Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preparation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Najbardziej popularną metodą instrumentalną, wykorzystywaną do analizy surowców i materiałów budowlanych i ogniotrwałych, jest metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali. Technika ta umożliwia oznaczenie szeregu głównych i ubocznych składników próbki bez konieczności przeprowadzenia jej do roztworu. Nie oznacza to jednak, że próbkę można poddać analizie bez wstępnego przygotowania. W technice XRF najczęściej stosowane są dwie techniki przygotowania prób. Jedna z nich polega na stopieniu materiału z topnikami i uzyskaniu perły, którą następnie poddaje się analizie, druga to sprasowanie badanego materiału z lepiszczem, w celu uzyskania pastylki. Oba sposoby przygotowania mają wady i zalety. Materiały budowlane, surowce mineralne i materiały ogniotrwałe to materiały o różnej twardości i odporności na czynniki szkodliwe, w tym korozje, i odporne na działanie wysokich temperatur. Cechy te bardzo pożądane od strony technologicznej i użytkowej są dużym utrudnieniem podczas przygotowania prób do analizy chemicznej. Proces przygotowania prób do badań, czyli etapy ucierania, suszenia i topienia, zawsze obarczone są potencjalnymi kontaminacjami badanego materiału.
EN
The most popular instrumental method used for the analysis of building and refractory raw materials and materials is the wavelength dispersion X-ray fluorescence method. This technique allows a series of major and minor components of a sample to be determined without having to be dissolved into solution. This does not mean, however, that the sample can be analyzed without preliminary preparation. In the XRF technique, two sample preparation techniques are most commonly used. One of them consists in fusing the material with fluxes and obtaining a pearl, which is then analyzed, the other one is pressing the tested material with the binder to obtain a pellet. Both methods of preparation have advantages and disadvantages. Building materials, mineral raw materials and refractory materials are materials of various hardness and resistance to harmful factors, including corrosion, and resistant to high temperatures. These features, which are very desirable from the technological and functional point of view, are a great difficulty in the preparation of samples for chemical analysis. The process of preparing samples for testing, i.e. the stages of grinding, drying and melting, is always burdened with potential contamination of the tested material.
PL
Decydując się na przesadzenie drzewa, należy miec świadomość podejmowanego ryzyka nieprzyjęcia się drzewa po przeniesieniu na nowe miejsce. W Stanach Zjednoczonych za normalne uważa się 95% skuteczność takiej operacji. Zatem udzielanie gwarancji na przesadzanie drzew jest z założenia błędne. Gwarancja powinna natomiast obejmować fachowe wykonanie zadania.
EN
The article provides the results of studying the effect of 0.1, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, and 10% aqueous suspensions of bottom ash and technical carbon on the germination vigor of the seeds of oil flax and the environmental safety of its use in terms of the content of heavy metals. Laboratory experiments were performed at the environment lab, field experiments – at the experimental field of the Kokshetau State University n.a. S. Ualikhanov. The laboratory germination vigor of the seeds, the length of seedlings, and the mesocotyl were determined according to the Interstate Standard Agricultural Seeds GOST 12038–844. In the field experiment on studying dosages of introducing the drug, the content of heavy metals was determined by the method of stripping voltammetry. The preparation is a mixture of bottom ash and technical carbon in the ratio of 2:1. It has been found that the use of a 5% aqueous suspension of the preparations contributes to increasing the laboratory germination to 97.0% (88% in the reference), the length of the mesocotyl to 80 mm (55 mm in the reference), the length of roots to 79 mm, and the weight of germinated seeds to 1.6 grams (in the reference, these values were 46 mm and 0.6 g, respectively). After the introduction of the preparation made of bottom ash and technical carbon at the dosages of 100, 200, 300, 400, and 500 kg/ha, the content of heavy metals insignificantly increases, compared to the reference, but does not exceed the permissible levels in the soil, in the stalks, and in the grains of oil flax; that is, the introduction of the preparation into the soil at the dosages of 100 – 500 kg/ha is ecologically safe. The experimental data have shown that the maximum effect is ensured by pre-sowing treatment of oil flax seeds with a 5% solution of aqueous suspension made of bottom ash and technical carbon, where the laboratory germination capacity of the seeds increased by 10.2%.
