Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 523

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuczna inteligencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu artykułów na temat zmian stabilności chemicznej wody podczas procesu sztucznej infiltracji. W pierwszej części zostały opisane metody oceny stabilności chemicznej i korozyjności uzdatnianej wody.
EN
This article is the second part of a series of articles on changes in the chemical stability of water during the artificial infiltration process. The first part describes the methods of assessing the chemical stability and corrosivity of the treated water.
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
PL
Przeanalizowano odpowiedzi 350 pracowników zatrudnionych w 9 działających w Polsce przedsiębiorstwach chemicznych, aby określić poziom zaufania tych osób wobec rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji obecnych w ich miejscach pracy. Badanie wykazało, że poziom ten jest umiarkowanie wysoki.
EN
Three-hundred-fifty questionnaires from 9 Polish chem. companies were statistically evaluated to assess the level of employees’ trust in artificial intelligence. The level was found moderately high.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1:Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
Purpose: The main goal of the article is to develop a method that automatically allocates the warehouse zones of the product range of the studied enterprise for the selected machine learning algorithm. Design/methodology/approach: The problem of the studied issue is presented in the context of a specific company. The research used the double ABC method for the initial classification of zones. Input data were prepared according to the developed methodology. Selected machine learning algorithms were tested for the same data. Findings: Machine learning methods can be used to classify storage zones in that specific warehouse. Especially Boosted Trees and Neural Networks gives small errors at training stage witch our methodology. There may be differences in errors at the stage of learning the algorithm and the stage of implementing it with completely new data. Originality/value: Machine learning is a new solution that is increasingly used in various areas of logistics. The article draws attention to some problems in implementing this solution for enterprises.
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of new technologies as well as presenting selected technologies that have a significant impact on reality. The aim of the article is to draw attention to the phenomenon of the increase in the importance of robots and artificial intelligence and presenting the opportunities for world development resulting from the escalation of the phenomenon of creating new technologies and threats to the development of the modern world in the context of these technologies. As a result, the rapid development of the modern world was assessed. Design/methodology/approach: The results of the analysis allowed to determine what the main technologies dominate the life of society and determine to what extent a person is able to give up their personal data for comfort. Findings: The article shows the essence of new technologies in the modern world and the direction and speed of its development in this aspect. The article defines the impact of new technologies on social reality and provides a general analysis of new technologies and artificial intelligence. The information contained in the article determines the importance of new technologies and their autonomy in social life, and indicates the level of comfort in the loss of privacy. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of new technologies and presents selected technologies that have a significant impact on reality.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present dependency graphs and parametric game tree structures as tools in generating and acquiring knowledge. Design/methodology/approach: The thematic scope of work concerns the author's method of generating graphs and decision trees. The scope of work includes the analysis of computational assumptions of guidelines supporting knowledge generation and decision making. Findings: The paper presents a method of generating game tree structures that allow to change the values of decision parameters in the issues of decision making and knowledge generation. Research limitations/implications: Further development directions of the presented issues should be conducted in the field of computer implementation of the developed algorithms. Practical implications: The most important in this regard will be the selection of the optimal programming environment with the possibility of installing the program in laboratory room systems for decision support and knowledge management for students. At a later stage, the use of tools in various problems in companies with a managerial and technical profile. Social implications: The application of method can improve the quality of decision alignment and give access to problem solving of various technical problems. Originality/value: A novelty is the use of parametric game tree structures as an alternative method to induction trees and multi-valued logical trees. Because game structures, unlike other methods, are built directly from the graph.
EN
This paper discusses various challenges in remote welding with a surgical robot equipped with a digital camera used to observe the welding zone, in particular the difficulty in detecting the boundaries of the weld pool. The difference in the processing of the real image by the human brain is discussed in comparison with the image in the form of a film from a digital camera. In addition to the need of performing the second derivative of the image in real-time, three models of human recognition of an image were discussed, one of which was already studied by researchers from Cambridge, UK. The concept of melting the base material by bending the weld pool with the pressure of non-ionized arc gases and the American implementation of the measurement of the third dimension of the weld pool and determining the weld penetration by electronics of the welding machine are discussed. Desired movement trajectories of the electrode tip based on the physics of the welding arc and welding technology are presented along with difficulties in teaching the movements to welding trainees. Basics of the neural model of the brain with the vector model of artificial intelligence are also presented.
