Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lasy Państwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dokonuje porównania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, będącego stosunkowo nowym podmiotem z funkcjonującym od wielu lat Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, w szczególności, pod względem strukturalnym. Autor analizuje kompetencje tych instytucji w zakresie statusu prawnego, funkcji właścicielskich, wydawanych decyzji administracyjnych, czy uprawnień pracodawcy.
EN
The article compares the Polish Waters National Water Management Holding (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) and State Forests National Forest Holding (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), in particular with regard to their structure. The author analyses the competences of these institutions in the scope of their legal status, ownership functions, issued administrative decisions or employer’s rights.
PL
Lasy Państwowe mają bardzo duże zapotrzebowanie na kruszywo. W ostatnich latach mocno zintensyfikowały działania związane ze współtworzeniem lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Dróg leśnych dobrych jakościowo, zbudowanych z użyciem odpowiednich technologii i specjalistycznych maszyn będzie przybywać, bowiem do racjonalnego prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej potrzeba ich w sumie 106 tys. km.
EN
Over the centuries, arboreta and botanical gardens have performed a variety of functions, the most important being the collection and sharing of the various plant collections. Initially, these collections mainly included medicinal plants for the education of future physicians or pharmacists. The aim of this article is to show the significant role of these units in the forest and nature education. Conducting scientific research and making collections for educational and research purposes is carried out by botanical gardens primarily by providing access to the public to harvest in a manner that will not endanger the collection. Formal education is carried out in these units mainly through links with universities and through the organization of special educational activities (equivalent to museum lessons) for schools.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ogólne zasady obowiązujące w trakcie sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Omawiane poniżej zasady wynikają z norm prawnych oraz są regułami obowiązującego prawa. Ponadto, w pracy zostały przedstawione zasady obowiązujące w trakcie procesu wywozu zakupionego drewna z lasu. Informacje zawarte w publikacji mogą być przydatne dla osób planujących otworzenie działalności gospodarczej, związanej zarówno z obróbką, jak i transportem drewna.
EN
This paper outlines the general principles governing the sale of timber by the State Forests. Discussed rules result from the legal norms and they are part of applicable law. In addition, the principles of the process of wood transportation purchased from the State Forests were presented. The information contained in this publication may be of interest to those planning to open a business, both in the wood pro-cessing and transportation sector.
6
Content available Polskie Lasy Państwowe - rozwój czy stagnacja?
PL
Podczas konferencji zorganizowanej przez IGEiOŚ ciekawymi spostrzeżeniami na temat obiegu i roli węgla w ekosferze podzielił się Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych, członek Rady Nadzorczej Europejskiego Instytutu Leśnego w Joensuu. Jednym z omawianych zagadnień była koncepcja leśnych gospodarstw węglowych. Polega ona na wdrożeniu eksperymentalnego krajowego systemu obrotu jednostkami pochłaniania, generowanymi w wyniku działań dodatkowych w leśnictwie. Mają one na celu umożliwienie podmiotom gospodarki narodowej włączonych do sektora ETS zakup tych jednostek, a co za tym idzie - wypełnianie limitów emisyjnych nałożonych w ramach pakietów klimatyczno-energetycznych. Idea ta nie jest nowa, została już zaprezentowana na COP w Paryżu, gdzie była poddana bardzo burzliwym dyskusjom na forum europejskim.
EN
The aim of the article is to demonstrate the functioning of the Forest Fund and to evaluate its use in terms of the financial support for the protection of natural resources.
PL
W artykule przedstawiono zasady gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Leśnego oraz przeanalizowano wielkość i strukturę jego dochodów i wydatków. Ze względu na sposób prezentacji danych dotyczących kierunków wydatków Funduszu Leśnego przez PGL LP i GUS trudności sprawia dokładne oszacowanie, w jakim stopniu środki Funduszu są przeznaczane na działania służące ochronie zasobów leśnych. Można jednak przyjąć, uwzględniając specyfikę i zasady prowadzenia gospodarki leśnej w PGL LP, że większość środków Funduszu Leśnego wspiera ochronę tych zasobów.
