Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie urbanistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
Football stadiums are among the most recognisable buildings within cities. Contemporary urban planning concepts do not diminish their historical significance and purpose, yet proposals of placing stadiums within city commercial districts grant them the status of service and entertainment complexes. In a process of evolution, they have been given the rank of central points of new commercial districts. What distinguishes their contemporary architecture? What factors affect their vision and the shaping of their surroundings? The author makes an attempt at answering these questions while referring to a broader spectrum of the design of the spatial structure and urban composition of cities and the concept of sustainable development. He characterises phenomena and selected components of stadium-related infrastructure elements and their function depending on a range of identified variable factors.
PL
Stadiony piłkarskie należą do najbardziej rozpoznawalnych obiektów w miastach. Współczesne koncepcje urbanistyczne nie umniejszają ich historycznej rangi i przeznaczenia ale idee sytuowania stadionów w obrębie dzielnic komercyjnych miast nadają im status kompleksów widowiskowousługowych. W procesie ewolucji otrzymały one miano centralnych punktów nowych dzielnic komercyjnych. Co wyróżnia ich współczesną architekturę oraz jakie czynniki mają wpływ na ich wizję i kształtowanie ich otoczenia? Autor próbuje odpowiedzieć na te pytania w odniesieniu do szerszego spektrum kształtowania struktury przestrzennej – kompozycji urbanistycznej miast oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju. Charakteryzuje zjawiska i wybrane komponenty infrastruktury okołostadionowej oraz jej funkcje w zależności od identyfikowanych, zmiennych czynników.
PL
Artykuł podejmuje próbę spojrzenia na problematykę retardacji przekształcania zasobów środowiska z punktu widzenia zawodu urbanisty. W tym zawodzie, kojarzonym z terminem „urbanizacji”, przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim działalność człowieka, dla której stan środowiska i przyroda stanowią najczęściej najistotniejsze tło. Człowiek w procesie rozwoju wywiera na nie presję, nasilającą się w zależności od różnych okoliczności, w tym specyfiki miejsca lub czasu. W takich sytuacjach należy poszukiwać określonych retardantów, czyli czynników redukujących presję, aby nie stracić istotnych wartości, które mogą umknąć uwadze w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
EN
The welfare growth causes the up-scaling of aspirations, needs and expectations concerning the living standards, in this of the quality of living space. There grows the social consciousness that satisfaction of such superficial needs can bring losses in the longer perspective, exceeding their immediate, often apparent advantages. The investment, spatial planning and urban design practice deliver examples of the inhabitants care for the environmental and landscape values, whereat often they concern the practical dimension of their living space, not only for the universal dimension of the environmental or climatic threats. This „practical thinking” about spatial values facilitates the initiation of ecological solutions within the transformations and the re-use of land. It moderates or mitigates the space appropriating processes and the investment pressure.
PL
W kontekście powszechnej globalizacji, komercjalizacji i kształtowania miast w duchu pop-kultury, dobra jakość przestrzeni wiąże się z projektowaniem, które wykracza poza aspekty użytkowe i estetyczne. Konieczne staje się projektowanie ukierunkowane na kreację przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Celem artykułu jest wskazanie na podstawie wybranych projektów zagospodarowania przestrzeni wyznaczników przestrzeni przyjaznej. Kluczowe wydają się być: wykorzystanie motywu zabawy, adaptowalność i elastyczność użytkowania, a także odwołanie się do tradycji lokalnych.
EN
In the context of widespread globalisation, commercialisation and shaping cities in the spirit of pop-culture, a good quality of space entails design, which goes beyond aesthetic and utilitarian aspects. What is becoming essential is design aimed at the creation of a human-friendly space. This paper aims to indicate the features of a friendly space based on the examples of selected designs of space development. The key features seem to be: the application of the theme of enjoyment, the adaptability and flexibility of use, as well as the reference to local traditions.
4
Content available remote Microspaces – an outline of typological research based on examples from Krakow
EN
In the complex systems of urban spaces one can find many places, which, owing to their small scale, are often treated a part of a larger whole. Whereas their borders are often blurred, their character allow for establishing them as a typological identity. Various “microspaces” play a significant role, often hidden or only temporarily arranged within a specific segment of a city space as its supplement, complement, or simply to make it more attractive. Observation of the transformations taking place in the public spaces of Krakow allows not only for the indication of the fact that such places exist and are being created, it also enables us to frame a sketch of their functional and spatial polymorphism. This article elaborates on some chosen examples of Krakow microspaces and their variants.
