Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wytrzymałościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
This paper describes the principle of operation of Multi Jet Fusion (MFJ) technology in detail. Hybrid strength tests were carried out using an INSTRON 5967 universal testing machine controlled by the Bluehill 3 program and coupled with the ARAMIS measurement system (GOM, Gmbh), enabling the monitoring of deformations in three axes, using a system of high-speed cameras. The results are given of the static tensile test of samples in two printing modes characteristic of the MJF technology – FAST and BALANCE.
PL
W artykule szczegółowo omówiono zasadę działania technologii Multi Jet Fusion. Przeprowadzone zostały hybrydowe badania wytrzymałościowe maszyną wytrzymałościową typu INSTRON 5967 sterowaną za pomocą programu Bluehill 3 oraz sprzężoną z systemem pomiarowym ARAMIS (GOM, Gmbh), umożliwiającym monitorowanie odkształceń w trzech osiach, przy wykorzystaniu systemu szybkich kamer. Przedstawione zostały wyniki badań testu statycznej próby rozciągania próbek w dwóch charakterystycznych dla technologii MJF trybach drukowania – z ang. FAST i z ang. BALANCE.
EN
This paper includes the behaviour of RC column, using the steel strength data employed by Rafi et al. (2014). Eccentric short columns are studied for this purpose, both tension and compression controlled sections, are analysed considering the current design practice of Pakistan. Three cross sections were analysed using different steel percentages against load-moment interaction and the strength analyses. Concrete strength is also varied in this analysis. The load moment interaction diagrams were observed in major and minor axes and strength analysis is made for compression controlled and tension controlled sections. In this analysis it is observed that a section designed as a tension controlled is giving brittle failure at certain limit which should be avoided. Considering this scenario, several random cross sections are analysed, strength reduction factors for eccentric and pure axial columns are computed. Conclusions are made on behalf of this analysis for different types of column design.
EN
This paper includes the behaviour of RC column, using the steel strength data employed by Rafi et al. (2014). Eccentric short columns are studied for this purpose, both tension and compression controlled sections, are analysed considering the current design practice of Pakistan. Three cross sections were analysed using different steel percentages against load-moment interaction and the strength analyses. Concrete strength is also varied in this analysis. The load moment interaction diagrams were observed in major and minor axes and strength analysis is made for compression controlled and tension controlled sections. In this analysis it is observed that a section designed as a tension controlled is giving brittle failure at certain limit which should be avoided. Considering this scenario, several random cross sections are analysed, strength reduction factors for eccentric and pure axial columns are computed. Conclusions are made on behalf of this analysis for different types of column design.
EN
This contribution is focused on an engineering design of main components of a door system intended to be mounted on an underground railway vehicle. The design has to take into account the operational and normative requirements for the underground railway vehicle's outer door. The design of main dimensions of a door will serve as input data for creation of a virtual model and it will be used to determine the load conditions for the numerical simulation in terms of strength. The aim is using this preparation to obtain all the necessary data entering the analytical calculations for setting up a parametric model, which will serve as a base for possible derivation of the designed structure.
PL
Głównym tematem pracy jest inżynierski projekt głównych elementów systemu drzwiowego przeznaczonego do zamontowania w podziemnym pojeździe kolejowym. Projekt musi uwzględniać wymagania operacyjne i normatywne dla zewnętrznych drzwi pojazdu kolejowego. Zaprojektowane główne wymiary drzwi posłużą jako dane wejściowe do stworzenia modelu wirtualnego, co zostanie wykorzystane do określenia warunków obciążenia dla symulacji numerycznej pod względem wytrzymałości. Celem jest wykorzystanie tych symulacji do uzyskania wszystkich niezbędnych danych wprowadzanych do obliczeń analitycznych w celu utworzenia modelu parametrycznego, który posłuży jako podstawa do wykonania zaprojektowanej struktury.
EN
The contribution presents a modification of a goods wagon bogie frame. Every newly designed or significantly modified any support part of a railway bogie must meet strict criteria related to its strength and fatigue life. It presents key changes of the structure of an original goods wagon bogie frame, conditions and results strength analyses for unfavourable load cases, for which values of load forces come out from valid standards. The introductory part presents the original goods wagon bogie and the idea of its modification. In the next part analyses of structural properties (modal and stress analyses) are introduced. Simulation computations were carried out using Finite Element Method. Further, main load cases which all bogies must meet before commissioning and conditions for bogies approval are described. In simulation calculations a goods bogie frame was loaded in compliance with standards by four unfavourable load cases.
