Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ostatnich latach język programowania JavaScript wyrasta na jeden z najważniejszych języków programowania pierwszych dekad XXI wieku. Język ten, powstały w połowie lat 90. XX wieku, początkowo znajdował zastosowanie na stronach WWW, w których javascriptowy kod umieszczony w znaczniku języka HTML pozwalał na wzbogacenie funkcjonalności strony. Z biegiem czasu rola tego języka wzrastała i obecnie stał się on podstawą działania wielu bibliotek, które mają zastosowanie w efektywnym tworzeniu kodu zarówno stron internetowych jak i aplikacji webowych, z których najpopularniejszą jest niewątpliwie biblioteka jQuerry. O wzrastającej popularności tego języka świadczyć może duża liczba opublikowanych w ostatnich kilku latach książek poświęconych temu językowi – znacznie większa niż liczba tytułów opisujących inne języki programowania. Podstawowe zastosowania języka JavaScript w zasadzie nie wymagały od programisty znajomości innych metod programowania niż te, które są spotykane w najczęściej używanych obecnie językach programowania wywodzących się z języka C ( C++, C#, Java). Okazuje się jednak, że ten język programowania oferuje programistom znacznie większy potencjał funkcjonalności, niż ten znany z tradycyjnych języków programowania. W tym artykule opisano próby użycia technik programistycznych, dostępnych w tym języku, które nie są powszechnie znane, w celu zastosowania ich w typowych problemach obliczeniowych.
EN
In recent years, the JavaScript programming language grows into one of the most important programming languages the first decades of the twenty-first century. This language, created in the mid-90th century, was initially used on the Web pages, where the JavaScript code placed in the HTML tag allowed to enrich functionality of the site. Over time, the role of this language has grown, and now it has become the basis of many libraries that are used in the efficient development of web site code, the most popular of which is the jQuery library. The growing popularity of this language can be proven by a large number of books devoted to JavaScript programming language published in the last few years - much larger than the number of titles that describe other programming languages. Basic use of JavaScript language does not require the programmer to know other programming methods than those that are known from the most widely used in programming languages derived from the C language (C ++, C#, Java). It turns out, however, that this programming language offers programmers a much greater potential of functionality than that of traditional programming languages. This article describes attempts to use programming techniques available in that language that are not commonly known, in order to use them in typical computational problems.
EN
The paper presents possibilities of using the so-called „finger-print“ identification method and artificial neural network (ANN) for diagnosis of chemical compounds. The construction of a tool specifically developed for this purpose and the ANN, as well as the required conditions for its proper functioning were described. The identification of chemical compounds was tested in two different ways for proving correctness of the assumptions. First of all, initial studies were carried out with the objective to verify the proper functioning of the developed procedure for IR spectrum interpretation. The second research stage was to find out how the properties of artificial neural networks will satisfy identification or differentiation in case of spectra with very similar structures or for mixtures consisting of several chemical compounds. Interpretation of infrared spectra of mono-constituent substances was successfully performed for both - the training and test data. Interpretation process of infrared spectra of bi-component substances, based on the example of structurally related compounds obstructing identification process, should also be described as positive. The model was able to interpret spectra of mixtures, which were previously registered into the database. Unfortunately, the program is not always able to determine which chemical substances reflect their presence in the infrared spectrum of ternary mixtures. During the research tests, it was also noted that the more complex the structure of a substance being present in the mixture was, the more difficult the interpretation of the spectra to be carry out properly by the program was. On the other hand, positive results were obtained for mixtures of compounds with not so complex structure. It must be emphasized that the results so far are promising and more attention should be paid to them in further studies.
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania intensywnie ostatnio rozwijanych narzędzi informatycznych, zasadniczo przeznaczonych do tworzenia stron internetowych, do obliczeń numerycznych. Głównym obiektem zainteresowania autorów będzie język JavaScript, który w połączeniu z możliwościami języków HTML5 oraz CSS da programistom zestaw wydajnych narzędzi, które wykorzystać będzie można zarówno na etapie obliczeń numerycznych jak i późniejszej prezentacji wyników w formie gotowej strony internetowej.
EN
The aim of the paper is to indicate the possibility of the application of recently intensively developed tools (generally intended to create websites) to numerical calculations. The main object of the authors' interest is the language JavaScript which combined with the capabilities of HTML5 and CSS languages can give developers a set of powerful tools that may be taken both at the stage of numerical calculations and subsequent presentation of results in the form of ready-made website.