PL
Poprawa jakości powietrza wiąże się z między innymi z stosowaniem wysokiej jakości paliw węglowych dla celów grzewczych. Jakość węgla nie rozwiązuje problemu bez stosowania odpowiednich nowoczesnych instalacji cieplnych szczególnie w sektorze komunalno-bytowym. Jednakże stosowanie węgla opałowego wysokiej jakości jest właściwym działaniem w kierunku ochrony powietrza. System nadzoru jakości produkowanego węgla realizowany jest w PGG S.A. przez Działy Kontroli Jakości i jest zgodny z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują procedury jakościowe implementujące rozwiązania formalno-prawne i określające zasady nadzoru jakości produkcji w PGG S.A. W swojej ofercie produktowej PGG S.A. posiada węgiel wysokiej jakości dedykowany na rynek komunalno-bytowy. To wysokiej jakości węgiel odpowiadający wymaganiom EKO (Qir ≥ 24 000 kJ/kg) i spełniający wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
EN
The improvement of air quality is associated, among others, with the use of high quality carbon fuels for heating purposes. The quality of coal does not solve the problem without the use of appropriate modern thermal installations, especially in the municipal sector. However, the use of high-quality heating coal is an appropriate action in the direction of air protection. PGG S.A. has a system for monitoring and controlling the quality of coal, providing coal for the needs of customers with an installation up to 1 MW. The quality control system for the produced coal is carried out at PGG S.A. by the Quality Control Department and complies with the applicable technical standards and legal regulations. As part of the Integrated Management System, there are quality procedures implementing formal and legal solutions and defining the principles of quality control of production at PGG S.A. In its product offer PGG S.A. has high-quality coal dedicated to the communal housing market. It is a high quality coal corresponding to the requirements of eco coal (Qir ≥ 24,000 kJ/kg) and fulfills the requirements of applicable laws in this area.
5
Content available Preparation of α-damascone
EN
α-Damascone is widely used in perfumes. However, the manufacture of α-damascone remains challenging owing to the limitations of current production processes. Herein, α-damascone was successfully synthesized from α-ionone using a new route involving only four steps, namely oximization, epoxidation, dehydration, and reduction. The total yield was 54.9% with a final chemical purity of 97% (by GC). Only water, cyclohexane, and ethanol were used in the reactions except in the purification step, and all solvents could be recycled. The structures of the intermediates and target compound were identified by 1H NMR and  13C NMR analyses and MS experiments. This route is a simple and successful method for the industrial preparation of α-damascone.
PL
Wprowadzenie: Radiografia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (RTG LS) należy do najczęściej wykonywanych procedur diagnostyki obrazowej. W 2010 roku współczynnik częstości na 1000 mieszkańców Unii Europejskiej wynosił 40,6. Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza parametrów jakości radiografii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiały i metodyka: Analizie retrospektywnej poddano 420 losowo wybranych zdjęć kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (210 w projekcji przednio-tylnej, AP oraz 210 w projekcji bocznej, LAT). Analiza obejmowała: miejsce padania promienia centralnego, zakres badania, symetrię radiogramu, fazę oddechową, w jakiej wykonano radiografię boczną, poprawność pozycjonowania względem komory automatyki ekspozycji, częstość stosowania lateralizacji oraz przygotowanie pacjenta. Za punkt padania promienia centralnego przyjęto miejsce przecięcia przekątnych radiogramu. Ocenę zakresu badania wykonano, porównując z zakresem anatomicznym opisanym w procedurze wzorcowej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.3 przy zastosowaniu poziomu istotności p = 0,05. Wyniki: Promień centralny najczęściej (58; 27,62%) na zdjęciach AP padał na środową część czwartego kręgu lędźwiowego, natomiast na zdjęciach bocznych (53; 25,24%) na trzon trzeciego kręgu lędźwiowego. Na zaledwie 15 (7,14%) radiogramach obszar objęty badaniem był zgodny z opisanym w procedurze wzorcowej. Symetrią pozycjonowania pacjenta w zakresie zachowania płaszczyzny strzałkowej i czołowej charakteryzowało się 120 (57,14%) zdjęć AP, natomiast zachowaniem symetrii w linii pośrodkowej 102 (48,57%) rentgenogramów. W znaczącej większość radiografii (198; 94,29%) przednio-tylnych system automatyki ekspozycji został wykorzystany poprawnie. Natomiast w przypadku projekcji bocznych odsetek zdjęć z prawidłowym pozycjonowaniem względem komory automatyki ekspozycji był niższy (116; 55,24%). Większość (120; 57,14%) zdjęć bocznych wykonanych zostało na wydechu, 74 (35,24%) na wdechu, a w przypadku 30 (14,29%) radiogramu ocena fazy oddechowej nie była możliwa. Określenie strony badanej pacjenta znalazło się na 208 (99,05%) zdjęć przednio-tylnych oraz 62 (29,59%) bocznych. Przygotowanie pacjenta do badania ocenione zostało jako poprawne w przypadku 4 (1,90%) zdjęć AP oraz 24 (11,43%) radiogramów bocznych. Projekcja radiogramów wpływała w istotny statystycznie sposób na częstość oceny przygotowania pacjenta za poprawny (p < 0,001). Wnioski: Ocena miejsca padania promienia centralnego wiązki promieniowania i obszaru objętego badaniem są cennymi czynnikami oceny jakości radiogramów. Analiza materiału własnego wskazuje na konieczność ciągłego doskonalenia z zakresu pozycjonowania pacjenta.
