Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadek przy pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Używki (alkohol, papierosy) stosowane przez pracowników na stanowiskach pracy mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie, incydentalnie czy długookresowo, może stanowić poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem prowadzonych badań było określenie parametrów ilościowych określających wpływ stosowania spożywania używek przez pracowników budowlanych, na bezpieczeństwo pracy w pracach na wysokości, m.in. na rusztowaniach. W publikacji przedstawiono wybrane parametry wpływu stosowania używek na poziom wydolności pracownika i związaną z tym wydolność oddechową.
EN
Drugs (alcohol, cigarettes) used by employees at workplaces have a significant impact on occupational safety. Their abuse, whether incidental or long-term, can pose a serious threat to life, health and safety. The purpose of the conducted research was to determine the quantitative parameters determining the impact of the use of stimulant consumption by construction workers, on the safety of work at work at height, including on scaffolding. The publication presents selected parameters of the impact of stimulant use on the worker’s fitness level and associated respiratory capacity.
PL
Pomimo przepisów i wytycznych, określających zasady montażu, użytkowania i demontażu rusztowań, w wielu przypadkach jakość rzeczywistych konstrukcji rusztowań odbiega od wymogów. Ze względu na ich tymczasowość konstrukcje rusztowań są traktowane jako drugorzędne, do których nie przywiązuje się uwagi. W artykule przedstawiono zaobserwowane błędy w konstrukcjach rusztowań mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników, jak również błędy mogące wpływać na ogólną stabilność rusztowań. Celem artykułu jest wskazanie elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, przeprowadzając odbiory oraz kontrole rusztowań fasadowych stosowanych w przypadku obiektów kubaturowych.
EN
Despite the regulations and guidelines defining the rules of assembly, use and disassembly of scaffolds, in many cases the quality of the actual scaffolding structures differs from the requirements. Due to their temporary nature, scaffolding structures are treated as secondary. The article presents the observed errors in scaffolding structures that have a direct impact on the safety of employees, as well as errors that may affect the overall stability of the scaffolding. The aim of the article is to indicate the elements to which special attention should be paid when carrying out the inspection of facade scaffolding used in the case of cubature structures.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ryzyka wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej na rusztowaniu. Metoda składa się z zestawu badań, które są niezbędne do oceny pracy na rusztowaniu w aspekcie bezpieczeństwa, i modelu ORWKIZ, który określa sposób wyznaczenia grupy zagrożenia, jakie występuje na rusztowaniu. Model uwzględnia czynniki prawno-społeczno-ekonomiczne, czynniki środowiskowe, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne i czynniki ludzkie. Badanie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach w Polsce wykazało, że na prawie 90% rusztowań występuje wysokie zagrożenie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, a tym samym wypadkiem. Grupą czynników, które najbardziej się do tego przyczyniają, są czynniki środowiskowe.
EN
The paper presents a method for assessing the risk of adverse events related with the work on scaffoldings. The method involves collecting input directly on site, and feeding it into a purpose-built model (ORKWIZ) to determine the level of risk. The model accounts for factors related with legal, social, economic, environmental, organizational, technical and behavioural aspects of work. The method applied to the analysis of a large sample of Polish construction sites with scaffoldings indicated that almost 90% of scaffoldings posed a considerable hazard. The factors that contributed the most to the scale of risk are the environmental factors.
PL
W artykule przedstawiono jedno z większych wyzwań, jakie czeka na wykonawców, podczas realizacji większości prac budowlanych - praca w pobliżu podziemnych sieci elektroenergetycznych. Uszkodzenia sieci elektroenergetycznych wiążą się z ogromnym ryzykiem. Zdarza się, że są one przyczyną poważnych wypadków, w tym również ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Statystyki zaraportowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych w latach 2015-2021 w badanym przedsiębiorstwie budowlanym pokazują, że zdarzenia, związane z uszkodzeniami podziemnych sieci elektrycznych, stanowią znaczący procent wszystkich raportowanych zdarzeń.