4
PL
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie kontrolera lotu przeznaczonego do sterowania bezzałogowego obiektu latającego. Omówiono schemat blokowy i opisano podstawowe elementy układu sterowania oraz ich zasadę działania. Zaprezentowano wybrane elementy autorskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, odpowiedzialne za kontrolę urządzeń układu sterowania oraz komunikację bezprzewodową z układem kontroli lotu.
EN
The article presents an original solution of construction the flight controller dedicated for unmanned flying objects. Block diagram has been attached and basic elements of the control system have been described. The principle of individual elements has been also described. Most important elements responsible for the control of the control system devices and wireless communication with the flight control system embedded in authorial RTOS have been presented.
PL
Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w obliczeniach numerycznych mających zastosowanie w elektrotechnice. Ponieważ w ostatnia dekada to okres burzliwego rozwoju zarówno technologii internetowej, która dostarcza narzędzi do wygodnego korzystania z sieci WWW oraz technologii mobilnej, która wraz z postępem technicznym w budowie telefonów komórkowych daje do ręki użytkownika zaawansowany przyrząd, warto sprawdzić, czy efekty tego rozwoju dadzą się wykorzystać w praktyce obliczeniowej.
EN
Aim of this paper is to present the possibility of using modern informatics tools in the numerical calculations applicable in electrical engineering. Since the last decade was a period of rapid development of mobile technology, which together with the technical progress in the construction of mobile phone gives a user a powerful tool, it is worth checking whether the effects of this development will give the possibilities of it's use in computational practice.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej w identyfikacji związków chemicznych metodą tzw. „odcisku palca” oraz opisano budowę opracowanego specjalnie do tego celu narzędzia z wykorzystaniem SSN, jak też sprecyzowano wymogi, jakie muszą być spełnione do jej poprawnego funkcjonowania.
EN
This paper presents a combination of the “finger-print” identification method and artificial neural networks (ANN) for effective diagnostics of chemical compounds from their infrared spectra. Identification of chemical compounds on the basis of their IR spectra is a serious problem in absorption spectrophotometry, used in practical chemical analysis. Using ANN to diagnose chemical compounds opens up new abilities for effective identification, not only in terms of speeding the process up but also in view of modeling complex nonlinear signals. A programming tool is developed in Microsoft Visual C# and tested on the basis of one hundred chemical compounds used to teach the ANN. The self-learning ability of ANN is used to construct a relationship between input and output parameters. Using AAN is also possible both to ignore redundant data and those whose impact on the phenomenon is negligible, so it is focused on the input data having a major impact on the modeled process. ANN is used to diagnose one hundred chemical compounds and further studies will be focused on possible expanding the database to include some other compounds.
EN
The aim of this paper is an attempt to create a web-based application for parameters of the mathematical model of induction motor management. These parameters are stored in a relational database and designed application allows to perform the appropriate calculations and present the results in a dynamically generated web pages. The extra features contained in new internet-based technologies enable performing calculations on the Web platform. This article aims to verify whether this new, quite interesting idea, can be practically applied in numerical calculations.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie możliwości zbudowania aplikacji webowej do zarządzania zestawami parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego. Parametry te mogą być przechowywane w relacyjnej bazie danych, a zbudowana aplikacja, oprócz funkcjonalności związanej z obsługa bazy danych, pozwoli przeprowadzić odpowiednie obliczenia i zaprezentować wyniki na stronie internetowej.
PL
Celem artykułu jest próba zbudowania internetowej aplikacji realizującej wybrane algorytmy numeryczne przydatne w modelowaniu i symulacji układów elektromechanicznych. Aplikacja będzie umożliwiała przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych w czasie rzeczywistym i przedstawienie ich wyników na dynamicznie generowanych stronach internetowych. Wszystkie dane niezbędne do obliczeń będą pochodzić z odpowiednich tabel bazy danych. Również wyniki obliczeń będą mogły być zachowywane w bazie. Proponowane rozwiązanie daje dwie nowe możliwości, niedostępne dla tradycyjnych metod prowadzenia obliczeń: będzie umożliwiać przeprowadzanie obliczeń z wykorzystaniem dowolnego komputera posiadającego dostęp do Internetu oraz udostępni narzędzia do łatwej archiwizacji danych w odpowiednio zaprojektowanej bazie danych.
EN
Article presents the authors expierences in creating a web-based application which is able to perform selected numerical calculations useful in electromechanical systems modeling. This application will enable to carry out the simulation calculations in real time and present their results on dinamic created web pages. All data required for calculations will be derived from the corresponding database tables. The proposed solution will give two new possibilities not available in traditional methods of calculation: it will allow to carry out calculations using any computer with Internet access and tools for easy data storage in a properly designed database.
