Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obraz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote FPGA-Based high speed two ways parallel histogram computation for grey image
EN
In this paper approaches to the parallel architecture for local parallel histogram computation is studied. In this method, has been used many number of block RAM in FPGA based, each of them to perform a specific function must use a dual-ported of BRAM memory. These hardware techniques need one array of image and another one array for histogram. To reduce number of cycles in the FPGA implementation of our proposed technique read two operation memories at the same time.
PL
W tym artykule badane są podejścia do architektury równoległej do obliczania lokalnego histogramu równoległego. W metodzie tej wykorzystano wiele bloków pamięci RAM w układzie FPGA, każdy z nich do wykonywania określonej funkcji musi wykorzystywać dwuportową pamięć BRAM. Te techniki sprzętowe wymagają jednej tablicy obrazu i drugiej tablicy dla histogramu. Aby zredukować liczbę cykli w implementacji FPGA proponowanej przez nas techniki odczytujemy jednocześnie dwie pamięci operacyjne.
PL
Obraz, jako jedna z form komunikacji, służy przekazywaniu odbiorcy emocji, wartości oraz idei i stanowi zbiór odczytywanych w trakcie procesu poznawczego danych na temat form przestrzennych. Może to wpływać na optymalizację procesów projektowych, przekładając się na charakter projektowanych przestrzeni architektonicznych oraz urbanistycznych, poddawanych autorskiej interpretacji i analizie. Ocena ich jakości i komfortu odnosi się do formy, funkcji, struktury oraz kontekstu, a rejestrowana jest z udziałem intuicyjnie działającego zmysłu rozpoznania bezpieczeństwa i wygody. Świadome poszerzenie pola odbioru oraz interpretacji przestrzeni o sfery sensualnej percepcji, otwiera nowe możliwości interpretacji oraz zacieśnia odległe obszary badań, dając nowy wymiar artefaktom (dziełom sztuki), traktowanym, jako czynnik opiniotwórczy, także w środowiskach bezpośrednio niezwiązanych z procesem projektowym oraz wykonawczym. Metody badawcze opierają się na analizie modelowej architektury, w procesie pogłębionej percepcji oraz interpretacyjnego zapisu.
EN
The image, as one of the forms of communication, serves to convey emotions and values, ideas, it is a set of contents read in the cognitive process, a set of data about architectural forms, which, when subjected to original interpretation and analysis, may influence the optimization of design processes, translating into the quality of the designed architectural forms. The assessment of the quality and comfort of a space concerns form, function, structure, and context and is recorded with the participation of an intuitive sense of security and appreciation of comfort. Consciously expanding the field of interpretation and reception of architectural space with the sphere of sensory perception, opens up new possibilities of interpretation and tightens distant areas of research, giving a new dimension to works of art, treated as an opinion-forming factor, also in environments not directly related to the design and implementation process. Research methods are based on the selection, analysis of the selected architecture, in the process of in-depth recording of perceptions and interpretations.
EN
Purpose: Specification of the identity of a selected automotive brand – Jeep on the basis of the analysis of the advertisement content and verification of its correspondence to the brand image presented in the literature. Design/methodology/approach: In order to determine the identity of the brand we analysed the content of 13 advertisements of the Jeep brand available on YouTube. Then we conducted the quantitative and qualitative analysis of the text. In the quantitative analysis we examined the frequency of the occurrence of the attributes. We carried out a comparative analysis of the content of the advertisements and the results of the research available in the literature. Findings: The identity of the Jeep brand corresponds to the one described in the literature. Both in the marketing message and in the analyses of the results of the study it is perceived as being connected with freedom, adventure, open space as well as the off-road style and endurance. However certain discrepancies have been observed. In the scientific literature no associations of the brand and the creation of the history and the legend has been noticed, nor the exhibition of the blood ties and attachment to the brand “family” and nor the promotion of the independent and active lifestyle has been noticed. Whereas in the advertisement message the properties of the brand concerning its roughness and harshness suggested by numerous authors do not exist. Practical implications: We obtained information about the selected automotive brand. This information shows which attributes build its identity, i.e. the image of the brand desired by its owner. On this ground we may decide on taking up the marketing activities (promotional and others) aiming to create the image of the brand corresponding to the owners’ intentions. Limitations: We analysed only the advertisements from the years 2007-2019 directed to the Polish market. This study should be treated as a pilot kind of the study. Originality/value: The comparison of the identity of the brand present in the advertisement message and scientific literature. We observed the correspondence of numerous attributes, as well as differences. The conclusions may contribute to the opening up of the discussion on the creation of the brand in the passenger cars market.
