Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 964

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
PL
Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane są do czynności związanych z ochroną środowiska. Platformy bezzałogowe uzyskują coraz większą popularność w różnych obszarach społecznych. W Polsce z roku na roku przybywa coraz więcej odpadów, które stają się uciążliwe dla środowiska. Właściwe przetrzymywanie odpadów nie jest szkodliwe, dlatego ich właściwa segregacja oraz przetwarzanie powinno odbywać się na jak najwyższym poziomie. Wykorzystanie funkcjonalności bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu czy zobrazowania danego terenu powinno przyczyniać się do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Monitoringiem gospodarki odpadowej w Polsce zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która swoje zadania wykonuje poprzez regionalne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
EN
Unmanned Aerial Vehicles are becoming more and more popular in environmental protection . Unmanned platforms are gaining huge popularity in various society areas. In Poland, more and more waste is produced each year, which is destructive to environment. As proper waste storage isn’t harmful , but its segregation and further recycling should be proceed at highest level. UAVs monitoring and area surveillance functionality usage should maintain proper ecological safety level in Poland. State Inspectorate for Environmental Protection, which conducts his tasks by regional Provincial Inspectorates for Environmental Protection is responsible for waste manning monitoring in Poland.
PL
Przedstawiono badania nad mieszaninami poli(tereftalanu etylenu) pochodzącego z rozdrobnionych butelek typu PET oraz poliwęglanu z rozdrobnionych płyt CD w aspekcie zagospodarowania tych odpadów metodą recyklingu materiałowego, a także wytworzenia nowego materiału w postaci mieszanin PET/PC. Wytworzono za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej granulaty mieszanin zawierające 5–95% mas. PC. Granulat PET/PC, jak również wyjściowe polimery PET i PC, poddano procesowi wtryskiwania w celu uzyskania kształtek do badań. Ocenę prowadzono pod kątem właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, udarność, twardość), termicznych (temperatura zeszklenia, krystalizacji, topnienia, mięknienie wg Vicata), reologicznych (lepkość stopu w temperaturze przetwórstwa), fizycznych (gęstość, chłonność wody) oraz morfologii w celu określenia wpływu udziału poszczególnych polimerów w mieszaninie PET/PC na badane parametry.
EN
Waste poly(ethylene terephthalate) (PET) and polycarbonate (PC) were granulated with a twin-screw extruder to obtain blends contg. 5-95% of each component. The PET/ PC granulates as well as the starting PET and PC polymers were subjected to the injection process to obtain test specimens. Phys. (d., water absorption), thermal (glass transition temp., crystallization temp., melting point and Vicat softening point), mech. (tensile and bending strength, impact strength, hardness), rheological properties (melt viscosity at processing temp.) and morphology were tested. PET/ PC mixts. with strictly defined parameters showed the good functional properties, comparable or better than the initial polymers.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania wysokobiałkowych produktów ubocznych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu spożywczego do pozyskiwania aktywnych biopeptydów. Wyniki badań laboratoryjnych wskazują, że odpady tego rodzaju są źródłem peptydów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, antyoksydacyjnym oraz hipotensyjnym. W większości przypadków pozyskuje się je w wyniku hydrolizy enzymatycznej białek zawartych w odpadach. Na rynku znajdują się dwa komercyjne preparaty zawierające bioaktywne peptydy pozyskiwane z produktów ubocznych przetwórstwa owoców morza.
EN
A review, with 40 refs., of the use of high-protein by-products from various food industries for the preparation of active biopeptides. Their characteristics and antimicrobial, antioxidant and hypotensive effects ware discussed. The sources of the active biopeptides and the methods of their production and purification in terms of bioactivity and bioavailability ware presented.
EN
Extractive and processing waste accumulated on the landfills and heaps are potentially raw materials. The waste can be used in various areas of economy. Re-using of this waste should be regarded as an important element in the development of the circular economy model. The idea of circular economy is a maximum use of manufactured products until their useful function is completely exhausted. Cost effectiveness is a basic criterion for the imple-mentation of this action plan. The total cost of rehabilitation of waste facilities is included into the components which will be taken into consideration before making a decision of using waste from facilities. This paper presents the conclusions from cost effectiveness of re-usable waste accumulated on three selected reclaimed sites.
