Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przeprowadzono modelowanie jednowymiarowego przepływu w gazociągu z wykorzystaniem modelu hydraulicznego oraz modelu transportu energii chemicznej. Przyjęte sformułowanie modelu przepływu pozwoliło uwzględnić ilość energii dostarczanej do odbiorcy jako warunek brzegowy. Przedstawiono przykład ilustrujący wpływ zatłaczania wodoru do gazociągu na ilość energii transportowanej gazociągiem.
EN
Gas pipeline flow was modelled by models of coupled onedimensional hydraulic flow and chem. energy transport. An energy-based approach allowed to consider the energy delivery to a customer as a boundary condition. An illustrative example of study covering an impact of H₂ injection on the energy transport with a pipeline was presented.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania przepływów płynów w niejednorodnych skałach o małej przepuszczalności pod kątem eksploatacji gazu. Przeprowadzono laboratoryjne badania przepływu gazu i wody w próbkach słabo przepuszczalnych skał z obszaru południowej Polski. Określono współczynniki przepuszczalności absolutnej skał oraz przepuszczalności względnej dla nasycenia wodą związaną oraz dla nasycenia gazem resztkowym. Wyniki te wykorzystano do wygenerowania krzywych przepuszczalności względnych. Dane eksperymentalne wykorzystano w numerycznym modelu dopływu gazu do pojedynczego odwiertu pionowego. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych sformułowano wnioski co do perspektyw pozyskiwania gazu z formacji o małej przepuszczalności poprzez otwarcie odpowiednio grubego pakietu skał i uzyskanie ekonomicznie opłacalnej wydajności.
EN
Relative water and gas permeabilities of rocks was detd. under lab. conditions. The results were used to generate the relative permeability curves. Exptl. data were used in the numerical model of gas supply to a single vertical well. Prospects of recovering gas from the low-permeability formations by opening a suitably thick packet of rocks with economically viable efficiency were estd.
3
Content available remote Mechanizmy przepływu gazu w strukturach porowatych
PL
Opisano zagadnienia mechanizmów przepływu gazu przez struktury porowate, dokonano przeglądu wybranych modeli porów (kapilar) oraz określono systemy porowatości stanowiące zróżnicowane formy strukturalne materiałów porowatych. W odniesieniu do problematyki przepływu gazu przez złoża porowate, stanowiącej podstawowy zakres artykułu, zagadnienia procesowe rozpatrzono w kategorii opisu mechanizmów ruchu gazu w strukturach porowatych na potrzeby rozwoju nowej generacji czystych źródeł energii, zwłaszcza w kontekście produkcji biogazu lub syngazu, który może obniżać ciśnienie w złożu adhezyjnym, co wiąże się ze zmianą przepuszczalności złoża porowatego oraz szybkości desorpcji niezależnie od przepuszczalności złoża porowatego.
EN
A review, with 41 refs., of selected gas flow models with their characteristics for the porous materials.
4
Content available remote Fenomenologiczne ujęcie hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate
PL
Opisano zagadnienia hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate oraz dokonano przeglądu wybranych modeli hydrodynamicznych. Przeanalizowano podane w literaturze warunki wykonanych badań dotyczących opisu hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate. Zagadnienie procesowe rozpatrzono w kategorii "przegląd badań w zakresie wybranych sposobów opisu hydrodynamiki przepływu gazu przez złoża porowate". Ma ono istotne znaczenie dla poszerzenia wiedzy na temat oceny hydrodynamiki przepływu gazu w mediach porowatych dotąd nierozpoznanych dla rozwoju nowej generacji czystych źródeł energii, zwłaszcza w kontekście produkcji biogazu lub syngazu.
EN
A review, with 57 refs., of selected hydrodynamic models with their characteristics and applicability areas.
EN
The purpose of the work was initial modification of the construction of a commercially produced heat exchanger – recuperator with CFD (computational fluid dynamics) methods, based on designs and process parameters which were provided. Uniformity of gas distribution in the space between the tubes of the apparatus as well as the pressure drop in it were taken as modification criteria. Uniformity of the gas velocity field between the tubes of the heat exchanger should cause equalization of the local individual heat transfer coefficient values and temperature value. Changes of the apparatus construction which do not worsen work conditions of the equipment, but cause savings of constructional materials (elimination or shortening some parts of the apparatus) were taken into consideration.