EN
The article attempted to analyze and assess the functioning of the computer system supporting the supply chain. It has been shown that the integrated information system is a system of organized modularly, supporting all areas of organization management. The evolution of information system focused on improving the management process is SILP organization, including its supply chain. Acer is planning software for planning of timber. It has high accuracy drawing up plans for timber. Powerful features allow you to specify parameters in the planning process.
9
PL
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodaruje lasami o powierzchni ponad 7,2 mln ha, co stanowi 78,1 % powierzchni wszystkich lasów; grunty leśne, zadrzewione i zadrzewienia zajmują natomiast 30,4 % powierzchni terytorium Polski (Centrum Informacyjne LP, 2009, Główny Urząd Statystyczny, 2009). Te liczby upoważniają do postawienia tezy, iż problem geoinformacji w Lasach Państwowych, ze wszystkimi jej aspektami a więc pozyskiwaniem, przetwarzaniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem jest problemem ważnym i znaczącym w kontekście krajowej infrastruktury informacji przestrzennych. Co kilka lat (2001, 2004, 2006, 2008, 2010) odbywają się, organizowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i Katedrę Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa (Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej) SGGW, konferencje .System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych.. Konferencje były okazją do podsumowania osiągnieć LP w zakresie zastosowań geomatyki w leśnictwie.
EN
An attempt was made to assess the applications made so far and possibilities to use the most recent achievements of geomatics in the State Forests. The assessment is the subject of 5th Conference in the series .Spatial Information System in the State Forests.. The assessment covers: scientific research in the area of application of geomatics in forestry, implementation, new organizational and legal solutions (centralization of the Information System of the State Forests SILP, a new standard of the numerical forest map, a new instruction of forest management) and training aspects (i.a. the manual "Geomatics in the State Forests, part I . the basis").
PL
Osady leśne wywodzące swoją genezę z zagród wiejskich odróżniają się od nich między innymi wyglądem zewnętrznym. Wpływ na to oprócz czynników ekonomicznych, kulturowych i tradycji, odegrały czynniki odgórne - normatywy, zalecenia, wzorce, a także szeroko stosowane rozwiązania lokalne. Lasy Państwowe jako jedyny właściciel obiektów są w stanie wypracować wzorce pozwalające określić tożsamość architektoniczną osad leśnych.
EN
The Forest settlements stemming its origins from farmhouses are distinguished from them by their appearance. Impact on it, besides economic, cultural factors and tradition played the deciding factors like norms, recommendations, standards, and the widely used local solutions. The State Forests as the sole owner of the buildings are able to develop standards for determining the architectural identity of the forest settlements.
11
Content available remote Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa
EN
The author is of the opinion that methods of geomatics may have a positive impact on the development of forestry, including research in this field. Also, they may provide a good tool for management in the State Forests. The paper presents of research and implementation in the State Forests in the area of geomatics. The opinion is based on the programme of the 3rd Conference .Spatial Information Systems in the State Forests.. Expected trends in the development of geomatic applications in forestry are also presented.
PL
Zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł, w energetyce globalnej naszego kraju, jest zjawiskiem nieuniknionym. Wśród obecnie dostępnych źródeł tej kategorii istotne znaczenie ma niewątpliwie biomasa leśna. Rezerwuarem drewna są lasy, które w większości zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe. Planowa produkcja, szeroko rozumianego drewna przez Lasy Państwowe, jest w większości przeznaczona na cele przemysłowe, nie związane z energetyką. Istnieją jednak spore masy drewna pozaprodukcyjnego, które można przeznaczyć na cele energetyczne. Wskazanie potencjalnych źródeł tej masy drewna w Lasach Państwowych oraz przybliżone oszacowanie jej wielkości jest przedmiotem analizy artykułu.