EN
The generalization of the European experience in waste management in the context of the directives, decisions and regulations adopted in the last decade in the European Union, as well as the state of the organizational, economic and regulatory framework for solving the waste problem in Ukraine, reveals a systemic lag in the implementation of new conceptual, methodological and practical approaches to the formation of an appropriate state policy. The dynamics of handling certain types of waste in Ukraine have been analyzed. Features of disposal and waste management in Ukraine have been identified. A comparative assessment of the dynamics of waste generation in European countries and Ukraine per capita has been carried out, a block model of the financing system for the waste management sector in Ukraine has been formed and the directions of effective waste management in Ukraine have been determined. Furthermore, priority policy measures for waste management and secondary resource use in Ukraine have been formulated.
PL
Porównanie europejskich doświadczeń w gospodarce odpadami w kontekście dyrektyw, decyzji i rozporządzeń przyjętych w ostatniej dekadzie w Unii Europejskiej, a także stanu ram organizacyjnych, ekonomicznych i regulacyjnych z ukraińskimi wykazało systemowe opóźnienie rozwiązywania problemu odpadów w Ukrainie we wdrażaniu nowych podejść koncepcyjnych, metodologicznych i praktycznych do kształtowania odpowiedniej polityki państwa. Przeanalizowano dynamikę postępowania z niektórymi rodzajami odpadów w Ukrainie. Zidentyfikowano cechy unieszkodliwiania i gospodarowania odpadami w Ukrainie. Przeprowadzono charakterystykę porównawczą dynamiki per capita wytwarzania odpadów w krajach europejskich i w Ukrainie. Powstał blokowy model systemu finansowania sektora gospodarki odpadami w Ukrainie i wyznaczono kierunki jego efektywnej gospodarki. Sformułowano priorytetowe środki polityki w zakresie gospodarki odpadami i wykorzystania zasobów wtórnych. Priorytetowo potraktowano szereg przeszkód na drodze efektywnej gospodarki odpadami w Ukrainie. W kontekście kształtowania efektywnej strategii gospodarowania odpadami zalecono uporządkowanie jej trzech elementów składowych podsystemu: wpływów (źródeł powstawania) środków, ich akumulacji oraz kosztów (wydatków). Zaproponowana struktura wskazuje na obecność wielu przepływów środków, z których każdy jest w dużej mierze autonomiczny, ale razem tworzą komplementarny system. Zaproponowano ulepszenia ram prawnych. W szczególności zaleca się przeznaczenie większych środków na reorientację istniejącego modelu gospodarczego, co stworzy nowe warunki biznesowe i zwiększy napływ inwestycji do kraju.
EN
Today, ensuring energy security is becoming increasingly important. It has been proven that agricultural crops are currently the dominant feedstock for the production of biofuels and first-generation biofuels dominate both in Ukraine and around the world and can potentially pose a threat to food security. The research aims to analyze the state of food security in Ukraine in order to estimate the economic basis for the use of surplus food crops for biofuel production for substantiating the required areas for growing energy crops in the volumes that could ensure balance between the food and energy use of crops. An analysis of food security of Ukraine showed that the agricultural sector provides the population with most of the necessary food products, but it is advisable to modernize the food supply standards. It has been proven that crops that can be used for the production of first-generation biofuels in Ukraine are produced in sufficient quantities to ensure food security, and they are exported without compromising the food security of the state and export potential. As calculated, Ukraine can use about 11–12 million hectares of arable land for growing energy crops with their subsequent processing into biofuels. It has been proven that in the future in Ukraine, it is recommended to develop the production of biofuels (biogas and solid biofuels) from crop and livestock waste, as well as organic waste from processing enterprises. This would not pose a threat to food security and would address a number of environmental issues related to waste disposal. Today, under the condition of war in Ukraine, food security and energy independence are priority issues and energy diversity, including the production and consumption of biofuels, is a top factor for further development.
