Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 392

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ukraine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
This study explores the deployment and effectiveness of asynchronous learning technologies in universities forced to relocate due to conflict, using the case of Berdyansk State Pedagogical University (BSPU) in Ukraine. Amidst significant disruptions, BSPU transitioned to an asynchronous “university without walls” model, integrating a variety of online and offline asynchronous tools. The study evaluates this transition over a period of four months through mixed methods, including a survey, interviews, and analysis of internal reports. Results indicate a successful adaptation, with faculty and students expressing increased satisfaction over time and academic performance returning to pre-relocation levels. Notably, the completion rate exceeded pre-relocation levels, suggesting increased accessibility due to asynchronous learning. However, challenges related to self-regulation and initial technological adaptation were reported. The study underscores the potential of asynchronous learning in maintaining educational continuity in times of crisis, though further research is required to generalize these findings.
PL
Niniejsze badanie analizuje wdrażanie i skuteczność asynchronicznych technologii uczenia się na uniwersytetach, zmuszonych do przeniesienia się z powodu konfliktu, na przykładzie Berdiańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (BSPU) w Ukrainie. Wśród znaczących zakłóceń, BSPU przeszło na asynchroniczny model „uniwersytetu bez ścian”, integrując różnorodne asynchroniczne narzędzia online i offline. Badanie ocenia to przejście w okresie czterech miesięcy, za pomocą metod mieszanych, w tym ankiet, wywiadów i analiz raportów wewnętrznych. Wyniki wskazują na udaną adaptację wykładowców i studentów, którzy wyrażają z czasem większe zadowolenie, a wyniki w nauce powracają do poziomu sprzed relokacji. Warto zauważyć, że wskaźnik ukończenia przekraczał poziomy sprzed relokacji, co sugeruje zwiększoną dostępność dzięki asynchronicznemu uczeniu się. Zgłoszono jednak wyzwania związane z samoregulacją i wstępną adaptacją technologiczną. Badanie podkreśla potencjał asynchronicznego uczenia się w utrzymaniu ciągłości edukacji w czasach kryzysu, chociaż potrzebne są dalsze badania, aby te ustalenia uogólnić.
PL
Procesy dekarbonizacji unijnej gospodarki rozpoczęte w ubiegłym wieku zostały zapoczątkowane w innej rzeczywistości politycznej. Walka z ociepleniem klimatu, nakierunkowana praktycznie była wyłącznie na walkę z węglem. Decyzje dotyczyły w większej mierze ograniczenia zużycia węgla bez równoważenia deficytu energii z innych, ekologicznych źródeł. Napad Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzone pakiety sankcji spowodowały braki węgla kamiennego zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych wykorzystujących go jako źródło ciepła. Polskie embargo na rosyjski węgiel wyprzedzające sankcje unijne stało się źródłem obaw przed zagrożeniem skokowego wzrostu cen dla społeczeństwa. Działania rządu mają na celu złagodzenie i ograniczenie przede wszystkim kosztów, które ponosić zmuszone jest społeczeństwo. Brak koordynacji i należycie przygotowanych przepisów prawa, częste zmiany i nowelizacje powodują niepokoje w społeczeństwie. Jednak nawet najlepsze programy rekompensujące wzrost cen nie zlikwidują podstawowego problemu, jakim jest brak węgla. Import drogiego węgla staje się koniecznością i to wszystko w sytuacji posiadania własnych zasobów. W związku z agresją Rosji podpisana umowa społeczna zakładająca likwidację kopalń powinna zostać wobec tego zmieniona, zważając na dalsze możliwości wykorzystywania tego surowca, przy uwzględnieniu nowoczesnych metod jego użytkowania. Metody „czystego wykorzystania” węgla znane są od dawna i należy je w dalszym ciągu rozwijać. Z tego powodu węgiel kamienny może być i powinien być jak najdłużej gwarancją bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej.