EN
The article presents one of the major challenges that await contractors during the implementation of most construction works - work in the vicinity of underground power grids. Damage to power grids carries enormous risks. It happens that they cause serious accidents, including serious, group and fatal ones. Statistics of reported near misses in the years 2015-2021 in the surveyed construction company show that events related to damage to underground electrical networks constitute a significant percentage of all reported events.
PL
W artykule przeanalizowano sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2015-2020 i przedstawiono sekcję budownictwo pod względem wypadkowości na tle innych sekcji gospodarki narodowej. Ponadto dokonano analizy konkretnych wypadków budowlanych z ostatnich lat jako zdarzeń niezamierzonych. Przedstawiono ich opis, wskazano główne przyczyny oraz środki, które mogłyby tym wypadkom zapobiec. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomimo rozwijających się technologii, obowiązku prowadzania szkoleń dla pracowników i konieczności stosowania przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy nie obserwuje się spadku liczby wypadków oraz jakie działania należałoby wdrożyć by sytuację tę poprawić.
EN
The article analyzes the reports on the activities of the National Labor Inspectorate in 2015-2020 and presents the construction section in terms of accident rates compared to other sections of the national economy. In addition, specific construction accidents from recent years as unintentional events have been analyzed. Their description was presented, as well as the main causes and measures that could prevent these accidents. An attempt was made to answer the question why, despite the development of technologies, the obligation to conduct training for employees and the need to apply regulations related to occupational safety, the number of accidents is not decreasing and what measures should be implemented to improve this situation.
6
PL
Wypadkowość jest zjawiskiem negatywnym nie tylko ze względu na związane z nią straty materialne, ale przede wszystkim na niewymierne, trudne do oszacowania, straty moralne. Każdy wypadek przy pracy poprzedzony jest kilkoma zdarzeniami, które nie spowodowały urazu u pracownika, tzw. zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Analiza takich zdarzeń może wspomóc projektowanie skutecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. Przeprowadzono badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy, zarejestrowanych w dużym przedsiębiorstwie realizującym inwestycje budowlane w Polsce, w latach 2015 ÷ 2020 r. Wykazano, że średnio, w badanym przedziale czasu, stosunek liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych do liczby wypadków przy pracy wynosił 3,3 : 1. Na każdy wypadek przy pracy, w którym została poszkodowana osoba, przypadały średnio ponad 3 zdarzenia potencjalnie wypadkowe, w których tylko dzięki zaistniałym okolicznościom żadna osoba nie została poszkodowana.
EN
Accident rate is a very negative phenomenon, not only because of the related material losses, but above all because of immeasurable, difficult to estimate, moral losses. Each accident at work is preceded by several events that did not cause an injury to the employee, the so-called potentially accidental events. The analysis of such events can help in designing effective actions in the field of accident prevention. Research was carried out on the number of near misses and accidents at work registered in a large enterprise implementing construction investments in Poland in the years 2015 ÷ 2020. The analysis showed that, on average, in the analyzed period of time, the ratio of the number of near misses to the number of accidents at work was 3,3 : 1. For every accident at work in which a person was injured, there were on average more than 3 near misses in which, thanks to the circumstances, no person was injured.
EN
Artificial neural networks (ANN) are a powerful tool in the decision-making process, especially in solving the complex problems with a large number of input data. The possibility to predict the work-related injuries in the underground coal mines, based on application of the neural networks, is analyzed in this work. the input data for the network were obtained based on a survey of 1300 respondents. After analyzing the input data influence on the network output, 14 most influential inputs were selected, with help of which the network correctly predicted whether the worker would suffer the work-related injury or not, with 80% precision. The two models were developed, based on the multilayer perceptron (MLP) and radial basis function (RBF) networks. The two models' results were compared to each other. The sensitivity analysis was used to select the most influential parameters, like mine, age of miners, as well as their work experience. The parameters were further analyzed by use of the descriptive statistics. The selected parameters are direct indicators of problems that can cause injuries. The obtained results point to the fact that the work-related injuries can be successfully predicted by application of the artificial neural networks. The proposed models' importance is reflected in the clear indicators for enforcing the stricter occupational safety and organizational measures in order to reduce the number of work-related injuries in underground mines.