PL
W artykule omówiono różne wyzwania związane ze spawaniem zdalnym za pomocą robota chirurgicznego wyposażonego w kamerę cyfrową do obserwacji strefy spawania, w szczególności dyskutowano trudność w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Omówiono różnicę w przetwarzaniu obrazu rzeczywistego przez ludzki mózg w porównaniu z obrazem w postaci filmu z aparatu cyfrowego. Oprócz potrzeby wykonania drugiej pochodnej obrazu w czasie rzeczywistym, omówiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden był już badany przez naukowców z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Omówiono koncepcję topienia materiału podstawowego przez zaginanie jeziorka spawalniczego ciśnieniem niejonizowanych gazów łukowych oraz amerykańską implementację pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i określania wtopienia stymulowanego przez elektronikę spawarki. Przedstawiono pożądane trajektorie ruchu końcówki elektrody w oparciu o fizykę łuku spawalniczego i technologię spawania oraz trudności w uczeniu ruchów praktykantów. Przedstawiono również podstawy neuronowego modelu mózgu wraz z modelem wektorowym sztucznej inteligencji.
EN
The main goal of the study will be to pay attention to awareness of technological and digital development. Sense of responsibility unites certain groups of entrepreneurs, scientists and decision-makers. The main principles of the idea of corporate social responsibility are related to maintaining balance in business activity between three kinds of capital - economic, human and natural. Following the technological and digital development in recent years, more attention is given to socially responsible creation and implementation of innovation. Corporate Digital Responsibility (CDR), which in recent months has been taking formal shape, is a new initiative within social responsibility. CDR means the awareness of duties binding the organisations active in the field of technological development and using technologies to provide services. The article refers to the dynamic development of technologies that threatens also global labour market due to automation and mass implementation of solutions based on artificial intelligence. Being aware of this dynamic process it is worth to emphasise that businesses and employees have far less time to thoroughly examine social consequences of ongoing implementations related to digitalisation.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych. Dobór technik monitorowania odbywał się ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych technik komputerowych, takich jak sztuczna inteligencja czy wizja komputerowa. Pod uwagę zostały w pierwszej kolejności wzięte zagadnienia, które w obecnej sytuacji nie są w wystarczający sposób opracowane. Wewnątrz artykułu znajdują się opisy detektora drgań w oparciu o kable światłowodowe, monitoring za pomocą badania natężenia dźwięku oraz detekcje wizualne problemów występujących podczas pracy przenośników taśmowych.
EN
The article presents selected techniques for monitoring the status of belt conveyors. The selection of techniques was carried out with particular emphasis on the possibility of using modern computer techniques such as artificial intelligence or computer vision. Issues that were currently not sufficiently addressed in the current situation were taken into account. Inside the article are descriptions of the vibration detector based on fiber optic cables, monitoring by means of sound intensity testing and visual detection of problems occurring during the operation of belt conveyors.
EN
Blackouts in the USA and another developed countries at the end of the twentieth century implied the necessity of new network erection - Smart Grid, implying obligatory electricity sources connect to power system (PS). In result, old hierarchical management electric PS slowly changed itself in the dispersed management system. Development of renewable electric sources (RES) combined in microgrids working as distribution. Second important consequences of SG is dispersing idea of Smart to homes, buildings, cities, regions etc. Parallel developed new informatics tools as AI, IoE/IoT, sensor networks, Cloud Computing and communication results in problem of big data (BD) and when for few years in practical use will be 5G, SG and communication problem needs new solutions. In conclusion there are negative evaluation of domestic state of electric power energy and AI application.
PL
Blackouty w USA i innych krajach rozwiniętych w końcu dwudziestego wieku spowodowały konieczność utworzenia nowych sieci Smart Grid wymagających obligatoryjnie dołączenia wszystkich źródeł energii do systemu elektroenergetycznego. Spowodowało to stopniową zmianę starego hierarchicznego systemu zarządzania w systemie elektroenergetycznym w rozproszony system zarządzania. Rozwój źródeł odnawialnej energii (OZE) pracujących w mikrosieci w trybie wyspowym lub połączone z systemem elektroenergetycznym powodują wzrastającą liczbę przekształtników AC/DC i implikują myśl utworzenia stałoprądowych sieci rozdzielczych. Drugą ważną konsekwencją rozwoju Smart Grid stało się przeniesienie idei smart do mieszkań, budynków, miast, regionów itd. Równolegle rozwijały się zastosowania sztucznej inteligencji, IoE/IoT, sensorów i łączenia ich w sieci, obliczenia w chmurze wywołując problem Bis Data (BD) i zastosowanie sieci telekomunikacyjnych 5G, co wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Konkluzja podaje negatywną ocenę stanu systemu elektroenergetycznego i zastosowań sztucznej inteligencji w Polsce.
