Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 279

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo i higiena pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the paper is to present the burnout syndrome as one of the many threats and determinants of the organizational management policy. The study also assessed the occupational burnout syndrome in the context of maintaining occupational health and safety and the relationship between these categories, which is a feedback. Design/methodology/approach: This paper provides a theoretical analysis of the burnout syndrome in the context of organizational management. Burnout is analyzed through the prism of both its causes and the mechanism of its formation and the expected health, social and economic effects. The paper uses secondary data taken from public statistics, thematic reports and scientific research. To illustrate the phenomenon, the available domestic data was used, and for comparative purposes, foreign data were also referenced. Findings: Burnout syndrome, posing a great threat to the effectiveness and efficiency of undertaken actions, should be one of the main determinants of the policy of broadly understood management in organizations. Practical implications: Psychosocial risks and work-related stress are among the key challenges in terms of occupational health and safety. The conditions and the growing phenomenon of burnout imply the need to take into account remedial measures at the organizational management level. The factors determining the development of organizations and economies, ie innovation, competitiveness, etc., indicated so far in the literature on the subject, are based on the quality of human capital and lose their effectiveness in the face of occupational burnout. The COVID-19 pandemic has exacerbated this phenomenon by weakening ties, trust contributing to the progressive corrosion of social capital. And even the best management and business development strategy will not be effective based on burned-out employees. Social implications: It is to raise awareness of the growing threat of professional burnout phenomenon and to indicate the necessity of undertaking specific preventive tasks by the management. Originality/value: This paper evaluates the professional burnout syndrome in the context of maintaining occupational health and safety and the feedback relationship between these categories. The article is addressed to employees in order to raise awareness of the threat of professional burnout, but also to managers in order to improve the work environment to protect the organization from the effects, including the costs of burnout.
PL
Polska jako kraj funkcjonujący w otoczeniu międzynarodowym podpisała szereg umów i porozumień, które wiązały się również z koniecznością respektowania aktów prawnych mających przełożenie na polski ład prawny. Część z nich dotyczy wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Ich znajomość jest kluczowa dla bezpiecznego planowania oraz prowadzenia robót nie tylko w zgodzie z prawem krajowym, ale również aktami międzynarodowymi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagranicznych aktów prawnych warunkujących bezpieczeństwo w sektorze budowalnym oraz przybliżenie kluczowych zapisów.
EN
Poland, as a country operating in the international environment, signed a number of agreements and understandings, which also entailed the need to respect legal acts that had an impact on the Polish legal order. Some of them concern the requirements of occupational health and safety at the construction site. Their knowledge is crucial for safe planning and carrying out works not only in accordance with national law, but also with international regulations. The aim of this work is to present foreign legal acts that determine safety in the construction sector and to present the key provisions.
PL
Wraz z rozwojem wieloletnich programów inwestycyjnych, liczba kolejowych przedsięwzięć budowlanych w Polsce utrzymuje się na niespotykanym dotychczas wysokim poziomie. W artykule przedstawiono wybrane procedury, pozwalające zmniejszyć ryzyko wypadków podczas budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. Część z przyjętych rozwiązań dotyczy umożliwienia prowadzenia ruchu pociągów równolegle do wykonywania prac budowlanych. Zwrócono szczególną uwagę na instrukcję Ibh-105 regulującą zasady bezpieczeństwa w ramach inwestycji kolejowych, a także wewnętrzne regulaminy prowadzenia ruchu pociągów na cele inwestycji budowlanych.
EN
Currently, along with the development of long-term investment programs, the number of railway construction projects remains at an unprecedented high level. At the same time as the number of investments, the number of people involved in the implementation of individual infrastructure projects is increasing. Year on year, tens of thousands of workers, construction machinery operators and works managers work on the modernized railway tracks. Each of these people is responsible for the safety of construction works, including the health and life of colleagues. The article presents selected procedures and measures that may reduce the risk of accidents during the construction of railway infrastructure.
