Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-road vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
People moving on wheelchairs overcome the forces of resistance such as: air resistance, resistance of the ascent, inertia force and rolling resistance force. Under certain conditions of use of the wheelchair, the only resistance that must overcome the driving force during the movement is the rolling resistance force. This situation occurs during uniformly rectilinear movement, on a flat level surface at speeds of up to 20 km/h, because at this speed the air resistance is negligible. Rolling resistance is mainly influenced by the mass of the rolling object and the rolling resistance coefficient of the running gear. The value of the rolling resistance coefficient can be influenced, among others, by the surface, type and level of pressure in the tire, and the measurement method. There are test methods that in the resistance of rolling beyond the resistance resulting from the contact of the tire with the surface take into account the resistance to connection of the wheel with the driven object. One of them is the innovative method of measuring the rolling resistance coefficient of objects equipped only with the running gear according to the patent application P.424484 and the developed device for these tests in accordance with the patent application P.424483. The article presents the results of wheelchair rolling resistance test with a classic drive system and wheel attachment. These results show differences in the aspect of rolling resistance of classic wheelchairs with wheelchairs equipped with innovative propulsion solutions, such as a lever drive system or a hybrid drive The study was financed from the means of the National Centre for Research and Development under LIDER VII programme, research project no. LIDER/7/0025/L-7/15/NCBR/2016.
PL
Osoby poruszające się na wózka inwalidzkich pokonują siły oporów ruchu takie jak: siła oporów powietrza, siła oporów wzniesienia, siła bezwładności oraz siła oporów toczenia. W określonych warunkach użytkowania wózka inwalidzkiego jedynym oporem, który musi pokonać siła napędowa podczas realizacji ruchu jest siła oporów toczenia. Sytuacja taka występuje podczas ruchu jednostajnie prostoliniowego, na płaskiej poziomej nawierzchni przy prędkości do 20 km/h, ponieważ przy tej prędkości opór powietrza jest pomijalnie mały. Na siłę oporów toczenia główny wpływ ma masa toczonego obiektu oraz współczynnik oporów toczenia układu jezdnego. Na wartość współczynnika oporów toczenia może wpływać między innymi nawierzchnia, rodzaj i poziom ciśnienia w oponie, oraz metoda pomiarowa. Istnieją metody badawcze, które w skład oporów toczenie poza oporami wynikającymi z kontaktu opony z nawierzchnią uwzględniają opory połączenia koła z napędzany obiektem. Jedną z nich jest wykorzystana w badaniach innowacyjna metoda pomiaru współczynnika oporów toczenia obiektów wyposażonych tylko w układ jezdny zgodna ze zgłoszeniem patentowym P.424484 oraz opracowanym urządzeniem do tych badań zgodnym ze zgłoszeniem patentowym P.424483. W artykule przedstawiono wyniki badań oporów toczenia wózków inwalidzkich z klasycznym układem napędowym i mocowaniem koła. Wyniki te pozwalają wykazać różnice w aspekcie siły oporów toczenia klasycznych wózków inwalidzkich z wózkami inwalidzkimi wyposażonymi w innowacyjne rozwiązania napędowe takimi jak np. dźwigniowy system napędowy lub napęd hybrydowy. Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VII, projekt badawczy nr. LIDER/7/0025/L-7/15/NCBR/2016.
EN
The basic resistance during moving objects that are equipped with a circular system is rolling resistance. In objects powered by muscle power, such as: bicycles, wheelchairs, mobile machines, shelves and storage trolleys, the problem of rolling resistance limitation is more important than in the case of structures powered by engines characterized by a significant excess of driving force relative to the sum of resistance forces. Research is being carried out on limiting the rolling resistance force, however, there is a lack of methods for measuring this parameter in the actual operating conditions of devices with a drive system without a drive unit. In the article for research, an innovative method was used of measuring the rolling resistance coefficient of objects equipped only with the rolling chassis of accordance with the patent application P.424484 and a test device compatible with the patent application P.424483. The study involved a pneumatic wheel commonly used in wheelchairs, the use of which gains popularity with increased interest in the construction of electric or diesel vehicles with low energy demand. Examples of such vehicles are available during the Shell Eco-marathon competition. The study was financed from the means of the National Centre for Research and Development under LIDER VII programme, research project no. LIDER/7/0025/L-7/15/NCBR/2016.
