Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgacz kierunkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania układowe mikrofalowych dyskryminatorów fazy (MDF) oparte na sprzęgaczach kierunkowych Lange’a oraz wieloliniowych sprzęgaczach wielowarstwowych. Wroli szerokopasmowego przesuwnika fazy zastosowano przesuwnik fazy na niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami i przesuwnik fazy ze strukturalnym skrzyżowaniem linii. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla wybranych modeli dyskryminatorów fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents selected system solutions for microwave phase discriminators (MDF) based on Lange's directional couplers and multi-line multi-layer couplers. As a wide-angle phase shifter, a phase shifter was used on an asymmetrical stripline with embedded heterogeneities and a phase shifter with a structured intersection of lines. In addition, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for selected models of phase discriminators in the 2-4GHz band were presented.
PL
Poniższe opracowanie zawiera opis stanowiska do komputerowo wspomaganych pomiarów współczynnika fali stojącej (WFS) elementów sieci wielkiej częstotliwości i mikrofalowych, w zakresie częstotliwości od 0,1 do 18 GHz. Podstawowym elementem w zastosowanej metodzie pomiarowej jest podwójny sprzęgacz kierunkowy. Wynikiem pomiarów jest wartość WFS badanego elementu oraz niepewność rozszerzona zmierzonej wartości. Przedstawione wynik pomiarów testowych uwiarygodniają tezę o przydatności opisanego stanowiska do wykonywania pomiarów WFS w warunkach laboratorium mikrofalowego.
EN
The standing wave ratio (SWR) is one of most important and most often measured parameters of the microwave technology. Most commonly the SWR values are measured using a slotted line or a network analyser. This paper describes a semiautomatic SWR measurement system based on a dual directional coupler, which does not have the typical drawbacks of the slotted line technique and does not require the expensive network analysers at the same time. The system allows for measurements in the frequency range from 0,1 to 18 GHz. The proposed setup is shown in Fig. 1. The measurement method specified in Section 3 requires two measurements of the forward and reflected wave power. In the first step a reference load with known SWR is connected to the setup. Afterwards, the device under test is connected in the place of the reference load. The measurement is controlled by a VBA (Visual Basic for Applications) program described in Section 5. The program also calculates the SWR value and the expanded uncertainty for each frequency defined by a user. The expanded uncertainty is determined with use of the method described in Section 4. The test measurement results presented in Section 7 demonstrate the applicability of the proposed setup for measurements of SWR values up to 3. For typical SWR values in the range between 1,1 and 1,7 the relative expanded uncertainty is below 5%.
PL
Zmiany efektywnych współczynników załamania w czujnikach światłowodowych pracujących w oparciu o spektroskopię pola zanikającego mierzone są z zastosowaniem sprzęgaczy siatkowych lub interferometrów. Podstawowym elementem interferometrów planarnych są światłowody paskowe. Przedstawiana praca dotyczy żebrowych światłowodów paskowych. Otrzymywane metodą zol-żel warstwy falowodowe SiO2:TiO2 są selektywnie maskowane z zastosowaniem tradycyjnej fotolitografii a następnie trawione chemicznie. W ten sposób zostały wytwarzane jednomodowe żebrowe światłowody paskowe i sprzęgacze kierunkowe. W pracy przedstawione są wyniki analizy teoretycznej światłowodów żebrowych i wyniki badań eksperymentalnych wytworzonych struktur.
EN
Basic elements of planar interferometers are the channel waveguides. Presented work refers to the channel rib waveguides. In our previous work [7] we offered the production method of rib channel waveguides with the application of traditional photolithography and wet chemical etching of sol-gel derived silica-titania waveguide films. In this work we present new results of our research on rib waveguides and directional couplers. The theoretical analysis of rib waveguides was presented as well as the results of experimental investigations on the fabricated structures. The investigations on channel waveguides of the rib height of 5 nm was carried out for wavelengths: λ=677 nm. The waveguide films used in rib waveguides manufacturing technology are characterized by high refractive index (˜1.8) and ultra-low attenuation of 0.15 dB/cm. Rib waveguides of width w<4 Μm are monomode. For the rib waveguides we obtained the attenuation of (1.5š0.1) dB/cm. Rib waveguides of such an attenuation can be applied in the technology of integrated optics systems in sensor applications, and in particular for the construction of interferometers of Mach-Zehnder, Young or Michelson. The improvement of technology, and in particular the improvement in the quality of photolithographic masks should contribute to further decrease of attenuation of the produced rib waveguides.