PL
Autorzy artykułu przedstawiają rezultaty dydaktycznych projektów europejskich, jakie prowadzone są na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW). Projekty te są związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz szkoleń z zakresu poprawy bezpieczeństwa robót budowlanych i skierowane do menedżerów i inżynierów budownictwa, studentów budownictwa, pracowników produkcji bezpośredniej w budownictwie, ale także do młodzieży z techników budowlanych oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu budownictwa. Materiały dydaktyczne oraz szkolenia wykorzystują nowoczesne i coraz częściej pojawiające się w dydaktyce narzędzia rzeczywistości rozszerzonej oraz immersive design.
EN
The authors of the article present the results of didactic European projects that are carried out at the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology (WIL PW). These projects are related to the preparation of teaching materials and training in improving the safety of construction works and are addressed to managers and construction engineers, construction students, production workers direct in construction, but also to young people from construction technicians and employees of small and medium-sized enterprises in the construction environment. Teaching materials and training use modern augmented reality and immersive design tools that are increasingly appearing in didactics.
PL
Zatrudnienie cywilnoprawne utrwaliło swoją pozycję na rynku pracy. Jego silny rozwój uzasadnia pytania o zakres ochrony, jaką powinno gwarantować Państwo wobec osób fizycznych świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w tej formie zatrudnienia. Artykuł stanowi analizę obowiązków, jakie ciążą na pracodawcach i podmiotach organizujących pracę w formie zatrudnienia cywilnoprawnego, albowiem stanowiska doktryny są podzielone w tym przedmiocie, a praktyka stosowania przepisów formułuje wiele wątpliwości.
EN
Civil law employment has strengthened its position on the labor market. Its strong development justifies questions about the scope of protection that the State should guarantee to natural persons performing work under civil law contracts in this form of employment. The article is an analysis of the obligations imposed on employers and entities organizing work in the form of civil law employment, because the doctrine’s positions are divided on this subject, and the practice of applying the provisions raises many doubts.
PL
W pracy przedstawiono przegląd zapisów z wybranych aktów prawnych, z których interpretacją oraz wdrożeniem najczęściej pojawiają się problemy podczas pracy na wysokości na budowie. Tego typu trudności mogą powodować paraliż decyzyjny lub zastosowanie przepisu w sposób, który nie prowadzi do poprawy bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie - generuje chaos. Przeprowadzane w artykule analizy uzupełniono o przykłady, które pozwalają na lepsze dostrzeżenie problemu, a w rezultacie uzyskanie jego właściwego rozwiązania. Pracę wieńczą wnioski.
EN
The paper presents an overview of provisions from selected legal acts, with the interpretation and implementation of which most often problems arise when working at height on a construction site. Such difficulties can cause paralysis in decisions or the application of a rule in a way that does not lead to an improvement in safety, on the contrary - generates chaos. The analyzes carried out in the article have been supplemented with examples that allow for better recognition of the problem and, as a result, for obtaining its proper solution. The work is crowned with conclusions.
PL
Rzeczoznawca majątkowy ustalając wartość rynkową prawa do gruntu zabudowanego obiektem budowlanym o złym stanie technicznym, analizuje zasadność zastosowania metody kosztów likwidacji podejścia mieszanego wyceny nieruchomości. Powstaje wtedy kwestia ustalenia wartości materiałów porozbiórkowych oraz kosztów rozbiórki. Autorzy skupili uwagę na problemie ustalenia całkowitych kosztów rozbiórki, generowanych głównie przez przyjętą technologię rozbiórki i możliwości odnośnie zagospodarowania odpadów pochodzących z materiałów porozbiórkowych, a także kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i osób postronnych. Zwrócili uwagę na istotne elementy towarzyszące rozbiórce obiektów budowlanych obejmujące m.in. problematykę gospodarowania odpadami budowlanymi.