PL
Stosowanie używek na stanowiskach pracy przez pracowników ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie uznawane jest za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem badań było określenie parametrów ilościowych, dotyczących spożywania używek wśród pracowników budowlanych pracujących na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych. Dane do analizy pozyskano z trzech różnych źródeł: dane statystyczne, dokumentacja powypadkowa osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach oraz dane ankietowe pozyskane w ramach projektu badawczego.
EN
The use of drugs at the workplace by employees has a significant impact on safety. Their abuse is considered a serious threat to life, health and safety. The aim of the research was to determine the quantitative parameters related to the consumption of drugs among construction workers at workplaces with the use of scaffolding. The data for the analysis was obtained from three different sources: statistical data, post-accident documentation of people injured in accidents at work on scaffolding and survey data obtained as part of the research project.
PL
W jednym z zakładów produkcyjnych doszło do poważnego wypadku podczas czyszczenia strugarki czterostronnej z trocin. Skutkiem wypadku było zmiażdżenie palca wskazującego prawej ręki u pracownika. Jaka była przyczyna wypadku?
EN
In the event of occupational accidents in mining, investors can calculate approximately how much loss will be incurred at the time of the accident. However, in halting mining as a result of occupational accidents or legislation, investors, will perhaps not care about how much of a loss to profits will arise due to the resulting downtime of mining operations. The reason for this is that there is no such halting in mining operation as yet and mining activity is continued. Avoiding halting mines due to occupational accidents and legislation would enable the prevention of unexpected costs resulting from these time losses. The aim of this study was to find out how much the loss of profits resulting from the downtime of mining enterprises due to the aforementioned reasons are in total, and how much the ratio of loss of profits to annual operating costs is on average on an annual basis. To determine the loss of profits and to minimize the accidents in enterprises, permanent supervisors, who are assigned in the enterprises where they are working, were given a survey through the SurveyMonkey program. Of the 235 permanent supervisors who filled out the survey on behalf of the mining enterprises, 58 answered all of the multiple-choice questions examined in the study. These questions were analyzed together according to different mineral groups and differences in mining operation methods. As a result of the analysis, it was determined that the annual loss of profits of mining enterprises resulting from the aforementioned periods of downtime, and the ratio of these values to the annual operating costs constitute a rather significant share. The aim of the article was to raise awareness to have mining companies appropriate more funds for occupational health and safety.
PL
W przypadku wypadku przy pracy w górnictwie inwestorzy górniczy mogą obliczyć, jaką w przybliżeniu poniosą stratę. Jednak w przypadku wstrzymania wydobycia wynikającego z wypadków przy pracy lub ustawodawstwa, inwestorzy być może nie będą dbać o to, jak bardzo wzrośnie strata zysku z powodu strat nieprzepracowanego czasu w górnictwie. Powodem jest to, że nie ma jeszcze obowiązkowego wstrzymania w działalności wydobywczej i w takim przypadku kontynuuje się działalność górniczą. Unikanie zatrzymywania kopalń z powodu wypadków przy pracy i przepisów pozwoli zapobiec nieoczekiwanym kosztom wynikającym z tych strat czasu. W publikacji postawiono sobie za cel ustalenie, na ile łącznie składają się straty zysku wynikające z nieprzepracowanych okresów działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych wstrzymanych z tych przyczyn i ile wynosi średnioroczny stosunek strat zysku do rocznych kosztów eksploatacji. Aby określić te straty w zysku i zminimalizować wypadki w przedsiębiorstwach, przeprowadzono ankietę w ramach programu „SurveyMonkey” wśród osób stałego nadzoru pracującego tych w przedsiębiorstwach. Spośród 235 stałych nadzorców, którzy wypełniali ankietę w imieniu przedsiębiorstw górniczych, 58 odpowiedziało na wszystkie zadane w badaniu pytania wielokrotnego wyboru. Pytania te analizowano łącznie według różnych grup surowców mineralnych i różnic w metodach eksploatacji górnictwa. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że roczne straty zysku przedsiębiorstw górniczych wynikające z postojów oraz stosunek tych wartości do rocznych kosztów eksploatacji stanowią średnio znaczący udział. Tym samym w artykule podjęto próbę uświadomienia, że firmy górnicze przeznaczają więcej środków na bezpieczeństwo i higienę pracy.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny z analizą statystyczną. W opracowaniu przedstawiono problematykę występowania zdarzeń wypadkowych zarejestrowanych dla działalności transportowej i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2014–2019 (analiza sześcioletnia). Przeprowadzona analiza obejmowała wyznaczenie wskaźników wypadkowości: częstości i ciężkości następstw. Analizie poddano także cechy demograficzne osób poszkodowanych, takie jak: płeć, wiek, staż pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny bezpieczeństwa pracy w zakresie działalności transportowej i gospodarki magazynowej. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie grup pracowniczych najczęściej ulegających wypadkom przy pracy. Celem opracowania była ocena bezpieczeństwa pracy w zakresie działalności transportowej i gospodarki magazynowej ze szczególnym uwzględnieniem i wskazaniem grup zawodowych, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas szkoleń w obszarze budowania świadomości bezpiecznych zachowań w miejscu pracy. Identyfikacja grup zawodowych, w których najczęściej rejestruje się wypadki, i zastosowanie skutecznej profilaktyki ochronnej, szkoleniowej może przekładać się na poprawę bezpieczeństwa pracy.
EN
The article is of a theoretical and practical nature and it contains a statistical analysis. It presents the problem of the occurrence of accidents reported for transport activities and storage in Poland in 2014–2019 (a six-year analysis). The analysis included the determination of accident rates: frequency and severity of consequences. The demographic characteristics of the injured persons, such as sex, age, length of service, were also analyzed. The conducted analyzes allowed for an assessment of occupational safety in the field of transport activities and storage. The conducted study made it possible to identify groups of workers that are most often exposed to accidents at work. The aim of the study was to assess occupational safety in the field of transport activities and storage, taking particular account of and identifying professional groups to which special attention should be paid during training in the area of building awareness of safe behavior in the workplace. Identification of professional groups in which accidents are most often registered and the application of effective protective and training prophylaxis may translate into an improvement in work safety.
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
PL
Artykuł porusza zagadnienia bezpieczeństwa robót strzałowych i stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zawarto w nim podstawowe informacje dotyczące metod inicjacji detonacji, zużycia środków strzałowych w zakładach górniczych oraz opisano wybrane wypadki i niebezpieczne zdarzenia związane ze środkami strzałowymi, w tym z nieuprawnionym stosowaniem materiałów wybuchowych.
EN
The development of explosives' technology allows their use for civilians, including the mining industry. In 2019, 46.71 million kg of explosives were used in the Polish mining industry, of which more than half (25.5 million kg) were used in opencast mines. From 1990 to the end of 2019, the consumption of emulsion explosives and the use of non-electric initiation systems were continuously increasing. The development of these technologies and the experience of people associated with blasting works allow for their more effective and safer use. However, the accidents related to blasting works still occur. During the analyzed period, there were 92 such accidents, in which there were 22 (out of 170) death victims. Most of the situations resulted from the so-called „human factor", mainly due to the time pressure and the failure to fulfill some basic obligations. Over 90% of the injured people were employed in underground mining plants, which indicates an increased risk in this type of mines. Despite the best security and controls, the risk of theft, loss or destruction of explosives also cannot be fully eliminated. The article describes three such events in Polish mines.
