Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze stabilnością sieci elektroenergetycznej, przeznaczenie i zasadę działania urządzenia DA-Box 2000 oraz wykorzystanie go do monitorowania stabilności sieci elektroenergetycznych. Doświadczenia niemieckie wskazują, że badanie stabilności sieci ma coraz większe znaczenie w praktyce z powodu gwałtownego wzrostu udziału nieliniowych źródeł i odbiorów energii w systemie elektroenergetycznym. Przyrząd DA-Box 2000, poprzez zaawanasowaną analizę napięć i częstotliwości, jest w stanie wykryć groźbę utraty stabilności przez system elektroenergetyczny spowodowany na przykład lawiną napięcia lub częstotliwości. Według danych producenta urządzenia te pracują z powodzeniem w kilkunastu krajach na całym świecie.
EN
The power system is a complex system in which, except the usual linear elements, there are more and more nonlinear and restless power generating and loading devices. This causes that even in the normal working conditions, besides the basic harmonic (50 Hz) of current and voltage there are more and more higher harmonics and subharmonic. Higher harmonic content generally refers to the quality of energy, while subharmonic, especially low frequency oscillations of several Hz or even less than 1 Hz, can be used for power system stability testing. Unfortunately, so far they are basically not used either in the power system protection or in the power system control. This paper presents issues related to the stability of the power grid, the purpose and principle of operation of the DABox 2000 and its use to monitor the stability of the power grid. German experience indicates that the study of network stability is becoming increasingly important in practice due to the rapid increase in the share of nonlinear sources and energy load in the power system. The DA-Box 2000 device, using its advanced voltage and frequency analysis, is able to detect the threat of power system failure due to, for example, a collapse of voltage or frequency. According to the manufacturer's data, these devices work successfully in over a dozen countries around the world.
2
Content available remote Inverters for photovoltaic systems – comparative analysis
EN
The paper contains a descriptions of selected topologies of inverters dedicated to work with photovoltaic panels. Also a comparative analysis of the described circuit, including an efficiency. Paper also presents a relatively new solution that has the potential for industrial implementation.
PL
W artykule przedstawiono wybrane topologie falowników dedykowanych do współpracy z panelami fotowoltaicznymi. Dokonano analizy porównawczej opisywanych rozwiązań z uwzględnieniem sprawności falowników. Przedstawiono również stosunkowo nowe rozwiązanie, które ma potencjał do przemysłowego wdrożenia.
EN
Electric field intensity near power lines is the function of voltage and configuration of line, while magnetic field intensity is the function of flowing currents and of course configuration of line. The distance between wires and ground is the function of temperature of wires. The aim of the paper is finding the relationships between temperature of wires and electric field intensity and magnetic field intensity.
PL
Natężenie pola elektrycznego w pobliżu linii elektroenergetycznych jest funkcją napięcia I konfiguracji linii, podczas gdy natężenie pola magnetycznego jest funkcją płynącego prądu I oczywiści też konfiguracji linii. Odległość pomiędzy przewodami i ziemią jest funkcją temperatury przewodów. Celem artykułu jest znalezienie zależności pomiędzy temperaturą przewodów a natężeniem pola elektrycznego i natężeniem pola magnetycznego.
EN
The development of a distributed generation will influence the structure of the power transmission and distribution network. Distributed sources have lower power and therefore the lines of lower voltage are used. Therefore, the electric field intensity near such lines is lower. On the other hand magnetic field intensity may prove essential. The main aim of the paper is to present a method estimating the “ballast” of the natural environment at 50 Hz electric and magnetic fields in the power system, with distributed and centralized generation in real operating conditions.
PL
Przeanalizowano wzajemną relację pomiędzy obniżeniem się obciążalności linii napowietrznej i zmianą mocy wytwarzanej w elektrowni słonecznej.
EN
Relationship between the reduction in the current capacity of the overhead line and changing of power generated in the solar power plant was analyzed.
PL
Przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem zajętości terenu przez napowietrzne linie elektroenergetyczne.
EN
The paper presents problems connected with determination of ground occupancy by overhead power lines.
PL
Przedstawiono ocenę „obciążenia" środowiska naturalnego polami elektrycznymi i magnetycznymi 50 Hz przy generacji rozproszonej i scentralizowanej.
EN
The paper presents an assessment of environmental pollution load with electric and magnetic 50 Hz fields at the presence of distributed and centralized generation.