PL
W złożonych układach przestrzeni miejskiej można odnaleźć wiele miejsc, które ze względu na swoją niewielką skalę bywają traktowane jako składowe większej całości. Tymczasem pomimo nierzadko rozmytych granic ich charakter pozwala na uznanie ich typologicznej odrębności. Rozmaite „mikroprzestrzenie” niekiedy schowane lub tymczasowo aranżowane w obrębie jakiegoś wycinka przestrzeni miejskiej jako jej uzupełnienie, dopełnienie czy dla jej uatrakcyjnienia, odgrywają niebagatelną rolę. Obserwacja przeobrażeń zachodzących w przestrzeniach publicznych Krakowa pozwala nie tylko na wskazanie faktu istnienia i powstawania tego rodzaju miejsc, ale umożliwia także nakreślenie zarysu ich funkcjonalno-przestrzennej wielopostaciowości. W niniejszym artykule omówiono przykłady wybranych krakowskich mikroprzestrzeni oraz ich odmian.
5
Content available remote Smart City: miasto tworzone przez mieszkanców?!
PL
Idea smart city to idea przestrzeni miejskiej zarządzanej sprawnie i przy pomocy najnowszych „inteligentnych” technologii. Technologii, które ułatwiając życie ich użytkownikom, powodują jednocześnie marginalizacje dużych grup społeczeństwa – obierając miejsca pracy i zródła utrzymania; tworząc wirtualne, żyjące w światach równoległych i nie komunikujące się ze sobą wspólnoty; ograniczając dostęp do niektórych usług i aktywności tym, którzy z różnych powodów nie nadażają za postępem. W ten sposób przestrzeń miejska staje się łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej zamknięta w sensie społecznym. Artykuł jest próbą zmierzenia się z wyzwaniami technologii przeciwstawionej, czy może jedynie uzupełniającej, działania lokalnych społeczności skierowane na tworzenie przestrzeni miejskich budujących wspólnotę i bardziej humanistyczne przestrzenie życia.
EN
A skillfully and computer-based administered urban space builds the contemporary idea of a smart city. The so called ‘intelligent technologies’ facilitate the life of the inhabitants but at the same time marginalize large groups of society – taking jobs and income sources away; creating communities living in parallel worlds without mutual communication; limiting the access to some services and activities for those who from various reasons are not able to follow the progress. Thus the urban space becomes easier to govern and more closed in a social sense. The article is an attempt to size up the technology, which contrasts with, or perhaps only replenishes the activities of local communities which aim for the creation of community values and more human living spaces.
PL
Artykuł przedstawia kształtowanie modeli współpracy uczelni (Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej), samorządu lokalnego i biznesu – „aktorów” współtworzących krajobraz współczesnych miast oraz efekty współpracy. Do najważniejszych rodzajów współpracy należą: organizacja konkursów studenckich architektoniczno-urbanistycznych, organizacja studenckich warsztatów projektowych architektoniczno-urbanistycznych, organizacja naukowych wycieczek studialnych krajowych i zagranicznych, udział pracowników Katedry w warsztatach projektowych krajowych i międzynarodowych, wykłady.
EN
The article presents shaping models of cooperation of the University (The Chair of Urban Design and Rural Landscape of the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology), local government and business – “actors” contributing to townscape of contemporary cities as well as the effects of cooperation. The most important types of cooperation include: organization of architectural and urban student competitions, organization of architectural and urban design workshops for students, organization of scientific study trips in Poland and abroad, participation of the staff of The Chair of Urban Design and Rural Landscape in national and international design workshops, lectures.
PL
Artykuł przedstawia założenia programowe przedmiotu Projektowanie urbanistyczne związane z przystosowaniem rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Omówiono w nim kolejno: cele przedmiotu, oczekiwane efekty kształcenia, a następnie treści merytoryczne zagadnienia przystosowania przestrzeni otwartych do potrzeb grup o różnych rodzajach niepełnosprawności: osób na wózkach inwalidzkich, głuchych i niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących oraz starszych. Dla realizacji tych potrzeb duże znaczenie ma szata informacyjna zespołów urbanistycznych oraz układ socjometryczny jednostki mieszkaniowej, zaprojektowane w sposób wyzwalający w użytkownikach przestrzeni wzajemne uczucia empatii i aprobaty. W dalszej części przedstawiono wymagania formalne, które powinien zawierać każ - dy projekt wykonywany na przedmiocie z zakresu tej tematyki – tj. rodzaje obowiązkowych przedstawień graficznych wraz z przykładami z semestralnych projektów studenckich.
