Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microsilica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wykazanie, na podstawie badań własnych, czy zastosowanie do produkcji betonu odpadów przemysłowych, tj. krzemionkowych popiołów lotnych (FA ) i mikrokrzemionki zagęszczonej (SF), wpływa korzystnie na szerokość rozwarcia mikrorys przy styku kruszywa grubego i zaczynu cementowego. W pracy przedstawiono rezultaty analizy mikrostrukturalnej, przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), betonu z hybrydowymi dodatkami w postaci FA oraz SF. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych dowiedziono, że synergia oddziaływania obu dodatków mineralnych na strukturę kompozytu betonowego pozwala na zmniejszenie rozwarcia mikrorys pomiędzy kruszywem grubym a matrycą cementową. Dodatkowo zmniejszenie szerokości mikrorys w warstwie stykowej, poprzez zastosowanie dodatków mineralnych, zwiększa trwałość betonu.
EN
The aim of the article is to prove, on the basis of own research, whether the use of industrial waste for the production of concrete, ie: siliceous fly ash (FA ) and compacted silica fume (SF), is justified in terms of economics and ecology. The paper presents the results of microstructural analysis with Scanning Electron Microscope (SEM) of concrete with the use of hybrid additives FA and SF. Based on the results from a wide range of experimental studies, it has been proved that synergy of interaction of both mineral additives on the structure of a concrete composite allows to reduce the microcracks between the coarse aggregate and the cement matrix. The reduction of the microcraks in the contact layer, by using mineral additives, effects the increase of concrete durability.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonów z łącznym dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA) oraz mikrokrzemionki (Silica fume – SF). W celu potwierdzenia pozytywnego wpływu zastosowanych odpadów przemysłowych w betonie wykonano badania odporności na pękanie, według drugiego modelu pękania, a także wytrzymałości na ściskanie – fcm oraz rozciąganie pośrednie – fctm. Odporność na pękanie kompozytów oceniano na podstawie wyników krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIIc. Eksperymenty wykonano na betonie z różną kompozycją dodatków mineralnych – w młodym wieku, po 3 i 7 dniach dojrzewania betonu oraz po 28 dniach. Zastosowanie odpadów przemysłowych w postaci krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej pozwala na ograniczenie zużycia cementu w betonie oraz zaoszczędzenie zasobów naturalnych do produkcji klinkieru, co spełnia koncepcje budownictwa zrównoważonego. Ponadto dzięki temu uzyskano korzystniejsze wartości parametrów: fcm, fctm oraz KIIc w porównaniu do wartości otrzymanych dla betonu odniesienia.
PL
Podczas projektowania zaczynu cementowego przeznaczonego do uszczelniania kolumny rur okładzinowych jego parametry dobierane są w zależności od występujących warunków geologiczno-technicznych. Właściwości świeżego zaczynu powinny pozwalać na odpowiednie przetłoczenie go przez kolumnę rur w uszczelniany interwał przestrzeni pierścieniowej lub pozarurowej przy możliwie maksymalnym wyparciu płuczki oraz odpowiednim usunięciu pozostałości osadu. Czas gęstnienia oraz wiązania dobiera się w taki sposób, aby zaczyn rozpoczął wiązanie po wtłoczeniu go w uszczelnianą przestrzeń pierścieniową lub pozarurową. Po związaniu zaczynu następuje budowanie wczesnej wytrzymałości mechanicznej, a czas niezbędny do związania zaczynu określany jest mianem WOC (z ang. waiting on cement – „czas oczekiwania na cement”). Wymaga się, aby wartość tego parametru była możliwie niska, co umożliwi wcześniejsze przystąpienie do dalszych prac i wiercenia kolejnego interwału. W związku z tym uzyskanie krótkiego czasu WOC jest bardzo korzystne z ekonomicznego punktu widzenia i trwają prace, aby parametr ten był skracany do minimum. Ze względu na powyższe wymagania, które są stawiane zaczynom cementowym wykorzystywanym do uszczelniania otworów wiertniczych, istnieje konieczność ciągłego doskonalenia stosowanych receptur, dlatego też badaniom poddawane są coraz nowsze materiały. Jednym z takich dodatków jest dwutlenek krzemu o bardzo dużej powierzchni właściwej, dzięki czemu wykazuje on korzystny wpływ na parametry technologiczne zaczynu. Ten właśnie rodzaj mikrokrzemionki został poddany badaniom, podczas których określono wpływ SiO2 na szybkość osiągnięcia wartości WOC, co zostało omówione w niniejszej publikacji. W trakcie realizacji prac badawczych, których celem było określenie wpływu drobnoziarnistej krzemionki na szybkość osiągnięcia wartości 3,5 MPa, czyli parametru WOC, wykonano badania dla czterech receptur zaczynów. Jedna z receptur to zaczyn kontrolny, który służył