PL
Podstawowym oporem podczas przemieszczania obiektów które są wyposażone w układ kołowy jest opór toczenia. W obiektach napędzanych siłą mięśni takich jak: rowery, wózki inwalidzkie, mobilne maszyn, regały i wózki magazynowe zagadnienie ograniczenia oporów toczenia jest zacznie bardziej istotniejsze niż w przypadku konstrukcji napędzanych silnikami charakteryzującymi się znaczną nadwyżką siły napędowej względem sumy sił oporów ruchu. Prowadzone są badania na ograniczaniem siły oporów toczenia jednak dostrzegany jest brak metod pomiaru tego parametru w rzeczywistych warunkach eksploatacji urządzeń z układem jezdnym bez jednostki napędowej. W artykule do badań zastosowano innowacyjną metodę pomiaru współczynnika oporów toczenia obiektów wyposażonych tylko w układ jezdny zgodny ze zgłoszeniem patentowym P.424484 oraz kompatybilne z metodą urządzenie badawcze zgodne ze zgłoszeniem patentowym P.424483. Badaniu poddano pneumatycznego koła stosowane powszechnie w wózkach inwalidzkich, których zastosowanie zwiększa się wraz ze wzrostem zainteresowania budową pojazdów elektrycznych lub spalinowych o małym zapotrzebowaniu energetycznym. Przykłady taki pojazdów są dostępne podczas zawodów Shell Eco-marathon. Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VII, projekt badawczy nr. LIDER/7/0025/L-7/15/NCBR/2016.
EN
The paper discusses the issue of exhaust emissions from non-road vehicle engines. In the first part of the paper American regulations on the procedures of engine testing in operation were briefly characterized. The said regulations are a novel solution and were introduced as one of the first of this type worldwide. In the next part of the paper the authors presented the results of the exhaust emission tests from a farm tractor performed under actual operating conditions during fieldwork. For this purpose PEMS (Portable Emissions Measurement System) was used. The tests were carried out for different test procedures such as the NTE (NotTo-Exceed) procedure. The analysis of the test results was performed chiefly in the aspect of the NTE test applicable in the U.S. The analysis pertains chiefly to the engine operating conditions and exhaust emissions. European legislation currently does not require such tests and that is why the presented tests are related to the American procedures. The performed tests and their analysis led to a formulation of conclusions related to the engine operating conditions and its exhaust emissions.
PL
Artykuł dotyczy problemu badań emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych (nonroad). W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano przepisy amerykańskie nt. procedur badań silników w eksploatacji. Przepisy te są nowatorskim rozwiązaniem i zostały wprowadzone jako jedne z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań emisji związków toksycznych spalin silnika ciągnika rolniczego, wykonane w rzeczywistych warunkach eksploatacji, podczas wykonywania prac polowych. Do tego celu wykorzystano aparaturę PEMS (Portable Emissions Measurement System). Badania te wykonano dla różnych procedur badawczych, m.in. w teście NTE (NotTo-Exceed). Analizę wyników badań przeprowadzono głównie w aspekcie testu NTE, obowiązującego w Stanach Zjednoczonych. Analiza ta dotyczy przede wszystkim warunków pracy silników oraz emisji związków szkodliwych. Europejskie regulacje prawne w chwili obecnej nie nakładają obowiązku wykonywania takich badań, dlatego w zaprezentowane badania odnoszą się do procedur amerykańskich. Wykonane badania i ich analiza pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących warunków pracy i emisji z silnika.
PL
W opracowaniu skoncentrowano się na możliwości wstępnego (pierwotnego) ograniczenia emisji substancji szkodliwych w silniku pojazdu pozadrogowego. Skoncentrowano się na możliwości sterowania wielofazowym wtryskiem paliwa oraz sterowaniu zaawansowanym układem recyrkulacji spalin. W publikacji przedstawiono prototypowe rozwiązanie sterowania zmodyfikowaną sekcyjną pompą wtryskową umożliwiające uzyskanie wtrysku wielofazowego. Dopełnieniem zaproponowanych modyfikacji układów ograniczających emisję jest przedstawione rozwiązanie zaawansowanego sterowania układem recyrkulacji spalin oparte na zaworze EGR, który jest konstrukcją prototypową zawierającą zintegrowane elektroniczne sterowanie recyrkulacją spalin. Stopień otwarcia zaworu EGR jest programowalny i sterowany adaptacyjnym algorytmem. Jako sprzężenie zwrotne zastosowano sygnał zintegrowanego czujnika stężenia NOx/O2 umieszczonego w kolektorze wylotowym. Opracowanie zawiera analizę wyników badań emisji szkodliwych składników spalin silnika pojazdu pozadrogowego (NOx i PM).