EN
The paper presents the principles of Urban Design related to adapting design solutions for seniors and people with disabilities. After introducing the objectives of the topic as well as the expected results of teaching, it discusses sub - stantive content of the issue of adapting open spaces to the needs of groups with various disabilities: wheelchair users, the deaf, people with hearing-impairement, the blind, visually impaired and the elderly. For the execution of those needs, infor - mational outcome on urban array and sociometric pattern of individual housing unit, planned to instill reciprocal feelings of empathy and approval, are of utmost importance. The further part of the paper presents formal requirements, which should be taken into consideration in every project related to the scope of the subject matter – i.e., types of mandatory graphical representations along with examples of semester projects of the students.
8
Content available remote Urban design and the sense of the city
EN
What exactly means the term ‘the sense of the city’? How can we answer this question precisely if we are not sure what a city is? Is it an accident on a map or form of art? Is it a symbol of culture or symbol of power? We could multiply questions but there is no simple answer. But we are professionals and people living around are waiting for our reasoning; therefore, we have to verify visible trends in the 21st century city that apply to all, both new and old, approaches to city planning. Ultimately, we have to try to build the model of the City of Harmonious Development meaning.
PL
Co dokładnie oznacza termin „sens miasta”? Jak odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, skoro nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym jest miasto? Czy jest przypadkowym znakiem na mapie czy formą sztuki? Czy jest symbolem kultury czy symbolem władzy? Takie pytania można mnożyć, ale nie znajdziemy na nie prostej odpowiedzi. Ale jesteśmy profesjonalistami i ludzie żyjący wokół nas oczekują naszych wypowiedzi. Nie mamy więc wyjścia i musimy weryfikować trendy widoczne w XXI-wiecznym mieście, które biorą się z dawnego i nowego podejścia do planowania miast. W końcu musimy próbować zbudować model Miasta Harmonijnego Rozwoju.
9
Content available remote Campus development and downtown regeneration – Perspectives for Katowice
EN
The scope of the paper is to present the issues concerning the revitalization of an area situated in the centre of Katowice, where an academic quarter of the University of Silesia is emerging. Although this problem has been subject of numerous research works, workshops and competitions, the city of Katowice, despite many investments, has not managed to fully implement the revitalization of this area. Research activities indicated the deficiency in the integration of student functions. The surface of the area is about 10 hectares, located at the quarter comprising Warszawska, Bankowa and Dudy-Gracza Streets and the Rawa river boulevards. In May 2014 the Municipality of Katowice and University of Silesia announced the workshops on concepts of integrating an urban student centre, with the participation of the team from the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology. The workshops were focused on analysing the situation of the program and design elaboration for the area in question. The proposed solutions were targeted at creating a student centre integrated with other public sites of Katowice, improving the attractiveness of the Rawa riverside, and providing a competitive advantage for the city of Katowice over other university cities in Poland.
PL
Artykuł przedstawia problem rewitalizacji obszaru w śródmieściu Katowic, gdzie w przyszłości ma powstać dzielnica akademicka Uniwersytetu Śląskiego. Problematyka była tematem wielu prac, warsztatów oraz konkursów, ale do dzisiaj miasto – pomimo wielu inwestycji, nie zrealizowało tego projektu. Badania, które były przeprowadzane na tym obszarze, wykazały brak integracji funkcji studenckich. Omawiany obszar ma powierzchnię ok. 10 ha i znajduje się w kwartale między ulicami Warszawską, Bankową i Dudy-Gracza oraz bulwarami Rawy. W maju 2014 Urząd Miasta Katowice i Uniwersytet Śląski ogłosiły warsztaty na opracowanie koncepcji zintegrowanego centrum miejskiego, w których wziął także udział zespół Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Celem warsztatów było przeanalizowanie umiejscowienia programu i stworzenie opracowania studialno-projektowego. Zaproponowane rozwiązania miały na celu wykreowanie centrum studenckiego powiązanego z przestrzeniami publicznymi Katowic, poprawienie atrakcyjności strefy nadrzecznej Rawy i danie szansy Katowicom na wygranie rywalizacji miast akademickich.