EN
A real estate appraiser, when determining the market value of the legal rights to land with a building structure that is of a poor technical condition, analyses the validity of applying the liquidation cost method of the mixed approach to property valuation. The question of determining the value of post-demolition materials and the costs of the demolition then arises. The authors focused on the problem of determining the total costs of a demolition, which are mainly generated as a result of the adopted demolition technology, the management of waste from post-demolition materials, and the incurred costs of the occupational health and safety of employees and bystanders. They also drew attention to important elements that are associated with the demolition of buildings, including construction waste management.
PL
Wirtualna rzeczywistość to świat stworzony przy użyciu technik komputerowych, który pozwala na tworzenie symulacji zjawisk zachodzących w świecie rzeczywistym i coraz częściej wykorzystywana jest w wielu branżach. Dzięki wykorzystaniu wirtualnego środowiska do prowadzenia szkoleń pracownik może dokładnie zobaczyć, poczuć i „przeżyć” określone scenariusze, sytuacje wypadkowe i poznać, jakie mogą nastąpić konsekwencje w przypadku nieprawidłowego zachowania się w środowisku pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.
EN
Virtual reality is a world created using computer techniques to create simulations of real-world phenomena and is increasingly used in many industries. Thanks to the use of the virtual training environment, an employee can see, feel and ‘survive’ certain scenarios, accident situations in detail and learn what the consequences may be if they behave incorrectly in the work environment. This paper presents the results of a survey on the feasibility of using virtual reality in health and safety training in the construction industry.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia preferencji pracowników w zakresie kanałów komunikacji BHP oraz ocenę przydatności informacji przekazywanych klasycznymi i elektronicznymi kanałami komunikacji dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie. Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową w 2016 roku i w 2021 roku. Wyniki badań dla okresu sprzed i w trakcie pandemii są porównywalne: większość pracowników skłania się ku klasycznym kanałom komunikacji, takim jak tradycyjne szkolenia i spotkania z kierownictwem oraz tradycyjne rozmowy z kolegami. Informacje BHP uznawane za przydatne do bezpiecznego wykonywania pracy są przekazywane głównie za pomocą klasycznych kanałów komunikacji. Najniżej z punktu widzenia przydatności oceniono media społecznościowe. Badania wskazują, że kanały elektroniczne mogą wspierać klasyczne kanały wykorzystywane w komunikacji BHP, ale nie mogą ich zastępować.
EN
This paper discusses the results of a survey conducted to determine workers’ preferences for OSH communication channels and to assess the usefulness of information provided through classical and electronic communication channels for improving occupational safety and health before and during the COVID-19 pandemic. The survey was conducted with the use of questionnaire in 2016 and in 2021. The findings for before and during the pandemic period are comparable: the majority of workers choose classic communication channels such as traditional training and meetings with management and traditional conversations with colleagues. OSH information considered useful for safe work performance is mainly communicated through classical channels. Social media were rated lowest in terms of usefulness. The survey results indicate that electronic channels can support, but not replace, the classic channels used in OSH communication.
PL
Doświadczenia autorów jako biegłych sądowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykazały, że w sprawach dotyczących wypadków przy pracy z udziałem maszyn powtarza się problem niewłaściwego rozumienia kwestii obowiązków pracodawców w zakresie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny. Często pracodawcy nie dopełniają swojego obowiązku prawnego w powyższym zakresie, co w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych jest przedmiotem niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć. Rozróżnienia bowiem wymaga obowiązek posiadania dokumentacji pochodzącej od producenta maszyny oraz instrukcji obsługi, którą opracowuje pracodawca. W artykule poruszone zostały powyższe zagadnienia na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
EN
Authors, based on their background as court experts in the field of occupational health and safety, note that where accidents at work involve machinery, a recurring problem is the misunderstanding of the employers’ obligations in the field of occupational health and safety instructions. Employers often fail to fulfill their legal obligations in this respect, which in the case of accidents at work is the reason for unfavorable court decisions for them. A clear distinction should be made between the obligation to have documentation provided by the manufacturer of the machine and the obligation to create an operating manual prepared by the employer. The article discusses the above issues on the basis of the currently applicable legal provisions.