EN
Processes of decarbonization of European Union economy started last century began in another political reality. Fight against climate warming was directed towards fight against coal. Decisions were made, for the most part, towards limitation of coal consumption without balancing energy deficit with other, ecologic sources. Invasion of the Russian Federation against Ukraine and implemented sanction packages caused deficits of coal especially for individual clients using it as heat source. Polish embargo on Russian coal pre-empting EU sanctions became the source of concern for society fearing jumps in prices. Government actions aim to ease and limit the costs which society has to bear. Lack of coordination and properly prepared regulations, frequent changes and amendments cause distress to society. However, even the best compensation programs for rise in prices of coal will not take away the basic problem which is the lack of coal. Import of important coal is becoming a necessity, and it’s all in position of having local resources. Signed social contract assuming liquidation of coal mines should be changed with regards to further usage of said resource, using modern methods of its application. Methods of “clean usage” of coal have been known for a long time and should still be developed. For this reason coal can be, and should be for as long as possible the guarantee of energetic security not only for Poland, but also the European Union.
PL
Artykuł stanowi próbę przedstawienia znaczenia wsparcia udzielanego Ukrainie przez państwa zachodnie i organizacje międzynarodowe na przebieg konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą w 2022 roku. By ukazać szerszy kontekst dotyczący procesu przedstawiona jest także chronologia wojny ukraińsko-rosyjskiej, zaczynając od zajęcia Krymu, poprzez separację Donbasu, początek inwazji i etap kijowski, wojnę pozycyjną, a kończąc na kontrofensywach charkowskiej i chersońskiej. W dalszej części przeanalizowana została pomoc Zachodu udzielana Ukrainie, ze wskazaniem państw, które pomogły najwięcej, w kategoriach pomocy wojskowej, humanitarnej, ekonomicznej, politycznej, ale także wsparcia uchodźców. Autorzy wysuwają tezę, że dla wielu podmiotów polityki międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, obecny konflikt można uznać za historyczny, gdyż po raz pierwszy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zdecydowano się przekazać walczącej stronie śmiercionośną broń. Artykuł wskazuje ponadto, że choć wśród państw NATO zdecydowana większość opowiada się za wsparciem Ukrainy, to nie ma jednomyślności na temat ilości i jakości tej pomocy, co w przyszłości może doprowadzić do pewnych konfliktów wewnątrz sojuszu. Podkreślona zostaje również powszechna zgodność ekspertów obu stron konfliktu wskazujących, że bez wsparcia Zachodu Ukraina miałaby niewielkie szanse na zwycięstwo, a Rosja posiadałaby znaczną przewagę.
EN
The article attempts to present the impact of the support provided to Ukraine by Western countries and international organisations on the course of Russia's armed conflict with Ukraine in 2022. In order to present a broader context regarding the process, a timeline of the Ukraine-Russia war is presented, starting with the seizure of Crimea, the separation of Donbass, the beginning of the invasion and the Kiev phase, the positional war, and ending with the Kharkiv and Kherson counter-offensives. It goes on to analyse the aid provided by the West to Ukraine, with the indication of countries that proved most helpful, in terms of military, humanitarian, economic and political assistance, but also in refugee support. The authors put forward the thesis that for many international policy actors, including the European Union, the current conflict can be considered historic, as it is the first time that a decision was reached to hand over lethal weapons to a warring party as part of a common foreign and security policy. The article further points out that although there is a clear majority among NATO countries in favour of supporting Ukraine, there is no unanimity on the quantity and quality of this assistance, which could lead to certain conflicts within the alliance in the future. It also highlights the general consensus of experts on both sides of the conflict indicating that without Western support, Ukraine would have little chance of victory and Russia would have a significant advantage.
