Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono modelowanie sił w procesie szlifowania obwodowego płaszczyzn ze stali 100Cr6 za pomocą ściernicy M3X60K5VE01-35, przeprowadzone z zastosowaniem centralnego planu kompozycyjnego ortogonalnego (CCF) i planu Boxa-Behnkena. Do planowania eksperymentu oraz analizy wyników wykorzystano program Design-Expert. Modele sił uzyskane w ramach wybranych planów porównano na podstawie współczynników determinacji oraz wartości odchylenia standardowego składnika resztowego.
EN
The paper presents forces modeling with the use of DoE models, such as (Box-Wilson) central composite design in face centered variant (CCF) and Box-Behnken design in a surface peripheral grinding process of 100Cr6 steel with M3X60K5VE01-35 grinding wheel. Experiment design and result analysis were done with the use of Design-Expert software. Force models, obtained with application of selected designs of experiment, were compared on the basis of the coefficient of determination, and values of residual standard deviation.
PL
W artykule przedstawiono warunki i wyniki badań doświadczalnych dotyczących zużycia ściernicy monokorundowej ze spoiwem ceramicznym M3X60K5VE01-35 podczas szlifowania obwodowego stali 100Cr6. Analizowano oddziaływanie zużycia ściernicy na wartości składowych siły szlifowania oraz parametry chropowatości powierzchni. Zużycie określano poprzez pomiar profili czynnej powierzchni ściernicy z zastosowaniem czujnika indukcyjnego. Wykazano, że przyrost składowej normalnej siły szlifowania w czasie procesu może stanowić kryterium zużycia ściernicy ze względu na charakter zmian w czasie.
EN
The paper presents the experimental study conditions and results of M3X60K5VE01-35 monocorundum with vitrified bond grinding wheel wear in 100Cr6 steel peripheral grinding process. The effect of grinding wheel wear on the values of grinding force components as well as surface roughness parameters was analyzed. The grinding wheel wear was determined by profile measurement of the active grinding wheel surface using an inductive sensor. It was shown that the increase in the normal component of the grinding force during the process can be an acceptable criterion for wear of the grinding wheel due to the quasi-linear changes over time.
PL
Artykuł przedstawia wyniki wstępnych badań doświadczalnych procesu szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V. Ich celem było określenie wpływu wspomagania tego procesu drganiami ultradźwiękowymi przedmiotu obrabianego na podstawie analizy składowych siły szlifowania oraz chropowatości powierzchni.
EN
The paper presents the preliminary experimental study results in grinding process of Ti6Al4V titanium alloy. The aim of this study was to determine, through grinding force components and surface roughness analysis, what effect on this process has assisting it with workpiece ultrasonic oscillations.
PL
W artykule przedstawiono warunki i wyniki badań doświadczalnych procesu szlifowania osiowego wałków ze stopu Inconel 718. Określono zależności składowych siły szlifowania oraz przeanalizowano na ich podstawie wpływ rodzaju ściernicy na czas wyiskrzania w tym procesie.
EN
The paper presents the experimental study conditions and results of cylindrical grinding process of Inconel 718. The effect of grinding wheel type on the sparking-out time was analyzed on the basis of determined dependency of grinding force components.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze i warunki badań doświadczalnych ściernicy modyfikowanej i konwencjonalnej w procesie szlifowania osiowego. Określono wartości składowych siły szlifowania oraz parametrów chropowatości powierzchni i na ich podstawie określono wpływ modyfikacji ściernicy z korundu monokrystalicznego na proces szlifowania stopu Ti6Al4V.
EN
The paper presents the test stand and experimental study conditions of cylindrical grinding with conventional and modified grinding wheels. The effect of modification of monocorundum grinding wheel on cylindrical grinding process of Ti6Al4V titanium alloy was analyzed on the basis of grinding forces and surface roughness parameters.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań toczenia wykończeniowego stopu Inconel 718 z zastosowaniem wysokociśnieniowego chłodzenia. Przedstawiono wyniki badań w zakresie zużycia ostrza skrawającego oraz procesu formowania i łamania wióra.
EN
The paper contains the results of the finish turning of Inconel 718 alloy with high pressure cooling. The results of research in the field of the wear of a cutting tool and the processes of forming and chip-breaking were presented.
PL
W pracy przedstawiono wpływ warunków toczenia wykończeniowego stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(γ) na naprężenia własne w warstwie wierzchniej. Badania prowadzono dla wkładek ostrzowych typu C z węglika spiekanego. Określono wpływ parametrów skrawania oraz zużycia ostrza narzędzia skrawającego na naprężenia własne w warstwie wierzchniej. Badania realizowano w zakresie parametrów skrawania (prędkość skrawania vc = 40 – 70 m/min, posuw f = 0,05÷0,15 mm/obr, głębokość ap = 0,15÷0,35 mm)
EN
This paper presents presents the influence of finish turning conditions of gamma titanium alloys TiAl(γ) on the surface residual stresses. The experimental tests were carried out with use of type C cutting inserts made of cemented carbide. Effects of machining parameters and cutting tool wear on the surface residual stresses were analyzed. The research was performed in a range of cutting parameters (cutting speed vc=40-70m/min, feed rate f=0,05÷0,15mm/rev and depth of cut ap=0,15÷0,35mm).