PL
Dziś coraz większego znaczenia nabiera zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Udowodniono, że uprawy rolne są obecnie dominującym surowcem do produkcji biopaliw, a biopaliwa pierwszej generacji dominują zarówno w Ukrainie, jak i na świecie i mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Celem przeprowadzonych badań jest analiza stanu bezpieczeństwa żywnościowego w Ukrainie w celu oszacowania ekonomicznej podstawy wykorzystania nadwyżek roślin spożywczych do produkcji biopaliw, aby określić, ile terenów jest potrzebnych do uprawy roślin energetycznych w ilościach zapewniających równowagę pomiędzy żywnością a energią wykorzystania upraw. Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy wykazała, że sektor rolny dostarcza ludności większość potrzebnych produktów żywnościowych, ale wskazana jest modernizacja standardów zaopatrzenia w żywność. Udowodniono, że rośliny uprawne, które mogą być wykorzystane do produkcji biopaliw pierwszej generacji w Ukrainie są produkowane w ilościach wystarczających do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i są eksportowane bez narażania bezpieczeństwa żywnościowego państwa i potencjału eksportowego. Zgodnie z obliczeniami, Ukraina może wykorzystać około 11–12 mln hektarów gruntów ornych pod uprawę roślin energetycznych, a następnie przetwarzać je na biopaliwa. Stwierdzono, że w przyszłości Ukraina może rozwinąć produkcję biopaliw (biogazu i biopaliw stałych) z odpadów roślinnych i zwierzęcych oraz odpadów organicznych z zakładów przetwórczych. Takie działania nie stanowiłyby zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego i rozwiązałoby szereg kwestii środowiskowych związanych z usuwaniem odpadów. Dziś, w warunkach wojny na Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe i niezależność energetyczna to kwestie priorytetowe, a różnorodność energetyczna, w tym produkcja i konsumpcja biopaliw, jest głównym czynnikiem dalszego rozwoju.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych i badawczych, których celem było wytworzenie lekkiego kruszywa ultrakompozytowego (UCLA - ultracomposite lightweight aggregate) w wyniku połączenia odpadów pochodzących z różnych źródeł. Opracowana technologia wytwarzania pozwoliła na wykorzystanie odpadów pochodzących z termoplastycznych polimerów (PET) oraz mineralnych odpadów z procesów spalania, i pozyskanie kruszywa lekkiego mogącego znaleźć powszechne zastosowanie w budownictwie. W trakcie prac nad technologią wytwarzania nowego, ekologicznego kruszywa wykorzystano właściwości fizyczne termoplastycznych tworzyw sztucznych, w tym ich dużą lepkość w stanie stopionym. W wyniku odpowiednio przeprowadzonej obróbki termicznej w specjalnie zaprojektowanych warunkach wytworzono kompozyt w postaci granulek odpowiadających frakcji kruszywowej 2 - 8 mm. Uzyskano różne rodzaje kruszyw lekkich wykonanych przy użyciu różnych drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych - ubocznych produktów spalania, których podstawowe właściwości zostały zbadane i zaprezentowane.
EN
The paper presents the results of design and research work aimed at producing ultracomposite lightweight aggregate (UCLA) as a result of combining waste from different sources. The developed production technology allowed to utilize waste from thermoplastic polymers (PET) with mineral waste from combustion processes, and to produce a lightweight aggregate that can be widely used in construction. During the development of the technology to produce a new, ecological aggregate, the physical properties of thermoplastics and their high viscosity in the molten state were used. As a result of a properly conducted thermal treatment in specially designed conditions, a composite in the form of granules corresponding to an aggregate fraction of 2 - 8 mm was produced. Different types of lightweight aggregates made with various fine-grained mineral fillers - by-products of combustion - were obtained, the basic properties of which were studied and presented.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne mogą odegrać ważną rolę w zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa w gospodarce odpadami w Polsce. Dzięki nowoczesnym funkcjonalnościom systemów bezzałogowych istnieje możliwość ich użycia w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady. Zastosowanie najnowszej generacji linii technologicznych pozwoli tym zakładom wytwarzać z odpadów paliwo alternatywne. Drony natomiast mogą zapewnić im bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono rolę bezzałogowych statków powietrznych w tym obszarze na przykładzie przedsiębiorstwa Recykl S.A. Oddział w Chełmie oraz zagrożenia, z jakimi wiąże się niewłaściwe przechowywanie odpadów.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAVs) can play an important role in ensuring a proper level of security in waste management in Poland. The new functionalities of drones allow for the possibility to use them by businesses processing the waste. Technological lines of the most recent generation can produce alternative waste-derived fuel. Drones can ensure safety in this process, which is discussed in the article on the example of Recykl SA, a company in Chełm. The article also mentions risks, which result from wrong waste storage.