PL
Bezpieczeństwo militarne jest to zdolność do zapewnienia pierwotnych interesów narodowych państwa, realizacji jego celów politycznych oraz zapewnienia własnym instytucjom oraz obywatelom zamieszkującym w jego granicach niepodległości, suwerenności, możliwości stanowienia, a także rozwiązywania własnych problemów przy wykorzystaniu istniejącego systemu politycznego. Zdolność ta najczęściej będzie miała charakter siły militarnej i zawsze będzie zwrócona przeciw agresji militarnej potencjalnego czynnika zewnętrznego. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie militarnym to nie ma bezpieczeństwa bez potencjalnego zagrożenia. No więc jeżeli mówimy o zagrożeniu militarnym to należy je również tutaj w jakiś sposób zdefiniować. Generalnie możemy wskazać, że zagrożenie to jest oczywiście prawdopodobieństwo bądź zaistnienie negatywnych zjawisk, które wpływają na dany podmiot w sposób negatywny, co w konsekwencji skutkuje zachwianiem jego funkcjonowania i niemożnością realizacji swoich ustawowych, zasadniczych misyjnych celów. Aby można było rozważać zagadnienia w ujęciu bezpieczeństwa militarnego istnieje konieczność spełnienia przynajmniej dwóch warunków. Przede wszystkim to zagrożenie musi być, skierowane przeciwko kluczowym interesom państwa, czyli mówimy tutaj o tych interesach, które uderzają bezpośrednio w cele polityczne, w takie interesy, które są związane z istnieniem danego państwa z jego niepodległością, suwerennością i integralnością terytorialną. Drugi warunek - to jest użycie sił zbrojnych. Użycie sił zbrojnych –agresora lub własnych. Dla praktycznego określenia czynników wpływających na bezpieczeństwo militarne autor analizuje pojęcie zagrożenia militarnego, bezpieczeństwa militarnego oraz wskazuje na potrzebę reorganizacji zarządzania w przypadku militarnej sytuacji kryzysowej. W dalszej kolejności analizowane są wybrane czynniki i ich sił wpływ na bezpieczeństwo militarne. Pod uwagę brane są takie wartości jak wola polityczna wdrażania strategii, kultura strategiczna, otoczenie zewnętrzne, polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne oraz wpływ konfliktów militarnych, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie. Wyniki badań pozwalają wskazywać na kierunki działań, jakie powinny być podejmowane przez organy władzy publicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski. Materiał może być również wykorzystywany jako zbiór tez i założeń w prowadzeniu dalszych badań mających na celu ocenę bezpieczeństwa militarnego.
EN
Military security is the ability to ensure the primary national interests of the state, implement its political goals and provide its own institutions and citizens living within its borders with independence, sovereignty, the ability to decide and solve their own problems using the existing political system. This ability will most often have the character of a military force and will always be directed against the military aggression of a potential external factor. When it comes to military security, there is no security without potential threat. So if we are talking about a military threat, it should also be defined here in some way. Generally, we can indicate that this threat is, of course, the probability or occurrence of negative phenomena that affect a given entity in a negative way, which in turn results in the disturbance of its functioning and the impossibility of realizing its statutory, fundamental missionary goals. In order to consider issues in terms of military security, it is necessary to meet at least two conditions. First of all, this threat must be directed against the key interests of the state, those interests that directly affect political goals, and are related to the existence of a given state with its independence, sovereignty and territorial integrity. The second condition is the use of armed forces. Aggressor’s or our own. In order to determine the factors affecting military security in practice, the author analyzes the concept of military threat, military security and indicates the need to reorganize management in the event of a military crisis situation. Next, selected factors and their impact on military security are analysed. Values such as the political will to implement the strategy, strategic culture, external, political, economic, social and technological environment as well as the impact of military conflicts, with particular emphasis on the war in Ukraine, are taken into account. The results of the research allow to indicate the directions of actions that should be taken by public authorities to ensure Poland's military security. The paper can also be used as a set of theses and assumptions in conducting further research aimed at assessing military security.