EN
Introduction: Radiography of the lumbosacral spine is one of the most frequently performed diagnostic imaging procedures. In 2010, the frequency ratio per 1000 inhabitants of the European Union was 40,6. Aim: The aim of the study was a retrospective analysis of the quality parameters of the spine radiography in the lumbosacral segment. Material and methods: 420 randomly selected X-rays of the lumbosacral spine (210 in anterior-posterior projection and 210 in lateral projection) were retrospectively analyzed. Included in the analysis was: the place of central radius incidence, the scope of the examination, symmetry of the radiograph, the respiration phase in which the lateral radiography was performed, correctness of positioning relative to the automatic exposure control chamber, frequency of lateralization and patient preparation. The intersection of the radiographs was taken as the point of incidence of the central ray. The assessment of the scope of the examination was made by comparison with the anatomical scope described in the reference procedure. The collected data was subjected to statistical analysis using Statistica 13.3 with the significance level p = 0,05. Results: In the AP X-rays the central ray most often (58; 27,62%) was directed on the middle part of the fourth lumbar vertebra, while on the lateral views it was most often (53; 25,24%) directed on the body of the third lumbar vertebra. The area covered by the examination was consisted with that described in the reference procedure only on 15 (7,14%) radiographs. The symmetry of patient positioning in terms of maintaining the sagittal and frontal planes was described in 120 (57,14%) AP images, while maintaining symmetry of the median line was described in 102 (48,57%) of the radiographs. In the vast majority of the anteroposterior radiographs (198; 94,29%) automatic exposure control system was used correctly. However, in lateral views the percentage of X-rays with correct positioning relative to the automatic exposure chamber was lower (116; 55,24%). The majority (120; 57,14%) of the lateral views were taken with exhalation, 74 (35.24%) with inspiration, and in case of 30 (14,29%) radiographs respiratory phase assessment was not possible. Lateralization was present in 208 (99,05%) anteroposterior views and in 62 (29,59%) lateral views. Patient preparation for the examination was assessed as correct for 4 (1,90%) AP radiographs and 24 (11,43%) lateral radiographs. Radiographic projection had a statistically significant effect on the frequency of assessing patient preparation as correct (p < 0,001). Conclusions: The evaluation of the place of central radius incidence and the area covered by the exam are valuable factors in the quality assessment of radiographs. The analysis of our own material indicates the need for continuous improvement in patient positioning.
EN
Sugars are extremely important chiral substrates in organic synthesis. Thanks to the possibility of obtaining them from natural sources, their prices are relatively low which increases their attractiveness. d-Ribono-1,4-lactone is included in these compounds. For years it has enjoyed great interest as a substrate. In the early 1980’s two review articles were published in reputable journals [4, 5]. It has been a long time since these articles were published so we have decided to prepare a more up- -to-date review article in Polish. d-Ribono-1,4-lactone can be synthesized in many ways. The most interesting way seems to be the oxidation with KMnO4 [9] or molecular Br2 [10]. The use of bromine may appear to be harmful to the environment. That is why the search for more environmentally friendly methods is ongoing. However, the new methods are not as sufficiently satisfactory and often more expensive than the conventional, previously named methods. Therefore, the most commonly used method is the oxidation of D-ribose with molecular bromine. Very important derivatives of d-ribonolactone are acetal derivatives: 2,3-O-isopropylidene [10, 16] and 3,4-O-benzylidene derivatives [17]. They are often the starting materials for further synthesis. In the case of the latter compound the proper structure was determined by crystallography many years after its synthesis [18]. Very important group of derivatives are derivatives modificated at C-5: sulphonic [21], fluorine [22], chlorine [23], bromine [16, 24], azide [25] and phosphate [27]. Especially important are 5-bromo-5-deoxy derivatives. Examples of their use for the synthesis of thioalditols and thiosugars are described in the literature. It is also worth mentioning the possibility of synthesis of 1,2-unsaturated [28–30] and 2,3-unsaturated [31] derivatives. Presented examples of derivatives prove that using a d-ribono-1,4-lactone a whole range of derivatives extremely useful for further synthesis of more complex compounds can be obtained.