PL
Aktualność problemów urbanistycznych, o których toczą się debaty w lokalnych mediach, wybiera¬nych na tematy projektów semestralnych, jest przyczynkiem do uświadomienia studentom rangi i roli społecznej ich zawodu. Pomaga też w zrozumieniu uwarunkowań społecznych, prawnych, ekonomicznych i innych projektowania urbanistycznego. Wystawy projektów semestralnych sprzyjają większemu zaangażowaniu studentów w pracę projektową. Bardzo cennym doświadczeniem dla studentów jest możliwość porównania swoich prac z projektami doświadczonych architektów. Jest to możliwe wówczas, gdy studenci projektują na tym samym obszarze, na który ogłoszony jest konkurs urbanistyczny. Odpowiedni dobór wymaganych opracowań wchodzących w skład projektu powinien być ukierunkowany na podkreślenie najważniejszych współczesnych idei i zasad kształtowania przestrzeni. Jednym z zadań przedmiotu jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zespołowej. Wypracowanie sposobu sprawiedliwej oceny indywidualnej poszczególnych członków zespołów projektowych jest bardzo trudne – podlega on ewolucji na podstawie ankiet systematycznie prowadzonych wśród studentów po zakończeniu pracy semestralnej.
EN
Current urban problems, which become topics for debate in the local media and which are chosen by students as topics for their term projects, contribute to the awareness of students of the importance and social role of their occupation. They also help to understand social, legal economical and other factors of urban planning. The exhibitions of term projects contribute to bigger involvement of students in project work. The opportunity for students to compare their work with the projects made by experienced architects is a valuable experience. It is possible when students design in the same area where urban competition is announced. A suitable choice of the elements of the project (such as drawings etc.) included in the project should focus on the emphasis on the most important contemporary ideas and rules of space creation. One of the tasks of the subject is to prepare students to work in a team in the future. It is very difficult to acquire a fair, individual evaluation of particular members of project teams. The evaluation evolves on the basis of questionnaires carried out systematically among the students at the end of the term.
11
Content available remote Dzielnica Czechów w Lublinie – geneza układu urbanistycznego
PL
Geneza planowania i projektowania urbanistycznego układu Czechowa sięga okresu międzywojenne¬go. Na dzisiejszy układ urbanistyczny składają się nie tylko opracowania dla poszczególnych osiedli powstające od początku lat 70. XX wieku, ale również przybliżony w artykule, wcześniejszy dorobek planistyczny i projektowy.
EN
The genesis of planning and urban design of the Czechów district in Lublin dates back to the interwar period. The present urban layout consists of not only the development of individual estates formed from the early 70s, but also of planning and design from earlier period which are described in the paper.
12
Content available remote Public space playing with street art
EN
Street art is a particular kind of art, not only because of its spatial context, but also due to its ability to redefine the character of a place. The artistic actions related to street art influence the reception and form and function of a space. This article discusses the image, sculpture and performance as fields of a kind of game between the artist and recipient in the public space.
PL
Street art. Jest specyficznym rodzajem sztuki, nie tylko ze względu na kontekst przestrzenny, ale na dużą moc redefinicji charakteru miejsca. Działania artystyczne w których się mieści w istotny sposób mogą wpływać nie tylko na odbiór, ale również na funkcję i formę danej przestrzeni. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na obraz, rzeźbę i performance – jako pola na których odbywa się rodzaj gry artysty z przestrzenią i odbiorcą.
PL
Głównym celem pracy jest prezentacja problematyki związanej z projektowaniem obiektów wysokościowych o funkcji mieszkalnej w Polsce na przykładzie zespołu wielofunkcyjnego mieszkalno-handlowo-usługowego pn. Olszynki Park w Rzeszowie, którego autorzy są projektantami. Przedstawiono i poddano analizie różne definicje budynku wysokiego występujące na świecie. Omówiona została problematyka lokowania obiektów wysokich w miastach i związane z nią zagrożenia oraz szanse dla lokalnych społeczności. W analizie przedstawianego obiektu omówiony został proces projektowy w rozbiciu na część urbanistyczną i architektoniczną. Przedstawiono główne założenia urbanistyczne i opisano proces podejmowania decyzji w oparciu o warunki lokalne i decyzje administracyjne. W części architektonicznej dokonano analizy czynników determinujących kształt budynku oraz układ funkcjonalno-użytkowy poszczególnych części budynku i kondygnacji. W szczególności omówione zostały kwestie komunikacji pionowej, widokowe oraz nasłonecznienia. W części końcowej przedstawiono główne rozwiązania techniczno-materiałowe dotyczące fasady obiektu. We wnioskach autorzy przedstawili swoją opinię nt. szans rozwoju mieszkalnego budownictwa wysokościowego w Polsce. Podsumowano syntetycznie problemy napotkane w procesie projektowym.