PL
Społeczeństwa Europy (szczególnie młodzież) od dłuższego czasu stały się ofiarą wojny hybrydowej jaka została nieoficjalnie wypowiedziana im przez Federację Rosyjską. Szczególnie ważne jest to obecnie, gdy dziewiąty miesiąc trwa totalna wojna między Ukrainą a Rosją. To właśnie rządy krajów zachodnich z poparciem ich społeczeństw wspierają Ukraińców. W artykule autor pragnie przybliżyć mechanizm narracji propagandowej, jaki uwidacznia się w Internecie na przykładzie portalu społecznościowego Facebook. Analiza postów pomoże określić główne narracje propagandowe oraz pokaże sposób, w jaki wpływa na użytkowników wirtualnej rzeczywistości. Wyniki mogą potwierdzić tezy związane z zewnętrznym wpływem na kolektywną świadomość Europejczyków, a przy tym analiza jest istotnym wstępem do przyszłych szerszych badań.
EN
The societies of Europe (mostly youth) have long been victims of the Hybrid War declared unofficial by the Russian Federation. It is especially important today when the total war between Ukraine and Russia has been going on for 9 months, and it is the governments of Western countries with the support of their societies that support the Ukrainians. In the article, the author would like to present the mechanism of propaganda narrative on the Internet on the example of the Facebook social networking site. The analysis of the posts will help to define the main propaganda narratives and show how it is supposed to influence the internet users. The results can confirm the theses related to the external influence on the collective consciousness of Europeans, and at the same time the analysis is an interesting introduction to future broader research.
PL
Polityka niemiecka wobec Rosji (a wcześniej ZSRR) zdominowała wymiana gospodarcza zapewniająca stronie niemieckiej dostęp do tanich surowców, co pozwalało na utrzymanie konkurencyjności niemieckiej ekonomiki. W obliczu narastającej presji polityki rosyjskiej na sąsiadów niemieccy politycy nie tylko wykazywali się tolerancją wobec tej postawy, co wręcz usprawiedliwiali politykę Kremla. Nawet otwarta agresja Rosji na Ukraine nie zmieniła zasadniczo tej postawy co stawia pod znakiem zapytania sojuszniczą wiarygodność RFN w NATO.
EN
German policy towards Russia (and previously the USSR) was dominated by economic exchanges providing the German side with access to cheap raw materials, which allowed the German economy to remain competitive. In the face of the increasing pressure of Russian policy on its neighbours, German politicians not only showed tolerance towards this attitude, but even justified the Kremlin's policy. Even Russia's open aggression against Ukraine did not fundamentally change this attitude, which calls into question Germany's alliance credibility within NATO.
EN
The article is the analysis of the current issues related to gender policy of the Armed Forces of Ukraine. The article presents the principle of equality that has a number of manifestations, one of which is the principle of gender equality meaning equal approach to all relevant issues regardless of gender. Gender stereotypes, gender behavioural norms and problems of gender identification in the modern Ukrainian society are analysed. The problem of gender differences is associated with the fact that due to the continuous dynamic changes in the world, more and more questions arise as to the impact of certain gender stereotypes on professional activities of a person. One of the currently discussed issues is the impact of gender mainstreaming on the role of women in the military, as well as the impact on the effectiveness of military operations with their participation. The results of the research confirm that the principle of equal rights and possibilities for the service people of both genders is implemented in the army; however there is still the necessity to strengthen educational activities among the personnel, first of all, among the units and subdivisions of Ukraine’s Armed Forces. For the last few years, considering the fulfilment of assigned tasks in both everyday life and combat operations, the role of servicewomen has increased. To determine theoretical foundations of that problem the theoretical methods of generalisation, scientific analysis and synthesis were implemented. Corresponding software was used to process empirical data and to conduct analytical calculations. Analytical processing of information was engaged to solve the problem of scientific analysis of the events as a holistic phenomenon.