EN
Perception of architectural forms takes place in the processes of conscious and unconscious reception of architecture, during the observation or use of architectural spaces. Deepened perception as a result of sensory interpretation and reinterpretation may be of great importance in the processes of shaping the architectural environment, which is the context of our existence. The article discusses the problem of recognizing and categorizing architecture and the possibility of broadening the cognitive spectrum for the optimization of design processes. An architectural object perceived as an image remains a multi-format commentary also in its written form, accompanying people at every stage of their life, often having an impact on its quality. By careful observation and comparative analysis, based on selected examples from both the country and the world, referring to the author’s artistic interpretations and semantics, an attempt was made to indicate a new opening in the procedures of recognizing architecture. The aim is to confirm the thesis that the choice of observations, according to the existing, specific conditions of shaping architectural forms, relates to the sphere of sensory experience and may constitute another element facilitating the understanding and shaping of architecture. It is also important to show the relationship and links between the data obtained during the analysis and interpretation of images as well as their influence on the shaping of architectural spaces.
PL
Percepcja form architektonicznych zachodzi w procesach świadomego i nieświadomego jej odbioru, w trakcie obserwacji lub użytkowania przestrzeni architektonicznych. Pogłębiona percepcja, odbywająca się w wyniku sensorycznej interpretacji oraz reinterpretacji może mieć duże znaczenie w procesach kształtowania środowiska architektury, stanowiącego kontekst naszej egzystencji. W artykule poruszono problem rozpoznawania i kategoryzacji architektury oraz możliwości poszerzenia spektrum poznawczego dla optymalizacji procesów projektowych. Obiekt architektoniczny, postrzegany jako obraz, pozostaje wieloformatowym komentarzem także w zapisie słownym, towarzysząc człowiekowi na każdym etapie życia, mając często wpływ na jego jakość. Drogą wnikliwej obserwacji, analizy porównawczej, na podstawie wybranych przykładów z kraju i ze świata, odnosząc się do autorskich interpretacji plastycznych i semantyki, podjęto próbę wskazania nowego otwarcia w procedurach rozpoznawania architektury. Celem jest potwierdzenie tezy, że wybór spostrzeżeń według zastanych, określonych warunków kształtowania form architektonicznych odnosi się do sfery doznań zmysłowych i może stanowić kolejny element ułatwiający zrozumienie i kształtowanie architektury. Istotne jest także wykazanie zależności i związków zachodzących między danymi pozyskiwanymi w trakcie analizy i interpretacji obrazów oraz ich wpływem na rozumienie przestrzeni architektonicznych.
5
Content available remote Obraz jako przestrzenna forma użytkowa
PL
Odbiór architektury jako przestrzennej formy użytkowej stanowi bazę pogłębiania świadomości i percepcji architektury, przybliżając problem i zagadnienie dziedziny zajmującej się kształtowaniem przestrzeni dla potrzeb człowieka. Przeniesienie zjawiska na płaszczyzny plastycznego „komentarza do” poszerzać będzie obszary poznawcze w kontekście odbioru charakteru i jakości form architektonicznych, także konkretnego definiowania architektury jako nauki łączącej dyscypliny projektowe z plastycznymi. Obraz, autorska wypowiedź na temat wybranego fragmentu rzeczywistości, jest komunikatem stanowiącym pretekst do kontynuacji dialogu – reinterpretacji architektonicznych form. Obraz jak kamień filozoficzny nadaje magii technicznemu wyrazowi architektury, wydobywając z niego urok dzieła sztuki, pozwalając dostrzec nieoczywiste w oczywistym. Dualistyczny sposób pojmowania i kreacji architektury zawierający się w kompilacji intuicyjnego oraz logicznego rozumowania – myśl, obraz, skojarzenie – opiera się zarówno na doświadczeniu umysłowym, jak i emocjonalnym, a poparty interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi kształtuje sylwetę architekta kreującego kontekst naszej codzienności.