PL
Odpady pianki poliuretanowej pochodzące z produkcji wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie można poddawać recyklingowi na różne sposoby, ale wszystkie metody mają swoje zalety i wady. Z przeglądu literatury [1–10] wynika, że recykling fizyczny jest najbardziej pożądanym sposobem utylizacji. Zwraca się uwagę, że fizyczna metoda recyklingu, ze względu na prostą obsługę i stosunkowo aktywną aplikację, w krótkim czasie może okazać się skutecznym środkiem rozwiązującym problem odpadów stałych. Natomiast metoda recyklingu chemicznego, ze względu na większą trudność techniczną do poradzenia sobie z procesem chemicznym w dużej skali, wymaga dalszych prac doskonalących, ale w dłuższej perspektywie będzie to bardzo efektywna metoda odzyskiwania cennych surowców chemicznych.
EN
Polyurethane foam waste generated during the production of thermal insulation products in construction can be recycled in various ways, however there are advantages and disadvantages in all methods. The literature review shows that physical recycling is the most desirable method of disposal. It is noted that the physical method of recycling, due to its simple handling and relatively active application, in a short period of time may prove to be an effective means of solving the problem of solid waste. On the other hand, the chemical recycling method, due to the greater technical difficulty in dealing with a large-scale chemical process requires further improvement, but in the long run it will be a very effective method of recovering valuable chemical raw materials.
EN
Photovoltaic installations have experienced very significant growth worldwide since the early 2000s, driven by growing industry and government interest in mitigating climate change, decarbonization, and increasing energy demand. The most prevalent worry with photovoltaic (PV) panels is that their age is limited and they will eventually need to be decommissioned. With the expansion of PV production capacity worldwide, a large amount of PV panel waste will be generated in the future. Since PV panels contain heavy metals such as lead, cadmium and tin, this can have a significant impact on the environment. In addition, they also contain valuable metals (e.g. silver, gallium, indium and germanium) and standard materials (e.g. aluminum, glass) that represent a valuable opportunity when recovered. Developing a sustainable, environmentally friendly recycling process and maximizing the recovery of components from PV panels at the end of their life is expected to solve the PV waste problem. In this work, three alternative methods for recycling silicon-based (mono/polycrystalline) PV panels were investigated based on a combination of mechanical and thermal processes. €e three alternative methods are a hammer crusher followed by thermal treatment and square sieve, a shredder crusher followed by thermal treatment and square sieve, and thermal treatment followed by a slotted sieve. X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) were performed to evaluate the properties of the obtained products. €e results showed that thermal treatment followed by slotted sieve is the most effective method for direct glass recovery for all types of photovoltaic modules studied.
PL
Instalacje fotowoltaiczne stały się bardzo popularnym rozwiązaniem na przestrzeni pierwszego dwudziestolecia XXI wieku. Spowodowane to było głównie rosnącym zainteresowaniem przemysłu i rządów poszczególnych państw dotyczącym skutków i kwestii łagodzenia - zmian klimatycznych, potrzeby dekarbonizacji, jak również rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Najbardziej powszechnym problemem związanym z panelami fotowoltaicznymi (PV) jest to, że ich żywotność jest ograniczona, co powoduje, że ostatecznie będą musiały zostać wycofane z eksploatacji. Wraz z rozwojem mocy produkcyjnych PV na całym świecie, w przyszłości będzie generowana duża ilość odpadów związanych z panelami fotowoltaicznymi. Ponieważ panele fotowoltaiczne zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i cyna, może to mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne. Ponadto, odpady te zawierają również cenne metale (np. srebro, gal, ind i german) oraz standardowe materiały (np. aluminium, szkło), które po odzyskaniu stanowią cenne źródło tych surowców. Oczekuje się, że opracowanie zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska procesu recyklingu i maksymalizacja odzysku komponentów z paneli fotowoltaicznych pod koniec ich życia rozwiąże problem odpadów fotowoltaicznych. W tej pracy zbadano trzy alternatywne metody recyklingu krzemowych paneli fotowoltaicznych (mono/polikrystalicznych) w oparciu o połączenie procesów mechanicznych i termicznych. Trzy metody odzysku polegały na wykorzystaniu kruszarki młotkowej, po której zastosowano obróbkę termiczną i klasyfikację na sicie kwadratowym, kruszarki nożowej typu schredder, a następnie obróbkę termiczną i klasyfikację na sicie kwadratowym oraz obróbkę termiczną, po której następuje klasyfikacja na sicie szczelinowym. Przeprowadzono analizy otrzymanych produktów za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i fluorescencji rentgenowskiej (XRF) w celu oceny efektów odzysku. Wyniki wykazały, że obróbka cieplna, a następnie zastosowanie sita szczelinowego jest najskuteczniejszą metodą bezpośredniego odzyskiwania szkła dla wszystkich badanych typów modułów fotowoltaicznych.