EN
In this paper possibilities of primary reduction of harmful substances in nonroad vehicles engine are presented. The paper focuses on possibilities to control of multiphase fuel injection and also control of advanced exhaust gas recirculation system. Publication presents prototyping solution of modified sectional fuel injection pump which enable to achieve multipfase injection. To complete of proposed modification also advanced control of EGR system based on proporctional EGR valve with included integrated control system was presented. Opening level of described EGR valve is free programmable and controlled with adaptive algorithm. As feedback an signal of integrated concentration of NOx/O2 sensor mounted in exhaust system was choosen. This study contain also analysis of research results of harmful substances emission (NOx, PM) in case of introduction of proposed solutions.
PL
Każdy nowo skonstruowany pojazd dopuszczony do użytkowania na obszarze UE musi uzyskać certyfikat homologacyjny. Jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie wykonywania takich testów jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rosnące wymagania co do czystości spalin wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. W celu kontroli wielkości emisji UE opracowała szereg testów homologacyjnych w tym również dla pojazdów poruszających się głównie poza drogami publicznymi. W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów zgodnych z wymaganiami UE, procedurę opracowania testu NRTC dla konkretnego silnika oraz wyniki badań hamownianych konkretnego silnika o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy założonymi i eksploatacyjnymi punktami pracy silnika.
EN
Every newly constructed vehicle passed for using in the area of EU must get the certification. One of the criteria taken into consideration under making such tests is a level of emission of harmful substances to the environment. The increasing requirements as for the cleanness of the exhaust force the producers to search for new technical solutions. For the purpose of controlling the emission size EU has prepared series of the certification tests also for vehicles moving mainly outside highway roads. This study presents the requirements concerning the measurements pursuant to EU requirements, the procedure of the NRTC test for the particular engine and research of the engine tests bench of the particular self-ignition engine. Attention has been paid to divergences between the established and real items of the work of the engine.
PL
W pracy przedstawiono analizę obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących emisji związków szkodliwych spalin dla pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych (non-road). Przegląd ten obejmuje Europę i Stany Zjednoczone. Ponadto zaprezentowano charakterystyki gęstości czasowej pracy silników wybranych pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych, ładowarek i wodzideł polowych i przeprowadzono ich analizę odniesieniu do obowiązującego testu homologacyjnego.
EN
The paper presents an analysis of legal regulations in force related to toxic emissions from non-road vehicles. This analysis covers Europe and The U.S. furthermore, time density characteristics of engines of selected non-road vehicles have been presented in the paper (loaders, tractors) and analyzed in reference to the homologation test.
EN
The article concerns the possibilities of use of the method being able to assess of the combustion process and its lack in internal combustion engines of railway traction vehicles, that bases on the use of vibration signal parameters. The paper includes the results of research conducted on the engine test bench with a single cylinder research and compression-ignition engine with direct injection, and tests for the engine of a diesel locomotive in the exploitation condition. Possibility of the vibration signal estimators application to the assessment of a combustion process lack in an internal combustion engine and a high reliability of combustion process diagnostics basing on the above method have been proved.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania metody oceny procesu spalania i jego braku w silnikach spalinowych pojazdów trakcji szynowej, bazującej na wykorzystaniu parametrów sygnału drganiowego. Zamieszczono w nim wyniki badań przeprowadzonych na hamowni silnikowej na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym (ZS) z wtryskiem bezpośrednim oraz wyniki badań silnika spalinowego lokomotywy w warunkach jej eksploatacji. Wykazano możliwość zastosowania estymat sygnału drganiowego do oceny braku spalania w silniku spalinowym oraz dużą wiarygodność diagnostyki procesu spalania za pomocą powyższej metody.
8
Content available remote Research on toxic compound emission in the exhaust of non-road vehicles
EN
The paper presents the problem of toxic compound emission in the exhaust of non-road vehicle engines. The presentation comprises the analysis of current regulations concerning the emission of toxic compounds in the exhaust of the said vehicle group. The analysis suggests that there are no legislative solutions on the control of emissions generated by the operated vehicles. The histograms for the operation of the selected vehicle group, actual operating conditions, the most commonly used load range and the engine speed were also presented in the paper, the engines were related to the operating points of the engine in the ISO 8178 homologation test. Furthermore, the tests results on toxic compound emission in the exhaust of selected vehicle engine were also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.