EN
Purpose: The objective of the study is to use selected data mining techniques to discover patterns of certain recurring mechanisms related to the occurrence of occupational accidents in relation to production processes. Design/methodology/approach: The latent class analysis (LCA) method was employed in the investigation. This statistical modeling technique enables discovering mutually exclusive homogenous classes of objects in a multivariate data set on the basis of observable qualitative variables, defining the class homogeneity in terms of probabilities. Due to a bilateral agreement, Statistics Poland provided individual record-level real data for the research. Then the data were preprocessed to enable the LCA model identification. Pilot studies were conducted in relation to occupational accidents registered in production plants in 2008-2017 in the Wielkopolskie voivodeship. Findings: Three severe accident patterns and two light accident patterns represented by latent classes were obtained. The classes were subjected to descriptive characteristics and labeling, using interpretable results presented in the form of probabilities classifying categories of observable variables, symptomatic for a given latent class. Research limitations/implications: The results from the pilot studies indicate the necessity to continue the research based on a larger data set along with the analysis development, particularly as regards selecting indicators for the latent class model characterization. Practical implications: The identification of occupational accident patterns related to the production process can play a vital role in the elaboration of efficient safety countermeasures that can help to improve the prevention and outcome mitigation of such accidents among workers. Social implications: Creating a safe work environment comprises the quality of life of workers, their families, thus affirming the enterprises' principles and values in the area of corporate social responsibility. Originality/value: The investigation showed that latent class analysis is a promising tool supporting the scientific research in discovering the patterns of occupational accidents. The proposed investigation approach indicates the importance for the research both in terms of the availability of non-aggregated occupational accident data as well as the type of value aggregation of the variables taken for the analysis.
EN
The mining industry in Serbia has an important place in the country's economic development. Bearing in mind that the number of injuries that occur in the mining industry is unacceptably high, occupational safety and health is a challenge that existing and future mines will have to deal with. Studying injuries in mining, it was noticed that injuries requiring an absence from work for more than three days (especially fatal ones) are diametrically different in relation to the cause and manner of events related to injuries for which an absence from work is not necessary. In this research, authors focused on injuries that were characterized as ones requiring an absence from work. The statistical analysis of work-related injuries in mining is presented, as well as analysis of the direct causes of injuries, which are described as unsafe conduct of employees, unsafe conduct of company's management and/or unsafe working environment. In relation to classification of causes of injuries, a recommendation on what needs to be changed in order to remedy this situation in Serbia is given.
EN
Purpose: The aim of the study is to analyse health threats and occupational risk based on the assessment of the State Fire Service (SFS) officers depending on the nature of the service performed in the combat division (commander, rescuer, driver). Material and methods: The questionnaire survey which was carried out included 181 officers serving in SFS units across the Lubelskie Voivodeship. An original questionnaire consisting of 16 questions was used as a research tool. The opening questions concerned the age and service experience of the respondents. The remaining questions with a 5-point Likert scale, a point-rating scale and single-choice questions (YES/NO) referred to how the officers assess health threats in their service and the risk level for individual professional duties. Results: 50.8% of the respondents served as SFS rescuers, 32.1% as commanders, and 17.1% as drivers. One incident of damage to the skeletal system in the year before the survey was reported by 30 (16.6%) firefighters (including 19 rescuers). 26 (14.4%) firefighters (12 commanders) declared from 2 to 4 injuries. None of the firefighters declared more than 15 skeletal injuries per year. It was shown that firefighting activities were associated with the highest risk of health hazards – they concerned 20 (11.1%) firefighters. Sports activities were characterised by a high risk of injury, which was confirmed by 14 (7.7%) firefighters in the survey. 31 (17.1%) firefighters (14 rescuers, 12 commanders and 5 drivers) experienced stress reactions 2-4 times a year, while 6 (3.3%) officers (3 rescuers, 3 drivers) declared them to happen more than 15 times a year. Conclusions: The analysis showed that health risks of firefighters occupying various positions in the combat division is at a similar level. Numerous health risks in the form of bodily injuries occur as a consequence of sports activities. At the same time participation in operational readiness inspections and training classes is considered as posing the least risk. The use of personal protective equipment and proper protection of the rescuers’ respiratory system have an impact on reducing the health risk during the service.
