Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local government
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Local authorities are increasingly facing the challenges of climate change, which requires adaptation of various elements of local government systems, including infrastructure, communities and local economies. Operating in an ever-changing reality, local government units should plan for the necessary sustainable local government investments, with particular attention to structural gaps and financial mismatches. Local government is responsible for ensuring local energy security and thus for 'environmental sustainability'. The overall objective of this study is to assess the effectiveness of financing low-emission lowering measures from the Environmental Protection and Water Management Fund in municipalities in Lubusz Province in 2020. The article uses cause-effect relationship analysis (regression models). Investments implemented by local governments generally have a positive impact on the reduction of low emissions, although the results of the study indicate a negative impact of financing investments in alternative energy sources (RES). This may be related to large investment outlays, as well as difficulties in spatial planning, environmental impact and administrative inefficiency.
PL
Artykuł dotyczy kwestii realizacji jednego z zadań z zakresu ochrony zabytków przez samorządy lokalne. Przedstawiono kwestię wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, przez samorządowych konserwatorów zabytków na podstawie porozumień wojewodów z samorządami lokalnymi. Rozwiązanie to związane były ze znacznymi oczekiwaniami środowiska konserwatorskiego. Po ponad 20 latach funkcjonowania samorządowych konserwatorów zabytków, wykonujących powierzone zadania WKZ można już częściowo podsumować efektywność tego rozwiązania. Doświadczenia nie są jednak jednoznaczne. Obok wielu korzyści i dobrego funkcjonowania współpracy organów państwowych i samorządowych na bazie porozumień, są też przykłady braku współpracy i w efekcie rozwiązywania takich porozumień, zwłaszcza w ostatnich 10 latach. Skłania to do wniosku, że rozwiązanie to nie może być traktowane jako optymalne i konieczne są dalsze zmiany w celu jego poprawy.
EN
The article deals with the issue of the implementation of one of the tasks of historic preservation by local governments. It presents the issue of the performance of tasks of government administration, by local government conservators of monuments on the basis of agreements between governors and local governments. This solution was related to the considerable expectations of the conservation community. After more than 20 years of operation of local government conservators performing the tasks entrusted to the WKZ, the effectiveness of this solution can already be partially summarized. However, the experience is not unequivocal. In addition to the many benefits and good functioning of cooperation between state and local government bodies on the basis of agreements, there are also examples of lack of cooperation and, as a result, dissolution of such agreements, especially in the last 10 years. This leads to the conclusion that this solution cannot be considered optimal and further changes are needed to improve it.
3
Content available remote Fotogrametryczny Poznań
PL
Ceny energii elektrycznej uderzyły w polskie miasta, samorządowcy postanowili więc zaoszczędzić na użytkowaniu oświetlenia ulicznego. Kontynuowano, a niekiedy przyspieszono, wymianę opraw sodowych na LED, ponadto skorygowano godziny włączania i wyłączania źródeł światła. Przyniosło to zmniejszenie zużycia prądu i ograniczenie wydatków. Na tym jednak nie koniec, przewidziane są kolejne prace modernizacyjne.
EN
The purpose of the article is to examine the influence of financial, socio-economic, and environmental degradation factors on the expenditure scope of environmental federalism. The panel data models were estimated based on 26 European countries for the period between 2007 and 2020. The research hypothesis of the article posits that the sound fiscal position of the local government and the financial sustainability stemming from it deepens the expenditure side of environmental federalism, especially when considering the population and its structure, the size of the economy, population, and the pollution generated by it. The article reveals that local government avoidance of both deficits and excessive indebtedness ends up promoting a higher scope of expenditure side of environmental federalism. In addition, in European countries, the significance of expenditures on environmental protection visible in local budgets is increased for smaller economies that are less environmentally degraded.
PL
Celem artykułu jest zbadanie wpływu czynników finansowych, społeczno-ekonomicznych i tych dotyczących degradacji środowiska na zakres strony wydatkowej federalizmu środowiskowego. Oszacowano modele panelowe dotyczące 26 krajów Europy dla lat 2007-2020. W artykule sformułowano hipotezę badawczą mówiącą o tym, że stabilna sytuacja fiskalna samorządu terytorialnego i wynikająca z niej stabilność finansowa pogłębia stronę wydatkową federalizmu środowiskowego, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość populacji i jej strukturę, wielkość gospodarki i emitowane tam zanieczyszczenia. W artykule ukazano, że unikanie przez samorządy terytorialne deficytów budżetowych i wzrostu zadłużenia przyczynia się do poszerzenia zakresu strony wydatkowej federalizmu środowiskowego. Ponadto, w krajach Europy znaczenie wydatków samorządu terytorialnego na ochronę środowiska jest zwiększane w mniejszych gospodarkach, które charakteryzują się niższą degradacją środowiska.