PL
Transformacja do Przemysłu 4.0, której wynikiem ma być nie tylko wzrost produktywności, lecz także poprawa warunków materialnego i psychospołecznego środowiska pracy, wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą, a ta wiąże się z wprowadzaniem nowych technologii. Dzięki rozpoznaniu czynników wpływających na warunki środowiska pracy podczas transformacji można uwzględnić w procesie zarządzania zmianą dobre praktyki, skierowane na wzmocnienie pozytywnego i ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników. W artykule przedstawiono czynniki o potencjalnym wpływie na warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie Przemysłu 4.0 i omówiono dobre praktyki, które można wykorzystać w procesie zarządzania zmianą w celu osiągnięcia poprawy warunków środowiska pracy.
EN
Transformation to Industry 4.0, which is expected to result not only in an increase in productivity, but also in an improvement of the material and psychosocial work environment conditions, requires appropriate change management, which is related to the introduction of new technologies. Recognition of the factors influencing the conditions of the work environment during the transformation makes it possible to include in the change management process good practices aimed at strengthening the positive and limiting the negative impact of these factors. This article presents factors with potential impact on working environment conditions in companies implementing Industry 4.0 technologies and good practices that can be used in the change management process to achieve better working environment conditions.
EN
This publication concerns the problems of occupational safety and health in hard coal mines, the basic elements of which are occupational risk and mine hazards. The paper constitutes an analysis of general, industry-specific and detailed requirements encompassing selected legal regulations and guidelines indicated in professional literature pertaining to occupational risk assessment. The elaboration contains the authors’ proposal of requirements regarding occupational risk assessment for the workplace of mine rescuer, which includes the workplace description as a research object and the selection of rules and methods of risk assessment.
PL
Publikacja dotyczy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie węgla kamiennego, której podstawowymi elementami są ryzyko zawodowe i zagrożenia górnicze. Praca stanowi analizę wymagań ogólnych, branżowych i szczegółowych, które obejmują wybrane przepisy prawne i wytyczne literaturowe dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Opracowanie zawiera autorską propozycję wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ratownika górniczego, która obejmuje opis stanowiska pracy jako obiektu badań oraz dobór zasad i metod oceny ryzyka.
EN
In the event of occupational accidents in mining, investors can calculate approximately how much loss will be incurred at the time of the accident. However, in halting mining as a result of occupational accidents or legislation, investors, will perhaps not care about how much of a loss to profits will arise due to the resulting downtime of mining operations. The reason for this is that there is no such halting in mining operation as yet and mining activity is continued. Avoiding halting mines due to occupational accidents and legislation would enable the prevention of unexpected costs resulting from these time losses. The aim of this study was to find out how much the loss of profits resulting from the downtime of mining enterprises due to the aforementioned reasons are in total, and how much the ratio of loss of profits to annual operating costs is on average on an annual basis. To determine the loss of profits and to minimize the accidents in enterprises, permanent supervisors, who are assigned in the enterprises where they are working, were given a survey through the SurveyMonkey program. Of the 235 permanent supervisors who filled out the survey on behalf of the mining enterprises, 58 answered all of the multiple-choice questions examined in the study. These questions were analyzed together according to different mineral groups and differences in mining operation methods. As a result of the analysis, it was determined that the annual loss of profits of mining enterprises resulting from the aforementioned periods of downtime, and the ratio of these values to the annual operating costs constitute a rather significant share. The aim of the article was to raise awareness to have mining companies appropriate more funds for occupational health and safety.