EN
One of the biggest challenges of recent civil engineering is the need to make it sustainable by implementing environmentally friendly and cost-effective solutions. The search for new materials and technologies is an important and current issue also in the strengthening of soft soils. In the soft soil stabilization process, conventional materials (cement and lime) are being replaced by waste materials, such as stone slurry waste, spent coffee grounds, rice husk ash, crushed waste concrete and glass, natural fibers, sawdust, waste tire rubber and plastic waste materials. Appropriate waste admixture content contributes to soil reinforcement by reducing compressibility and increasing maximum density and shear strength. The application of waste as an admixture is an economically and ecologically beneficial method of soil improvement. It eliminates the cost of materials and helps to reduce the problem of waste disposal, which is sometimes very expensive and problematic. The study aims to analyze the effect of waste materials on improving the physical and mechanical properties of soils based on the research results presented in the literature.
12
Content available remote Catering waste as organic matter potential for compost production
EN
The aim of the week long field/pilot study was to conduct research on the identification and physicochemical evaluation of waste fractions from selected food service units. During the field study, food waste was segregated for each meal (breakfast, lunch, dinner, or lunch-and-dinner) at each research facility. Each segregated waste fraction was weighed and then samples were collected for physicochemical testing. Preliminary pilot/field studies indicate that the amount of catering waste generated by one guest staying in the investigated health resorts or hotels for the Kamien Pomorski commune and surroundings can range from 76.4 kg/(M-a) according to the results obtained for the “Jantar” resort to 256.2 kg/(M-a) according to the results obtained for the Mieszko Nowe health resort. The physicochemical analyses of food wastes indicate that the dry matter content of catering wastes ranges from 17.94 to 28.51% (mean 24.43%) and the organic matter content from 70.41 to 94.93% (mean 87.54%). The content of heavy metals in the analyzed samples did not exceed the content permitted by legal acts. This waste can be used as material in the composting process. However, it should be remembered that food waste should first undergo a hygienization process. This is in line with the European plan for a resource-efficient Europe. This plan aims to introduce waste management as a resource by 2020.
PL
Celem, trwających tydzień, badań terenowych/pilotażowych było wykonanie badań dotyczących: identyfikacji oraz oceny fizykochemicznej frakcji odpadów pochodzących z wytypowanych jednostek gastronomicznych. Podczas badań terenowych w każdym obiekcie badawczym segregowano odpady gastronomiczne dla każdego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja lub obiadokolacja). Każda wysegregowana frakcja odpadów była ważona a następnie pobierane były próbki do badań fizykochemicznych. Przeprowadzone wstępne badania pilotażowe/terenowe wskazują, że ilość odpadów gastronomicznych wytwarzanych przez jednego gościa przebywającego w badanych uzdrowiskach lub hotelach dla gminy Kamień Pomorski i okolic może wynosić w skali rocznej od 76,4 kg/(M·a) według wyników uzyskanych dla Ośrodka „Jantar” do 256,2 kg/(M·a) według wyników uzyskanych dla Uzdrowiska Mieszko Nowe. Przeprowadzone badania fizykochemiczne odpadów żywnościowych, wskazują, że zawartość suchej masy w odpadach gastronomicznych wynosi od 17,94 do 28,51% (średnio 24,43%), a substancji organicznej od 94,00 do 94,93 %. Zawartość metali ciężkich w analizowanych próbach nie przekraczała zawartości dopuszczalnych w aktach prawnych. Odpady te mogą być wykorzystywane jako materiał w procesie kompostowania. Należy jednak pamięć, że odpady żywnościowe powinny być poddane najpierw procesowi higienizacji. Jest to zgodne z europejskim planem na rzecz zasobooszczędnej Europy. Plan ten zakłada wprowadzenie gospodarowania odpadami jako zasobami do 2020 roku.