za punkt odniesienia, kolejne trzy zaczyny to składy zawierające odpowiednio 10%, 20% i 30% drobnoziarnistej mikrokrzemionki SBC. Podczas badań wstępnych określono wpływ stosowanego dodatku na parametry technologiczne świeżego zaczynu. Następnie skoncentrowano się na wartościach wczesnej wytrzymałości mechanicznej stwardniałego zaczynu. Badania prowadzono za pomocą metody nieniszczącej przy użyciu UCA w warunkach otworopodobnych (temperatura 30°C i ciśnienie 5 MPa). Określono wytrzymałość na ściskanie po upływie ustalonego czasu (12, 42, 48 godzin) oraz czas, po jakim uzyskano wymagane wartości wytrzymałości na ściskanie (3 MPa, 3,5 MPa, 4 MPa, 10 MPa). Na podstawie otrzymanych wyników określono wpływ dodatku drobnoziarnistej mikrokrzemionki na parametr WOC, czyli na szybkość osiągnięcia wartości wytrzymałości 3,5 MPa.
EN
When designing a cement slurry for sealing a column of casing pipes, its parameters are selected depending on the geological and technical conditions. The properties of the fresh cement slurry should be that it can be properly forced through the column of pipes into the interval of the annular space being sealed with the possible maximum removal of the drilling mud. The thickening and setting time is selected in such a way that the cement slurry begins to set after being pressed into the annular space being sealed. When the slurry is set, early mechanical strength starts to build up. The time needed for the cement slurry to set is called WOC (waiting on cement). The value of this parameter should be as short as possible, thus allowing for earlier commencement of further work and drilling of the next interval. Therefore, obtaining a short WOC time is very beneficial from an economic point of view and work is underway to keep this parameter to a minimum. Due to the above requirements, which are posed by cement slurries used to seal boreholes, it is necessary to continuously improve the recipes used, which is why newer materials are being tested. One of such additions is silicon dioxide with a very large specific surface area, thanks to which it has a beneficial effect on the technological parameters of the cement slurry. This type of microsilica has been studied and the effect of SiO2 on the rate of reaching WOC value has been determined, which is discussed in this publication. During the research works aimed at determining the effect of fine-grained silica on the rate of reaching 3.5 MPa, or the WOC parameter, tests were carried out for four cement slurries formulas. One of the recipes was a control slurry that served as a reference point, the next three slurries were compositions containing 10%, 20% and 30% of SBC fine-grained microsilica, respectively. During the preliminary tests, the effect of the applied additive on the technological parameters of the fresh cement slurry was determined. Then we focused on the values of early mechanical strength of the hardened cement slurry. The tests were carried out by non-destructive method using UCA under borehole-like conditions (temperature of 30°C and pressure of 5 MPa). We determined the compressive strength after a specified time (12, 42, 48 hours), and the time after which the compressive strength values were obtained (3 MPa, 3.5 MPa, 4 MPa, 10 MPa). On the basis of the obtained results, the effect of fine-grained microsilica addition on the WOC parameter was determined, i.e. on the rate of reaching the strength value of 3.5 MPa.
4
Content available remote Microsilica filler for polyurea systems
EN
Microsilica is widely used as a reinforcing filler due to its high commercial availability and low price, which plays a significant role in reducing production costs. It fills the empty volumes of the material and decreases the porosity, which in turn improves the mechanical properties of composites. Polyurea coatings modified with microsilica and aerosil were prepared using a spray-coating machine. The materials were characterised in terms of thermal stability (thermogravimetric analysis - TGA, differential scanning calorimetry - DSC), mechanical properties (tensile strength, Shore D scale hardness), and hydrophilic-hydrophobic properties. To confirm the structure of the obtained materials, FT-IR spectroscopy was used. SEM analysis was performed to assess the dispersion of the modifiers in the polyurea coatings. The physicochemical properties of the obtained compositions were measured after ageing the samples under different conditions, including storing at room temperature, curing for 5 and 14 days at 80°C and weathering for 500 h with UV irradiation in a weathering station. The collected results show that the addition of microsilica improves not only the mechanical properties, but also the thermal stability of the obtained composites.