EN
Ongoing progress in the introduction of new technologies, rapid social adaptation to the fourth industrial revolution, implementation of new solutions related to information and communication become incentives to conduct interdisciplinary scientific analyses. The following paper is a review article and the presented analysis to a large extent is based on theoretical considerations referring to studies of other authors. Presenting the sources of this notion in the context of industry 4.0 and sustainable development is a foundation for possible further experimental research. However, the primary aim of this article is to demonstrate the sources of scientific interest in artificial intelligence, directions of research on this notion and potential sociological research areas related to AI. Another goal of this article is to indicate the implications that can be used in planned research projects. The scope of the analysis is largely based on the study of literature.
PL
Prace nad ustandaryzowaniem technologii przeznaczonej dla systemów komórkowych tzw. piątej generacji weszły w ostatnia fazę. Równolegle można zaobserwować intensywne działania na szczeblu administracyjnym, regulacyjnym i biznesowym zmierzające do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań z rodziny systemów 5G w różnych gałęziach gospodarki. Jednak z perspektywy badawczo-naukowej warto odnotować rozpoczęte w kilku miejscach na świecie inicjatywy, których celem jest określenie wymagań stawianych dla kolejnej, szóstej generacji sieci komórkowych. Rozpoczęła się bowiem faza planowania koncepcyjnego systemów komórkowych 6G. W artykule przedstawiono analizę potencjalnych kierunków rozwoju oraz wyzwania stawiane sieciom 6G, których standaryzację planuje się około roku 2030.
EN
The ongoing standardization process of technologies specifying the fifth generation of cellular networks has entered its final phase. In parallel, one may observe intensive activities in administrative, regulative and business domains leading toward implementation of 5G networks in various fields of economy. However, from the scientific and research perspective, it is worth emphasizing some ongoing initiatives in various places of our globe, started for definition of key performance indicators for next, sixth generation of cellular networks. The 6G networks have entered their conceptual phase. In this paper, the potential research directions and prospective challenges posed to the 6G networks are overviewed. It may be foreseen that their standardization could be done around 2030.
PL
Identyfikacja warunków LOS i NLOS jest istotna z punktu widzenia utrzymania jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych, szczególnie w środowisku wewnątrzbudynkowym. Z uwagi na dynamiczny rozwój metod z obszaru AI (Artificial Intelligence) niniejszy artykuł przedstawia porównanie dwóch najpopularniejszych modeli, tj. głębokiej sieci neuronowej oraz sieci z pamięcią LSTM (Long Short-Term Memory) do identyfikacji warunków bezpośredniej widoczności LOS i NLOS w środowisku wewnątrzbudynkowym dla scenariuszy dynamicznych.
EN
LOS and NLOS classification is essential in reference to quality and reliability of the telecommunication services, especially considering an indoor environment. Due to rapid development of the methods within AI (Artificial Intelligence) area, the given paper compares two, most popular, machine learning methods, i.e. deep neural network and LSTM (Long Short-Term Memory) network for the direct visibility of the two antennas conditions identification based on the indoor, dynamic measurement scenarios.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wpływu zaników szybkozmiennych w zbiorach uczących na uzyskiwaną efektywność proponowanej metody głębokiego uczenia do określania warunków LOS i NLOS w ultraszerokopasmowych radiowych sieciach BAN. Przedstawiono zrealizowane scenariusze pomiarowe w dwóch środowiskach wewnątrzbudynkowych. Określono, że możliwe jest uzyskanie efektywności klasyfikacji na poziomie 99,6% niezależnie od scenariusza pomiarowego, a także wykazano, że składowa zaników szybkozmiennych ma znaczący wpływ na metodę doboru zbioru danych uczących i skuteczność głębokiego uczenia.