EN
Purpose: The purpose of the article is to reveal the essence and forms of interaction of local government with the civil society in Ukraine, to identify the main problems and to outline the ways of improvement. Design/methodology/approach: In the research process, general scientific methods were used – information collection, its analytical processing, theoretical generalization and comparison; graphic method – to illustrate the dynamics of the indicators studied in the work. The object of research is communicative processes in regional administration. The subject of the study is the peculiarities of modern aspects of the interaction of civil society with local government bodies. The information base of the research became theoretical and methodological developments of domestic and foreign authors, materials of periodicals; statistical data of the State Statistics Service of Ukraine. Findings: Based on the analysis of literary sources was summarized the essence and forms of interaction of civil society with local government. It is shown that in the modern conditions of the development of society, as well as external challenges in Ukraine and in the world, a promising direction for the development of communication processes of local government with civil society is the use of electronic democracy tools. Presented an analysis of statistical data on the use by citizens various forms of electronic communications in local government in Ukraine for 2019-2020 years. It was established that the effectiveness of using electronic capabilities in the communicative processes between local government and civil society is not the same in different regions. Research limitations/implications: The presented problem also requires further research in order to establish criteria for determining the effectiveness of the application of various communication approaches in the process interaction between civil society and local government bodies. Practical implications: Based on the generalization of the research results, was proposed the main directions for improving the communicative activity of local government. Originality/value: The conducted studies showed that after the implementation of the decentralization reform, local government in Ukraine became more open and transparent. Has been established a positive trend in the use of such communication mechanisms as electronic appeals, electronic petitions and the participation budget. However, it is necessary to pay attention to the uneven use of the specified types of communications in different regions of the country, which requires solving a number of organizational, technological and social issues.
EN
Aim: The aim of the article is to identify directions for improving cooperation between the national rescue and firefighting system (KSRG) and local government units. The authors of this article have analysed the structure of KSRG and the powers of local government in the area of public safety, with particular emphasis on issues relating to the principles of operation, potential and tasks of the rescue and firefighting system, as well as the organizational structure of local government and its tasks in maintaining public safety. The discussion of the cooperative strategy of KSRG and local government units was also a contribution to formulating conclusions and postulates that can be used to set new directions for improving cooperation between the two entities. This is important due to the fact that they play an important role in building a security system for citizens and their property. Introduction: Ensuring security is one of the top priorities in every country’s policy. In the area of public safety, in addition to national units (State Fire Service, State Medical Rescue) and local government units, properly prepared, organized and specialized formations such as OSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR and others also participate. Regardless of the type of security units, in any case, the identification of potential hazards is the basis for planning preventive measures, it allows to define the areas that involve the greatest risk of natural disasters and technical failures. Methodology: The article uses theoretical research methods, including an analysis of the provisions of the Act on Fire Protection, the Regulation on the Detailed Organization of the National Rescue and Firefighting System, the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, the Act on Volunteer Fire Brigades and the acts regulating the status and tasks of local government. The article discusses the structure and tasks of the national rescue and firefighting system, with particular emphasis on the cooperation of KSRG with the local government units. The publication also formulates de lege ferenda postulates. While presenting proposals to improve the cooperation of entities operating within KSRG, the authors also used their knowledge and experience gained during many years of work and service for fire protection. Conclusions: The national rescue and firefighting system is an integral part of our country’s public safety system. The experience of recent years has confirmed that it is an effective guarantee of the safety of people and property, while its structure forms a coherent system of rescue forces and resources centred around various entities. Constant technological and political-economic changes impose the need to improve the system and adapt it to current social needs. Therefore, the development of KSRG still requires setting new tasks and looking for solutions to effectively achieve the goals of the system. An important element to improve the operation of KSRG is the construction of the best possible form of cooperation between the rescue formations of the PSP and OSP and local government, since effective security protection is not possible without the cooperation of government and local administration.