PL
W wyniku klasycznej kondensacji von Pechmanna otrzymano nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych. Produkty w postaci czystej otrzymano z zadowalającą wydajnością, a struktury nowo otrzymanych substancji potwierdzono z zastosowaniem metod spektroskopowych i instrumentalnych (UV-Vis, fluorescencja, IR, NMR, MS i analiza elementarna). Wszystkie związki poddano badaniom pod kątem ich aktywności antyoksydacyjnej z zastosowaniem standardowego protokołu z wykorzystaniem rodników difenylopikrylohydrazylowych. Otrzymane wyniki wykazały zdolność badanych związków do stopniowego usuwania reaktywnych form tlenu z roztworów, a także na wyższą aktywność przeciwutleniającą substratów w porównaniu z produktami. Udokumentowane właściwości nowo otrzymanych substancji wskazują na potencjalną możliwość ich praktycznego zastosowania jako nowych antyoksydantów oraz nowych chelatorów metali.
EN
Two novel substituted thiadiazoles I (R = nonyl or 1-naphthylmethyl) were synthesized by Pechman condensation, converted to resp. II by reaction with AcCH₂COOEt in H₂SO₄/EtOH, purified by recryst. from EtOH (yield about 65%), identified by spectroscopy and studied for antioxidative activity by using the assay of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals. The thiadiazoles II showed a lower ability to remove the reactive O species than the thiadiazoles I.
PL
Współczesne krwiodawstwo i krwiolecznictwo opiera się na zasadzie podawania pacjentowi wyłącznie brakującego składnika krwi, o jak najwyższej jakości i bezpieczeństwie. Z tego względu wprowadza się coraz bardziej nowoczesne metody badania, pobierania i preparatyki krwi i jej składników, takich jak: nieinwazyjna metoda oznaczania stężenia hemoglobiny, inaktywacja czynników zakaźnych, metody automatycznego rozdzielania pobranej krwi pełnej, automatyzacja badań kontroli jakości składników krwi. Wprowadzanie nowych metod musi być poprzedzone szczegółowymi badaniami we współpracy jednostek nadzorujących służbę krwi, centrów krwiodawstwa z producentami urządzeń, co pozwala na wypracowanie optymalnych metod zwiększających bezpieczeństwo dawcy i biorcy i poprawę komfortu pracy personelu.
EN
Modern transfusion practice relies mainly on the administration of the deficient blood component, which should be as safe and effective as possible. This calls for the implementation of new, high-tech methods of collection, testing and preparation of blood and blood components, such as, for instance: non-invasive methods of haemoglobin measurement, pathogen inactivation methods, automated methods for component separation and quality control. The implementation of any new method must be preceded by extensive trials performed in cooperation between blood transfusion supervising entities, blood establishments and manufacturers of equipment. The outcome of such a combined effort stimulates the development of optimal methods for ensuring higher donor and recipient safety, as well as more comfort for staff involved in transfusion.
EN
Initially waste feather protein was used to prepare a reactive cationic crosslinking modified agent, WLS, as a starting material which was used to prepare a quaternary ammonium type cationic environment-friendly fixing agent (named WLSPR) for dyeing cotton fabric with reactive dyes after solid colour processing. In this paper, the degree of staining on white cloth from colored cloth after a soaping process was assessed (by determination of the K/S value) as well as the washing fastness etc. as the evaluation indices. The optimum synthetic conditions of fixing agent WLSPR were determined, and the structure and properties of the additives characterised. The results show that the maximum absorption wavelength of the cationic protein fixing agent WLSPR is 195nm. Synthesis of the environment-friendly fixing agent WLSPR using optimum conditions can reduce white staining during soap washing , effectively improving the cotton fabric in terms of colour fastness to washing and rubbing fastness. Based on infrared spectral characterisation, it was confirmed that the protein-based cationic auxiliary additives were synthesised.