EN
In the article the impact of fast fading occurrence in learning datasets on the efficiency of the proposed deep learning approach for determining LOS and NLOS conditions in ultra-wideband BANs is investigated. Performed measurement scenarios in two indoor environments are presented. It was determined that it is possible to achieve up to 99.6% classification efficiency regardless of the measurement scenarios. In addition it has been shown that the fast fading component has a significant impact on the selecting learning datasets method and the classification efficiency of the proposed deep learning approach.
PL
Sztuczna inteligencja wpływa na wiele aspektów naszego życia. Wspiera i pomaga ona ludziom w wielu dziedzinach. Niemniej jednak coraz częściej zaawansowana technologia zastępuje człowieka w codziennych, powtarzalnych czynnościach. Postęp technologiczny przyspiesza, a tempo zmian jest znacznie szybszy niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Ponadto wśród społeczeństwa pojawiają się narastające obawy. Zwłaszcza jest to spowodowane zagrożeniem ze strony coraz bardziej zaawansowanej technologii, w tym sztucznej inteligencji. Warto zastanowić się, czy ludzkość ma powody czuć zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji?
EN
Artificial intelligence affects many aspects of our lives. It supports and helps people in many areas. Nevertheless, more and more often advanced technology is replacing humans in everyday, repetitive activities. Technological advances are accelerating, and the pace of change is much faster than ever in human history. Moreover, there are growing concerns among the public. This is especially due to the threat posed by increasingly advanced technology, including artificial intelligence. It is worth considering whether humanity has reasons to feel the threat of artificial intelligence?
PL
Artykuł powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez autora do debaty technicznej „Narzędzia ICT na rzecz realizacji celów Agendy 2030 wobec wyzwań współczesności”, przeprowadzonej podczas obrad XXI Konferencji Okrągłego Stołu Stowarzyszenia Elektryków Polskich (telekonferencja odbyła się 15.05.2020). W artykule omówiono współczesną strukturę informacyjną internetu rzeczy i wszechrzeczy oraz usług chmurowych pod kątem wykorzystywanych obecnie biometrycznych interfejsów człowiek-komputer. Przedstawiono ogromne znaczenie tych technologii dla bezprecedensowych, wręcz rewolucyjnych procesów zmian sposobu, stylu, organizacji i kultury technicznej życia, zachodzących we współczesnych społeczeństwach, ale także niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające ze znacznej redukcji prywatności ludzi wskutek nieuchronnej, powszechnej inwigilacji za pomocą wszechogarniających technologii biometrycznych.
EN
The article is based on materials prepared by the author for the technical debate on ICT tools for achieving the goals of the 2030 agenda against the challenges of today, conducted during the XXI Conference of the Round Table of the Association of Polish Electrical Engineers (teleconference on 15.05.2020). The contemporary information structure of the internet of things and the internet of everything as well as cloud services is discussed in this paper in terms of currently used biometric human-computer interfaces. The great significance of these technologies for unprecedented, even revolutionary processes of changes in the way, style, organization, and technical culture of life occurring in modern societies, as well as the dangers and threats resulting from a significant reduction in the privacy of people as a result of inevitable, widespread surveillance using all-encompassing biometric technologies, are presented
EN
The article deals with the theoretical substantiation of the mechanisms of overcoming the digital inequality of the population in Ukraine, among which the main ones have been defined as follows: creation of interoperable governance systems, introduction of educational algorithms of artificial intelligence and application of geo-information technologies (startups). Digital inequalities are classified as technical, inclusive, educational and economic. It has been proven that digital education of the future must be based on individual contextual learning, which is based on technological capacity, inclusion and interaction of teachers and students within personalized curricula. It has been substantiated that there is the necessity to create in (or at) public authorities centers of interoperable governance – organizational and technological complexes of intellectually organized workplaces of public officials, experts-analysts and specialists-communicators who carry out modeling, analysis, forecasting, graphic visualization of the situation by means of digital software, technical and communicational tools to support decision-making based on neural network technologies and artificial intelligence algorithms. A model of interaction (movement) of informational and communicational flows and influences of a typical center of interoperable governance has been developed. The use of the visual representation of spatial data and digital services of geo-information systems is recommended on the example of the EasyWay startup, a digital logistics system of public transport routes to ensure the effectiveness of the centers of interoperable governance.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.