EN
Infrared (IR) spectrometric identification of individual chemical compounds from their mixtures is still a challenging process. Therefore, we developed a method in which we use the IR “Fingerprint” spectra of a particular chemical substance followed by artificial intelligence (AI) – based analysis to correctly characterise components of relatively simple chemical mixtures. We describe here the assembly of tools developed especially for this purpose as well as the artificial neural network design together with the requirements that must be met for its proper functioning. To test our approach, we used a mixture of amphetamine and creatinine which are difficult to identify in mixtures by standard “Fingerprint” rules. The advantages of the artificial neural network approach include the generalisation and adaptation of knowledge by fitting parameter values to change the object characteristics. All this renders the effective identification of a mixture of two substances possible.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania w identyfikacji związków chemicznych metody tzw. odcisku palca oraz sztucznej inteligencji na podstawie widm w podczerwieni. Opisano budowę opracowanego specjalnie do tego celu narzędzia i sztuczną sieć neuronową oraz wymogi, jakie muszą być spełnione do jej poprawnego funkcjonowania. Obecnie stosowane programy użytkowe do identyfikacji związków chemicznych na podstawie ich widm w podczerwieni natrafiają na trudności z poprawną identyfikacją w przypadku mieszanin substancji. W przeprowadzonych badaniach testowych wykorzystano mieszaninę kreatyniny oraz amfetaminy - substancje z którymi obecnie wykorzystywane oprogramowania działające wg zasady Finger-print mają duże trudności. Dlatego też zastosowano sztuczną sieć neuronową, której zalety, takie jak uogólnianie zdobytej wiedzy oraz adaptacja, czyli dopasowania wartości parametrów do zmian charakterystyk obiektu, pozwalają na skuteczną identyfikację w mieszaninie dwóch substancji.
PL
Celem artykułu jest pokazanie skutecznych metod wyznaczania parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych, w tym energooszczędnych. Przedstawiono wyniki estymacji parametrów na podstawie statycznych charakterystyk mechanicznych oraz przebiegów dynamicznych uzyskanych w czasie pomiarów rozruchu. W drugiej części artykułu przedstawiono doświadczenia autorów związane z opracowaniem relacyjnej bazy danych do gromadzenia parametrów serii silników energooszczędnych.
EN
This article aims to demonstrate effective methods for determining the parameters of mathematical models of induction motors, including energy-efficient. The results of parameter estimation based on the static mechanical characteristics and dynamic runs measurements obtained during start-up are presented. The second part presents the authors' experiences associated with the development of a relational database intended for cataloging of the parameters of the high-efficiency motors.
PL
W artykule zaprezentowano doświadczenia autorów w modelowaniu układów elektromechanicznych. Do przeprowadzania tych prac zostały opracowane autorskie aplikacje. Dzięki odpowiedniemu projektowi w oparciu o wykorzystanie techniki programowania obiektowego udało się w łatwy sposób przystosowywać ją do różnych wariantów obliczeń. Na jej bazie zbudowano specjalizowane narzędzia do obliczeń symulacyjnych napędów grupowych i do estymacji parametrów modelu matematycznego badanego obiektu. Pokazano też opis dedykowanego systemu do estymacji parametrów wraz z jego sieciowym rozszerzeniem.
EN
The paper presents the authors' experiences in modeling electromechanical systems. To carry out this work the original applications were developed. The project of application, based on object-oriented programming techniques, has allowed in an easy way adapting it to different variants of calculations and building on its basis the extended, specialized tools for numerical simulations of the group of drives and estimation of the object mathematical model parameters. The authors suggest that the choice of simulation software should satisfy the basic criterion - it should comply with standards. Not all tools used currently meet this criterion. With this approach it will be easy to prevent a situation where the new version of the tool will not work with source files developed in the previous versions. The second recommendation is separation of the code responsible for calculating from the code responsible for user's interaction, so that you can modify the application interface (as shown in Fig. 1). The paper presents also description of a dedicated system for parameter estimation and its network extension. The network version of this application can perform calculations in a flexible way by making use of any number of available computers.
PL
W pracy przedstawiono algorytm obliczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem efektu wypierania prądu w prętach uzwojenia klatkowego oraz nieliniowości obwodu magnetycznego. Algorytm ten bazuje na modelu polowo-obwodowym silnika dla wymuszeń sinusoidalnych. W odróżnieniu od powszechnie stosowanego podejścia obwodowego wykorzystującego wielogałęziowy schemat zastępczy uzwojeń wirników silników głębokożlobkowych, algorytm opiera się na schemacie zastępczym tylko z jedną gałęzią dla obwodu uzwojenia wirnika, i w konsekwencji tego otrzymuje się model, w którym parametry zalezą od punktu pracy maszyny. Wyniki obliczeń otrzymane na podstawie schematu zastępczego dla dwóch maszyn średniej mocy wykazują dobrą zgodność z wynikami otrzymanymi na podstawie modelu polowego.