EN
The main objective of this work is to present the issues related to the design of high-rise residential buildings in Poland on the example of the Olszynki Park - a mixed-use complex (residential, commercial and retail) designed in Rzeszow by authors. Subject project was presented against the background of similar projects that were recently carried out in Poland. The topic of high-rise buildings in the world and in Poland was introduced by presenting its history and current trends. Various definitions of high-rise building were presented. Authors analyzed the problem of location of such buildings in the cities and the associated risks and opportunities for the local communities. Both urban and architectural analysis were presented in relation to the factors determining the shape of the building, the layout, vertical communication etc. In their conclusions, the authors presented their opinion on. opportunities to develop high-rise residential buildings in Poland and. summarized the problems encountered in the design process.
14
Content available remote Future cities: design opportunities for the improvement of air quality
EN
This paper proposes a series of questions on how recent cities’ eco-programs and design ideas could (or not) contribute towards reducing air pollution in future cities while creating vibrant and livable environments. Design Strategies related to a series of European, American and Asian cities affected by poor air quality condition, are critically discussed. Because effective policies to reduce carbon emissions take a long time to initiate, urban planners and architects have the unique opportunity to creatively re-examine city streets, landscape and buildings as active solutions to inspire sustainable living and combat poor air quality.
PL
W artykule przeanalizowano współczesne programy ekologiczne i idee projektowe ukierunkowane na redukcję zanieczyszczenia powietrza w miastach. Autorzy komentują wybrane strategie/koncepcje architektoniczne i urbanistyczne miast charakteryzujących się wysoką emisją dwutlenku węgla. Przywołane przykłady pochodzą z Europy, Azji i Ameryki. W związku z tym, iż skuteczna polityka na rzecz redukcji zanieczyszczenia powietrza jest procesem złożonym i długotrwałym, architekci i urbaniści mają szczególną okazję do ponownego twórczego przebadania struktury miasta pod kątem adekwatnych rozwiązań inspirowanych ideą zrównoważonego rozwoju, z akcentem na aspekt jakości powietrza.
15
Content available remote Freehand drawing for understanding and imagining urban space in design education
EN
Architects and urban designers use freehand drawings as an important mean for observing, understanding, and envisioning urban space. Despite advancements in computer techniques, freehand drawing remains a quick, efficient and handy tool for urban design. Drawing the city is a broad subject, which covers several aspects of urban design: from analyses of the urban structure and morphology of urban spaces, visualizing ideas through diagrams and schematics, to producing artist impressions of the desired look and feeling of the designed spaces. Elements of freehand drawing, when adequately used together with photography and computer techniques, can produce meaningful representation of urban regeneration strategies, in paired images showing specific places “before and after”. While computer generated visualizations have became a commonly used, standard way of representing architectural and urban design projects, they are often too defined and too explicit. Freehand drawing on the other hand has the advantage of being less defined, more ideogramatic and impressionist, which gives the designer more flexible means for exploring various design aspects and possibilities. This paper presents experiences in urban design drawing from authors own design and academic experiences, with a particular focus on recent experiences from working as tutors in an international and multicultural environment within the intensive summer program “Let’s Exchange HERitage of Our CULture – Drawing as Communication Tool of Students of architecture/engineers from European UniversitiES – HERCULES”.
PL
Architekci i urbaniści używają rysunku odręcznego jako narzędzia obserwacji, analizy i ukazywania możliwości kształtowania przestrzeni miejskiej. Pomimo rozwoju technik komputerowych, rysunek odręczny pozostaje szybkim, wydajnym i dogodnym narzędziem projektowym. Rysowanie miasta to szeroki temat, obejmujący szerokie spektrum zagadnień, takich jak analiza struktury i morfologii przestrzeni miejskich, wizualizacja idei za pomocą schematów i diagramów, tworzenie artystycznych wyobrażeń (wizualizacji) pożądanego wyglądu i atmosfery projektowanego miejsca. Elementy rysunku odręcznego umiejętnie połączone z analizą fotograficzną i technikami komputerowymi mogą stanowić poręczne narzędzie w procesach rewitalizacji przestrzeni miejskiej, m.in. poprzez zestawienia fotografii istniejących miejsc z rysunkami z naniesionymi, pożądanymi zmianami. Choć wizualizacje komputerowe upowszechniły się jako standardowa forma prezentacji projektów, są one nieraz zbyt dosłowne i jednoznaczne, czy wręcz siermiężne. Natomiast rysunek odręczny, jako bardziej niejednoznaczny i impresyjny, daje projektantowi bardziej elastyczny środek wyrazu, który pozwala na poszukiwanie różnych możliwości projektowych.Wartykule zaprezentowane zostały autorskie doświadczenia z użycia rysunku odręcznego w procesach projektowania urbanistycznego i z zajęć edukacyjnych. W szczególności opisano doświadczenia z pracy jako tutorzy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku podczas intensywnego kursu letniego HERCULES, organizowanego pod hasłem „Wymieńmy się naszym dziedzictwem kulturowym – rysunek odręczny jako środek komunikacji studentów architektury/budownictwa z uczelni europejskich”.