PL
Wyniki badań świadczą o tym, że w wojsku realizowana jest zasada równych praw i możliwości dla żołnierzy obu płci, ale nadal istnieje konieczność wzmocnienia działań edukacyjnych wśród kadr, przede wszystkim jednostek i pododdziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. Od kilku lat wzrasta udział żołnierek w wypełnianiu wyznaczonych zadań zarówno w życiu codziennym, jak i w działaniach bojowych. Dla określenia teoretycznych podstaw tego problemu zastosowano teoretyczne metody uogólnienia, analizy naukowej i syntezy. Do opracowania danych empirycznych i przeprowadzenia obliczeń analitycznych wykorzystano odpowiednie oprogramowanie. Zastosowanie analitycznego przetwarzania informacji umożliwiło przeprowadzenie naukowej analizy wydarzeń jako zjawiska holistycznego.
EN
The main purpose of the article is to identify the features of landscape and urban of oil and gas companies in the Western region of Ukraine. Twenty-two enterprises which are located in Ivano-Frankivsk, Lviv and Ternopil regions were analyzed. The analysis includes: localization of objects and their grouping by functional types taking into account the territorial and historical context; formation of methodical tools, determination of criteria for assessment of landscape and urban properties; the obtained research results are summarized according to the defined evaluation criteria. It is an attempt to find new approaches to the reorganization of facilities, taking into account their condition and functioning.
EN
A comparative analysis of traditional western Ukrainian and Lithuanian towels provides rich material for new creative inspirations, as well as diversification of individual and mass-produced interior textiles, and also visualizes historical ties between the two countries. Therefore, the objective of the article is to analyse the weaving techniques that prevail in the creation of towel decor, to determine the artistic and stylistic parameters of Ukrainian and Lithuanian towels and to establish the common and unique features of their decor. The techniques of plain and twill weaving, the latter of which could obtain simple textured patterns on the canvas, were widespread in both countries. Various weaving compositions were obtained by the pick-up techniques of weaving, the overshot, and the damask weaving technique, which was much more widespread in Lithuania than in the western part of Ukraine.
PL
Celem badań było określenie roli krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w odniesieniu do niemilitarnego wsparcia Ukrainy w pierwszych miesiącach konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 oraz sformułowanie sposobów kształtowania tego wsparcia. W badaniach połączono dociekania teoretyczne i badania empiryczne (analizę dokumentów). Pozwoliło to określić formalno- -prawne założenia funkcjonowania KSRG w związku z zagrożeniem militarnym, specyfikę zagrożeń militarnych dotyczących konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 r., potrzeby w stosunku do KSRG w świetle tego konfliktu, a także działania pomocowe KSRG w pierwszych jego miesiącach. Za główne kierunki działań służących wzmocnieniu przygotowania KSRG do funkcjonowania w związku z zagrożeniem militarnym przyjmuje się ewaluację stanu prawnego w kierunku doprecyzowania zadań szczegółowych tego systemu, sposobów jego funkcjonowania w rozpatrywanym kontekście i bardziej klarownego kierowania bezpieczeństwem państwa, weryfikację wyposażenia podmiotów KSRG tak, aby redukować właściwe ryzyko zawodowe, wzmocnienie szans płynących ze współdziałania ratowniczego z podmiotami zagranicznymi oraz coraz większe otwieranie się na potrzeby uchodźców, służb ratowniczych państw doświadczanych konfliktami zbrojnymi i osób wspierających uchodźców.