EN
The paper presents an algorithm for determination of parameters of an equivalent circuit model of the three-phase squirrel-cage induction motors. The approach presented in a simple way allows for considering nonlinearity and deep-bar effect. The parameters of an equivalent circuit model are determined directly from quasi-harmonic solution of the magnetic field distribution by the finite element method. Unlike common approach based on the use of multi-circuit equivalent circuit model of cage winding for deep-bar induction motors, this algorithm uses rotor winding model with only one branch. The parameters determined are, however nonlinear as their values cannot be fixed at constant values but must vary as machine point of operation changes with rotor slip. Sample results presented for two medium-power induction motors show adequacy of the approach. The method is also enough general to be applicable to the majority of three-phase squirrel-cage induction motors.
13
Content available remote Zastosowanie silników o dużej sprawności do napędów wentylatorów młynowych
EN
The paper describes the possibility of using high-efficiency motors to fans mill drives. Criteria for economic analysis of replacing standard motors by energy-saving ones are quoted. The results of this analysis are presented. Mathematical models of induction motors for dynamic tests are briefly described. Simulation and measurement results of start-up for standard and energy-saving motors used in fans mill drives are given. Advisability of such a replacement is presented in the paper conclusion.
14
Content available remote Pośredni pomiar elektromagnetycznego momentu silnika indukcyjnego
EN
The principle assign of slow variable induction motor torque based on power measurement taken by motor was briefly presented in the paper. Sample waveforms of motor load torque received of based on registered waveform input power were shown. It seems that in case of high-power driver, which continuously registration electrical quantity such as power or current input is currently often applying, registration of slow variable load torque can be comfortable to assessment of motor work.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w badaniach symulacyjnych układów elektromechanicznych. Badania symulacyjne jako bezpieczne i tańsze niż badania eksperymentalne pozwalają przewidzieć, już w fazie projektowania, działanie i zachowanie się złożonych układów elektromechanicznych w trudnych warunkach eksploatacji. W artykule przedstawiono sposób budowy aplikacji oparty na obiektowym sposobie programowania, bazujący na wieloletnim doświadczeniu autorów w stosowaniu różnorodnych narzędzi informatycznych w obliczeniach symulacyjnych oraz wybrane rezultaty obliczeń symulacyjnych.
EN
This article presents the use of modern tools in simulation of electromechanical systems. The simulation studies as safe and cheaper than experimental testing, permit provide already in the design phase the operation and behavior of complex electromechanical systems in difficult operating conditions. This article, based on the authors many years of experience in the use of various tools in the calculation of simulation, demonstrates how to build applications based on object-oriented programming method and presents some example results of these calculations
16
Content available remote Estymacja parametrów silnika energooszczędnego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie estymacji parametrów energooszczędnego silnika indukcyjnego. Estymacja została oparta na przebiegach dynamicznych zmierzonych podczas rozruchu silnika. Zastosowano elastyczne i efektywne środowisko obiektowe (nazwane SEST), zaprojektowane specjalnie do estymacji parametrów. W tekście omówiono wyniki oraz przedstawiono uwagi związane z problemami pojawiającymi się w trakcie badań.
EN
The paper presents the problem of high-efficiency induction motor parameters estimation. The estimation based on the dynamical dependencies - the measurements collected during the start of the motor. The flexible and efficient object oriented enviroment (called SEST) – designed especially for parameters estimation – has been used. The results and problems noticed during the investigation have been described.
17
PL
Omówiono jakim badaniom winno się poddawać silniki indukcyjne w napędach elektrownianych. Szczególną uwagę zwrócono na silniki WN klatkowe w napędach potrzeb własnych. Przedstawiono potrzebę badań symulacyjnych i warunki jakie muszą być spełnione aby ich wyniki były wiarygodne. Zwrócono uwagę na eksploatacyjne pomiary diagnostyczne pozwalające na ocenę stanu silników i przydatność do dalszej pracy. Pokazano możliwości jakie w tym zakresie stwarzają: badania stanu izolacji napięciem stałym, badania stanu konstrukcji mechanicznej stojana pobudzeniem przez impuls elektromagnetyczny.