EN
Steel arch-rectangular support has a wide range of applications in Polish coal mines due to its asym-metrical shape. The frame has an arched outline on one side of the side wall, while on the opposite side it is rectangular. As a result, the support is ideal for securing set up room and recovery room. It can also be successfully used to secure three-way intersections of underground workings. To a large extent, however, the importance of these advantages is diminished by relatively low load-bearing parameters, resulting from a partially straight canopy, as well as the asymmetrical distribution of the load acting on the support in underground conditions. In order to ensure the proper and optimal operation of such frames, in addition to the standard requirements for roof supports, additional conditions must be met. The basic requirement is to support the end of the canopy on the corner of the excavation. This article presents examples of arch-rectangular supports, their applications as well as laboratory tests and strength analysis of the frames and its elements. These tests allowed the requirements regarding the construction of the frame, the selection of the support and the conditions of building in the excavation to be specified.
PL
Stalowa odrzwiowa obudowa łukowo-prostokątna znajduje w polskich kopalniach węgla kamiennego i ma szereg zastosowań, wynikających przede wszystkim z jej niesymetrycznego kształtu. Odrzwia po stronie jednego ociosu mają zarys łukowy, natomiast po stronie przeciwległego ociosu – prostokątny. Z tego względu idealnie nadają się do zabezpieczania rozcinek rozruchowych i kanałów likwidacyjnych ścian. Odrzwia powodzeniem mogą być także stosowane do zabezpieczania trójstronnych skrzyżowańwyrobisk korytarzowych. Jednak z znacznym stopniu wagę tych zalet pomniejszają niezbyt wysokie parametry podpornościowe, wynikające z częściowo prostoliniowej stropnicy, oraz niesymetryczny rozkład obciążenia działającego na odrzwia w warunkach dołowych. Dla zapewnienia właściwej i optymalnej pracy takich odrzwi oprócz standardowych wymagań dotyczących wykonywania obudo-wy konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Podstawowym jest zapewnienie oparcia końca stropnicy o naroże wyrobiska. W artykule przedstawiono przykłady obudów łukowo-prostokątnych, ich zastosowania, a także badania stanowiskowe i analizę wytrzymałościową odrzwi i ich elementów. Badania te pozwoliły sprecyzowaćwymagania dotyczące konstrukcji odrzwi, doboru obudowy oraz zabudowy w wyrobisku.
PL
Wieloosiowy pozycjoner przeznaczony do zintegrowania z robotem przemysłowym powinien cechować się szerokim zakresem ruchów poszczególnych osi i możliwie jak największą przestrzenią roboczą, zdolnością do przenoszenia dużych momentów obciążających czy wysoką powtarzalnością pozycjonowania. Przedstawione wymagania stają nierzadko w sprzeczności. Opracowanie takiej konstrukcji wymaga szeregu kompromisów popartych analizami potrzeb, możliwości wytwórczych oraz akceptowalnej ceny urządzenia. W żadnym jednak wypadku dochodzenie do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzane wyłącznie w oparciu o intuicję konstruktora. Jednym z uznanych sposobów weryfikacji modeli konstrukcyjnych jest zastosowanie analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych (MES). W artykule przedstawiono efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych związanych z budową i wdrożeniem w PPU „ZAP Robotyka” w Ostrowie Wielkopolskim trzech nowych typów maszyn pozycjonujących.
EN
A multi-axis positioner designed for integration with an industrial robot should be characterized by a wide range of movements of individual axes and as much as possible working space, the ability to carry large loading moments or high repeatability of positioning. The presented requirements are often contradictory. The development of such a structure requires a number of compromises supported by needs analysis, production capabilities and an acceptable price of the device. However, in no case may the investigation of the final solution be carried out solelyon the basis of the constructor's intuition. One of the recognized methods of verification of structural models is the application of strength analysis using the finite element method (FEM). The article presents the results of research and development works related to the construction and implementation of three new types of positioning machines in PPU "ZAP Robotyka" in Ostrów Wielkopolski.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wytrzymałościową tarczy wirnikowej wykonanej z tworzywa sztucznego. Opisano w nim wykonanie modelu tarczy kompresora za pomocą skanera 3D oraz zaprezentowano błędy powstałe podczas tworzenia siatki na modelu utworzonym przy wykorzystaniu tej technologii. Zaprezentowano także wyniki analizy wytrzymałościowej dla zaproponowanych poprawek modelu zeskanowanej tarczy wirnikowej.