EN
Increasing the share of energy from renewable resources, in the global energy provision of our country, is an unavoidable phenomenon. Among the currently available sources of this category undoubtedly forest biomass has significant relevance. Forests are a reservoir of timber and the majority of them are administered by the State Forest Management of the State Forests. The planned production of timber in a wide sense by the State Forests, is mainly destined for industrial purposes and not connected with energy supply. However there exists a large mass of timber apart from what is produced, which might be designated for energy purposes. Indicating potential sources of these masses of timber in the State Forests and an approximate estimating of their size is the subject of the analysis of this paper.
EN
In the paper, the thematic scope of II National Conference .Geographical Information Systems in the State Forests is described. In the summary of the opening session and six thematic sessions the following problems were discussed: green light for SIS in the State Forests and in the universities; rapid development of SIS in Poland and in the world; development directions of the Forest Numerical Map standard; more and more intensive use of digital maps; implementation of results of geomatic research; overproduction of forestry engineers and shortage of SIS administrators in the State Forests; forest SIS in commercial companies; forest SIS in science and education. An assessment of the state of research and education, including implementation was made. Attention was drawn to: rapid development of numerical methods in geodesy, cartography, remote sensing and photogrametry; rapid development of SIS applications in various industries at various levels,from local through national to global one; geomatics teaching both in the universities and in the secondary schools. The state of implementation and use of SIS in the State Forests was assessed as very good resulting in ever stronger relations of the forestry with the region and in an increase of the need forSIS, thus stimulating further rapid growth of research, education and applications. Achievements in implementation of geomatic techniques in Polish forestry were emphasised as compared to developments in this area in European and world forestry. High marks were given to: l) general application of SIS to the solving of various forestry problems from a student in technical college to the general director of the State Forests: 2) good ten-year cooperation of many institutions engaged in the development of forestry SIS, which resulted in achievement in practice of much more than it was planned and envisaged. Attention was drawn to the following research problems: theoretical and conceptual aspects of data collecting, analysing, modeling, visualization, communication and generalisation; functionality of spatial data on forests at minimum loss of information; SIS adapting processes in the society and resulting changes in the perception of space also in the context of natura! and forestry education; new methods of data registration and coding: an increase in SIS applications and privacy od citizens: studies of uncertainty and errors in spatial data. Research themes in the area of SIS in forestry were formulated: drawing up of new identification algorithms linking graphic bases with descriptive bases; concept of metadata; SIS in the Internet; updating and accuracy of forest digital maps. The scope of common research was also formulated: orthophotomap as the basie map in multi-function forestry; raster database in forest management; automatic image interpretation in forest terrains; vidualisation of spatial data as basie tool of forest manager. Wide use is envisaged, among others, of photogrametry, remote sensing, GPS, laser scaners, Internet, visualization techniques, artificial intelligence as well as close links of geomatics with telecommunication. The problem of necessary changes in the teaching programs were discussed and attention was drawn to: l) two factors determining education - changes in the understanding of forest function and development of geomatics; 2) Bologne Declaration on European Space for Higher Education signed in 1990 by 29 European countries, including Poland, comprising 6 ohjectives to be achieved by 2010. Current teaching programs were discussed on single stage master.s degree studies and two stage studies introduced in 2003/2004 (3.5-year engineer degree and 1.5-year master.s degree studies). Draft new minimum program for forestry specialisation was presented as an achievement of persons involved in geomatics, including: general subjects, basie subjects and 7 blocks ofspecialised subjects - including a block of geomatics in forestry (forest geodesy, photogrametry and remote sensing, SIS). A number of detailed issues were discussed, including: l) important role of commercial companies in the development of forest SIS, high profesionalism of training courses organised by the State Forests with the participation of employees of these companies, and the need for their participation in education in the universities, in forest technical colleges and on postgraduate courses. 2) the need to prepare diploma thesis (particularly those of engineers) according to the requirements of forest district offices, providing an opportunity of employment for their authors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.