6
Content available CNG injector research for dual fuel engine
EN
The article presents the tests results of the prototype design of hydraulically assisted injector that is designed for gas supply into diesel engines. The construction of the injector allows for its positioning in the glow plug socket, so that the gas is injected directly into the combustion chamber. The cycle analysis of the four-cylinder Andoria ADCR engine with a capacity of 2.6 dm3 for different crankshaft rotational speeds allowed to determine the necessary time for fuel injection. Because of that, it was possible to determine the required mass flow rate of the injector, for replacing as much of the original fuel by gaseous fuel. To ensure a high value of flow inside the injector, supply pressure equal to 1 MPa was applied. High gas supply pressure requires high value of valve opening forces. For this purpose a injector with hydraulic control system, using a liquid under pressure for the opening process was designed. On the basis of air pressure measurements in the flow line after the injector, the analysis of opening and closing of the valve was made. Measurements of outflow mass of the injector were also carried out. The results showed that the designed injector meets the requirements necessary to supply ADCR engine with CNG fuel.
7
Content available remote Influence of pressure compensation on the stream size in the LPG injector
EN
The article presents results of a science experiment which enabled analysing the operation of the gas injector used to supply dual-fuel compression-ignition engines with the addition of LPG. The tests were performed by applying the constant difference of pressure between the gas injection pressure and the pressure in the tank where the gas is stored. The purpose of this investigatory experiment was to answer the question of how the gas dose changes in the case of gas injection into the tank with the increasing pressure and what is the actual dose obtained in the case of controlling the injector with injection duration times approaching its opening times. To facilitate the above, a laboratory test stand was built, enabling generation of the gas doses such as those in real engines. Thanks to the experiment, it was possible to determine the characteristics of an injector operating with pressure compensation. Due to the obtained characteristics, the analysis was conducted of the influence of the gas injection control parameters on the size of the obtained gas doses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego pozwalającego na analizę pracy wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując stałą różnicę ciśnienia, między ciśnieniem wtrysku gazu i ciśnieniem w zbiorniku magazynującym gaz. Celem wykonania eksperymentu badawczego, była odpowiedź na pytania, jak zmienia się dawka gazu w przypadku wtrysku gazu w zbiornik z rosnącym ciśnieniem oraz jaką rzeczywistą dawkę, uzyskujemy w przypadku sterowania wtryskiwaczem z czasami wtrysku, bliskimi czasu jego otwierania. W tym celu zostało zbudowane stanowisko laboratoryjne, umożliwiające generację dawek gazowych, takich jak w rzeczywistych realizacjach silnikowych. Dzięki eksperymentowi określono charakterystykę wtryskiwacza, pracującego z kompensacją ciśnienia. Dzięki otrzymanym charakterystykom, dokonano analizy wpływu parametrów sterowania wtryskiem gazu na wielkość otrzymanych dawek gazowych.
EN
The article presents results of the tests of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with compression-ignition with the LPG addition. The test was performed with a variable pressure difference, upstream and downstream of the injector. The purpose of this research was to determine the actual characteristics of the injector on the basis of the measurement of the mass of portioned gas doses. The experiment assumption was the realisation of the LPG dose, similarly as in the real conditions. The parameters of the gas state, the temperature, pressure, and dose sizes, were such as those observed during the injector’s engine work. Performing the experiment was possible due to the built laboratory stand, designed to enable completion of the abovementioned tasks. A series of tests was performed, consisting of measurements of the mass of the subsequent gas doses, which allowed for accomplishing the injector’s characteristics. The actual dose was determined and the influence of the injector’s work parameters on changes in the gas flow.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując zmienną różnicę ciśnienia, przed i za wtryskiwaczem. Celem badań było określenie rzeczywistej charakterystyki wtryskiwacza, na podstawie pomiaru masy dozowanych dawek gazowych w określonych warunkach ciśnienia LPG. Założeniem eksperymentu, była realizacja dawki LPG, analogicznie do warunków rzeczywistych. Parametry stanu gazu, temperatura, ciśnienie i wielkości dawek, były takie jak podczas pracy silnikowej wtryskiwacza. Wykonanie eksperymentu było możliwe, dzięki zbudowanemu stanowisku laboratoryjnemu. realizującemu opisane powyżej zadania. Wykonano serię badań, dokonując pomiaru masy kolejnych dawek gazowych, co pozwoliło na wykonanie charakterystyk wtryskiwacza. Określono rzeczywistą dawkę i wpływ parametrów pracy wtryskiwacza na zmiany przepływu gazu.