PL
W przypadku wypadku przy pracy w górnictwie inwestorzy górniczy mogą obliczyć, jaką w przybliżeniu poniosą stratę. Jednak w przypadku wstrzymania wydobycia wynikającego z wypadków przy pracy lub ustawodawstwa, inwestorzy być może nie będą dbać o to, jak bardzo wzrośnie strata zysku z powodu strat nieprzepracowanego czasu w górnictwie. Powodem jest to, że nie ma jeszcze obowiązkowego wstrzymania w działalności wydobywczej i w takim przypadku kontynuuje się działalność górniczą. Unikanie zatrzymywania kopalń z powodu wypadków przy pracy i przepisów pozwoli zapobiec nieoczekiwanym kosztom wynikającym z tych strat czasu. W publikacji postawiono sobie za cel ustalenie, na ile łącznie składają się straty zysku wynikające z nieprzepracowanych okresów działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych wstrzymanych z tych przyczyn i ile wynosi średnioroczny stosunek strat zysku do rocznych kosztów eksploatacji. Aby określić te straty w zysku i zminimalizować wypadki w przedsiębiorstwach, przeprowadzono ankietę w ramach programu „SurveyMonkey” wśród osób stałego nadzoru pracującego tych w przedsiębiorstwach. Spośród 235 stałych nadzorców, którzy wypełniali ankietę w imieniu przedsiębiorstw górniczych, 58 odpowiedziało na wszystkie zadane w badaniu pytania wielokrotnego wyboru. Pytania te analizowano łącznie według różnych grup surowców mineralnych i różnic w metodach eksploatacji górnictwa. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że roczne straty zysku przedsiębiorstw górniczych wynikające z postojów oraz stosunek tych wartości do rocznych kosztów eksploatacji stanowią średnio znaczący udział. Tym samym w artykule podjęto próbę uświadomienia, że firmy górnicze przeznaczają więcej środków na bezpieczeństwo i higienę pracy.
PL
W artykule przedstawiono proces wyboru materiału na konstrukcję hełmu elektroizolacyjnego, mający na celu zwiększenie zakresu temperatur w których hełm może być użytkowany oraz spełnienie bardziej rygorystycznych wymagań elektrycznych. Badania prowadzono zgodnie z normami PN-EN 397:2012+A1:2013 oraz ANSI Z89.1-2014(R2019).
EN
The article presents the process of selecting the material for the construction of an electrically insulating safety helmet, aimed at increasing the temperature range in which the helmet can be used and meeting more stringent electrical requirements. The tests were carried out in accordance with EN 397:2012+A1:2013 and ANSI Z89.1-2014 (R2019).
PL
Wraz z wdrażaniem technologii Przemysłu 4.0 zmienia się środowisko pracy oraz powstają nowe szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one związane zarówno z samymi technologiami, jak i ze zmianami w organizacji pracy oraz sposobem jej wykonywania. W artykule przedstawiono wyniki badania, przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w celu pozyskania informacji na temat identyfikowanych przez nich czynników, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających technologie i koncepcje produkcji w ramach Przemysłu 4.0.
EN
As Industry 4.0 technologies are implemented, the work environment is changing and new opportunities and threats to occupational health and safety are arising. These are related both to the technologies themselves and to changes in the organization of work and the way it is carried out. The article presents the results of a survey conducted among people dealing with occupational safety and health issues in order to obtain information on the factors identified by them that affect the safety and health of employees in companies implementing technologies and production concepts within Industry 4.0.
17
PL
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania „Diagnoza i prognoza rynku usług bhp i charakterystyka służby bhp w Polsce”, zrealizowanego w 2020 r. Badanie obejmowało przeprowadzenie telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych na próbie 500 przedstawicieli wewnątrzzakładowej służby bhp oraz specjalistów bhp spoza zakładu pracy. W artykule skoncentrowano się na wynikach dotyczących: struktury służby bhp, warunków wejścia do zawodu i awansu zawodowego oraz warunków zatrudnienia w służbie bhp, a także źródeł satysfakcji i trudności zawodowych.
EN
The article presents selected results of the study entitled “Diagnosis and prognosis of OSH services and a characterization of OSH professionals’ carried out in 2020. The study included telephone questionnaire interviews on a sample of 500 representatives of the in-house OSH service and OSH specialists from outside a workplace. The article focuses on the results concerning: the structure of the health and safety service, conditions for entering the profession and professional promotion, as well as employment conditions, sources of satisfaction and professional difficulties.