4
Content available remote Modelowanie wielowymiarowych mikrofalowych struktur matryc Butlera
PL
Matryca Butlera jest to wielowrotnik zbudowany z pasywnych elementów liniowych, jakimi są sprzęgacze kierunkowe, stałe przesuwniki fazy i linie je łączące. Jako liniowy wielowrotnik jest układem lustrzanie symetrycznym względem osi pionowej o N wrotach wejściowych i N wrotach wyjściowych. Zakłada się, że wszystkie wrota są dobrze dopasowane impedancyjnie i charakteryzują się nieskończenie dużą izolacją wzajemną. Liczba N wyznacza ilość wrót matrycy. Idea pracy całej sieci opiera się na wykorzystaniu zjawiska sumowania sygnałów w strukturach sprzęgaczy kierunkowych. Struktury matryc charakteryzują się powtarzalnością elementów, co ułatwia rozbudowę układów i stanowi podstawę do projektu struktur planarnych wykonywanych w jednym procesie technologicznym. Należą do układów szerokopasmowych.
EN
The Butler matrix was developed as a multiple beam feed network for a phased array antenna. It uses 3-dB directional couplers and hybrid junctions along with the fixed phase shifters to speciality form. For an N element antenna array, directional couplers and phase shifters are required to create the Butler matrix. The Butler matrix is theoretically lossless, but there will always be a finite insertion loss, due to the inherent losses in transmission lines, phase shifters and directional couplers. There is no theoretical limit of the bandwidth, but due to the hardware the bandwidth is usually limited.
5
Content available remote Sprzęgacze gałęziowe z zastosowaniem struktur sprzężonych
PL
Przedstwiono struktury gałęziowych sprzęgaczy kierunkowych o pasmach pracy sięgających oktawy. Wysokoomowe odcinki linii włączone równolegle (gałęzie) zrealizowano za pomocą linii sprzężonych zawartych na końcach. Wyniki analizy teoretycznej poparto wynikami badań sprzęgacza pięciogałęziowego pracującego w paśmie L.
EN
Very broadband direction branch couples have been presented in this paper. Their band reaches one octave. Coupled lines have been used to get high level of characteristic impedance of branches. Theoretical analysis was suppored by the experimental results. Practical branch coupler has covered the L band.
PL
Systemy namiaru źródeł promieniowania elektromagnetycznego używane są do wykrywania i pomiaru parametrów sygnałów promieniowanych przez różne urządzenia. Wykorzystują one często monoimpulsowe sposoby pracy. Zbudowane są z dookólnej sieci antenowej oraz układu formowania wiązki antenowej. W artykule przedstawiono układ formowania złożony z sześciu sprzęgaczy kwadraturowych i dwóch prowadnic falowych. Ponadto zamieszczono omówione metody i wynik analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów modelu pracującego w pasmie 2-4GHz.
EN
Receivers are main compenents of communication, detecting and warning systems. They are used to detect and measure parameters of signals radiated by different power sources. They contain antenna arrays and beam forming networks. Analysis of phase shifts between signals at corresponding outputs permits to estimate the direction of source of radiation. So constructed circuit makes it possible to measure any direction of incoming signals without movement of antennas and observes all 360° or part of space in azimuth. The antenna array can be composed of 4, 8, 16, 32 etc. antennas. Four antennas receiving system is the simplest arrangement, in which signal forming circuit can be used. The paper introduces a new two design of signal forming circuit composed of quadrate couplers and phase shifters. The method and results of theoretical analysis as well asresults of measurements in the range of 2-4GHz are also presented.
7
Content available remote Układ formowania wiązki antenowej dookólnego systemu czteroantenowego
PL
Systemy rozpoznania i namiaru źródeł promieniowania elektromagnetycznego używane są do wykrywania i pomiaru parametrów sygnałów promieniowanych przez różne źródła energii. Wykorzystują one często monoimpulsowe sposoby pracy. Zbudowane są z dookólnej sieci antenowej oraz układu formowania wiązki antenowej. W artykule przedstawiono układ formowania złożony z czterech sprzęgaczy kwadraturowych i odcinków linii jako przesuwniki fazy. Podano metodę i wyniki analizy teoretycznej. Porównano je z wynikami pomiarów zrealizowanych w paśmie 2-4 GHz.
EN
The systems for recognition and bearning the electromagnetic sources are used for detection and measurement of parameters of signal emitted by different energy sources. They often operate in a single-pulse mode. The systems are constructed from an antenna net and an antenna beam formation set. The formation set is presented, which consist of four quadrature couplers and the segments of line as the phase shifters. The method and results of the theoretical analysis are given. They are compared with measurement results obtained within a 2-4 GHz band.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.