EN
The paper presents selected diagnostic tests which will be performed on induction motors used in electric drives in power plants[1, 2, 3]. In dynamic states, such as start-up, re-connection, etc., a rapid increase in the current and electromagnetic internal forces acting in the motor can occur. The dynamic states can cause a damage of the machine. There are proposed some dynamic simulation studies of electric drives as a method of diagnosing the causes of damage. The mathematical model of the induction machine (Section 2) [4, 5] [7, 8] is presented. There is also cited, previously developed by one of the authors [6], the method for determining the electromagnetic parameters of the model. In order to show the usefulness of the method, a comparison of measurements and calculations of some examples of dynamic processes is performed (Fig. 2). It concerns the energy-efficient induction motors [9] (Section 3). An example of comparison of the stator currents of energy-efficient motors obtained from simulating the dynamics of their start-up is presented in Fig. 5. It was noted that the damage of the rotor cage (Section 4) after improving the design of cages [10] and simplifying the methods for diagnosing the state of frames [11] [14] ceased to be a frequent cause of the induction motor damages. Measurements of the insulation state by constant voltage excitation, introduced by T. Glinka [12, 13] and widely used in power industry [14], are discussed in Section 5 (Fig. 6). The ways of estimating the insulation state are presented in [14, 15]. The usefulness of this method was proved on the motors activated after the flood [16]. The methods for testing the winding insulation are listed [17, 18, 19, 20]. The possibility of diagnosing the state of mechanical structures (housing, fixing, packages, etc.) by the method of stimulating with an electromagnetic pulse is also shown (Section 6). [14, 21].In the conclusions (Section 7) the necessity of dynamic simulation testing to verify the correctness of the selection of engines and to forecast the damages of engines is emphasized. The method for testing the winding insulation and the diagnosing of the state of mechanical structures by an electromagnetic pulse are assumed to be the ones of the future and development. The problem of diagnosing rolling bearing is not taken into consideration in the paper.
EN
The paper presents mulistep integration routine and comparison of selected numerical integration methods on example of angular speed observer computations. The multistep BGKODE_DSP routine use predictor- corrector (PECE) method. This routine is based on BGKODE routine, which forms a practical application of the Krogh’s algorithm. Multistep methods of computing ordinary differential equations apply information from the preceding steps. In order to compare numerical integration methods, two steering quality indicators has been proposed. Researches has been carried out on drive system with induction motor using DTC method. The simulations and experiments involving selected numerical integration methods clearly indicate the need for an aid in the selection of the routine for real time process operations. The popular and commonly applied methods, including Euler or second-order Runge-Kutta method, in many cases ensure the required stability and accuracy. The proposed BGKODE_DSP routine, based on multistep method, has a wide area of potential application. This routine adds to the popular numerical integration methods.
PL
W artykule porównano wybrane procedury numerycznego całkowania układów równań różniczkowych w zakresie wpływu na wybrane wskaźniki jakości działania układu napędowego. Zaproponowana procedura BGKODE_DSP realizuje wielokrokowy algorytm typu predyktor-korektor. Porównania dokonano z popularnymi procedurami jednokrokowymi używanymi w układach sterowania. Badania wykonano na przykładzie obliczeń układu obserwatora prędkości kątowej używanego w układzie sterowania silnika asynchronicznego z wykorzystaniem metody DTC.
EN
The paper presents comparison of selected numerical integration methods on example of angular speed observer computations. In order to compare numerical integration methods, two steering quality indicators has been proposed. The BGKODE_DSP routine, which use predictor-corrector method, has been proposed. The comparison has been made between BGKODE_DSP routine and popular one-step methods used in real-time systems. Researches has been carried out on drive system with induction motor using DTC method.
20
Content available remote Badania diagnostyczne wirników generatorów synchronicznych
PL
Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych obejmuje całą paletę badań i prób umożliwiających sprawdzenie ich parametrów elektromechanicznych. W badaniach analizowane są m.in. zagadnienia: własności dynamicznych wirników, stanu izolacji głównej i międzyzwojowej oraz cieplno-mechaniczne. W niniejszym opracowaniu autorzy, na przykładzie wirników dużych maszyn synchronicznych (generatorów), pragną wykazać, że dorobek wnioskowania diagnostycznego i metod badawczych ma ogromne znaczenie praktyczne, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie długotrwałej i niezawodnej eksploatacji badanych urządzeń, co również ma znaczenie ekonomiczne.
EN
Synchronous generators rotors diagnostics contains whole spectrum of tests and examinations that make checking of their electromechanical parameters possible, which mainly comprise problems of turbo-machine dynamics, main and inter-winding isolation and thermo-mechanical rotor diagnostic examinations. Article presents some of the aspects of diagnostic examinations of rotors as the element of critical machines.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.