EN
The paper presents a calculation method for the SF6 outflow area across the critical cross-section of the nozzle in an HV puffer circuit breaker during the interruption of a short-circuit current. The presence of an electrical arc can cause clogging of the nozzle at the moment when the arc cross section is close to the nozzle throat area. The clogging depends on the instantaneous current value and can cause ablation of the nozzle material. In the long term it can result in a change in the nozzle dimensions which adversely affects the interrupting ability of the circuit breaker.
PL
W artykule podano sposób obliczania wypływu gazu SF6 w przekroju krytycznym dyszy w wyłącznikach autopneumatycznych. W wyniku działania łuku elektrycznego podczas wyłączania prądu zwarciowego może dochodzić do zatykania dyszy i wzrostu ciśnienia, a po wielokrotnych wyłączeniach w wyniku wysokiej temperatury łuku może wystąpić deformacja dyszy i pogorszenie własności łączeniowych. Do obliczeń przyjęto wyłącznik z napędem pneumatycznym, posiadający komorę roboczą i tłumiącą. Po rozejściu się styków zapala się łuk, który wydłużony do przekroju krytycznego dyszy zatyka częściowo dyszę zwiększając w efekcie ciśnienie w objętości dyszy wskutek wzrostu temperatury gazu. Po wielokrotnych wyłączeniach prądu zwarciowego wysoka temperatura powoduje degradację powierzchni w przekroju krytycznym dyszy i w efekcie powiększenie przekroju dyszy, co może zmienić parametry łączeniowe wyłącznika.
EN
The sudden explosion of methane during underground coal mining is a major dilemma. To mitigate its occurrence and reduce the extent of methane diffusion, gas drainage operations are carried out before mining. This paper investigates methane gas flow in a coal block in order to calculate the pressure of gas and its molecule velocity for methane gas drainage operation. A coal piece surrounded by cleats was used for geometrical modeling and numerical simulation. Movements of fluid and gas molecules in a porous mediumwere successfully simulated. The numerical solution is based on COMSOL Multiphysics software. The validity of the numerical simulation was assessed using an analytical model with satisfactory results.
EN
The results of experimental research concerning the assessment of the permeability of porous materials with respect to gas flow are presented in this paper. The conducted research applied to, among others, chars (acquired from the UCG thermal process) with an anisotropic gap-porous structure and - for comparative purposes - model materials such as pumice and polyamide agglomerates. The research was conducted with the use of a special test stand that enables the measuring of gas permeability with respect to three flow orientations compared with symmetric cubic-shaped samples. The research results show the explicit impact of the flow direction on the permeability of chars, which results from their anisotropic internal structures. The suitability of calculation methods employed to calculate the hydrodynamics of the gas flow through porous materials was also evaluated.
12
Content available remote Analiza metodą CFD równomierności rozpływu gazu w wymienniku ciepła
PL
Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej mechaniki płynów CFD przepływu powietrza w komercyjnie produkowanym wymienniku ciepła (ekonomizerze). Celem obliczeń było prześledzenie wpływu zmiennych ruchowych i konstrukcyjnych na równomierność rozpływu gazu w przestrzeni międzyrurowej urządzenia oraz na spadek ciśnienia. Przetestowano różne modyfikacje urządzenia m.in. zmianę średnicy rury wlotowej, długości części rozbiegowej, wysokości obejścia wymiennika ciepła, przesunięcie wlotu gazu. Na tej podstawie wybrano konstrukcje o największej równomierności rozprowadzenia gazu na rurki wymiennika ciepła przy równoczesnym najmniejszym spadku ciśnienia.