PL
W przypadku linii usytuowanych równolegle lub linii wielotorowych bardzo trudno rozstrzygnąć, która linia wytwarza zbyt duże pole elektryczne lub magnetyczne. Problem jest szczególnie skomplikowany, kiedy linie należą do różnych właścicieli. W artykule przeanalizowano różne przypadki pracy linii równoległych przy różnym obciążeniu.
EN
It is very difficult to decide which line generates too high electric and magnetic field for multi-circuit line or when lines are parallel situated. The problem is especially complicated, when the lines belong to different owners. The paper presents analysis of some cases of parallel lines with different loads.
9
Content available remote Balance of Reactive Power in Wind Power Farm
EN
The paper presents problems with reactive power in wind power farms. Typical wind power plant has possibility of regulation of voltage and reactive power in some ranges. On the other hands there are many sources of reactive power in typical wind power farm (cable lines) and on the transmission of energy from wind power farm to power system (cable lines or overhead lines). Therefore keeping of required value of cos(rp) or tan (rp) in point of common coupling is complicated. This problem is analyzed in paper
PL
W artykule zaprezentowano problemy związane z mocą bierną w farmach wiatrowych. Typowa siłownia wiatrowa ma możliwość regulacji napięcia i poziomu generacji mocy biernej w pewnych granicach. Z drugiej strony istnieje dużo źródeł mocy biernej w farmie wiatrowej oraz na całej drodze przesyłu energii elektrycznej od farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego (linie kablowe, linie napowietrzne). Dlatego utrzymywanie wymaganej wartości cos( rp) lub tan (rp) w punkcie przyłączenia farmy do systemu elektroenergetycznego jest dość skomplikowane. W artykule zawarto dokładną analizę tego problemu (Bilans mocy biernej w farmie wiatrowej).
10
Content available remote Electric and magnetic fields near new power transmission lines
EN
The article discusses electric and magnetic fields around new power transmission lines. The paper takes into considerations comparison of electric and magnetic fields near PTL with traditional AFL wires, traditional AFL wires with monitoring of temperature and HTLS wires.
PL
W artykule omówiono problematykę pola elektrycznego i magnetycznego wokół nowych linii elektroenergetycznych. Tekst uwzględnia zagadnienia: porównanie pola elektromagnetycznego w pobliżu PTL z tradycyjnych przewodów AFL, tradycyjne przewody AFL z monitorowaniem temperatury i HTLS.
PL
Przedstawiono wpływ elektrowni wiatrowych na właściwości regulacyjne węzła odbiorczego, których estymatorem jest efektywność regulacji napięcia.
EN
The paper presents an influence of wind power stations on control characteristics of load node, efficiency of voltage control is used as an estimator.
12
Content available remote Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym
PL
W systemie elektroenergetycznym moc odbierana powinna być zbilansowana mocą wytwarzaną. Moc wytwarzana może pochodzie z aktualnie pracujących źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz z zainstalowanych zasobników energii. W referacie przeanalizowano możliwość magazynowania energii w różnych zasobnikach. Analiza ta uwzględnia możliwość magazynowania rozproszonego i scentralizowanego. Metody porównano pod kątem wad i zalet.
EN
Power of load should be balanced by the produced power. Production of power takes the place in conventional and unconventional energy sources and in installed energy storages. The paper presents analysis of possibility of different energy storages. Analysis takes into consideration distributed and centrally installed energy storages and their advantages and disadvantages.
PL
Wokół linii elektroenergetycznych powstają pola elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Pola elektryczne powstają wskutek istnienia na przewodach niezrównoważonych ładunków elektrycznych. Natomiast pola magnetyczne są spowodowane przepływem prądów. W artykule przedstawione są rozkłady pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych dla różnych konfiguracji prowadzenia przewodów oraz wokół innych urządzeń elektroenergetycznych. Otrzymane wartości natężeń pól skonfrontowane są z obowiązującymi przepisami.
EN
There are electric and magnetic fields of frequency 50 Hz near power transmission lines. Electric fields are caused by unbalanced electrical charge, while magnetic fields are caused by flowing currents. The paper presents analysis of electric and magnetic fields near power transmission lines for different configuration of wires. The results of calculations are compared to regulations.