EN
Perception of architecture, as a spatial utility form, lays foundations for encyclopaedic terms which define the issues of the discipline which shapes space for the needs of man. Transposing the phenomena into a 2D artistic ‘comment’ may extend the field of perception of shapes, nature or quality of architectural forms or even sense of a particular definition of architecture as a discipline combining designing and artistic drawing. A painted image – an author’s commentary upon a selected part of reality – is a message intended for the continuation of the dialogue on the topic it features. It is an interpretation which allows us to freely transpose typical elements of a composition into the world where their objective functions become the subjective ones.
EN
This paper introduces the concept of creating a model for population density prediction and presents the work done so far. The unit of reference in the study is more the population density of a location rather than tracking human movements and habits. Heterogeneous open data, which can be obtained from the World Wide Web, was adopted for the analysis. Commercial telephony data or social networking applications were intentionally omitted. Both for data collection and later for modeling the potential of artificial neural networks was used. The potential of detection models such as YOLO or ResNet was explored. It was decided to focus on a method of acquiring additional data using information extraction from images and extracting information from web pages. The BDOT database and statistical data from the Central Statistical Office (polish: GUS) were adopted for the base model. It was shown that the use of street surveillance cameras in combination with deep learning methods gives an exam.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję stworzenia modelu do predykcji gęstości ludności oraz przedstawiono wykonane dotychczas prace. Jednostką odniesienia w badaniach jest bardziej gęstość ludności w danym miejscu niż śledzenie ruchów i nawyków człowieka. Do analizy przyjęto heterogeniczne otwarte dane, które można pozyskać z sieci WWW. Celowo pominięto komercyjne dane telefonii czy aplikacji społecznościowych. Zarówno do gromadzenia danych jak i później do modelowania wykorzystano potencjał sztucznych sieci neuronowych. Zbadano potencjał modeli detekcyjnych takich jak YOLO czy ResNet. Postanowiono skupić się na metodzie pozyskiwania dodatkowych danych z wykorzystaniem ekstrakcji informacji z obrazu oraz pozyskiwania informacji ze stron WWW. Do modelu bazowego przyjęto bazę danych BDOT oraz dane statystyczne z GUS. Wykazano, że wykorzystanie kamer monitoringu ulic w połączeniu z metodami głębokiego uczenia daje egzamin.
7
Content available remote Tajemniczy urok „Szklaków”
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia relacji między słowem i obrazem na obszarze nauk o mediacji sztuki. Definiuje ten obszar oraz pojęcie jego przedmiotu. Wyróżniając podstawowe sposoby mediacji między sferą wizualną a werbalną, podaje przegląd form, w których jest ona możliwa.
EN
The article deals with the relationship between word and image in the field of art mediation. It defines this area of study and its subject. Highlighting the basic methods of mediation between the visual sphere and the verbal sphere, it provides an overview of the forms in which it is possible.
PL
Dziedzina grafiki trójwymiarowej podlega szybkiemu rozwojowi, dzięki nowościom jakimi są rozszerzona, czy wirtualna rzeczywistość. Wraz ze wzrostem zainteresowania modelami 3D potrzebne są nowe metody ich tworzenia, jak np. konwersja obrazów 2D do modelu 3D. Technika ta pozwala na tworzenie dostatecznie dokładnych modeli 3D w szybki i tani sposób, używając tylko aparatu fotograficznego i komputera. Istnieją różne algorytmy, które pozwalają na pozyskanie informacji o głębi obrazów z pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć. Szczególną grupę stanowią algorytmy korzystające z pojedynczego obrazu. Niniejszy artykuł przedstawia metody budowania modelu 3D stosujące konwersję obrazów 2D.
EN
Three-dimensional graphics is subject of rapid development due to new inventions such as augmented (AR) or virtual reality. With the increasing of interest in 3D (three-dimensional) models new methods are needed for their creation, such as the conversion of 2D (two-dimensional) images into a 3D model. This technique allows to create fairly accurate 3D models in a quick and cheap way, using only a camera and a computer. There are various algorithms that allow you to obtain depth information from images basing on one or set of images. A special group are algorithms that use a single image. This article presents methods of creating a 3D model using 2D image conversion.