PL
Budynek ekologiczny to system rozwiązań architektonicznych i technicznych otwarty na naturalne otoczenie i głęboko z nim związany. Każdy budynek o określonej formie i orientacji względem stron świata, usytuowany w określonych warunkach urbanistycznych, infrastrukturalnych i biologicznych stanowi niepowtarzalny układ przepływu energii i materii między nim a otoczeniem. Nasuwają się zatem pytania o charakter tego układu w przypadku specyficznego otoczenia, którym jest struktura miasta. Otoczenie miejskie rzadko pojawia się w badaniach naukowych jako element różnicujący architekturę ekologiczną. Jak dotąd utrwalił się jej obraz jako usytuowanej na tle otwartej przestrzeni, często wśród zieleni i naturalnego pejzażu. Tymczasem realia współczesnych miast tworzą odmienny kontekst przestrzenny - deficyt przestrzeni, terenów biologicznie czynnych i zieleni, zagęszczona, nawarstwiona w różnych okresach czasu zabudowa, rozbudowany system uciążliwej dla środowiska i ludzi infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Otoczenie budynków miejskich składa się z głównie z elementów antropogenicznych, a naturalne podlegają silnym przekształceniom. W takiej sytuacji hierarchia celów ekologicznych i drogi dochodzenia do nich są inne niż w przypadku terenów otwartych lub o malej intensywności zabudowy. Problematyka związków między budynkami a ich otoczeniem w strukturach zurbanizowanych jest złożona i wielowątkowa. Zakres niniejszej pracy ograniczono do zbadania zależności między kształtowaniem przestrzennym zabudowy miejskiej a naturalnymi elementami środowiska, najistotniejszymi, zdaniem autorki, dla jej ekologicznego wymiaru. Za takie uznać można komponenty klimatyczne: nasłonecznienie, warunki termiczne, wiatrowe i wilgotnościowe. Głównym celem pracy jest zarysowanie i usystematyzowanie zależności, jakie zachodzą między badanymi komponentami środowiska a strukturą przestrzenną zabudowy rozważaną w różnych skalach - dzielnic lub dużych fragmentów miast, osiedli, kwartałów i budynków. Dzięki temu można lepiej zrozumieć jak kształtowanie morfologiczne zabudowy, formowanie ulic, placów czy indywidualnych obiektów architektonicznych może wpływać na warunki klimatyczne w mieście, w jaki sposób można wykorzystywać istniejące zjawiska lub je modyfikować. Pole badań zawężono do strefy klimatu umiarkowanego, charakterystycznego dla terenu Polski. Nie dokonano natomiast precyzyjnych założeń co do wielkości struktur miejskich, zakładając, że praca odnosi się do miast dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców) i średnich (powyżej 30 rtys. mieszkańców). Istniejący stan badań nie pozwala na dokonanie szczegółowego różnicowania w tym zakresie. Kolejnym ważnym celem pracy jest dokonanie analizy rozwiązań proekologicznych stosowanych we współczesnej architekturze pod kątem możliwości ich wykorzystania w budynkach miejskich. Wyodrębniono rozwiązania najbardziej odpowiednie dla uwarunkowań miejskich, rozwiązania wymagające modyfikacji i udoskonaleń oraz nieuzasadnione lub niemożliwe do zastosowania. Z racji dużej rozległości zagadnienia ograniczono analizę do rozwiązań przestrzennych - formy budynku i jego obudowy zewnętrznej, zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia, funkcjonalnego i formalnego rozdysponowania przestrzeni wewnętrznej. Wiążą się one najściślej z problematyką planowania przestrzennego miast. Praca zawiera także ogólne wnioski i rozważania wynikłe ze spojrzenia na podjęte zagadnienie na szerszym tle, między innymi: problemów komponowania przestrzeni urbanistycznej, zjawiska rozpraszania współczesnych miast oraz procesów proekologicznego projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Pozwalają one odnieść problem architektury proekologicznej do szerszego kontekstu urbanistycznego i zarysować ich związek z ideą zrównoważonego rozwoju.