PL
Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa również znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw. Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. Obecnie klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Produkty, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym, zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie więcej za nie zapłacić. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu, dając produktom „drugie życie”. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji ekologii opakowań oraz wpływu wymagań konsumentów na ich rozwój.
EN
The modern packaging market is one of the largest and most developing industries on a global scale. Packaging is a very important element of the product itself, it plays a significant role in the efficient flow of goods. The logistic functions fulfilled by the packaging guarantee an optimal and harmonious flow of materials through each link of the supply chain. Packaging generates a huge amount of waste, which deteriorates the condition of the natural environment. Waste accompanies all phases of the supply chain, from the acquisition of raw materials, through production, distribution and sale, and consumption, to the disposal of used packaging. Proper packaging management, the process of recycling, disposal, transport, storage, and segregation have a huge impact on the environment. Nowadays, the customer places great emphasis on environmentally-friendly production, products that have been produced in an "ecological" production process increase sales and have greater value for the customer, and thus the customer is able to pay more for a given product. This type of approach forces the production company to take into account the ecological aspect when designing packaging. It consists in a detailed analysis of the entire life cycle of the packaging, from the moment of purchasing raw materials to the end of the product's life. Including the topic of ecology in the area of logistics emphasizes the interdependence of logistics and the natural environment. The concept of a green supply chain, which in fact is difficult to achieve, is based on the assumption of "zero waste". For this purpose, when designing products, it is assumed the maximum use of materials and the possibility of their re-use by recycling, giving the products a "second life". The aim of the article is to present the evolution of packaging ecology and the impact of consumer requirements on their development.
PL
Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw. Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. W dzisiejszych czasach klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Wyroby, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie zapłacić więcej za dany produkt. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu. dając produktom „drugie życie”. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu ekologistyki na rozwój opakowań w łańcuchu dostaw.
EN
The modern packaging market is one of the largest and fastest developing industries on a global scale. Packaging is a very important element of the product itself, it plays a significant role in the efficient flow of goods. The logistic functions fulfilled by the packaging guarantee an optimal and harmonious flow of materials through each link of the supply chain. Packaging generates a huge amount of waste, which deteriorates the condition of the natural environment. Waste accompanies all phases of the supply chain, from the acquisition of raw materials, through production, distribution and sale, and consumption, to the disposal of used packaging. Proper packaging management, the process of recycling, disposal, transport, storage, and segregation have a huge impact on the environment. Nowadays, the customer places great emphasis on environmentally-friendly production, products that have been produced in an "ecological" production process increase sales and have greater value for the customer, and thus the customer is able to pay more for a given product. This type of approach forces the production company to take into account the ecological aspect when designing packaging. It consists in a detailed analysis of the entire life cycle of the packaging, from the moment of purchasing raw materials to the end of the product's life. Including the topic of ecology in the area of logistics emphasizes the interdependence of logistics and the natural environment. The concept of a green supply chain, which in fact is difficult to achieve, is based on the assumption of "zero waste". For this purpose, when designing products, it is assumed the maximum use of materials and the possibility of their re-use by recycling, giving the products a "second life". The aim of the article is to present the impact of ecological aspects of logistics on the development of packaging in the supply chain.
EN
The present investigation delved into the performance of cement stabilized soil amended with sugarcane press mud (PM), an organic waste residue from the sugar industry. An expansive soil was stabilized using 3% and 8% ordinary Portland cement (OPC) and modified with 1%, 3% and 5% PM. Cylindrical samples of dimensions 38 mm diameter and 76 mm height were cast and cured for 7, 14 and 21 days for all combinations considered. After the designated curing periods, the specimens were strained axially until failure to determine the strength of the samples. Samples were also subjected to alternate cycles of wetting and drying and the resistance to loss in weight was determined. The results of the investigation revealed that PM can be considered as a strength accelerator due to enhancement in early strength of the samples at 7 days of curing but beneficial strength gain could not be sustained over extended curing periods considered. However, 1% and 3% PM modified specimens were more resistant to weight loss when compared to pure cement stabilized specimens. Based on the results of the investigation, PM can be considered as a potential auxiliary additive to cement stabilized soil for improving the durability performance of the soil.