PL
Mikrokrzemionka stosowana jest powszechnie jako napełniacz wzmacniający ze względu na dobrą komercyjną dostępność materiału oraz niską cenę, co w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Wypełnia wolne przestrzenie w materiale oraz zmniejsza porowatość, dzięki czemu wpływa na poprawę właściwości mechanicznych kompozytów. Powłoki polimocznikowe modyfikowane microsilicą oraz aerosilem otrzymano przy użyciu urządzenia do powlekania natryskowego. Materiały scharakteryzowano pod kątem stabilności termicznej (analiza termograwimetryczna TGA, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC), właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, pomiar twardości w skali Shore’a D), właściwości hydrofilowo-hydrofobowych. Do potwierdzenia struktury otrzymanych materiałów wykorzystano analizę spektroskopową FT-IR. Wykonano analizę SEM w celu określenia dyspersji modyfikatorów w powłokach polimocznikowych. Badania właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych przeprowadzono po kondycjonowaniu próbek w różnych warunkach, tj. temperatura pokojowa, wygrzewanie w temperaturze 80˚C przez 5 dni oraz 14 dni, proces starzenia przez 500 godzin w komorze UV. Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek mikrokrzemionki do osnowy polimerowej poprawia nie tylko właściwości mechaniczne, ale i stabilność termiczną uzyskanych kompozytów.
PL
Wytrzymałość na ściskanie jest jedną z najważniejszych właściwości betonu. Wynik badania 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie betonu lub betonu natryskowego jest wskaźnikiem ich jakości, który bardzo zależy od składu mieszanki betonowej. Niektóre czynniki takie jak rodzaj cementu, stosunek woda/cement, suma drobnego i grubego kruszywa w mieszance, domieszki i in. wpływają na wytrzymałość betonu. Bardzo trudno jest prognozować wytrzymałość betonu z powodu dużej liczby takich parametrów. Obecnie, dysponując inteligentnymi metodami obliczeniowymi, modelowanie odgrywa szczególną rolę w naukach inżynierskich i prognozowaniu zachowania się materiału. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań różnych mieszanek betonu natryskiwanego zawierającego pył krzemionkowy i zbiory ich wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach. Modele ANN oraz SVR zastosowano do prognozowania wytrzymałości na ściskanie betonu natryskowego biorąc pod uwagę parametry mieszanek betonu natryskiwanego jako dane wejściowe. Współczynnik korelacji (R), średni bezwzględny błąd procentowy (MAPE) i pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) są statystykami użytymi jako miary efektywności proponowanych modeli prognostycznych. Porównanie wszystkich wyników obliczeń z wynikami doświadczeń wskazuje na zadawalającą dokładność wyników uzyskiwanych przy użyciu proponowanych inteligentnych metod obliczeniowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zarówno model ANN jak i model SVR są dogodnymi narzędziami do oszacowania wytrzymałości na ściskanie betonu natryskiwanego.
EN
Compressive strength is one of the most important mechanical properties of concrete. 28-day compressive strength test is the acceptance measure of concrete or shotcrete, which is highly affected by the mix design. Some parameters like water/cement ratio, amount of fine and coarse aggregates in mix, admixtures and so on affect shotcrete strength. Due to the large number of such parameters, it is very difficult to predict the shotcrete strength. Today, owing to intelligent methods, modeling has a particular role in engineering sciences and predicting material behavior. Therefore, this paper examines different mix designs of shotcrete containing microsilica and records their 28-day compressive strength. Regarding shotcrete mix design parameters as inputs, ANN and SVR models were used to predict compressive strength of shotcretes. The correlation coefficient (R), mean absolute percentage error (MAPE) and the root mean square error (RMSE) statics are used for performance evaluation of proposed predictive models. All of the results showed that the accuracy of the proposed soft computing methods is quite satisfactory as compared to experimental results. The finding of this study indicated that the both ANN and SVM models are sufficient tools for estimating the compressive strength of shotcrete.