EN
An ecological building can be seen as a system of architectural and technical implementations which are attuned to natural environment and deeply integrated with it. Every building with its determined shape and physical orientation, located within a pre-determined urban, infrastructural and biological structure, constitutes a unique set of energy and material flows between itself and its surroundings. This raises a number of questions about its character in relation to its specific surroundings. such as urban structures. Urban surroundings as an element of differentiation of ecological architecture rarely figure in academic research. So far, its representation has been that of open space, often with green areas and natural landscape. Meanwhile, the reality of contemporary cities offers a different spatial context - that of deficit of space, biologically active and green areas, an amalgamation of buildings from different periods, an extended system of communication and technical infrastructure. not friendly for human beings and the environment. The surroundings of urban buildings are mainly anthropogenic; they are also likely to be highly transformed. In such a situation the hierarchy of ecological objectives and trajectories of attaining them are different than in the case of open space or terrains with little interference from buildings. The interrelations between buildings and their urban surroundings are complex and multithreaded This study is limited to analysis of relations between urban spaces and those elements of the natural environment, which are seen by the author as most essential and pertinent. These include: solar exposure, winds and humidity. This book's objective is to outline and arrange together relationships between the researched components of the environment and spatial structure of buildings (sealable from buildings to town districts). This allows to better understand how the morphological shaping of buildings, formation of streets and squares, even individual buildings, can influence the city's climate and also how these influences can be used or modified. The scope of research was narrowed down to moderate climate, such as that prevailing in Poland. No detailed assumptions were made on the size of city structures since the study focuses on large (over 100,000 inhabitants) to mid-sized cities (over 30,000 inhabitants). The existing stale of research does not allow for further detailed differentiation of these cities. Another important element of the study was to analyse ecological solutions used by contemporary architecture from the perspective of their possible implementation in city buildings. A distinction was made between solutions best adapted to city conditions, those that have to be modified to match these conditions, and those that appear inadaptable or inopportune for implementation under these conditions. Due to the large scope of the researched topic, these solutions were narrowed down do spatial ones such as form (shape) of the building and its external casing, use of its immediate surroundings, functional and formal allocation of its internal area. This is closely related to city spatial planning. The study also makes general comments on the researched topic from a wider perspective, such as composition of urban space, urban sprawl and ecological architectural and urban design. These allow to link the problem of ecological architecture with a wider urban context and even with a broader context of sustainable development.
17
Content available remote Strategic metropolitan projects. examples from Hamburg, Potsdam and Berlin
EN
This article presents some projects implemented in the centres of german metropolises of strategic importance for the process of the urban revitalization and integration of a spatial metropolitan structure. The author analyzes the following examples: HafenCity in Hamburg, the revitalization of the former military and postindustrial waterfront grounds by the Havel River in Potsdam with special emphasis upon the Hans Otto Theatre and the City Park as well as three projects of key importance for the functional and spatial integration of the structure of Berlin after the year 1990: the governmental complex “Spreebogen”, the Central Railway Station and the restoration of the Museum Island. in conclusion, the author presents interdependences between the architecture of a metropolis and the architectonics of a network of public spaces and nodes, i.e. the structure which puts an urban space in order in the functional and spatial regard in the layer of the cultural symbolism and estheticism of an urban landscape. The notions of “a network of public spaces” and “nodes” also have an arranging value with reference to the social and economic aspects in a collection of attributes characterizing the models of a spatial metropolitan structure under research.
PL
Tematem artykułu są projekty śródmieść niemieckich metropolii o znaczeniu strategicznym dla prowadzenia procesu rewitalizacji urbanistycznej oraz integrowania przestrzennej struktury metropolitalnej. Autor analizuje następujące projekty: HafenCity w Hamburgu, rewitalizacji powojskowych i poprzemysłowych terenów nadbrzeżnych Haweli w Poczdamie – ze szczególnym uwzględnieniem teatru Hansa Otto i Parku Miejskiego oraz trzy projekty o kluczowym znaczeniu dla integrowania funkcjonalno-przestrzennej struktury Berlina po roku 1990: kompleks rządowy „Spreebogen”, Dworzec Główny i projekt Odnowy Wyspy Muzeów. W podsumowaniu przedstawiono współzależności między architekturą metropolis i architektoniką sieci przestrzeni publicznych i miejsc węzłowych, czyli strukturą porządkującą przestrzeń urbanistyczną pod względem funkcjonalnoprzestrzennym, w warstwie symboliki kulturowej i estetyki krajobrazu miejskiego. Pojęcia: „sieć przestrzeni publicznych” i „miejsca węzłowe” mają także walor porządkujący w odniesieniu do aspektów społeczno-ekonomicznych w zbiorze atrybutów charakteryzujących badane modele przestrzennej struktury metropolitalnej.