PL
Cel: Celem artykułu jest wskazanie kierunków doskonalenia współpracy między krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym (KSRG) a jednostkami samorządu terytorialnego. Autorzy niniejszej pracy przeanalizowali strukturę KSRG oraz kompetencje samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania, potencjału oraz zadań systemu ratowniczo-gaśniczego, a także struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego oraz jego zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa powszechnego. Omówienie kooperacyjnej strategii KSRG i jednostek samorządu było również przyczynkiem do sformułowania wniosków i postulatów, które mogą posłużyć do wyznaczenia nowych kierunków doskonalenia współpracy obu podmiotów. Jest to o tyle ważne, gdyż odgrywają one istotną rolę w budowaniu systemu bezpieczeństwa obywateli i ich mienia. Wprowadzenie: Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych priorytetów w polityce każdego państwa. W dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego, obok jednostek państwowych (Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne) oraz jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczą również odpowiednio przygotowane, zorganizowane i wyspecjalizowane formacje, takie jak OSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR i inne. Niezależnie od rodzaju jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa, w każdym przypadku identyfikacja potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę planowania działań profilaktycznych, pozwala zdefiniować obszary, które wiążą się z największym ryzykiem występowania klęsk żywiołowych i awarii technicznych. Metodologia: W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze, w tym analizę przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, postanowień Konstytucji RP, ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustaw regulujących status i zadania samorządu terytorialnego. W artykule omówiono strukturę oraz zadania krajowego systemu ratowniczo- -gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy KSRG z jednostkami samorządu terytorialnego. W publikacji sformułowano także postulaty de lege ferenda. Autorzy, przedstawiając propozycje usprawnienia współpracy podmiotów działających w ramach KSRG, wykorzystali również swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy i służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wnioski: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa powszechnego naszego państwa. Doświadczenia ostatnich lat potwierdziły, że jest on skutecznym gwarantem bezpieczeństwa ludzi i mienia, zaś jego struktura tworzy spójny układ sił i środków ratowniczych skupionych wokół różnych podmiotów. Ciągłe zmiany technologiczne i polityczno-gospodarcze wymuszają konieczność doskonalenia systemu i dostosowywania go do aktualnych potrzeb społecznych. Rozwój KSRG wymaga zatem wyznaczania wciąż nowych zadań oraz szukania rozwiązań, które pozwolą na efektywne realizowanie celów systemu. Istotnym elementem usprawniającym działanie KSRG jest skonstruowanie jak najlepszej formy współpracy pomiędzy formacją ratowniczą PSP i OSP a samorządem terytorialnym, gdyż skuteczna ochrona bezpieczeństwa nie jest możliwa bez współdziałania administracji rządowej i samorządowej.
PL
Utworzony w 1928 roku nadzór budowlany, którego zadaniem było czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w procesie budowlanym, ulegał istotnym zmianom zarówno w zakresie struktury organizacyjnej, jak i w zakresie katalogu powierzonych do realizowanych zadań. Na kształt obecnie funkcjonującego nadzoru budowlanego decydujący wpływ miały przede wszystkim przekształcenia ustrojowe, jakie zaszły w Polsce w 1989 r., a które doprowadziły do odbudowy samorządu terytorialnego. Wdrożenie reformy ustrojowej państwa, w tym wprowadzenie trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, skutkowało dokonaniem podziału administracji państwowej działającej w dziedzinie budownictwa na dwa odrębne piony: organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego. Podział ten, pomimo pojawiającej się krytyki odnośnie skuteczności działania tych organów, nadal obowiązuje.
EN
The construction supervision, established in 1928, whose task was to ensure security and public order in the construction process, underwent significant changes both in terms of the organizational structure and the catalog of entrusted to fulfill tasks. However, the shape of the currently functioning construction supervision was primarily influenced by the political transformations that took place in Poland in 1989 and which led to the reconstruction of the local government. The implementation of the state system reform, including the introduction of a three-level administrative division of the country, resulted in the division of the state administration operating in the field of construction into two separate divisions: architectural and construction administration bodies and construction supervision bodies. This division, despite the emerging criticism regarding the effectiveness of these bodies, still applies.