EN
Modifications of polymer composites are one of the fastest developing fields of technology. Research is focused on two directions: obtaining new composites or modifying existing materials. The first group of tests uses methods for preparing new chemical formulas of polymers containing, as the main structural element: carbon (organic polymers) or silicon (inorganic polymers). In the second group, the research consists in seeking methods to modify the properties of polymers. In building construction, among the others types, the glues (adhesive polymers) are used. They are exerted to connect materials with different physical and mechanical properties. Under the influence of the factor initiating the crosslinking reaction (hardener or temperature), the polymers obtain a solid form. The strength of the glued joint depends on the initial parameters of the glue resin and the target substrate of its application. The glued surface is usually the weakest element in this connection in terms of the possibility of damage due to the effects of loads, therefore methods to improve the strength parameters of adhesives are sought.The study presents the results of own research on methods of modification of a selected epoxy resin used in the technique as a glue. In order to ensure effective mixing of the adhesive with the fillers, ultrasound energy was used. After the resin had hardened, tests were carried out to determine the hardness and tensile strength of the obtained composites. Based on the results, SEM analysis and observation of the effect of ultrasound, the phenomena affecting the changes in the above mechanical properties were explained.
PL
Modyfikacje kompozytów polimerowych to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki. Badania skupiają się na dwóch kierunkach: uzyskiwaniu nowych materiałów lub modyfikacji materiałów już istniejących. W pierwszej grupie badań stosuje się metody sporządzania nowych wzorów chemicznych polimerów, zawierających główny pierwiastek strukturalny: węgiel (polimery organiczne) lub krzem (polimery nieorganiczne). W grupie drugiej badania polegają na poszukiwaniu metod modyfikacji właściwości polimerów. W budownictwie stosowane są m.in. są kleje (polimery adhezyjne). Wykorzystywane są do łączenia materiałów o różnych właściwościach fizyko – mechanicznych. Pod wpływem działania czynnika inicjującego reakcję sieciowania (utwardzacze lub temperatura) polimery uzyskują formę stałą. Wytrzymałość złącza klejonego zależy od parametrów wyjściowych kleju i docelowej powierzchni jego stosowania. Ponieważ takie złącze jest zazwyczaj najsłabszym elementem, to poszukuje się metod mogących pomóc w poprawieniu parametrów wytrzymałościowych klejów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych nad sposobami modyfikacji wybranej żywicy epoksydowej stosowanej w technice jako klej. W celu zapewnienia skutecznego wymieszania kleju z wypełniaczami zastosowano energię ultradźwięków. Po stwardnieniu żywicy przeprowadzono badania mające na celu ustalenie twardości i wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych kompozytów żywicznych. Na podstawie wyników, analizy SEM oraz obserwacji efektu działania ultradźwięków wyjaśniono zjawiska wpływające na zmiany w/w cech mechanicznych.
7
Content available The effect of pozzolans addition on cement mortars
EN
The addition of microsilica was widely used in concretes and mortars since the second half of the 20th century (in high and very high strength concretes). Silica fume consists of very fine spherical particles. This additive, thanks to its properties, fills the space between cement particles and aggregates which affects: porosity, watertightness, shrinkage reduction and increased strength. The microsilica has pozzolanic properties and reacts with calcium hydroxide and gradually forms a uniform and continuous contact phase C-S-H (calcium-silicat hydrate). The interfacial zone between cement paste and aggregate has been considered as a zone of weakness. Zeolite is a material lesser known in civil engineering which can be used as an alternative to microsilica. The article presents the investigation of the physical properties of mortars containing these two types of pozzolan. In mixes pozzolan additives at 0 to 20 percent by mass of portland cement are used. Testing of such properties of fresh mortar as workability and air content was carried out. The properties of hardened mortar such as strength, water absorption, frost resistance and capillary suction were also determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad doborem stężenia nanokrzemionki hydrofobowej oraz innych składników do płuczki wiertniczej, zapewniających uzyskanie stabilnych parametrów reologicznych i niskiej filtracji w warunkach otworopodobnych. Opisano badania nad określeniem wpływu dodatku nanokrzemionki i mikrokrzemionki oraz środków powierzchniowo czynnych na parametry reologiczne, filtrację API i HPHT oraz właściwości inhibitacyjne opracowanych płuczek wiertniczych. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań przyczepności kamienia cementowego do skał, na powierzchni których utworzyły się osady z badanych płuczek, oraz skuteczności usuwania tych osadów przez ciecz przemywającą. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano składy płuczek zawierających nanokrzemionkę hydrofobową dyspergowaną w poliglikolu w połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi oraz mikrokrzemionke.