18
PL
Rewitalizacja staje się coraz ważniejszym elementem procesów zarządzanie rozwojem lokalnym. Wynika to z rosnącej świadomości takiego kształtowania środowiska przestrzennego człowieka, które szuka rozwiązań polegających na intensyfikacji i przestrzennym zagęszczeniu nowych interwencji urbanistycznych. Kluczowymi elementami stają się zatem reurbanizacja znacznych obszarów miast, wiążąca się z rewitalizacją miejską. Koncentrowanie działań prorozwojowych na obszarach wcześniej zagospodarowanych przynosi wiele korzyści. Należą do nich ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne, zwiększenie zwartości miasta, szansa na integrację społeczną i wyrównywanie standardów życia. Powyższe korzyści powinny determinować tworzenie koncepcji projektowych przez poszerzenie warsztatu urbanisty i architekta obejmujące stosowanie nie dość jeszcze upowszechnionych narzędzi. W szczególności, chodzi tu o włączanie mieszkańców w procesy tworzenia wizji rozwojowych oraz o stosowanie odpowiednich zapisów planistycznych.
EN
Urban regeneration becomes a more and more important element of local development management. It is a result of growing common awareness of the necessity to make the human environment more dense. The processes of re-urbanization become the key issues of current urban development reflection. The repeated urbanization of settlements is directly related to urban regeneration. The focus of planners on the earlier developed districts can yield many advantages. Those advantages should determine new concepts demanding alternative, or simply not yet generalized, design instruments. In particular it is about public participation in the creation of new development visions and the application of land use regulations.
19
Content available remote Rewitalizacja miast i teoria urbanistyki
PL
W artykule podjęto problem strategicznych ram projektów rewitalizacji urbanistycznej. Jako punkt wyjścia rozważań przyjęto dwie perspektywy: klasyczne teorie sztuki budowania miast sformułowane na przełomie XIX i XX w. oraz nowe teorie, w których znajdujemy próby konceptualizacji zmian dokonujących się współcześnie w strukturach urbanistycznych i ich planowaniu. Rozważania na temat wpływu tych nurtów teorii urbanistycznej na planowanie strategiczne oraz projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć ożywiających strukturę urbanistyczną uzupełniają odniesienia do strategii rewitalizacji krakowskiego Kazimierza. Ta historyczna dzielnica Krakowa, której zabytki należą do najważniejszych symboli kultury polskiej, słynie na cały świat ze względu na wartości symbolizujące kilkusetletnią obecność kultury judaizmu i jej przenikania z kulturą chrześcijaństwa. Wybrane zagadnienia kompozycji architektoniczno-urbanistycznej omówiono na przykładzie „projektów flagowych” zdefiniowanych w Planie Działań dla Kazimierza opracowanym w latach 1993–1994, w ramach europejskiego programu ECOS, w którym uczestniczyły miasta: Kraków, Berlin i Edynburg.
EN
In the paper a problem called here as a strategic framework of urban revitalization projects is approached from two urban theory perspectives: artistic principles of building cities defined in urbanistic theories developed in XIX and XX century and new design and planning theories which conceptualise recent changes in urban structures. Reflections on these two streams of theoretical input into strategic urban planning as well as decision making practice involved in defining and implementing urban revitalization projects are supplemented by the comments on revitalization strategies of Kazimierz area in Krakow. This historic district significant for the history of Polish urbanism is also world-wide famous because of its unique values giving evidence that Jewish culture was present here for many centuries neighbouring and interacting with Christian one. Specific issues of architectural and urbanistic composition are considered with particular reference to “flagship” projects defined in Kazimierz Action Plan. This planning document developed in 1993–1994 resulted from an international collaborative ECOS programme carried out by three cities: Krakow, Berlin and Edinburgh.
PL
„Lepsze miasto, lepsze życie” – motto EXPO 2010 wyraża wiarę w przyszłość miast jako oaz dobrobytu i godnych warunków życia, i taki obraz świata przekazywały wystawy przygotowane przez poszczególne kraje uczestniczące w wystawie. Przestrzeń publiczna współczesnych miast jest naszpikowana środkami dozoru elektronicznego i pełna służb porządkowych, tak jak była wyposażona w te środki przestrzeń samego terenu wystawy. Ta sprzeczność stanowi punkt wyjścia do rozważań o przyszłości miasta i sposobów kształtowania jego przestrzeni.
EN
“Better City, Better Life” – the motto of the EXPO 2010 expressed the faith in the future of the cities as an oasis of prosperity and worthy living conditions, and the countries which participated in the expo exhibited such picture of the world. Public space of contemporary cities is overloaded with surveillance cameras and full of security forces and the very same means have been used in the area of the expo exhibition. This contradiction is the staring point for consideration over the future of the city and the ways of urban space composition.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.