EN
The subject of this work is the images, or more accurately said, the state of our knowledge about the set consisting of artifacts such as the Venus de Milo, the Gioconda, the duck decoys (or “fake birds”) used to hunt ducks, toys such as a doll or a paper airplane and drawings such as the planes drawn up by engineers or architects. Our purpose is to discuss the understanding of images currently considered canonical – i.e., the theory that states that images are a modality of signs. We will do this by analyzing “The Family of images” a proposal developed by W.J.T. Mitchell in a famous essay entitled “What is an image?”. After introducing readers to the subject and outlining a diagnosis about the current status quæstionis of theory of images, we will study Mitchell’s proposal and criticize the thesis (assumed and brilliantly presented by this author) that states that images are nothing more than a more or less sui generis modality of signs. Finally, in the section dedicated to the conclusions, we will outline a proposal of an alternative approach to the study of the images that, instead of seeing them as signs, considers them as tool­artifacts.
PL
Tematem artykułu są obrazy, a ściślej mówiąc, stan naszej wiedzy o zbiorze artefaktów, takich jak Wenus z Milo, Gioconda, bałwanki kaczek (alternatywnie „Fake birds” lub „Bird decoys”) używane w myślistwie, zabawki, takie jak lalka lub papierowy samolot oraz rysunki zrobione przez inżyniera czy architekta. Naszym celem jest omówienie rozumienia obrazów, uważanych obecnie za kanoniczne, czyli de facto przedstawienie teorii stanowiącej, że obrazy są modalnością znaków. W tym celu zamierzamy przeanalizować koncepcję „Rodziny obrazów” opracowaną przez W.J.T. Mitchella w jego słynnym eseju zatytułowanym „Czym jest obraz?”. Po zapoznaniu czytelników z tym tematem i przedstawieniu próby diagnozy przyczyn dyskomfortu wywoływanego przez status quaestionis na podstawie teorii obrazów chcemy przyjrzeć się propozycji rozumienia tej kwestii przez Mitchella i krytycznie zanalizować przyjętą przez niego tezę, która głosi, że obrazy nie są niczym więcej niż modalnością znaków sui generis. Na koniec w części poświęconej wnioskom zaprezentujemy swoją propozycję alternatywnego podejścia do badania obrazów, które to stanowisko każe traktować je jako artefakt-narzędzie, nie zaś postrzegać jako znaki.
PL
Miasta jako skupiska ludzi stały się idealnym miejscem do wplecenia reklamy w ich krajobraz i trudno dziś sobie wyobrazić wielkie metropolie bez reklamowych bilbordów. W kulturze miasta, reklama stała się nieodzownym elementem krajobrazu, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, tworząc w ten sposób swoistą kulturę. Nieodłącznym elementem reklamy jest fotografi a, która wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju kreacjach, tworząc jeden z najważniejszych środków przekazu. Oglądając reklamy coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co nam chcą sprzedać specjaliści od marketing, ale też jak chcą to zrobić oraz jakim kanałem informacyjnym do nas dotrzeć. Obecność reklamy w przestrzeni publicznej jest stałym elementem, który wpływa na rozwój oraz identyfi kację danego miasta.
EN
Cities, as the centres for the people’s existence, have become an ideal place for interweaving the commercial into their landscape. Advertisement has become a part of our lives and one cannot imagine today’s metropolis without billboards. In the culture of the city, the commercial has started to be an integral part of the city landscape which used to play an important role in social and cultural life of citizens creating by that a specifi c culture. Photography,invariably linked with advertisement, might be manifested by all sorts of creative actions, forming one of the most important means of creative expression. While watching commercials, we tend to notice not only what marketing profesionals are trying to sell but also how they are going to introduce the product. Advertisement is associated with a public space, infl uences its development and arrangement.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie nośności betonu w elemencie z uwagi na przecinanie. Rozważano modele ze „stykami” zbrojonymi i niezbrojonymi. Stwierdzono, iż wprowadzenie zbrojenia poprzecznego do hipotetycznej powierzchni zniszczenia umożliwia zmianę mechanizmu zniszczenia z kruchego na ciągliwe, czemu towarzyszy wyraźny wzrost nośności – w rozważanych badaniach dochodził on do 80% w odniesieniu do elementu ze stykiem niezbrojonym. Dokonano porównania wyników badań eksperymentalnych w świetle procedur obliczeniowych Eurokodu 2 i Model Code 2010, odnoszących się do naprężeń granicznych w styku pomiędzy betonami układanymi w różnym czasie. Okazały się bardzo zachowawcze w stosunku do styków w pełni monolitycznych. Procedury normowe zaniżyły wpływ sił przyczepności (adhezji) i zazębiania kruszywa w odniesieniu do elementów wykonanych z tego samego betonu. Skutkiem tego nośności eksperymentalne były nawet 3,5 – krotnie wyższe od wartości ustalonych zgodnie z procedurami normowymi. Dzięki zastosowaniu aparatu do pomiarów optycznych ARAMIS, możliwa była dokładna analiza odkształceń ciał próbnych i określenie granicznych przemieszczeń krawędzi styku.
