Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osadnik wielostrumieniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie metod numerycznych w konstruowaniu osadników wielostrumieniowych
PL
Zastosowano metodę numeryczną do modelowania układów wielofazowych. Główny nacisk położono na weryfikację i sposób zdefiniowania takich parametrów analizy, jak skład ziarnowy oraz krok czasowy. Zaproponowano metodykę wykonania numerycznych symulacji pracy osadnika pod kątem wykorzystania w procesie optymalizacji konstrukcji osadnika wielostrumieniowego.
EN
Sedimentation process was modeled by a multiphase system simulation, in which the dispersed phase was defined on the basis of its phys. properties. The numerical simulations were carried out as variables in time (time step 0.5 s) by using the Ansys Fluent package. Good agreement between modeling results and lab. tests was obsd.
PL
Wykorzystano metody numeryczne do numerycznej symulacji przepływu w celu doboru rozwiązań konstrukcyjnych osadnika oraz do symulacji procesu sedymentacji w celu weryfikacji poprawności doboru powierzchni sedymentacji i rozwiązań konstrukcyjnych osadnika.
EN
Numerical methods were used in the design of settlers. In particular, the suspension flow was simulated to verify the correctness of the sedimentation surface and the settler construction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych pracy laboratoryjnego osadnika wielostrumieniowego pracującego w układzie sedymentacji przeciwprądowej. Symulacje numeryczne zostały wykonane przy użyciu pakietu ANSYS CFX dla monodyspersyjnego oraz polidyspersyjnego modelu zawiesiny. W pracy zamieszczono także porównanie wyników procesu sedymentacji prowadzonego w laboratorium z wynikami z symulacji numerycznej. Ponadto przedstawiono aktualne możliwości prowadzenia symulacji numerycznych procesu sedymentacji.
EN
Results of numerical simulations of a laboratory settling tank working in the counter-current configuration are presented in the paper. Numerical simulations were performed in ANSYS CFX package with the use of monodisperse and polydisperse suspension model. The laboratory results of sedimentation process were compared with those of numerical simulations. Current possibilities for carrying out numerical simulations of sedimentation process are also shown.
PL
Przedstawiono zależności wielkości procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej od wybranych wielkości geometrycznych i eksploatacyjnych przewodu wypełnienia osadnika uwzględniające niejednorodność stężenia zawiesiny.
EN
The work presents the dependences of the parameters of continuous multijet sedimentation process on selected geometrical and operating parameters of the mud box tube. The nonhomogeneous concentration of suspension in the outlet is also taken into consideration.
5
PL
Omówiono zasadnicze założenia i wielkości wpływające na proces sedymentacji w wypełnieniu osadnika wielostrumieniowego.
EN
The work presents basic assumptions and parameters of a sedimentation process carried out in filings of multijet mud boxes.
PL
Przedstawiono proces ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej, oraz wyniki optymalizacji wypełnień osadników wielostrumieniowych przydatnych w urządzeniach odlewniczych.
EN
A process of continuous multijet sedimentation, as well as its application in founding industry, is presented. Results of an optimization of multijet mud boxes’ fillings are shown as well.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu sedymentacji w modelu osadnika wielostrumieniowego, w którym równocześnie klarowano i zagęszczano zawiesinę. Materiałem do badań była drobnoziarnista zawiesina ze stalowni konwertorowej, dla której osiągnięcie wysokiej efektywności klarowania jak i wysokiego stopnia zagęszczenia jest bardzo trudne. W wyniku badań potwierdzono hipotezę, iż równoczesne wykorzystanie sedymentacji przeciwprądowej i współprądowej do klarowania i zagęszczania zawiesiny daje oczekiwane efekty.
EN
In the paper there are presented results of laboratory tests of the sedimentation process in a lamella clarifier model, in which also the suspension has been thickened and clarified. The material for tests was the fine particle suspension from a converter plant, for which the achievement of high clarifying effectiveness and high thickening grade is very difficult. As a tests result the hypothesis has been proved, that the simultaneous use of the counter-current and concurrent sedimentation for the suspension clarifying and thickening leads to expected effects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.