EN
There are many configurations of feeding systems of big industrial substations, mainly 110/6 kV. Majority of load in industrial substations are induction and synchronous electric motors. Big electric motors are supplied directly from 6 kV busbars in 110/6 kV substation. Moreover generators are connected to this busbars. Majority of electric motors are connected to low voltage network. The level of short-circuit power depends on short-circuit currents flowing from power system, from generators and electric motors. The paper contains analysis of influence of electric motors on short-circuit level on 6 kV busbars. The conditions of possible start of induction motor are analyzed for different configuration of 6 kV system in 110/6 kV substation.
PL
Przedstawiono zasady stosowania przewodów wysokotemperaturowych do przesyłu mocy przy założeniu dużych zmian obciążenia w skali doby.
EN
The paper presents principles of application of high temperature cables for power transmission, presuming big changes of the load during the day.
PL
Przedstawiono zasady współpracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej zainstalowanej w farmach wiatrowych z automatyką zabezpieczeniową zainstalowaną w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents principles of mating of electric power protection automaties installed in wind farms and power protection automaties installed in electric power system.
17
Content available remote Electric and magnetic fields of 50 Hz related to distributed generation
EN
Electrical equipment cooperating with power system as the distributed generation (DG) is connected mainly to distributed network. Although the voltage and nominal power of DG is not high, intensities of electric and magnetic field of 50 Hz can be significant. The paper presents analysis of electric and magnetic fields related to distributed generation.
PL
Urządzenia elektroenergetyczne pracujące w generacji rozproszonej współpracują głównie z siecią dystrybucyjną. Mimo niedużych wartości mocy znamionowych źródeł rozproszonych mogą one powodować występowanie pól elektrycznych i magnetycznych 50 Hz o istotnych wartościach natężeń. W artykule przeanalizowano rozkłady pól elektrycznych i magnetycznych związanych z generacją rozproszoną.
EN
Estimation of electric and magnetic field intensities under power transmission lines in real country conditions is complicated task because of many circumstances and reasons: variability of r.m.s. values of voltage and currents,variability of ground clearance and swinging of wires, hilly area, plants, class of measurer, planned buildings and rules. The paper presents analysis of above mentioned problems.
PL
Wyznaczanie natężeń pól elektrycznych i magnetycznych pod liniami elektroenergetycznymi w rzeczywistych warunkach terenowych jest zadaniem dość skomplikowanym z wielu powodów: zmienność wartości skutecznej prądu i napięcia, zmienność zwisów i rozkołysanie przewodów, nierówności terenowe, roślinność, klasa miernika, planowana zabudowa, przepisy. W artykule przeanalizowano powyższe problemy.
PL
Obecność linii elektroenergetycznych na działkach budowlanych stwarza ograniczenia w możliwości zagospodarowywania tych terenów. Przeanalizowano dwa problemy. Pierwszym problemem są wymagane odległości pomiędzy liniami a planowanymi budynkami, wynikające z ochrony przed wyładowaniami z linii. Drugim problemem są wartości natężeń pól elektrycznych i magnetycznych. Zamieszczono też próbę odpowiedzi na pytanie, które kryterium jest decydujące w wyznaczaniu odległości budynków od linii.
EN
The high development of housing has been observed lately. This development requires areas for buildings. These areas very often are crossed by power transmission lines. Therefore there are problems with placement of buildings and other objects near lines. The proper insulation distances should be kept and electric field intensities should be lower than 1 kV/m and magnetic field intensities shoul be lower than 60 A/m. The paper presents analysis of these problems. Condition E < 1 kV/m is mostly more restrictive than insulation distance.
20
Content available remote Optimization of short-circuit power in industrial substations
EN
Short-circuit power in industrial substations is very essential operating information. On one hand side the lower short-circuit power, the lower requirements for equipment. On the other hand the higher level of short-circuit power, the higher value of effectiveness of voltage regulation, easier induction-motor start, lower voltage drop and easier identification of short-circuits by overcurrent protection. The main aim of analysis is estimation of optimal level of short-circuit power in industrial substations.
PL
Moc zwarciowa w stacjach przemysłowych jest bardzo ważną informacją. Z jednej strony im mniejszy poziom mocy zwarciowej, tym mniejsze wymagania dla aparatury. Z drugiej strony im wyższy poziom mocy zwarciowej, tym lepsze właściwości ruchowe i łatwiejsza identyfikacja zwarć przez zabezpieczenia. Celem analizy jest wyznaczenie optymalnej wartości mocy zwarciowej w stacjach przemysłowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.