EN
The fundamental function and responsibility of any government, aside the protection of lives and properties, is the provision of qualitative services through projects management and implementation. Conversations on projects management systems and service delivery at the local level of governance with emphasis on the eThekwini municipality of South Africa is still largely sparse. The study addresses this gap by interrogating projects management systems and service delivery at the level of local government with purposive recruitment of 14 units’ managers. The increasing demands for qualitative service has provoked a need to interrogate how projects management systems can be harnessed for the delivery of qualitative service at the local level of governance. The novelty of this study can be unpacked from the scarce conversations on project management systems and service delivery discourse in the eThekwini municipality of South Africa. In other words, this study has been able to provoke a unique and fresh discussions to the literature by examining the responsiveness of the eThekwini municipality to service delivery measures through projects management initiation and implementation. The qualitative research method with the exploratory research design were used to advance the limit of the research knowledge. The NVivo (v.12) qualitative software was used to identify themes and the content analysis employed to make sense of these themes. The study showed the challenge of poor financial allocation and time frame for the release of funds as hindrances to effective project management systems. In addition, the challenge of political interference and the politicization of projects were shown as factors constraining effective service delivery. The study calls for the effective monitoring and inspection of projects and appropriate mechanism for addressing the challenges of political interference and politicization of projects.
PL
Podstawową funkcją i odpowiedzialnością każdego rządu, oprócz ochrony życia i mienia, jest świadczenie wysokiej jakości usług poprzez zarządzanie projektami i ich realizację. Rozmowy na temat systemów zarządzania projektami i świadczenia usług na szczeblu lokalnym, z naciskiem na gminę eThekwini w Republice Południowej Afryki, są nadal w dużej mierze rzadkie. Badanie uzupełnia tę lukę poprzez badanie systemów zarządzania projektami i świadczenia usług na poziomie samorządu przy celowej rekrutacji kierowników 14 jednostek. Rosnące zapotrzebowanie na usługi wysokiej jakości wywołało potrzebę zbadania, w jaki sposób systemy zarządzania projektami mogą być wykorzystane do świadczenia usług wysokiej jakości na lokalnym poziomie zarządzania. Nowość tego badania można wydobyć z nielicznych rozmów na temat systemów zarządzania projektami i dyskursu o świadczeniu usług w gminie eThekwini w RPA. Innymi słowy, badanie to było w stanie wywołać wyjątkową i nową dyskusję na temat literatury poprzez zbadanie reakcji gminy eThekwini na środki świadczenia usług poprzez inicjowanie i wdrażanie zarządzania projektami. Do poszerzenia granicy wiedzy badawczej wykorzystano jakościową metodę badawczą wraz z projektem badań eksploracyjnych. Oprogramowanie jakościowe NVivo (v.12) zostało użyte do identyfikacji tematów i analizy treści zastosowanej w celu zrozumienia tych tematów. Badanie wykazało wyzwanie, jakim jest słaba alokacja środków finansowych i ramy czasowe uwolnienia funduszy, jako przeszkody w skutecznych systemach zarządzania projektami. Ponadto jako czynniki ograniczające efektywne świadczenie usług wskazano wyzwanie, jakim są ingerencje polityczne i upolitycznienie projektów. Badanie wzywa do skutecznego monitorowania i kontroli projektów oraz odpowiedniego mechanizmu reagowania na wyzwania związane z ingerencją polityczną i upolitycznieniem projektów.
EN
Introduction/background: Raising the standard of living of local communities is one of the objectives of activities undertaken by local government units. The most important and essential in regional development is therefore social development. One of the stimulators of regional growth are European Union funds. The improvement of the social and professional situation of the residents of municipalities in the Silesian Voivodeship has been mainly influenced by EU funds implemented through the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship 2014-2020 under the European Social Fund (ESF). The municipality of Zbrosławice has implemented several such projects. Aim of the paper: The aim of the paper is to examine and analyse the impact of ESF-funded projects implemented in the municipality of Zbrosławice to strengthen social and professional activity of local communities in the period 2019-2021. The paper is based on research conducted for the master's thesis of Marcel Nalepa, whose scientific supervisor is Dr. Joanna Toczyńska. Materials and methods: In the study, cabinet research was conducted on the basis of data from the Central Statistical Office using the methods of universal statistics on the analysis of the socio-demographic situation of the Municipality of Zbrosławice. The aim of the research was to identify problem areas prior to the start of the social projects implemented in the period 2019-2021. Subsequently, field research was conducted in the Municipality using the method of comparative analysis of project documentation and reporting documentation on two ESF-funded projects in order to determine the degree of achievement of the assumed target indicators in the projects. The research further involved a diagnostic survey of the opinions and perceptions of project participants using a questionnaire method. Results and conclusions: As a result of the research, weaknesses and problem areas in the level of social life of the Municipality's residents were identified and solutions were proposed in the form of the need to implement specific projects. In addition, the research hypothesis assuming that the actions taken by the Municipality of Zbrosławice and the projects implemented in the period 2019-2021 contributed to strengthening the social and professional activity of local communities and strengthening the human potential of the Municipality was confirmed.
