej ciśnienia kapilarnego oraz rozkładu gra-nutometrycznego materiału ziarnistego. Model osadu filtracyjnego zakłada, że każdej cząstce ciała ziarnistego przyporządkowana jest przestrzeń międzyziarnowa oraz strefa martwa. Model zweryfikowano eksperymentalnie. Wyznaczono przeciętną wielkość porów osadu filtracyjnego oraz odchylenie standardowe.
EN
The identification procedurę dealing with porę size distribution on basis of capillary pressure curve and particle size distribution of granu-lar materiał is proposed in the paper. The fitter cake model assumes that a sphericai porę and dead żonę arę assigned to each particle. The modę] was experimentaHy verified and porę size distribution parame-ters such as the mean porę size and standard deviation were estimated.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wytrzymałością materiału ziarnistego a parametrami jego struktury granulometrycznej. Badania przeprowadzono dla czterech różnych materiałów; kulki szklane, piasek, elektrokorund i cegła. Dla każdej próbki materiału wyznaczono parametry granulometryczne: wielkość i kształt cząstek, wskaźnik różnoziarnistości, stopień zagęszczenia oraz parametry wytrzymałościowe: kąt tarcia wewnętrznego, kohezje i indeks płynięcia. Ostatecznie, kąt tarcia wewnętrznego został liniowo powiązany z parametrami granulometrycznymi.
EN
The aim of this paper was the determination of a relationship between the strength of granular material and parameters describing its granulometric structure. The experiments were carried out using four different powders composed of glass, sand, aluminum oxide and brick particles. For each sample the average size, shape, uniformity coefficient, density index, angle of internal friction, cohesion and flow index were determined. Finally, the angle of internal friction was linearly related to all granulometric parameters.
11
Content available remote Odwadnianie osadów filtracyjnych wspomagane środkami powierzchniowo czynnymi
EN
The procedure for moisture content determination for filter cakes dewatered by air blowing was proposed and verified in the paper. The dewatering model presented assumes that the filter cake consists of a bundle of tortuous capillaries of different diameters, side channels and dead zones. The relationship between surface tension and saturation of filter cakes were presented. The method was verified using calcium carbonate powders with mean diameters of 67 mm and 17 mm. The experiments were carried out in the laboratory vacuum filter. The dewatering process supported by surfactants resulted in decreasing the final saturation of filter cakes.
12
Content available remote Wyznaczanie wytrzymałości częściowo odwodnionych osadów filtracyjnych
PL
W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania wytrzymałości osadów filtracyjnych częściowo odwodnionych przez przedmuchiwanie powietrzem. Osady takie powstają m.in. w wyniku filtracji plackowej realizowanej na próżniowych filtrach bębnowych. Metoda pozwala wyznaczyć wytrzymałość osadów filtracyjnych o nasyceniu cieczą w granicach od 20 do 80% tj. w obszarze kapilarnym. Metoda została przetestowana na osadach filtracyjnych złożonych z cząsteczek węglanu wapnia o przeciętnej średnicy 43 urn. Zaprezentowane wyniki uzyskano na podstawie testów bezpośredniego ścinania oraz z eksperymentów odwadniania osadów przez przedmuchiwanie powietrzem.
EN
In the paper the procedure for strength determination of partially dewatered filter cakes was proposed and verified. Filter cakes considered were dewatered in vacuum filters by airflow through the filter cake. The method is apphcable for filter cakes with saturation in the range from 20% to 80%, i.e. in the capillary region. Verification was carried out in filter cakes consisted of carbon carbonate partieles with the mean diameter equal to 43 urn. The results were obtained on the basis of direct shear tests and the determination of a capillary curve.
13
Content available remote Rozbieżności wyników analiz granulometrycznych
EN
In the paper a random vector describing geometrical parameters of particle and an n-dimensional probability density function were considered. Discrepancies of granulometric analyses were discussed and illustrated via experiments.
PL
Głównym celem pracy było określenie wpływu wydłużenia cząstek na kąt tarcia wewnętrznego. Pomiary wykonano na aparacie bezpośredniego ścinania. Do badań użyto 8 materiałów ziarnistych. Kąt tarcia obliczano z kryterium wytrzymałościowego Coulomba-Mohra.
EN
The influence of the particle elongation on internal friction angle of granular materials was investigated. Measurements have been made on the new direct shear apparatus. The experiments were carried out using 8 powders as a tested material. The friction angle was calculated on the base of Coulomb-Mohr criterion.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wpływu zawartości wilgoci w materiale ziarnistym na graniczny kąt pochylenia zboczy składowisk. Do wyznaczania kąta zastosowano, rozszerzone o parametr nasycenia, kryterium wytrzymałościowe Coulomba. Rozpatrzono przypadek składowania węglanu wapnia. Pomiary parametrów wytrzymałościowych wykonano na aparacie bezpośredniego ścinania.
EN
The aim of this paper is to show the influence of the moisture content in granular material on the angle of the pile slope. An estimation of the slope angle is based on the extended Coulomb criterion, which includes the saturation parameter. Limestone piles were considered as a stored granular material. Measurements of strength parameters was carried out on the direct shear cell.
PL
Głównym celem pracy było określenie wytrzymałości na rozciąganie osadów powstałych w procesie filtracji plackowej w zależności od stopnia nasycenia osadów cieczą. Pomiary wykonano na aparacie bezpośredniego ścinania. Do badań użyto węglanu wapnia. Wytrzymałość na rozciąganie obliczano z kryterium wytrzymałościowego Coulomba-Mohra.
EN
The influence of the saturation on tensile strength of filter cakes was investigated. The measurements on the new direct shear apparatus have been made. The experiments were carried out using limestone powder as a tested material. The tensile strength was calculated on the base Coulomb-Mohr criterion.
PL
Celem niniejszej pracy jest skorelowanie wytrzymałości na rozciąganie częściowo odwodnionych osadów filtracyjnych z krzywą ciśnienia kapilarnego wyznaczoną w trakcie eksperymentów odwadniania. Zaprezentowane wyniki uzyskano dzięki testom bezpośredniego ścinania oraz odwadniania osadów przez przedmuchiwanie powietrzem. Przedstawiono model fizyczny procesu odwadniania. Uzyskane dane ilościowe wykorzystano do wyznaczenia rozkładu wielkości porów wewnętrznych osadu filtracyjnego zbudowanego z cząstek węglanu wapnia.
EN
The aim of this paper is a correlation of tensile strength of partially dewatered filter cakes with capillary pressure curve obtained during dewatering experiments. The results presented are based on shear tests of filter cakes with different moisture content. The model of dewatering process is presented. The experimental data are used for determination of capillary size distribution of filter cake build of limestone particles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.