EN
This paper presents experimental and 3D FEM simulation results obtained for the Johnson-Cook material constitutive model and variable cutting conditions. Face milling tests were carried out using a Ti6Al4V titanium alloy as the workpiece and coated carbide indexable inserts. CAD models of the cutting tool insert and the face milling head were generated and implemented into FEM package used. The machining conditions were selected based on real production data from aerospace sector. In particular, changes of power and specific cutting energy were analyzed in terms of the rotation angle of the milling head and the ratio of the uncut chip thickness against the cutting edge radius.
EN
Nanocristalline pure titanium in comparison to inicrocrystalline titanium is characterized by better mechanical properties which influence its wider usability. The aim of the research was to evaluate whether the grain size of pure titanium (micro- and nanocrystalline) has influence on the cutting force components and the surface roughness in the milling process. Models of cutting force components for both materials were prepared and differences between the results were examined. The feed rate effect on selected parameters of surface roughness after milling of micro- and nanocrystalline pure titanium was determined.
PL
Przeanalizowano wpływ modyfikacji monokrystalicznej ściernicy korundowej na przebieg procesu szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V. Opisano stanowisko badawcze i warunki badań doświadczalnych. Określono zależności składowych siły szlifowania od parametrów procesu dla ściernicy konwencjonalnej i modyfikowanej. Przeanalizowano kształtowanie chropowatości podczas szlifowania stopu Ti6Al4V.
EN
Effect of modification of mono crystalline corundum grinding wheel on surface grinding process of Ti6Al4V titanium alloy was analyzed. The test stand and grinding conditions were described. The relationships between components of grinding force and grinding parameters for conventional and modified grinding wheels were determined. The formation of surface roughness during the grinding of the titanium alloy Ti6Al4V was analyzed.
PL
Pomiar temperatury w procesach skrawania ma istotne znaczenie ze względu na możliwość wykorzystania tych informacji do analiz i symulacji. Przedstawiono potencjalne zastosowania metody termoelementu naturalnego w pomiarach temperatury skrawania podczas toczenia ostrzami węglikowymi. Opisano przykładowe stanowisko do wzorcowania termopary naturalnej. Omówiono możliwości zastosowania kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury skrawania podczas frezowania walcowo-czołowego. Przedstawiono wyniki badań dotyczące analizowanych metod pomiaru temperatury.
EN
The temperature measurement in machining processes is an important problem due to the using this information for analysis and simulation. The possibilities of application of the natural thermocouple method for temperature measurement during turning with use of carbide insert were described. The exemplary system for calibrate a natural thermocouple was presented. The possibility of using the thermographic camera to measure the cutting temperature during end-milling was presented. The results of research in the field of analyzed methods of temperature measurement were showed.
PL
Przedstawiono wpływ warunków toczenia wykończeniowego stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(γ) na wartości składowych całkowitej siły skrawania. Badania prowadzono dla wkładek ostrzowych typu C wykonanych z węglika spiekanego, regularnego azotku boru oraz diamentu polikrystalicznego. Analizowano wpływ rodzaju wkładki ostrzowej oraz parametrów skrawania na wartości oraz intensywność zmian (w wyniku zużycia narzędzia) składowych siły skrawania. Badania realizowano w szerokim zakresie parametrów skrawania (prędkość skrawania vc = 30÷210 m/min, posuw f = 0,05÷0,15 mm/obr, głębokość ap = 0,15÷0,35 mm).
EN
This paper presents the influence of finish turning conditions of gamma titanium alloys TiAl(γ) on the component of cutting force. The experimental tests were carried out with use of type C cutting inserts made of cemented carbide, regular cubic boron nitride and polycrystalline diamond. Effects of cutting inserts and machining parameters on value and intensity of changes (as a result of wear) of the cutting force components were analyzed. The research was performed in a wide range of cutting parameters (cutting speed vc=30-210m/min, feed rate f=0,05-0,15mm/rev and depth of cut ap=0,15-0,35mm).
EN
This paper presents 3D FEM simulation results obtained for the milling operations on a nickel-chromium alloy (Inconel 718) using the Johnson-Cook material constitutive model and variable cutting conditions. Face milling tests were carried out using silicon-aluminum-oxygen-nitrogen (SiAlON) ceramic cutting tools inserts. The machining conditions were selected based on real production data (cutting speed of vc=750 and 800 m/min, feed of f=0.1, 0.125 and 0.15 mm/t, depth of cut of ap=1, 1.5 and 2 mm). The FEM simulations include the maximum and average values of the cutting temperature. They were compared with experimental data obtained by using the high speed infra-red camera.