PL
Ubóstwo energetyczne jest szeroko rozpowszechnionym problemem w Europie, gdzie wiele gospodarstw domowych znaczną część swoich dochodów wydaje na rachunki za energię, jednocześnie doświadczając trudności z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb energetycznych. Nierzadko muszą one wybierać pomiędzy drastycznym ograniczeniem zużycia energii, obniżającym ich cieplny i ogólny komfort, a zapłatą rachunków za energię kosztem innych ważnych wydatków, w tym np. na jedzenie, czy opiekę zdrowotną.
EN
Surveys performed among the residents of Zabrze indicate that in 2021 the majority of respondents (67%), wishing to use public services provided by the local government, still preferred to visit the office in person. Residents noticed negative aspects of direct service, such as queues of people waiting for the case to be completed (26%), excessive bureaucracy (24%) or lack of parking spaces (18%). However, they counted on help in completing the necessary formalities by officials who should be: professional (20%), communicative (18%) and kind (17%). The use of the digital platform (ePUAP) dedicated to customer service was reported by 32% of respondents. At the same time, as much as 40% of the respondents, in order to save time and to simplify procedures, declared their will to use innovative methods of remote contact with public administration (e.g. via social media). The COVID-19 pandemic showed that it was possible to increase (even by 250%) the number of cases handled remotely, which with over 90% of households in Poland with access to a computer network creates opportunities for integrated development as part of the Smart City idea. The aim of the paper was to identify the residents’ expectations related to the provision of public services by local administration. Precise determination of the ways of perception of both direct and remote customer service has not only an application value. It also allows for further research study on the management of local government, including the organization of management control, as well as social communication of local governments.
13
Content available remote W labiryncie usług
PL
Odnawialne źródła energii przez ostatnie lata na dobre zadomowiły się w polskich jednostkach samorządu terytorialnego, a także w przedsiębiorstwach komunalnych funkcjonujących w ich ramach. Powoli aklimatyzują się w obiektach należących do uczelni, kolei, spółdzielni mieszkaniowych, a nawet instytucji kultu religijnego.
EN
The past decade has seen a rise in the significance of the Internet facilitating the communication between local governments and local stakeholders. A growing role in this dialog has been played by crowdsourcing. The paper aims to identify areas, forms, and tools for the implementation of crowdsourcing in managing cities in Poland as well as the assessment of benefits provided by the use of crowdsourcing initiatives by representatives of municipal governments. The article utilized a quantitative study method of the survey realized on a sample of 176 city governments from Poland. Conducted studies have shown that crowdsourcing initiatives of cities concern such areas as culture, city image, spatial management, environmental protection, security, recreation and tourism as well as relations between entrepreneurs and city hall, transport and innovations. Forms of stakeholder engagement via crowdsourcing involve civic budgets, "voting/polls/surveys and interviews" as well as "debate/discussion/meeting, workshop, postulates and comments". The larger the city the more often its representatives employ the forms of crowdsourcing listed above. Local governments most frequently carry out crowdsourcing initiatives by utilizing cities' official web pages, social media, and special platforms dedicated to public consultations. The larger the city the greater the value placed on the utility of crowdsourcing.
PL
W ciągu ostatniej dekady wzrosło znaczenie Internetu, który ułatwia komunikację między samorządami a lokalnymi interesariuszami. Coraz większą rolę w tym dialogu odgrywa crowdsourcing. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów, form i narzędzi wdrażania crowdsourcingu w zarządzaniu miastami w Polsce oraz ocena korzyści płynących z wykorzystania inicjatyw crowdsourcingowych przez przedstawicieli samorządów miejskich. W artykule wykorzystano ilościową metodę badawczą - sondaż zrealizowany na próbie 176 samorządów miejskich z Polski. Przeprowadzone badania wykazały, że inicjatywy crowdsourcingowe dotyczą różnych obszarów funkcjonowania miasta, w tym najczęściej takich jak: kultura, wizerunek miasta, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska. Najpowszechniejsze formy crowdsourcingu to: budżety obywatelskie, ,,głosowanie/sondaże/ ankiety i wywiady" oraz „debaty/dyskusje/spotkania, warsztaty, postulaty i komentarze". Samorządy realizują inicjatywy crowdsourcingowe wykorzystując oficjalne strony miast, media społecznościowe oraz specjalne platformy dedykowane konsultacjom społecznym. lm większe miasto, tym częściej jego przedstawiciele sięgają po formy crowdsourcingu i tym większą wagę przykłada się do użyteczności crowdsourcingu.