EN
The paper presents the issue of carrying capacity of interface between two concrete casting at the same time. The author’s experimental investigations concerning specimens with and without shear reinforcement are presented and discussed. Comparison of experimental and theoretical carrying capacity shows that provisions of Eurocode 2 and Model Code 2010 may lead to underestimation of the ultimate shear stresses in the interface between concretes casting at the same time. Use of the optical measurement system ARAMIS enables the analysis of the deformation and determination of the tested specimens and limits displacement between edges of the interface.
PL
Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.
EN
The aim of the paper is estimating of measuring inaccuracies for Aramis system. Because of issue complexity it is difficult to find general solution. For the application purpose method consists of comparison many photos showing one state of surface is used. In the paper analysis of the inaccuracies for measuring volume 1250 × 1100 mm is presented. Dispersion of the results recorded by Aramis system is the value of the measuring error. It is stated that values from strain maps contain error which is significant with respect to ultimate strain of concrete. Simultaneously very good accuracy of the the line segment length change is reported. It causes that observation of crack width is presisly. In the second part of the paper some practical information concern how determined compatibility between crack width measured traditionally and by Aramis are written. Discussion of influence of facet size on crack width is presented.
14
Content available Sakrum a Synergia
PL
Manifestacją piękna w świecie człowieka jest sztuka, która wyraża się poprzez otwarcie formy. Forma niesie w sobie treść własnej formy i tą treść, do której się odnosi. Jak i forma, treść ma swoją formę przedstawienia idei i właściwy zamysł samej idei. Istnieje forma treści i treść treści podobnie jak istnieje forma formy i treść formy. Twórca działa podświadomie, instynktownie, spontanicznie, emocjonalnie synkretycznie – formalno-treściowy kompleks dzieła rodzi się jako nierozerwalna całość. W sztuce świeckiej kształt formy odpowiada sensorycznej, dotykowо-fizycznej percepcji formy. W sztuce sakralnej forma jest kanonem, nierozerwalnie związanym z jego treścią. Od formy (kanonu) (twarzy lub hipostazy Świętego) poprzez treść formy (świętość osoby), poprzez modlitwę (formę treści) przechodzą w świętości wieczności, Bógа (w zawartość treści). W ten sposób możemy opisać ikonę, święty obrazek z punktu widzenia formalnych i treściowych stron, jego roli w życiu człowieka. Spójrzmy na architekturę, jak patrzymy na ikony. Obraz w architekturze sakralnej jest złożoną strukturą, semantycznie wieloliczną, która składa się z porównania, syntezy, kontekstu metod, które są również charakterystyczne dla Biblii, a które korelują z najnowszymi naukowymi multi-kryterialnymi, wielowymiarowymi metodami poznania. Omówiono wynikі badań obrazu, jako zasobu wcielenia sacrum w założeniu świątyni chrześcijańskiej i osobistego objawienia twórcy na przykładzie twórczości Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka.
EN
Art is the manifestation of beauty in the world of man, art which is expressed through the opening of the form. Form carries with it the content of its own form and the content that it addresses. Like form, content has its own form in which it expresses ideas and the proper concept of the idea itself. There exists the form of the content and the content of the content, just like there exists a form of the form and the content of the form. An artist works subconsciously, instinctively, spontaneously, emotionally, in a syncretistic manner – in order to create a complex mixture of both form and content which comprises his or her work, a work which is born into the world as an inseparable whole. In the profane arts, the shape of the form reflects its sensory, touchable, physical perception of its form. In religious arts, the form is a canon, inseparably tied to its content. From the form of the form (the canon) – (the face or hypostasis of a Saint) – through the content of the form (the sainthood of the person), through prayer (the form of the content) forms traverse into the sanctity of eternity of God (in the content of their content). This is the manner in which we can describe an icon, a holy painting from the point of view of its form and its content, and its role in life. Let us look at architecture in the same manner in which we look at icons. A painting in religious architecture is a complex structure, replete with semantic meaning, which is comprised of a comparison, synthesis, the context of methods, which are also characteristic of the Bible, and which correlate with the latest scientific multi-criteria of the multi-dimensional methods of perception. The article discusses the results of the analysis of the role of the painting as a resource that can be used to infuse the setting of a Christian temple with the element of sacrum and with the personal vision of its creator, based on the works of Jerzy Nowosielski and Stanisław Niemczyk.