EN
In this work strength analysis of made of plastics rotor disk was presented. The first part of the article describes the implementation of research model using a 3D scanner. The next part is devoted to present the errors which occurred during mesh creation on the model created from above-mentioned technology. The last chapters present the results of the strength analysis after the proposed mesh corrections of the scanned rotor disk was used.
PL
W artykule przedstawiono fragment wyników prac B+R realizowanych w Instytucie Odlewnictwa dotyczących opracowania nowoczesnych tworzyw odlewniczych ze stopów metali żelaznych i nieżelaznych do wykonywania podków o zwiększonej trwałości. Przedstawiono problemy związane z opracowaniem modelu ruchu konia i mechaniki kopyta. Na podstawie ogólnie dostępnych danych przeprowadzono analizy wytrzymałościowe podków wykonanych z wykorzystaniem technik odlewniczych.
EN
The article presents a fragment of results of R&D works carried out at the Foundry Research Institute concerning the development of modern casting materials from ferrous and non-ferrous alloys to make horseshoes with increased durability. Problems related to the development of the horse's movement model and hoof mechanics are presented. On the basis of generally available data, strength analyzes of horseshoes made using castings techniques were carried out.
10
Content available remote Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania przyczepy leśnej do przewozu kłód drewna. Modelowanie miało na celu stworzenie konstrukcji bazowej i opracowanie na jej podstawie modułów przyczep o nośności 12, 14 i 16 ton. Opisano konstrukcję ramy nośnej przyczepy jako elementu przenoszącego największe obciążenia. W programie Inventor przeprowadzono analizę wytrzymałościową przyczepy, obejmującą rozkład sił tnących, momentów zginających oraz przemieszczeń. Na bazie wyników możliwe było wnioskowanie o funkcjonalności konstrukcji oraz kierunku czynności optymalizacyjnych. Dodatkowo proces projektowania pozwolił na przetestowanie programu Inventor jako narzędzia do zaawansowanych prac projektowych połączonych z analizą wytrzymałościową.
EN
The article presents the results of the modeling of a forest trailer for the transport of logs. Modeling was aimed at creating a base structure and developing trailer modules with a load capacity of 12, 14 and 16 tons. The design of the trailer frame as the load bearing element is described. With Inventor, trailer strength analysis has been performed, including the distribution of cutting forces, bending moments and displacements. On this basis, it was possible to make conclusions about the functionality of the structure and the direction of optimization. In addition, the design process has allowed Inventor to be tested as an advanced design tool combined with endurance analysis.
11
Content available remote Renowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych
PL
W artykule przedstawiono propozycję sposobu renowacji drewnianych stropów w budynku z początku XX wieku z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych stalowo-betonowych Cofrastra 40. Przy opracowaniu optymalnego sposobu renowacji stropu drewnianego kierowano się możliwością zachowania jego walorów architektonicznych i estetycznych oraz możliwością zmiany przewidywanego sposobu użytkowania obiektu. W artykule sprawdzono warunki nośności i użytkowalności wzmocnionych belek.
EN
The paper suggests a method of renovating timber floors in a building that originated in the beginning of the 20th century using Cofrastra 40 composite slabs of steel concrete. The elaboration of the optimal method of renovating the timber floor focused on a possibility of maintaining the architectonic and esthetic values of the existing floor as well as on a possibility of changing the expected use of the building. The analysis presented in the paper checks the load bearing capacity and usability conditions for the strengthened beams.
PL
W artykule poddano dyskusji możliwe profity, które byłyby następstwem przyspieszenia rozruchu turbiny o godzinę. Podano możliwe sposoby przyspieszenia rozruchu oraz wyniki analizy wytrzymałościowej przyspieszonego rozruchu turbiny. Wykonana została uproszczona analiza zysków pieniężnych będących następstwem skrócenia czasu rozruchu turbiny. Poruszono temat wpływu operacji skrócenia czasu rozruchu na środowisko. Przedstawione zostały jednostki wytwórcze energii elektrycznej w Polsce, które zdaniem autorów są możliwe do adaptacji nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
Discussed are possible benefits that would result from acceleration of a turbine start-up by one hour. Given are possible ways to accelerate the start-up and the results of an accelerated turbine start-up strength analysis. Performed is a simplified analysis of the financial gain resulting from shortening of the turbine start-up time. Raised is also the topic of an impact that the start-up time reducing operation will have on the environment. Presented are the power generation units working in Poland that, in the authors’ opinion, can be adapted to new design solutions.