PL
Zagadnieniem podejmowanym w artykule jest inicjowanie i realizowanie działań mających na celu ukierunkowanie oraz ukształtowanie dobrej praktyki polegającej na wzajemnej współpracy jednostki naukowo-dydaktycznej z samorządem. Celem współpracy było przedstawienie miastu Rybnik niezależnego spojrzenia na zagadnienia przestrzeni miejskiej. Równie istotny aspekt stanowiło wprowadzenie do dydaktyki zagadnień problemowych odnoszących się do realnych uwarunkowań. Metodyka współpracy była oparta na dyskusji, pracy warsztatowej prowadzącej do opracowania strategii i rozwiązań dla wybranych zadań projektowych osadzonych w kontekście urbanistycznym oraz kulturowym. Wymiernym rezultatem podejmowanych działań stały się studia i projekty przestrzeni miejskich oraz obiektów. Ważny efekt stanowi utrwalenie prezentowanego podejścia jako dobrej praktyki współpracy. Pozytywne efekty tak prowadzonych działań zostały empirycznie potwierdzone w prowadzonym przez wiele lat współdziałaniu Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAr3) Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej z Wydziałem Architektury Urzędu Miasta Rybnika, ale także z innymi samorządami miast i gmin śląskich oraz podmiotami śląskich miast - miejskimi organizacjami, komitetami czy instytucjami. Zdobyte przez wiele lat doświadczenia pozwalają na podjęcie próby syntetycznego przedstawienia i uogólnienia.
EN
The problem addressed in this article is the initiation and implementation of actions aimed at directing and establishing good practice based on mutual cooperation between an academic and didactic unit and the local government. The aim of the cooperation was to present the city of Rybnik with an independent view on urban space issues. An equally important aspect was the introduction to didactics of problematic issues relating to real conditions. The methodology of cooperation was based on discussion, workshop work leading to the development of strategies and solutions for selected design tasks set in urban and cultural contexts. The tangible results of the actions taken became studies and projects of urban spaces and objects. An important effect is the consolidation of the presented approach as a good cooperation practice. Positive effects of such activities have been empirically confirmed in many years of cooperation of the Faculty of Theory, Design and History of Architecture (RAr3) of the Silesian University of Technology with the Departament of Architecture of the Municipal Council in Rybnik, but also with other local governments of Silesian cities and municipalities as well as other entities of Silesian cities - municipal organizations, committees or institutions. Experience gained over many years allows to make an attempt to synthesize and generalize.
EN
The article investigates the process of decentralization of public administration in the Visegrad Group countries. The authors use the share of local budget revenues of Visegrad Group countries in GDP and the share of tax (own) revenues in the revenues of local budgets of Visegrad Group countries, as main indicators. The research examines the essence of fiscal decentralization and reforms of fiscal decentralization in Visegrad Four. It has been found that the purpose of fiscal decentralization was to increase the financial independence of the municipalities, but the local governments of the Visegrad Four countries still depend on the state budget and economic development of a country. In general, process of fiscal decentralization still has the national particularities.
PL
W artykule została omówiona problematyka zawierania przez wojewodów porozumień w sprawie przekazania niektórych kompetencji wojewódzkich konserwatorów zabytków. Poczyniona analiza porozumień administracyjnych została zestawiona z liczbą zabytków w województwie oraz liczbą delegatur właściwego miejscowo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Powstałe w efekcie wnioski ukazały obraz prowadzonej przez poszczególnych wojewodów polityki ochrony zabytków, gdzie centralizacja władzy konserwatorskiej w województwie styka się z jej decentralizacją, sprawiając, że brak jest unitarnych rozwiązań dotyczących scedowywania zadań wojewódzkich konserwatorów zabytków na jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz lokalne instytucje kultury.