14
Content available remote Meshing strategies in FEM simulation of the machining process
EN
This paper presents some methods of mesh smoothing when using cutting tool inserts with complex geometry of the cutting edge and the rake face. Several sets of meshing parameters are proposed and their influences on the performance of FEM simulation of the cutting process are presented. In addition, both mechanical and thermal characteristics of the cutting process are compared for four groups of meshing parameters. The simulations were carried out for a Ti6Al4V alloy using TiAlN coated carbide commercial cutting tool insert. It was documented that accurate representation of the tool micro-geometry influences the simulation results.
EN
This paper is focused on the finite element analysis of machining of Ti6Al4V titanium alloy in a nonorthogonal (3D) face milling process. The study was conducted for face milling with the cutting speed of 80 m/min, depth of cut of 1 mm, cutting width of 10 mm and different feed rates. The FEM simulations include the cutting force components and average maximum cutting temperatures. The simulation results were compared with experimental data obtained for similar milling process configuration. It was found that the kind of FEM constitutive model influences the force and temperature values. In this case the cutting force has a better match with experimental data when using the JC model. On the other hand, a good fitting for both feed and passive forces was achieved for the PL model. Additionally, a very good fitting for the cutting temperature using PL FEM model was obtained. It was also found that the feed rate has a significant effect on the average interface temperature and can be modelled by using FEM material models presented in the article.
PL
W pracy prowadzono analizę wyników symulacji procesu frezowania walcowo-czołowego stopu tytanu Ti6Al4V, w układzie nieortogonalnym (3D) z zastosowaniem metody elementów skończonych. W procesie frezowania płaskiego stosowano prędkość skrawania 80 m/min, głębokość skrawania 1 mm, szerokość skrawania 10 mm, dla różnych wartości posuwów. Przy użyciu MES określono wartości składowych sił skrawania oraz maksymalną wartość temperatury skrawania. Walidację wyników symulacyjnych i badań eksperymentalnych prowadzono dla takich samych wartości warunków obróbki. Stwierdzono, że rodzaj konstytutywnego modelu MES ma wpływ na wartości siły i temperatury skrawania. W tym ujęciu dobrą zgodność danych symulacji normalnych i eksperymentalnych, dla przypadku składowej głównej siły skrawania, uzyskano przy zastosowaniu modelu JC. Natomiast lepsze dopasowanie dla składowej posuwowej i odporowej (pasywnej) uzyskano dla modelu PL. Dodatkowo dobre dopasowanie wyniku symulacji i eksperymentu, dla temperatury skrawania, uzyskano także dla modelu MES typu PL. Stwierdzono, że posuw ma znaczny wpływ na wartość średniej temperatury skrawania. Modelowanie tych oddziaływań można realizować, stosując modele materiałowe MES przedstawione w pracy.
EN
The finite element method has been extensively used for the simulation of manufacturing processes and especially machining. In this paper, finite element models of high speed machining are presented. More specifically, orthogonal and oblique cutting models are presented, where the geometrical and material properties of the cutting tool are investigated. Orthogonal models pertain to the simulation of cutting with three different CBN tool types. Chip formation, cutting forces and temperatures are compared for each model, at the same cutting conditions. Additionally, 3D models are presented, where the back rake angle of the cutting tool is varied. From the results it may be concluded that 3D models provide more realistic results but they are computationally more demanding than 2D models. Finite element modelling of high speed machining can provide data for the process that would be either difficult or in some cases even impossible to obtain through extensive experimental work.
PL
W artykule określono oddziaływanie geometrii narzędzia na wyniki symulacji numerycznej skrawania z dużą prędkością. Przeprowadzono symulację numeryczną dla skrawania ortogonalnego 2D, dla trzech modeli narzędzi z CBN o różnej geometrii. Porównano podział modeli numerycznych narzędzi na elementy skończone oraz przedstawiono analizę procesu kształtowania wióra, wartości składowych siły skrawania, temperaturę w strefie skrawania oraz odkształcenie plastyczne w warstwie wierzchniej dla wybranych ich geometrii. Przeprowadzono również proces symulacji dla modelu skośnego 3D dla różnych wartości kąta pochylenia krawędzi skrawającej. Wyniki symulacji pozwoliły stwierdzić, że zastosowanie modeli 3D lepiej odzwierciedla rzeczywisty proces. Stawia jednak większe wymagania w zakresie obliczeń niż przy użyciu modeli 2D. Symulacja MES obróbki z dużą prędkością pozwoliła uzyskać wyniki, które mogą być trudne lub w niektórych przypadkach niemożliwe do uzyskania w ramach badań eksperymentalnych.
EN
The article presents the results of experimental studies of the turning process of the alloy Ti-6Al-4V with high pressure coolant. Microstructures of cutting material for various of tool wear were evaluated. Also used the FEM numerical methods to simulate the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu toczenia stopu Ti-6Al-4V z chłodziwa pod wysokim ciśnieniem. Oceniano mikrostruktury materiału tnącego dla różnych użytych narzędzi. Do symulacji procesu stosowano metody numeryczne MES.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.