13
Content available Strength analysis of the frame of a trailer
EN
A trailer for carrying a small boat or water scooters was designed for a private sector company. It was a category O1 non-braked trailer with a gross weight up to 750 kg and a height-adjustable traction device. The frame must be designed and installed in such a way that, during its proposed lifetime, it will withstand all the loads and influences that may occur during construction and operation with an appropriate level of reliability. The designed frame of the trailer is a welded galvanized structure. The article is devoted to the problems related to the stress analysis of a trailer frame.
PL
Autorzy artykułu przedstawiają obliczenia wytrzymałościowe tarczy wirnikowej prototypowego turbogeneratora o mocy 30 kWe pracującego w układzie ORC z silnikiem spalinowym. Do obliczeń użyto programu ANSYS Workbench, który pozwolił wyznaczyć naprężenia i odkształcenia wywołane wirowaniem tarczy mikroturbiny przy uwzględnieniu rozkładu sił i temperatur w układzie łopatkowym. Uzyskane wyniki wykazały, że koło wirnikowe wraz z pokrywą powinno pracować w zakresie naprężeń dopuszczalnych, poniżej granicy sprężystości. Odkształcenia i przemieszczenia tarczy wirnikowej były również na akceptowalnym poziomie.
EN
This article presents the strength analysis of the rotor disk of a 30 kW turbogenerator prototype operating in an ORC system equipped with a combustion engine. ANSYS Workbench was used as a solver that allowed for the determination of stresses and deformations of the microturbine disk in motion, taking into consideration force and temperature distributions in the blade system. The obtained results show that the rotor disk with a cover installed is capable of operating within the permissible stresses, below the limit of elasticity. The deformations and displacements of the rotor disk were also at an acceptable level.
PL
W pracy przedstawiona została analiza MES cienkościennych kompensatorów dylatacji wykonanych ze stali nierdzewnej 316L z uwzględnieniem przemiany fazowej w temperaturze 4,2 K. Stworzony w programie CAD model kompensatora został następnie zaimportowany do środowiska MES w celu poddania trzem analizom uwzględniającym różnorodne warunki obciążeniowe.
EN
The aim of this work was the FEM analysis considering the phase transformation in the temperature of 4.2 K of the thin-wall expansion joints made of 316L stainless steel. Designed in CAD software model was then imported to the FEM environment to subject for 3 different analysis taking into account various loading conditions.
PL
Przedstawiono analizę wytrzymałościową trzech wariantów zamka trapezowego, których końcowa geometria powstała z wykorzystaniem modułu optymalizacji systemu ANSYS. Wprowadzono parametryzację geometrii stopki i wieńca tarczy, wykonano analizę porównawczą wytypowanych geometrii pod względem wytrzymałościowym. Zaprezentowano wyniki prób zastępczych modeli odwzorowujących połączenie zamkowe łopatki z wieńcem tarczy, do badań wykorzystano system cyfrowej korelacji obrazu.
EN
Presented is the strength analysis of three variants of the compressor’s jet engine blade joint whose final geometry was created using the ANSYS optimization module. Parameterization of the blade foot and rim geometry has been introduced and a comparative analysis of the selected geometry in terms of strength has been performed. In addition, results from the experimental analysis of the substitute models of blade joint with using the digital image correlation system were presented.
EN
This study discusses the geometrical model of a coronary stent with known design and strength analysis using the finite element method. The coronary stent model was made of platinum and chromium alloy. Static analysis based on compression of the coronary stent was also performed. The aim of the analysis was to examine the strength of the stent structure. The study analyzed stresses, plastic strains and displacements after applying a constant load to the stent walls. The mechanical phenomena such as percentage degree of shortening (foreshortening), relative narrowing and area of stent covering were also determined.