EN
Results of CFD simulations of air flow in a commercially produced economizer are presented in the paper. The purpose of calculations was to investigate an influence of constructional and process parameters on pressure drop and uniformity of gas distribution in a space between equipment tubes. Different equipment modifications and changes, e.g. inlet pipe diameter, length of run-up part, heat exchanger workaround height and gas inlet pipe displacement were tested. The designs characterized by the most uniform gas distribution into the space between tubes were chosen based on tests results.
13
Content available A model of gas flow with friction in a slotted seal
EN
The paper discusses thermodynamic phenomena accompanying the flow of gas in a slotted seal. The analysis of the gas flow has been described based on an irreversible adiabatic transformation. A model based on the equation of total enthalpy balance has been proposed. The iterative process of the model aims at obtaining such a gas temperature distribution that will fulfill the continuity equation. The model allows for dissipation of the kinetic energy into friction heat by making use of the Blasius equation to determine the friction coefficient. Within the works, experimental research has been performed of the gas flow in a slotted seal of slot height 2 mm. Based on the experimental data, the equation of local friction coefficient was modified with a correction parameter. This parameter was described with the function of pressure ratio to obtain a mass flow of the value from the experiment. The reason for taking up of this problem is the absence of high accuracy models for calculating the gas flow in slotted seals. The proposed model allows an accurate determination of the mass flow in a slotted seal based on the geometry and gas initial and final parameters.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące migracji gazu. Omówione zostały poszczególne etapy występowania tego niepożądanego zjawiska. Począwszy od przyczyn powstawania migracji gazu, poprzez ich konsekwencje w razie wystąpienia i skończywszy na metodach mających na celu niedopuszczenie do powstawiania przepływów gazu.
EN
The article presents the issues related to gas migration. Were discussed various stages of the occurrence of this undesirable phenomena. Starting with the causes of gas migration through their consequences in the event of the occurrence and finishing on methods designed to prevent the emergence of gas flow.
EN
This paper proposes a soft sensing method of least squares support vector machine (LS-SVM) using temperature time series for gas flow measurements. A heater unit has been installed on the external wall of a pipeline to generate heat pulses. Dynamic temperature signals have been collected upstream of the heater unit. The temperature time series are the main secondary variables of soft sensing technique for estimating the flow rate. A LS-SVM model is proposed to construct a non-linear relation between the flow rate and temperature time series. To select its inputs, parameters of the measurement system are divided into three categories: blind, invalid and secondary variables. Then the kernel function parameters are optimized to improve estimation accuracy. The experiments have been conducted both in the single-pulse and multiple-pulse heating modes. The results show that estimations are acceptable.
16
Content available remote Hydrodynamika przepływu gazu przez złoże porowate
EN
The studies of hydrodynamic of gas flow through various types of porous materials kind of coal-char are presented. The permeability data shows diversified conditions of gas flow. The main reason of this is results of anisotropic structure of these materials. Numerical modeling indicated the concept of gas flow through a tortuous structure of the porous materials is also reported.
17
Content available remote Zastosowanie metody bilansu masy w eksploatacji połączonych złóż gazu
EN
The method of the mass-balance is one of basic tools of the reservoir engineering permitting the analysis and forecasting of the reservoir work at the relatively little of data from the production process. In case of natural gas reservoir the use of this method moves often to the test of the variability of the rate p/z in the function of the cumulative production of gas Gp. For volumetric reservoir being characterized with the constant pore volume and good petro physical properties of the rock this reltionship has a linear character, a source of energy is expansion of gas. In turn of the nonlinearity of the diagram p/z vs Gp is bounded with the existence of the external source of energy in reservoir. Most often the maintenance of the reservoir pressure follows in consequence of the water supply from behind the contour. This aspect is vexed in the literature with the use of different mathematical models describing the preservation of the water-bearing zone. The nevertheless similar effect can take place in case of the inflow of gas to produced reservoir ( the main reservoir) from other reservoir so called the neighbouring reservoir called in the further part of the article feeding reservoir, being in contact with the main reservoir across the zone with the low permeability. Then such system of reservoirs is called compartmented reservoirs. The paper presents some results of application the mass balance method to the chosen reservoir from the Carpathian zone.