EN
Aim of this paper is to focus on the intrinsic connection between perspective pattern and symbolism in Las Meninas, the enigmatic art masterpiece painted by Diego Rodríguez de Silva y Velázquez in 1656. Most intriguing steps in this work have been the search for information about the not yet existing room depicted, and the geometrical investigation concerning reflection in the mirror. Graphic reconstruction has been based on the modern homological approach.
PL
W niniejszej pracy pokazano ścisły związek pomiędzy zasadami perspektywy a symboliką przedstawioną w Las Meninas, enigmatycznym dziele autorstwa Diego Rodríguez de Silva y Velázquez powstałym w 1656 roku. Szczegółowa analiza geometryczna dotyczyła informacji niesionej przez treść obrazu w pokoju i odbicia w lustrze. W rekonstrukcji graficznej wykorzystano geometryczną zasadę homologii.
EN
In the discussion of communication in management studies, more and more attention is being given to research on an image of a product as well as a brand of an institution. In times when the value of great corporations is mainly based on well promoted and maintained brands, any activity without care of reputation is unimaginable. This rule also applies to cities, communes or regions. Image is currently of strategic significance for these subjects. It can be stated that there is a type of relationship. When an image of a certain region is positive, achievement of complex goals is easier. Therefore, when the region fulfils its goals, it is easier to gain respect of current and potential citizens, tourists, and investors. Thus, a positive image is one of the greatest advantages that a region can have, as it is directly transferred into social and economic development. In the article, on the basis of the literature of the subject, the process of creating an image of a region is presented.According to the survey conducted among Polish and Czech respondents related to Euroregion Beskydy and Euroregion Cieszyn Silesia, by place of residence, workplace or place of education image of the regions appeared to be one of the most distinguishing of their features.
17
Content available remote Between architecture and art. the space of aquaintance
EN
The article is based on the definition of architecture as an art of shaping space (B. Zevi), comparing it to the art of sculpting, and the concept of sculpting-ness which refers to spatial effects and the creative/artistic character of the designing. The wrapping space of architecture has been treated as a non-material virtual sphere of information exchange. It is a space of mutual communication of: knowledge, skills, art and poly-sensory perception of the recipient. Similar selected phenomena concerning architecture and other arts have been compared. The result points to a common nature of the phenomena in spite of their diametrically different uses. It also points to their identical character respectively in the spheres of: creation, notation, and realization of goals within the individual arts. Additionally the scale and protective character of architecture endow this art with a special utilitarian function which is superior and irreplaceable in human life. The whole article has been treated as a description of earlier research.
PL
Treść artykułu bazuje na definicji architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni (B. Zevi), przyrównując ją sztuce rzeźbienia, a rzeźbiarskością nazywając efekty przestrzenne i kreacyjny/artystyczny charakter projektowania. Przestrzeń – otulinę architektury – potraktowano jako bezmaterialną wirtualną sferę wymiany informacji. Jest to przestrzeń komunikacji wzajemnej: wiedzy, umiejętności, sztuki i polisensorycznej percepcji odbiorcy. Przyrównano per analogiam wybrane podobne fenomeny dotyczące architektury i innych sztuk. Porównanie wskazuje na wspólnotę tych zjawisk pomimo diametralnie różnych zastosowań, daje możliwość określenia ich jako tych samych, odpowiednio w sferach: kreacji, notacji i realizacji zamierzeń w ramach poszczególnych sztuk. Dodatkowo skala i obronny charakter architektury przydają tej sztuce szczególnej usługowej funkcji, nadrzędnej i niezastąpionej w ludzkim życiu. Całość artykułu została potraktowana jako wynikowy opis wcześniejszych badań.