PL
Praca dotyczy numerycznej analizy naprężeń wału korbowego silnika tłokowego z zapłonem samoczynnym. Wał będący przedmiotem analizy został uszkodzony w trakcie eksploatacji silnika. W pierwszej części pracy opisano obciążenia działające na komponenty silników tłokowych oraz wyjaśniono przyczyny uszkodzeń zmęczeniowych mocno wytężonych części silnika. Następnie opisano budowę modelu numerycznego wału korbowego. W pracy wykorzystano skanowanie wału za pomocą ska-nera 3D w celu jak najwierniejszego odwzorowania jego geometrii. Uzyskaną chmurę punktów przetworzono następnie na model bryłowy, który w kolejnym kroku poddano dyskretyzacji. W dalszym etapie zdefiniowano złożone warunki brzegowe i obciążenia działające na wał korbowy, występujące w trakcie pracy silnika. W definicji obciążeń uwzględniono siły pochodzące od nacisku gazów spalinowych na powierzchnię tłoka. Dodatkowo zdefiniowano siły masowe związane z ruchem obrotowym wału. Wykorzystując metodę elementów skończonych określono następnie poziomy naprężeń w wale korbowym silnika pracującego z maksymalną mocą. W ostatniej części pracy sformułowano wnioski końcowe o charakterze ilościowym oraz jakościowym, wynikające z realizacji pracy.
EN
In this paper the results of nonlinear stress analysis of the crankshaft of piston engine were performed. In first part of the study the real crankshaft geometry was scanned with the use of 3D optical scanner. On the base of obtained geometry the discrete model of crankshaft was created. The complex loads and boundary condition were next defined to considered component. As a result of calculations using finite element method, the stress distribution in the crankshaft was obtained. Obtained results showed that the maximum stress area occurs onto surface of crank pin no. 4, near the oil hole. The crack was detected just in the same zone in shaft. The main conclusion resulting from this work is that the oil hole position should be changed in order to both decrease the stress concentration and increase the fatigue life of the crankshaft.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia oraz model rzeczywisty zbiornika do transportu przedmiotów zawierających materiały wybuchowe. Zbiornik wykonano w dwóch wersjach wyposażenia. Na wstępie wyznaczono graniczną wartość ciśnienia na czole fali uderzeniowej, pochodzącą od detonacji we wnętrzu zbiornika ładunku o masie 1 kg TNT. Następnie wykonano analityczne obliczenia wytężenia korpusu pojemnika. W celu weryfikacji poziomu naprężeń, na powierzchniach elementów konstrukcyjnych naklejono czujniki tensometryczne. W kolejnej fazie przeprowadzono badania doświadczalne na poligonie, poprzez zdetonowanie we wnętrzu zbiornika 1 kg TNT. Podczas badań wykonywano pomiary odkształceń. Analizę danych zmierzonych przedstawiono na wykresach w postaci rozkładu naprężeń w funkcji czasu.
EN
The paper presents calculations and a real model for a vessel transporting goods with explosive materials. Two options of the vessel were fabricated. An extreme value of pressure at the blast wave-front generated by the explosion of 1 kg TNT inside the vessel was determined at the beginning. Then analytical calculations of stress values for vessel frame were conducted. In order to verify the stress level, strain gauges have been attached to the surface of structural members. In the next stage experimental tests were conducted on the proving ground by explosion of 1 kg of TNT inside the vessel. Deformations were measured at the tests. An analysis of measured data is illustrated in diagrams of stress distribution versus time.
PL
W pracy poruszono problem zmniejszenia masy wyczynowego roweru wodnego Rektor bez utraty jego wytrzymałości. W tym celu przeprowadzone zostały wieloetapowe obliczenia wybranego węzła konstrukcyjnego. Ponadto omówiono technologię wykonania rur kompozytowych. Podczas analizy sprawdzono trzy przypadki różniące się materiałem, z którego wykonano ramę, odpowiednio: z aluminium, laminatu zbrojonego włóknem szklanym oraz laminatu zbrojonego włóknem węglowym. W dalszej części, w celu zachowania odpowiedniej wytrzymałości, zaproponowana została sekwencja ułożenia poszczególnych warstw laminatu.
EN
The subject of the article is reducing weight of waterbike called Rektor without loss of its strength. In order to do it multistage calculations and research on producing composite tubes were done. During analysis three cases were taken into account: frame built of aluminium, laminate reinforced with glass fiber and laminate reinforced with carbon fiber. At the end to get the needed strength of the frame the sequence of layers was proposed.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.