PL
W pracy przedstawiono możliwość użycia białka z piór odpadowych do przygotowania reaktywnego kationowego środka sieciującego (WLS) będącego materiałem wyjściowym, który następnie został użyty do przygotowania czwartorzędowego amoniowego kationowego przyjaznego dla środowiska środka utrwalającego (o nazwie WLSPR) stosowanego do barwienia tkaniny bawełnianej barwnikami reaktywnymi. W artykule oceniono stopień zabrudzenia białej tkaniny barwnikami pochodzącymi z wybarwionej próbki po procesie namaczania (przez określenie wartości K/S) oraz odporność na pranie. Wyznaczono optymalne warunki stosowania środka utrwalającego WLSPR oraz scharakteryzowano strukturę i właściwości dodatków. Wyniki pokazały, że maksymalna długość fali absorpcji kationowego środka utrwalającego białko WLSPR wynosi 195 nm. Synteza przyjaznego dla środowiska środka utrwalającego WLSPR przy użyciu optymalnych warunków może zmniejszyć zabrudzenia, skutecznie poprawiając trwałość koloru tkanin bawełnianych.
PL
Podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła, która jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze usuwane z pomieszczeń, może dojść do skroplenia pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę pozwalającą na sprawdzenie możliwości wykraplania wilgoci na ścianach murowanych kanałów wentylacyjnych, w których uwzględniono: wpływ temperatury powietrza kierowanego do kanału, wielkość strumienia powietrza oraz różne wysokości kanałów wentylacyjnych. Analizę numeryczną przeprowadzono w warunkach ustalonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w niekorzystnych warunkach, w kanałach wentylacyjnych istnieje ryzyko skraplania pary wodnej, szczególnie gdy powietrze usuwane jest z pomieszczenia o wysokiej wilgotności względnej. Podczas przepływu zużytego powietrza w kanałach wentylacyjnych może dojść do obniżenia temperatury powierzchni wewnętrznej kanałów poniżej temperatury punktu rosy. Jeżeli takie zjawisko nastąpi to będzie ono sprzyjało skraplaniu pary wodnej, co może sprzyjać rozwojowi grzybów pleśniowych, a w pewnych przypadkach może nastąpić zamarzanie wody. W celu zabezpieczenia konstrukcji kominów przed zniszczeniem, należy zastosować rury odporne na korozję oraz należy zapewnić odpływ skroplin z tych kanałów.
EN
During domestic hot water preparation using a heat pump charging energy from the removed air from the room, it may happen condensation of water vapor on the surface of the ventilation ducts. In the article variant calculations of the condensation risk on the walls of ventilation ducts were made. The influence of the air temperature directed to the duct, the airflow, and the different heights of the ventilation ducts were taken into account. Numerical analysis was performed in steady state. Based on the calculations, it was found that in ventilation ducts there is a risk of condensation, especially in rooms with high relative humidity. As a result of the cool air flow through the ventilation ducts, the temperature of internal surface of the ducts can be much lower. In some cases, it will foster the condensation of water vapor no surface, which can result in the development of molds. To protect the construction of chimneys from damage caused by the condensation of the water vapor in the chimney construction, corrosion-resistant pipes should be used and condensate drainage from these ducts should be provided.
PL
Przeanalizowano wpływ dodatku ekstraktu z nasion jeżyny (Rubus Seed CO₂ Extract) otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na właściwości maseczek kosmetycznych w formie emulsji. Opracowano receptury i wytworzono prototypy preparatów, w których zmienny był skład fazy hydrofobowej, a jej zawartość w preparacie pozostawała na stałym poziomie. Stężenie ekstraktu w poszczególnych maseczkach zmieniało się w zakresie 0–8% mas. Zastosowano technologię wytwarzania preparatów bez konieczności podgrzewania komponentów fazy tłuszczowej i wodnej. Stwierdzono, że zastępowanie typowego składnika fazy hydrofobowej (olej z pestek winogron) przez ekstrakt z nasion jeżyny prowadzi do wzrostu lepkości dynamicznej oraz spadku granicy płynięcia preparatów. Ponadto, zwiększanie udziału ekstraktu prowadzi do wzrostu stopnia nawilżenia skóry i intensywności zabarwienia preparatów.