EN
The article presents results of research on the choice of hydrophobic silica nanoparticles and other components concentration in the drilling fluid, that ensures stable rheological parameters and low water loss in borehole conditions. Studies to determine the effect of nanosilica, microsilica and surfactants additions on rheological parameters, inhibition properties, API and HPHT filtration of prepared drilling fluids were described. The following section presents the results of adhesion tests of cement stone to rocks, on which sediment from the scrubbers was formed, and the efficiency of removing these sediments from the washing liquid. Based on the laboratory study, a drilling fluid composition containing a hydrophobic nanosilica dispersed in a polyglycol in combination with surfactants and microsilica was proposed.
9
Content available remote Właściwości fizyczne betonów lekkich zawierających polistyren
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ilości i uziarnienia lekkiego kruszywa polistyrenowego na właściwości betonu. Wykonano betony o gęstości 1500 kg/m3, 1000 kg/m3, 750 kg/m3 oraz 500 kg/m3. Dodatkowo beton o gęstości 750 kg/m3 modyfikowano dodatkiem mikrokrzemionki. Badano gęstość, wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości, udarność i odporność ogniową. Wyniki badań wykazały, że moduł sprężystości i wytrzymałość na ściskanie silnie zależały od gęstości, a wraz z jej zmniejszeniem wspomniane wartości silnie malały. Moduł sprężystości w funkcji wytrzymałości na ściskanie przyjmował zależność liniową tylko dla betonów o niskiej gęstości. Całkowita liczba uderzeń powodująca zniszczenie próbek betonów z polistyrenem była o ok. 70% większa od liczby uderzeń powodującej pierwsze pęknięcie. Beton o gęstości 500 kg/m3 z kruszywem polistyrenowym, niezależnie od wielkości użytej frakcji wykazywał dobrą odporność ogniową. Przy małej gęstości betonów polistyrenowych użycie mikrokrzemionki nie poprawiło właściwości fizycznych ani mechanicznych.
EN
Paper presents results of investigation on the influence of amount and size of polystyrene lightweight aggregate on the properties of concrete. Concrete with densities of 1500 kg/m3, 1000 kg/m3, 750 kg/m3 and 500 kg/m3 were prepared and tested for density, compressive strength, modulus of elasticity, impact resistance and fire resistance. Concrete of density 750 kg/m3 was additionally modified with microsilica. Results revealed, that modulus of elasticity and compressive strength strongly depended on the density of concrete and with its decrease fall sharply. Modulus of elasticity was linearly dependent on compressive strength only for concrete of lower strength. Total number of blows resulting in sample destruction was approximately 70% higher comparing to the number of blows needed for first crack appearance. Concrete of density 500 kg/m3 with polystyrene aggregates exhibited good fire resistance independently of aggregate size. For polystyrene concrete of low density, introduction of microsilica did not improve properties of concrete.
PL
Przeprowadzono próby spiekania Cr2O3 i z wytypowanych spieków przygotowano wypalone w 1650°C tworzywa ogniotrwałe. Równolegle wykonano próby betonów korundowych bez i z dodatkiem Cr2O3 oraz z i bez mikrokrzemionki, które następnie wypalono w 1500°C. Przedstawiono własności otrzymanych materiałów i ich mikrostruktury oraz wyniki przeprowadzonych testów korozyjnych na działanie zsyntetyzowanego żużla o składzie zbliżonym do występujących w procesach gazyfikacji węgla. Stwierdzono wysoką odporność korozyjną wytworzonych materiałów na bazie spiekanego Cr2O3 w porównaniu z materiałami korundowymi.
EN
Investigation of Cr2O3 sintering were carried out and prepared sinters were used to obtain fired at 1650°C refractories. In parallel alumina castables with and without microsilica and with and without Cr2O3 additions were made and obtained samples were fired at 1500°C. The properties and microstructure of obtained materials were characterized. Corrosion tests using synthesized slag with the composition close to that of existed in gasifires has been carried out. Despite comparable thermo mechanical properties of alumina materials without silica higher corrosion resistance was found in case materials on the base of Cr2O3 sinters.
EN
Problems of obtaining wood-and-cement compositions with improved physical and technical indices when introducing micro- and nanodispersed additions into the structure of composition are studied.
PL
Analizowano problemy związane z uzyskaniem kompozytu wiórowo-cementowego oraz poprawą jego wskaźników fizycznych i technicznych podczas wprowadzania dodatków mikro- i nanodyspersyjnych uzupełniających strukturę kompozytu.