EN
This article presents a system for evaluating how well do video codecs perform in still image compression. As it is time consuming and tedious to directly configure and run the reference H.265 (HEVC) and H.264 (MPEG4 AVC) codecs, our tool makes experimenting easier and more efficient. The system provides a graphical user interface for conveniently and quickly preparing input files, for repeatedly running video codecs, and for analysing output data. In the background, there are algorithms for forming video sequences and configuration files, for batch executing an encoder, and for extracting information from output files. Our research was mainly aimed at speeding-up experiments related to compressing an image represented as a video sequence composed of its polyphase components. The system has allowed us to experimentally verify that, like its predecessor, the H.264, the HEVC standard needs modified entropy codes for effectively processing decimated images.
PL
Artykuł prezentuje system do badania sprawności kodeków wideo w kompresowaniu obrazu. Ponieważ bezpośrednie konfigurowanie i uruchamianie referencyjnych kodeków H.265 (HEVC) i H.264 (MPEG4 AVC) jest pracą czasochłonną i żmudną, omawiane narzędzie pozwala przeprowadzać eksperymenty łatwiej i szybciej. System jest wyposażony w graficzny interfejs użytkownika do wygodnego i sprawnego przygotowywania ˙ plików wejściowych, do wielokrotnego uruchamiania kodeków wideo i do analizowania danych wyjściowych. Interfejs opiera się na podprogramach do formowania sekwencji wideo i plików konfiguracyjnych, do wsadowego uruchamiania koderów i do wydobywania informacji z plików wynikowych. Głównym celem pracy nad systemem było przyspieszenie eksperymentów nad kodowaniem obrazu reprezentowanego jako sekwencja wideo złożona z jego składowych polifazowych. System umożliwił eksperymentalne sprawdzenie, że podobnie jak H.264, standard HEVC może skutecznie przetwarzać obrazy zdecymowane, ale wymaga to zoptymalizowania kodów entropijnych.
19
EN
Computer-aided colour analysis can facilitate cyclostratigraphic studies. Here we report on a case study involving the development of a digital colour analysis method for examination of the Boda Claystone Formation which is the most suitable in Hungary for the disposal of high-level radioactive waste. Rock type colours are reddish brown or brownish red, or any shade between brown and red. The method presented here could be used to differentiate similar colours and to identify gradual transitions between these; the latter are of great importance in a cyclostratigraphic analysis of the succession. Geophysical well-logging has demonstrated the existence of characteristic cyclic units, as detected by colour and natural gamma. Based on our research, colour, natural gamma and lithology correlate well. For core Ib-4, these features reveal the presence of orderly cycles with thicknesses of roughly 0.64 to 13 metres. Once the core has been scanned, this is a time- and cost-effective method.
20
Content available remote When architecture becomes an image and the image is read as architecture
EN
The interdisciplinarity of space creation opens up the opportunities for multifaceted research into sources, objectives and methods of expression. The reciprocal nature of relationships between illustrated visions and forms that capture imagination is an introduction to the subsequent design decisions. It is an excuse for transferring technical graphs into painting or drawing planes, which are closely linked to the quality of the design composition. Pure, abstracted artistic message inspires and encourages a different look at architecture while pointing to the unlimited possibilities for promoting architectural ideas. It also emphasises the importance of the impact the image has on viewer's imagination, as well as stimulates and provokes further dialogue. "Architecture becomes an image – the image is read as architecture".
PL
Interdyscyplinarność kreacji przestrzeni otwiera możliwości wielopłaszczyznowego poszukiwania źródeł, celu i metod ekspresji. Zwrotny charakter relacji pomiędzy zobrazowanymi wizjami i anektującymi wyobraźnię formami stanowi wstęp do implementacji kolejnych decyzji projektowych. Jest pretekstem do transferu technicznych grafów na malarskie czy rysunkowe płaszczyzny, powiązane ściśle z jakością kompozycji projektowej. Czysty, wyabstrahowany przekaz plastyczny inspiruje oraz zachęca do innego spojrzenia na architekturę, zwraca uwagę na nieograniczone możliwości upowszechniania idei architektonicznych, podkreśla wagę oddziaływania obrazem na wyobraźnię odbiorcy, uaktywnia i prowokuje do dalszego dialogu. "Architektura staje się obrazem – obraz czytany jest jak architektura".
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.