EN
Extract from the blackberry seeds produced under conditions of supercrit. CO₂ was added (up to 8% by mass) to formulation of cosmetic masks as an emulsion at room temp. to replace the commonly used grape seed oil. The addn. resulted in increasing the formulation viscosity, color intensity and skin hydration degree as well as in decreasing the yield points.
15
Content available remote Przygotowanie procesu inwestycyjnego z zastosowaniem BIM
PL
Koszty realizacji inwestycji drogowych w znaczący sposób zależą od: cen i dostępności wykorzystanych materiałów, kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich standardów dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska czy kosztów uzależnionych od oczekiwań społecznych. Omówiono zagadnienia oceny elektywności ekonomicznej inwestycji drogowych i ich najbardziej "kosztochłonne składniki".
EN
Realization costs of the road investments depend considerably on: prices and availability of used materials, costs connected with assuring appropriate standards for general environment protection, and costs depending on the social expectations. The article presents problems of assessment of economic efficiency of road investments and their most "cost-consuming" elements.
17
Content available remote Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM
EN
Examples of the use of a scanning electron microscope (SEM) to study organic matter in variable vacuum (VP) were presented. The organisms growing in water (e.g. Chironomidae), carried by water/wastewater (e.g. Protozoa, Amoebozoa) or inhabiting reservoirs (e.g. Algae), were investigated. The results indicate a good agreement between the predictions in source literature and the actual imaging quality in our VP-SEM experiments.
PL
Przedstawiono przykłady wykorzystania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) do badań materii organicznej w warunkach zmiennej próżni (VP). Próbkami były organizmy rozwijające się w wodzie (np. Chironomidae), niesione przez wodę/ścieki (np. Protozoa, Amoebozoa), zasiedlające zbiorniki (np. Algae). Wyniki obrazowania uzyskane w naszych eksperymentach z użyciem VP-SEM wskazują zgodność z danymi literaturowymi.
EN
A ceria loaded carbon nanotubes (CeO2/CNTs) nanocomposites photocatalyst was prepared by chemical precipitation, and the preparation conditions were optimized using an orthogonal experiment method. HR-TEM, XRD, UV-Vis/DRS, TGA and XPS were used to characterize the photocatalyst. Nitrogen adsorption-desorption was employed to determine the BET specifi c surface area. The results indicated that the photocatalyst has no obvious impurities. CeO2 was dispersed on the carbon nanotubes with a good loading effect and high loading effi ciency without agglomeration. The catalyst exhibits a strong ability to absorb light in the ultraviolet region and some ability to absorb light in the visible light region. The CeO2/CNTs nanocomposites photocatalyst was used to degrade azo dye Acid Orange 7 (40 mg/L). The optical decolorization rate was 66.58% after xenon lamp irradiation for 4 h, which is better than that of commercial CeO2 (43.13%). The results suggested that CeO2 loading on CNTs not only enhanced the optical decolorization rate but also accelerated the separation of CeO2/CNTs and water.
PL
Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono aktywność katalizatorów. Ustalono optymalne warunki procesu wytwarzania katalizatorów kobaltowych przez współstrącanie w wyniku jednoczesnego dodawania roztworów wszystkich reagentów, przy zastosowaniu jednogodzinnego starzenia osadu oraz temperatury kalcynacji 500–600°C. Zastosowanie opracowanej procedury pozwoliło uzyskać prekursory oraz katalizatory CoCeBa o korzystnych parametrach teksturalnych i wysokiej aktywności w syntezie amoniaku.
XX
Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500–800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The 1 h long ageing of the copptd. catalyst precursors and their calcination at 500–600°C were recommended for practical use.
PL
Przygotowanie realizacji zamierzenia budowlanego zarówno w terenie, jak i pod względem formalnoprawnym stanowi kluczowy etap każdej inwestycji. Ma to znaczenie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, do których należą m.in. omawiane w tym cyklu konstrukcje przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
In the previous articles of this series we presented an overview of issues related to the introduction to the subject, we also addressed the theoretical issues and presented methods of calculation and design. This article opens up issues related to the practical implementation of the projects concerned.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.