PL
Środki ochrony indywidualnej spełniają określoną rolę w poszczególnych zawodach i branżach. Istnieją takie zawody, które wymuszają stosowanie konkretnych środków ochrony indywidualnej w bardzo określony i restrykcyjny sposób, są i takie, które z reguły nie wymuszają na pracownikach używanie ich. Jednak są takie warunki – jak warunki podwyższonego ryzyka – które determinują określone i restrykcyjne postępowanie w kwestii używania środków ochrony indywidualnej. W obecnych czasach, w których warunki pracy są podyktowane przez pandemię związaną z Covid-19 – każdy pracownik ma obowiązek używać określonych środków ochrony indywidualnej. Są one zróżnicowane ze względu na branżę i zajmowane stanowisko pracy. W niniejszym artukule przedstawiono opinię pracowników dotyczącą znaczenia używania środków ochrony indywidualnej w pracy.
EN
Personal protective equipment plays a specific role in various professions and industries. There are some professions that require the use of specific PPE in a very specific and restrictive way, and others that generally do not require the use of PPE. However, there are some conditions - such as conditions of increased risk - that determine a specific and restrictive conduct in the use of PPE. In this day and age, when working conditions are dictated by the Covid-19 pandemic - every employee is required to use specific PPE. These vary according to the industry and the position occupied. This paper outlines these variations and the views of workers on the importance of using PPE at work.
PL
Osoby niepełnosprawne są grupą, która coraz częściej zatrudniana jest nie tylko w zakładach pracy chronionej ale również na otwartym rynku pracy. Kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, które odpowiadałyby potrzebom, możliwościom i ograniczeniom psychofizycznych takich osób jest czasami nie lada wyzwaniem dla pracodawcy. Zróżnicowanie stopnia ale I rodzajów niepełnosprawności jest duże. Aby zapewnić pracownikom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pracy należy bardzo rzetelnie i skrupulatnie zidentyfikować obszary, które wymagają odpowiedniego wsparcia. Niniejszy artykuł jest próbą dokonania identyfikacji tych obszarów, z którymi pracodawcy nie radzą sobie w należyty sposób. Kształtowanie środowiska pracy osób niepełnosprawnych przez pracodawców na otwartym rynku pracy jest obowiązkiem, który leży po stronie przedsiębiorstwa, które z kolei z zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami na m.in. korzyści finansowe.
EN
People with disabilities are a group that is increasingly employed not only in sheltered workshops but also in the open labour market. Shaping safe and ergonomic working conditions that correspond to the needs, abilities and psycho-physical limitations of such people is sometimes quite a challenge for employers. The degree and type of disability varies considerably. In order to provide employees with disabilities with suitable working conditions, it is necessary to identify the areas that require special support. This article attempts to identify those areas that employers do not deal with adequately. The shaping of the working environment for people with disabilities by employers in the open labour market is a responsibility that lies with the enterprise, which in turn benefits financially from employing people with special needs.
20
Content available remote Zasady BHP i PPOŻ podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG
PL
Technologia skraplania gazu ziemnego w ostatnich latach rozwija się na świecie w sposób dynamiczny, gdyż jest jednym ze sposobów dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny, pozwalającym na uniezależnienie się od jednego dostawcy gazu. W artykule szczegółowo omówiono podstawowe zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia na stacji regazyfikacji LNG, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Podano ponadto korzyści ze stosowania w gazownictwie technologii LNG. We wnioskach zaproponowano zmiany w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
EN
The technology of liquefying natural gas in recent years has been developing dynamically in the world, as it is one of the ways to diversify the supply of natural gas, allowing it to become independent from one gas supplier. The article discusses in detail the basic threats and safety principles to eliminate or reduce the threat at the LNG regasification station, including fire protection. The benefits of using LNG technology in the gas industry are also given. The proposals proposed changes to the current Regulation of the Minister of Industry on technical conditions to be met by gas networks and their location.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.