EN
The article presents the research results of sulphur concrete - the material that is created at high temperature as a mixture of a sulphur binder with aggregate and microfillers. While it has very interesting properties, it is not as appreciated as it should be. The aim of this paper is also to encourage a deeper insight into the presented material, and the use of its hidden potential. Sulphur concrete is not new a product of modern technology - it has been known for decades, but new applications are still being found. The paper focuses mostly on the impact of the microfillers used on some properties of the concrete. In the research, the microfillers used were: fly ash, microsilica and zeolite. The article presents the microfillers’ influence on the growing kinetics of compressive and flexural strength and the effects of abrasion on the sulphur concrete. The lab tests were carried out after 3, 7 and 28 days. The most noticeable was the positive influence of the fly ash on concrete performance. The microfillers that influenced the material’s microstructure were also presented.
EN
The aim of this paper was the examination of the physical-mechanical properties of Sorel cement-based material. In the experimental part the effect of polypropylene fibers (PP) and micro-silica on properties of composite materials were studied. The results show that addition of these modifiers increases compressive strength, waterproofing and resistance against corrosion. Increase of compressive strength was observed from both addition of PP and micro-silica. PP resulted in an increase in compressive strength of 0,72 MPa, whereas addition of micro-silica caused an increase of 17,5 % compared to pure Sorel’s cement. Improvement of water-tightness was observed in both additions of PP and micro-silica. Weight loss of samples with PP addition to the concrete after a 7-day bath in an aggressive solution of 5% HCl was less than about 20%.
PL
W artykule opisano przebieg badań nad możliwością zastosowania komputerowych technik analizy obrazu do oceny struktury spękań klastrowych na powierzchni modyfikowanych zaczynów cementowych. Wykonano 4 serie próbek, na dwóch cementach portlandzkich (CEM I 42,5R oraz CEM I 52,5R). Dodatkowo dwie serie zawierały mikrokrzemionkę jako substytut 10% zawartości cementu. Spękania próbek zostały uzyskane na drodze nagłego ich obciążenia temperaturą wynoszącą 250°C. Obraz spękanej powierzchni został uzyskany na drodze skanowania w rozdzielczości 2400 DPI, a do obróbki cyfrowej i pomiarów zastosowano program ImageJ v. 1.46r. Do opisu struktury spękań zaproponowano dwa parametry: średnia powierzchnia klastra ( ) i średni obwód klastra ( ). Celem pracy jest odniesienie uzyskanych z analizy obrazu parametrów stereologicznych do wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie badanych próbek. Dodatkowo rozpatrując strukturę zaczynu cementowego jako system dyspersyjny opisano proces tworzenia się struktur klastrowych, które transformując pod wpływem obciążeń zewnętrznych wpływają na ostateczne właściwości materiału kompozytowego.
EN
Article describes the course of research on the possibility of the application of the computer-based image analysis techniques to evaluate the structure of cluster cracks on the surface of modified cement paste. Four sets of specimens were performed, based on two Portland cements (CEM I 42,5R and CEM I 52,5R). In addition, the two series include microsilica as a substitute for 10% of cement. Cracks of samples were obtained by the sudden temperature load at the value of 250°C. Image of the cracked surface was obtained by scanning at a resolution of 2400DPI, and to digital processing and measurements ImageJ v. 1.46r software was used. To describe the structure of the cracks two stereological parameters were proposed: average cluster area ( ) and average cluster perimeter ( ). The aim of the work is to reference obtained results from the image analysis to the compressive and tensile strength of tested specimens. In addition, considering the structure of cement paste as a dispersion system the process of the cluster structures formation was described, which under external loads transform and affect the final properties of the composite material.