PL
Technologia ultradźwiękowa jest jedną z niewielu technologii, które umożliwiają pomiar różnych substancji: cieczy, gazów a nawet par. W ostatnich latach gazomierze ultradźwiękowe przyciągają rosnącą uwagę ze względu na zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki narodowej. W ciągu ostatnich 20-u lat przedsiębiorstwo "Energouchet'' opracowało przyrządy pomiarowe; systemy pomiarowe oraz urządzenia do transportu i pomiarów różnych nośników energii. Ultradźwiękowy przepływomierz GUVR-011 może być stosowany do technologicznęgo i handlowego rozrachunku gazu w przemyśle oraz innych przedsiębiorstwach energetycznych. Przepływomierz ten ma wieloletnią praktykę ruchową jako element układów pomiarowych i gazowych stacji pomiarowych w różnych instalacjach produkcji gazu, systemach przesyłowych, urządzeniach energetycznych oraz w przemyśle chemicznym i metalurgicznym.
EN
Ultrasonic technology - is one of the few technologies that allow measuring various substances: liquids, gases and even vapor. In recent years the ultrasonic flow meters compel increasingly greater attention as far as they are applied extensively in national economy areas. Within last 20 years "Energouchet" enterprise is developing measuring devices, systems and equipment for transporting and measurement of energy sources. Ultrasonic gas flow meters GUVR-011 may be used for commercial and technological gas accounting at industrial, utility and other enterprises, energy objects. This gas flow meter has considerable operation experience as part of the measuring systems and gas metering stations at different gas production objects, gas transporting system, energy objects, in the metallurgical, chemical and other industries.
PL
Częstym problemem w zakładach przemysłowych jest niewłaściwy przepływ energii cieplnej przenoszonej przez gazy procesowe wykorzystywane do suszenia materiałów. Rozwiązanie takiego problemu przez obliczenia teoretyczne potencjalnego rozkładu przepływu gazów jest często wystarczające, ponieważ rzeczywiste warunki eksploatacyjne mogą być złożone pod względem wahań ciśnienia, złożoności układu, zmian procesu itp. Artykuł opisuje bardziej dokładne podejście do problemu, na przykładzie problemu dotyczącego niewłaściwego rozkładu przepływów gazu w układzie mielenia i suszenie w cementowni. łączącego pomiar procesów na miejscu i dystrybucji przepływu modelowanie. Wykorzystane są badania eksperymentalne procesów przepływowych i modele oraz symulacje numeryczne odwzorowujące te procesy.
EN
Frequent problem in industrial facilities is improper distribution of thermal energy carried by the process gasses for the purposes of drying. Solving this by simple theoretical calculations of potential gasses distribution is not sufficient as real exploitation conditions may be complex in terms of pressure variations, compound ductworks, process variations etc. The article describes reliable approach and a solution of improper gas flow distribution in grinding/drying facility in a cement plant combining process measurement on-site and modeling flow distribution.
EN
An optical tomograph in which a tested object is illuminated from five directions has been presented in the paper. The measurements of luminous intensity after changing into discrete signals (0 or 1) in the detectors equipped with 64 optical sensors were subjected to reconstruction by means of the matrix algorithm. Detailed description of the measuring sensor, as well as the principles of operation of the electronic system, has been given in the paper. Optical phenomena occurring at the phase boundary while transmitted through the sensor wall and phenomena inside the measuring space have also been taken into account. The method of the sensor calibration has been analysed and a way of technical solution of the problem under consideration has been discussed. The elaborated method has been tested using objects of the known shape and dimensions. It was found that reconstruction of the shapes of moving bubbles and determination of their main parameters is also possible with a reasonable accuracy.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.