EN
This paper discusses the issue of concluding agreements by voivodes on the transfer of certain competences to Voivodeship Conservator of Monuments. An analysis of administrative agreements was compared with the number of monuments in the voivodship and the number of delegations of the locally competent Voivodeship Conservator of Monuments. The conclusions showed the image of the monument protection policy pursued by individual voivodes, where the centralization of the conservation authority in the voivodeship met its decentralization, which means that there are no unified solutions regarding the transfer of tasks of voivodeship monument conservators to local government units at the powiat and municipal level and local cultural institutions.
EN
In a modern democratic state, it is fully justified that local governments influence on energy policy. The most serious reasons for municipalities to pursue their energy policy include implementing principles such as decentralization, subsidiarity, autonomy, and independence by local governments. It should be remembered that local governments are public authorities acting to meet the local communities’ needs. In the Polish institutional conditions, local governments may be jointly responsible for the national energy policy only if they can create local energy policy based on their energy potential. Bearing in mind the above, the relationship between the local energy policy and the national energy policy is different for each commune, depending on a given territorial unit’s specific conditions. The specificity and quality of these relationships are also determined by the municipal authorities, which can approach the policies they create strategically or rely on improvisation. In the first case, local governments plan and implement specific activities that make up the energy policy process, while in the second case, they wait for the activity and involvement of government administration bodies.
PL
We współczesnym państwie demokratycznym w pełni uzasadnione jest, że samorządy terytorialne również mają wpływ na politykę energetyczną. Do najpoważniejszych przesłanek, uzasadniających prowadzenie przez gminy własnej polityki energetycznej, należy zaliczyć wcielanie przez samorządy terytorialne takich zasad, jak: decentralizacja, subsydiarność, autonomia i samodzielność. Należy pamiętać, że samorządy terytorialne są organami władzy publicznej, działającymi na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. W polskich uwarunkowaniach instytucjonalnych, samorządy lokalne mogą współodpowiadać za politykę energetyczną państwa tylko wówczas, jeśli są w stanie kreować lokalną politykę energetyczną na bazie własnego potencjału energetycznego. Mając na uwadze powyższe, związek między lokalną polityką energetyczną a polityką energetyczną państwa jest dla każdej gminy inny, uzależniony od specyficznych warunków właściwych danej jednostce terytorialnej. O specyfice i jakości tych związków decydują również same władze gmin, które mogą podejść do kreowanej przez siebie polityki w sposób strategiczny lub oprzeć się na improwizacji. W pierwszym z wymienionych przypadków, samorządy lokalne planują i realizują określone czynności składające się na proces polityki energetycznej, natomiast w przypadku drugim oczekują na aktywność i zaangażowanie organów administracji rządowej.
EN
Within the public sector, innovations are imperative in the spirit of new governance, flexibility, efficiency, and organization administration responsiveness. While the role and appropriateness of innovations in the private sector have been widely discussed in the literature, innovations confront some defiance in public sectors. Some studies have been conducted to understand the role of innovations in the performance of the private and public sector, but there are different results in the significances of the role of innovations. This study aims to understand the role of organizational innovation in the local government through quantitative analysis using multiple regression and Sobel Test. The results showed that innovations have partially mediated the relationship among organizational culture, leadership support and performance organizations. The study also found that leadership support and organizational culture directly influence organizational performance than if the influence is indirectly through innovation.
PL
W sektorze publicznym innowacje są niezbędne w duchu nowego zarządzania, elastyczności, wydajności i responsywności administracji organizacji. Podczas gdy rola i adekwatność innowacji w sektorze prywatnym są szeroko omawiane w literaturze, innowacje napotykają pewien bunt w sektorach publicznych. Przeprowadzono kilka badań, aby zrozumieć rolę innowacji w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego, ale wyniki dotyczące znaczenia roli innowacji są różne. Niniejsze badanie ma na celu zrozumienie roli innowacji organizacyjnych w samorządzie lokalnym poprzez analizę ilościową z wykorzystaniem regresji wielokrotnej i testu Sobela. Wyniki pokazały, że innowacje częściowo pośredniczyły w relacjach między kulturą organizacyjną, wsparciem przywództwa i organizacjami wydajnościowymi. Badanie wykazało również, że wsparcie przywództwa i kultura organizacyjna mają bezpośredni wpływ na wydajność organizacji, niż jeśli pośrednio wpływają na innowacje.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.