EN
In the context of growing scarcity of natural resources, the high demand of aggregates and the difficulties to open new quarries, several studies were carried out to study the possibility of reuse of waste and industrial by-products to replace traditional materials which would run out, replace materials when transport distances increase to reduce construction costs and protect the environment. This experimental study aims to investigate the effect of marble waste used as powder on the shrinkage and absorption of sand concrete in order to reuse it in the production of sand concrete. To achieve this goal, several sand concrete mixtures containing different substitutions rates of marble powder (4, 8 and 12%), and different Water / Cement ratio (0.71, 0.74, 0.77) were produced. Then, the evolution of the shrinkage and absorption values of sand concrete mixtures was studied. The obtained results showed that marble waste powder plays a positive role in reducing of shrinkage and absorption values of sand concrete and lead to the production of eco-friendly sand concrete.
EN
The literature is flooded with scientific information on most durability properties except water absorption coefficient of masonry units like sandcrete blocks. Also, while waste papers disposal is a systemic problem due to ineffectiveness of waste management system in developing countries, the price of cement is on the increase. This situation, ultimately, causes a bane in achievement of low-cost housing development considering the fact that sandcrete blocks are predominantly used as walling elements for such undertakings. In this study, solid core sandcrete blocks were produced with waste paper ash (WPA) utilized as partial replacement of cement at 5 % and 10 % volumetric levels. Chemically, the WPA was found to show similarity with cement in terms of SiO2, Al2O3, and CaO contents. Density and water absorption coefficient of the block samples were determined. While density ranged from 1682 to 1872 kg/m3, water absorption coefficient varied from 27.04 to 23.49 kg/m2h0.5. Statistically, no significant difference was revealed at 𝑝<0.05 between experimentally-measured water absorption coefficients and those obtained using the model developed for prediction based on density of the samples. Thus, utilization of WPA as described herein could help to reduce the cost of procuring cement and in turn, enhance low-cost building construction. Also, with the developed model (showing dependence of water absorption coefficient on density), durability of sandcrete blocks exposed to moisture –prone environment could be easily predicted.
PL
Działalności wytwórczej przedsiębiorstw z branży kruszyw nieodmiennie towarzyszy konieczność zgodnego z przepisami postępowania z wytwarzanymi i wykorzystywanymi odpadami. Przepisy dotyczące tego zagadnienia zaliczyć należy do jednych z najbardziej rozbudowanych wśród regulacji z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo podlegają one częstym zmianom, powodującym, że posiadana przez przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników wiedza szybko się dezaktualizuje.
PL
Zrównoważony rozwój obejmuje równowagę pomiędzy wymaganiami środowiskowymi i społecznymi a rozwojem gospodarki. Niewłaściwe opakowanie może przyczynić się do wzrostu ilości strat żywności i odpadów opakowaniowych, a zarazem do ubożenia środowiska naturalnego. Dlatego branża opakowaniowa musi sprostać coraz bardziej restrykcyjnym przepisom legislacyjnym, które określają m.in. wyższe wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Metoda LCA (Ocena Cyklu Życia) umożliwia ocenę wpływu opakowania na środowisko w całym swoim cyklu życia, uwzględniając różne kategorie wpływu (np. emisje substancji, zagospodarowanie terenu, zużycie paliw kopalnych) oraz kategorie szkód (np. zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zasoby). Badania naukowe pokazują, że rzetelna analiza LCA pozwala na wybór optymalnego rozwiązania opakowaniowego, w tym składu materiału opakowaniowego, kształtu i wielkości opakowania czy techniki pakowania, dla określonego rodzaju żywności.
EN
Sustainable development involves a balance between environmental and social requirements and the development of the economy. Improper packaging can increase the food and packaging waste, and at the same time impoverish the packaging industry has to cope with increasingly restrictive legislative provisions, which define, inter alia, greater recovery and recycling of the required packaging waste. The LCA method allows the environmental impact of packaging to be assessed throughout the life cycle, taking into account different impact categories (e.g. substance emissions, land use, fossil fuel consumption) and damage categories (human health, ecosystem quality, resources). Scientific research shows that reliable LCA analysis allows for the selection of the optimal packaging solution, including the composition of the packaging material, the shape and size of the packaging or the packaging technique, for a specific food.
20
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.