PL
Cel: Celem pracy jest analiza zagrożeń zdrowotnych oraz ryzyka zawodowego w ocenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zależności od charakteru pełnionej służby w podziale bojowym (dowódca, ratownik, kierowca). Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 181 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 16 pytań. Metryczka dotyczyła wieku i stażu służby ankietowanych. Pozostałe pytania z pięciostopniową skalą Likerta, punktową skalą oceny oraz pytania jednokrotnego wyboru (TAK/NIE) dotyczyły tego, jak funkcjonariusze oceniają zagrożenia zdrowotne w służbie oraz poziom ryzyka dla poszczególnych obowiązków służbowych. Wyniki: 50,8% wszystkich respondentów stanowili ratownicy PSP, 32,1% – dowódcy, natomiast 17,1% – kierowcy. Jednokrotne uszkodzenia w układzie kostno-szkieletowym w ciągu roku poprzedzającego badanie zgłosiło 30 strażaków, czyli 16,6% respondentów (w tym 19 ratowników). Od 2 do 4 urazów zadeklarowało 26 strażaków, tj. 14,4% respondentów (w tym 12 dowódców). Powyżej 15 uszkodzeń w układzie kostno-szkieletowym rocznie nie deklarował żaden funkcjonariusz. Wykazano, że działania gaśnicze były obciążone największym ryzykiem wystąpienia zagrożeń zdrowotnych – dotyczyły 20 strażaków (11,1% ankietowanych). Zajęcia sportowe cechowały się dużym ryzykiem kontuzji, co potwierdziło w ankiecie 14 strażaków (7,7% badanych). Reakcje na stres pojawiły się u 31 strażaków (17,1% ankietowanych, w tym 14 ratowników, 12 dowódców i 5 kierowców) z częstotliwością od 2 do 4 razy w roku, natomiast ich wystąpienie powyżej 15 razy w ciągu roku deklarowało 6 funkcjonariuszy (3,3% ankietowanych, w tym 3 ratowników i 3 kierowców). Wnioski: Jak wykazała analiza, zagrożenie zdrowotne strażaków zajmujących różne stanowiska w podziale bojowym kształtuje się na podobnym poziomie. Liczne zagrożenia dla zdrowia w postaci obrażeń ciała występują podczas zajęć sportowych, natomiast jako najmniej ryzykowne aktywności uznano udział w inspekcjach gotowości operacyjnej i zajęcia szkoleniowe. Na zmniejszenie ryzyka zagrożenia zdrowotnego podczas służby ma wpływ stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz właściwe zabezpieczenie ratowników w zakresie ochrony dróg oddechowych.
PL
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Nietrzeźwość pracownika może stworzyć zagrożenie, a w najgorszym przypadku może również doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z nadużywaniem i ze spożywaniem alkoholu przez pracowników budowlanych w trakcie pracy. Dane do analizy pozyskano z dokumentacji powypadkowej (analizie poddano 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych) oraz ankiet zebranych podczas realizowanego projektu naukowo-badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” (573 badań ankietowych osób pracujących na rusztowaniach, na ankietowanych terenach budowy).
EN
The consumption of alcohol in the workplace is strictly prohibited. Unfortunately, this interdict is often broken. Alcohol intoxication of an employee could lead to a threat, and in the worst case could also lead to permanent disability or even death. The aim of the research was to identify the main problems associated with heavy drinking of alcohol and consumption at work among construction workers. Data for the analysis were obtained from post-accident protocols (analyzed 219 people injured in accidents at work involving scaffolding) and surveys collected during the research project “Model of the assessment of risk of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding” (573 surveys of people working in the construction scaffolding of respondents).
PL
Dwa lata temu na terenie kotłowni doszło do poważnego wypadku. 23-letni pracownik doznał śmiertelnych poparzeń. Jedną z przyczyn wypadku było otwarcie włazu bocznego silosu zamiast przepychania trocin przez małe okienko rewizyjne włazu.
PL
Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług agencji pracy tymczasowych. Elastyczność w pozyskiwaniu pracowników wpływa między innymi na podjęcie decyzji o współpracy z APT. Należy jednak pamiętać, by umowa zawierała kluczowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.