15
Content available remote Analiza termiczna faz z układu MgO-SiO2-H2O
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie wpływu składu chemicznego na przemiany zachodzące w czasie termicznej dekompozycji faz uwodnionych z układu MgO-SiO2-H2O. W wyniku reakcji tlenków magnezu i krzemu oraz wody powstaje tzw. faza MSH. Duże zainteresowanie tą fazą związane jest z jej potencjalną aplikacją jako spoiwa mogącego znaleźć zastosowanie zarówno w przemyśle materiałów budowlanych, jak i ogniotrwałych. Z punktu widzenia materiałów ogniotrwałych zachowanie się fazy MSH w czasie ogrzewania, jako substancji uwodnionej, jest niezwykle istotnym parametrem wskazującym na jej przydatność do konkretnych zastosowań przemysłowych. Badaniom poddano próbki składające się z tlenku magnezu i tlenku krzemu, zmieszanych w różnych proporcjach, oraz wody w stałym stosunku do części stałych. Przygotowane mieszaniny sezonowano przez określony czas, a następnie poddano je badaniom, które obejmowały analizę termiczną DTA-TGA-EGA i analizę rentgenograficzną XRD. Badania ujawniły tworzenie się w próbkach nowych związków hydraulicznych o charakterze amorficznym, a także wykazały różnice w zachowaniu się tych próbek w czasie ogrzewania w zależności od stosunku tlenków MgO/SiO2.
EN
The aim of this study was to characterize influence of chemical composition on changes of hydrated phases from the MgO-SiO2-H2O phase system during thermal decomposition. The reaction of MgO, SiO2 and water creates the MSH phase. Interest in this phase is connected with its potentially wide applications in building and refractory materials industry. From the point of view of the refractory materials, behaviour of this phase during heating is extremely important and indicates on possibility of industrial application. Samples subjected to study consisted of MgO, SiO2 in different molar ratio and water to solid ratio of 2. The obtained mixtures were aged for selected times. The examination of the aged pastes included thermal, XRD and SEM-EDS analyses. The study revealed that changes of the internal arrangement of paste and the creation of new hydrated phases associated with layered magnesium silicates occurred during aging.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu domieszki napowietrzającej na wybrane cechy mieszanki betonowej oraz betonu. Korzystając z metody doświadczalnej, zaprojektowano skład mieszanki betonowej z zastosowaniem cementu CEM I 52,5 N, którą następnie zmodyfikowano przy użyciu domieszki napowietrzającej oraz mikrokrzemionki. Dla wszystkich uzyskanych serii betonów wykonano badania: konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka; zawartość powietrza w świeżej mieszance betonowej; wytrzymałość na ściskanie betonu po upływie 28 dni; mrozoodporność dla 100 cykli zamrażania i rozmrażania.
EN
In these paper presented the analysis of the effect of air-entraining admixtures on the selected characteristics of concrete mix and high-value concrete. Using the experimental method, the composition of concrete mix of cement CEM I 52,5 N is designed, which is then modified with air-entraining admixture and microsilica admixture. The indications are made for all acquired series: the consistens of the concrete mix method of the fall of the cone; the content of fresh air in the concrete mix; the compressive strength after 28 days; the freeze resistance for 100 cycles of freezing and thawing.
PL
Przeprowadzono wstępne badania dotyczące wpływu zawartości mikrokrzemionki w składzie niskocementowego wysokoglinowego betonu ogniotrwałego na jego właściwości fizyczne, mechaniczne i termomechaniczne. Wykonano próbki betonu zawierające 0, 3, 7 i 10% mas. mikrokrzemionki. Oznaczono ilość wody zarobowej, gęstość pozorną, porowatość otwartą, wytrzymałość na ściskanie w temperaturze pokojowej, wytrzymałość na zginanie w temperaturze 1450°C i ogniotrwałość pod obciążeniem próbek. Badania wykazały, że zwiększenie zawartości mikrokrzemionki prowadziło do obniżenia wody zarobowej w mieszance betonowej i do poprawy właściwości surowych próbek. Natomiast w przypadku próbek wysuszonych i wypalonych obserwowano zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i gęstości pozornej oraz obniżenie porowatości otwartej wraz ze zwiększeniem zawartości mikrokrzemionki do 3–7% mas. Dalsze zwiększenie ilości mikrokrzemionki w składzie próbek powodowało pogorszenie tych parametrów. Stwierdzono ponadto, że zwiększenie ilości dodatku mikrokrzemionki prowadziło do zwiększenia wytrzymałości na zginanie w temperaturze 1450°C i ogniotrwałości pod obciążeniem próbek betonu.
