Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki analiz dotyczących termomodernizacji budynku jednorodzinnego. Oceniano, czy jest możliwe poprawienie stanu energetycznego, jak też zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery z procesu spalania węgla kamiennego. Zaproponowano wariantowe rozwiązania termomodernizacji budynku.
EN
The article presents the results of analysis of the thermal modernization of detached house. The evaluation was made whether the building shows the possibilities of improving the energy efficiency, as well as the reduction of carbon dioxide emission from coal burning. Different variants of thermomodernization solutions were proposed.
EN
Progressing from the eighteenth century industrial development, transport and urban areas expansion contribute to the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in different components of the environment and their deposition into soils. Due to the established, highly adverse PAHs effects on living organisms, there is a tendency to develop effective remediation technologies which can result in PAHs removing from the environment. The aim of this study was to determine the effect of ozone-initial radical reactions on biodegradation kinetics of selected PAHs by an environmental consortium. The consortium was composed of microorganisms isolated from soil permanently contaminated with organic substances such as PAHs. The decomposition reactions were carried out under aerobic conditions at 25°C for 240h in model systems containing water and PAH (naphthalene, phenanthrene or pyrene) at a concentration of 50 mg/l. The ozonation process was conducted before microbial inoculation and lasted 60 minutes (yield 2-5 g of ozone/h). The final PAHs concentrations were measured by photochemiluminescent method. It was found that pre-ozonation does not result in the death of microorganisms. The biodegradation kinetics was evaluated by a comparison of PAH half-life degradation. The results indicate that radical reactions increase the biodegradation efficiency by 25%. These results demonstrate a good efficiency of combined techniques - ozonation and biodegradation - and can provide the possibility of their application in the protection of agricultural land against degradation.
PL
Postępujący od wieku XVIII rozwój przemysłu i transportu samochodowego oraz ekspansja aglomeracji miejskich przyczyniają się do akumulacji związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w różnych komponentach środowiska oraz ich późniejszej depozycji do gleb. Z uwagi na stwierdzone, wysoce niekorzystne oddziaływanie WWA na organizmy żywe dąży się do opracowania technologii ich efektywnej remediacji. Niniejsza praca miała na celu określenie wpływu reakcji rodnikowych indukowanych ozonowaniem na kinetykę biodegradacji wybranych WWA przez konsorcjum środowiskowe wyizolowane z gleb trwale zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Reakcje rozkładu prowadzono w warunkach tlenowych, w temperaturze 25oC przez 240h w modelowych mineralnych układach wodnych z dodatkiem odpowiednio: naftalenu, fenantrenu lub pirenu w stężeniach 50 mg/l. Proces ozonowania wykonano przed mikrobiologicznym zaszczepieniem układów i trwał on 60 minut (wydajność 2-5 g ozonu/godz.). Pomiaru ubytków WWA dokonano stosując metodę fotochemiluminescencyjną z uprzednią ekstrakcją heksanem. Stwierdzono, iż wstępne ozonowanie nie wpływa letalnie na konsorcjum środowiskowe. Ocena kinetyki biodegradacji dokonana na podstawie porównania czasu połowicznego rozkładu WWA świadczy, iż reakcje rodnikowe zwiększają o średnio 25% efektywność biodegradacji. Powyższe wyniki świadczące o dobrej efektywności kombinowanych technik - ozonowania i biodegradacji - wskazują na możliwości aplikacyjne w ochronie gruntów rolnych przed degradacja.
EN
SAP is one of the most popular ERP software which is used by many companies. QM module allows for effective quality management even in complex structures. Quality Notifications are QM's functionalities which are very interesting and which have big potential. This tool allows for management of wide range quality incidents at all stages of company's activity, it allows also for collecting and analyzing large number of information. Using Quality Notification simplifies and integrates company's quality management.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji buraka cukrowego. Badania przeprowadzono, w latach 2003/04-2005/06, w trzech gospodarstwach województwa pomorskiego. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji buraka, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji oraz obliczenie nakładów pracy i efektywności ekonomicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce.
EN
The paper presents analysis and economic assessment of sugar beet production technology. The research was completed in years 2003/04-2005/06, in three farms of Pomorskie Voivodship. The scope of the research included: analysis and evaluation of beet production technology, determination of type and number of performed operations, analysis of operating costs for machines and tools, calculation of direct production costs, and computing of labour amount and economic efficiency. Completed studies proved that materials and raw materials constituted highest value in production costs structure.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną i energetyczną technologii produkcji soi w warunkach polskiego rolnictwa. Badania przeprowadzono, w latach 2003/04-2005/06, w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę stosowanych technologii produkcji soi, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę struktury kosztów produkcji i energochłonności skumulowanej, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji, obliczenie nakładów pracy, energii skumulowanej oraz efektywności ekonomicznej i energetycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły koszty eksploatacji maszyn i narzędzi, a w strukturze energochłonności skumulowanej maszyny i narzędzia.
EN
The paper presents economic and energy analysis and assessment of soy production technology in Polish agriculture conditions. The research was carried out in years 2003/04 - 2005/06 in farms located in West Pomeranian Voivodship. The scope of the completed works included analysis and assessment of employed soy production technologies, determining the type and the number of performed treatments, analysis of production costs structure and cumulated energy consumption, calculation of direct production costs, calculation of labour amount, cumulated energy and economic and energy efficiency. The completed research shows that the operating costs for machines and tools were the highest elements in production costs structure, and machines and tools constituted the highest value in the cumulated energy consumption structure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.