EN
Preliminary investigations of the influence of the microsilica content on physical, mechanical and thermo-mechanical properties of low-cement high-alumina castable were conducted. Castable samples containing 0, 3, 7 and 10% mass. microsilica were prepared. Amount of mixing water, apparent density, open porosity, compressive strength at room temperature, flexural strength at 1450°C and refractoriness under load of samples were determined. Studies have shown that increasing of the microsilica content led to a reduction of the mixing water in the concrete mix and to improving of the cured samples properties. In the case of dried and fired samples, an increase of the compressive strength and apparent density and decrease of the open porosity with an increase of the microsilica content up to 3–7% mass. was observed. Further increasing of the microsilica amount in the composition of the samples resulted in a deterioration of these parameters. It was also found that increasing of the microsilica addition led to an increase of the flexural strength at 1450°C and refractoriness under load of castable samples.
18
Content available remote Zmiany składu fazowego zaczynów z układu MgO-SiO2-H2O
PL
Celem pracy było prześledzenie zmian zachodzących w zaczynach z układu MgO-SiO2-H2O w czasie ich sezonowania w temperaturze 20 °C. W tym celu sporządzono zaczyn spiekanego tlenku magnezu wraz z mikrokrzemionką oraz wodą. Stosunek molowy MgO/SiO2 wynosił 2:1, natomiast stosunek wody do części stałych wynosił 1:2. Sporządzony zaczyn sezonowano w szczelnych polietylenowych workach do 460 dni. Następnie zaczyny po upływie określonego czasu poddawane były badaniom termicznym DTA-TGA-EGA, analizie rentgenograficznej XRD oraz badaniom w podczerwieni FTIR. Dodatkowo próbki zaczynu po sezonowaniu przez 180 dni poddano wygrzewaniu w trzech różnych temperaturach: 500 °C, 700 °C i 900 °C, a następnie zbadano je za pomocą analizy XRD. W wyniku badań stwierdzono, że wraz z upływem czasu sezonowania zmienia się uporządkowanie wewnętrzne w zaczynach, jak również pojawiają się nowe fazy uwodnione związane z warstwowymi krzemianami magnezu.
EN
The aim of this work was to investigate changes that occur in pastes from the MgO-SiO2-H2O phase system during ageing at 20 °C. The study consisted on preparation of pastes showing a MgO:SiO2 ratio of 2 and a water to solid ratio of 0.5. The obtained mixtures were aged up to 460 days at 20 °C. All the samples were placed in sealed polyethylene bags. After the specific time, free water was removed from the pastes. Examination of the aged pastes included thermal, XRD and FTIR analyses. Additionally, after 180 days, the samples of pastes were heated at 500 °C, 700 °C or 900 °C for 24 hours, and after that examined by XRD. The research revealed changes in the internal arrangement of pastes with the aging time, and the formation of new hydrated phases associated with layered magnesium silicates.
19
Content available remote Dodatki mineralne w produkcji wibroprasowanych elementów betonowych
PL
W artykule przedstawiono badania dodatków mineralnych stosowanych w produkcji wibroprasowanych elementów betonowych. Oprócz powszechnie stosowanych w fabrykach galanterii betonowej dodatków, czyli mikrokrzemionki i popiołów lotnych, omówiono modyfikację struktury betonu odpadem w postaci pyłów pochodzących z produkcji kruszyw łamanych. Jest to dodatek zdobywający obecnie coraz większą popularność.
EN
In this paper, the analysis of mineral additives used in production of vibropressed concrete decoration elements has been presented. In addition to the commonly used additives such as fly ash andmicrosilica, modification of structure with powder from aggregate dedusting has been discussed.This additive is actually gaining increasing popularity.
PL
Przestawiono stan techniczny żelbetowego zbiornika na wodę pitną po 20-letniej eksploatacji. Opisano i sklasyfikowano występujące uszkodzenia oraz podano przyczyny ich powstania. Dla potrzeb realizacji prac naprawczych dobrano materiały i technologie ich wykonania gwarantujące spełnienie aktualnych wymagań stawianych tego typu obiektom. Doszczelnienie wewnętrznych powierzchni żelbetowych zbiornika oraz polepszenie ekologicznych warunków gromadzenia wody do spożycia osiągnięto stosując natrysk zaprawy zawierającej mikrokrzemionkę.
EN
The technical condition of the reinforced concrete reservoir was moved in the report on drinking water after 20-years exploitation. Describe and classify stepping out damages and give the causes of their rise. Materials and the technologies of their realization were chosen for the needs of the realization of repair works the guaranteeing fulfilment of current requirements placed this type the objects. Applying the sprayed concrete including of the microsilica for the seal (packing) of the internal reinforced concretes surfaces of the reservoir and improvement of the ecological conditions of accumulating water to consumption were reached.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.