EN
The aim of the research was to identify the role of the National Rescue and Firefighting System (NRFS) in relation to non-military support to Ukraine in the first months of the Ukrainian-Russian conflict in 2022 and to formulate ways of shaping this support. The research combined theoretical inquiries and empirical research (document analysis). This made it possible to identify the formal-legal assumptions for the functioning of the NRFS in relation to the military threat, the specifics of the military threats concerning the Ukrainian-Russian conflict in 2022, the needs in relation to the NRFS in light of this conflict, as well as the relief activities of the NRFS during its first months. The main directions of actions aimed at improving the preparedness of the NFRS to function in connection with a military threat are assumed to be the evaluation of the legal status in the direction of clarification of the specific tasks of this system, ways of its functioning in the context under consideration and clearer management of the state security, verification of the equipment of the CRS entities so as to reduce the relevant professional risks, strengthening the opportunities arising from rescue cooperation with foreign entities and increasing openness to the needs of refugees, rescue services of countries experiencing armed conflicts and people supporting refugees.
PL
Kryzys ukraiński w 2013 roku, a następnie konflikt hybrydowy z Federacją Rosyjską od 2014 roku miał zasadniczy wpływ na zmianę sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej i postrzegania bezpieczeństwa w Polsce. Jedną z konsekwencji tych wydarzeń było utworzenie piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojsk Obrony Terytorialnej. Celem artykułu jest dokonanie oceny funkcjonalności tej formacji i określenie jej przydatności w kontekście zagrożeń hybrydowych dla bezpieczeństwa Polski. Szczególnej analizie poddano okres poprzedzający atak wielkomocarstwowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
EN
The Ukrainian crisis in 2013 and the subsequent hybrid conflict with the Russian Federation since 2014 had a major impact on changing the geopolitical situation in Central Europe and the perception of security in Poland. One of the consequences of these events was the creation of the fifth type of the Armed Forces of the Republic of Poland – the Territorial Defense Forces. The purpose of the article is to assess the functionality of this formation and determine its usefulness in the context of hybrid threats to Poland’s security. A particular analysis is made of the period preceding the attack of the multi-capitalist Russian Federation on Ukraine.
EN
This paper presents an analysis of the process of transformation of the architectural image of the Orthodox churches of Ukraine from between the tenth to the end of the eighteenth centuries. The changes in the massing composition of churches in different periods of Kyivan Rus, and later in different periods of the Ukrainian Baroque were analyzed. The main aspects of the main changes that most strongly influenced the perception of the architectural image of the church were graphically identified. Through the prism of theoretical analysis of facades, the real experience of reconstruction of destroyed Kyiv churches, which were of great importance to all of Eastern Orthodoxy-St. Michael’s Golden- Domed Cathedral and Assumption Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra-can be analyzed.
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu przemian architektonicznego wizerunku cerkwi ukraińskich wybudowanych między X a XVIII wiekiem. Przeanalizowano zmiany w kompozycji brył kościołów z różnych okresów Rusi Kijowskiej oraz różnych okresów ukraińskich. Graficznie zidentyfikowano główne zmiany, które najbardziej wpłynęły na odbiór wizerunku architektonicznego cerkwi. Przez pryzmat analizy teoretycznej elewacji umożliwiono prześledzenie faktycznych doświadczeń z odbudowy zniszczonych kijowskich cerkwi, które miały ogromne znaczenia dla całości Kościoła Wschodniego – Monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach oraz soboru katedralnego Zaśnięcia Matki Bożej Ławry Peczerskiej.
EN
The war, which broke out in Ukraine on the 24th of February 2022, has left cities and infrastructure destroyed. While hostilities continue, war damage, including architectural monuments, is being recorded. The following paper is part of these activities. It aims to emphasise the scale of the destruction of cultural heritage sites and to identify the possibilities of their reconstruction and restoration. This study analyses international doctrinal documents and recommendations on the protection of historic monuments (e.g., ICOMOS), Ukrainian regulations and the literature on the reconstruction of historic urban layouts and architecture after the Second World War, primarily in Poland. The research is also based on methods used in restoration work, architectural survey documentation, and historical and comparative analysis. The war damage (as of May 2022) is discussed in general. Russian rocket attacks are inflicting damage to sites in almost all of Ukraine, but the Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk and Lugansk, Mykolaiv and Kherson regions have suffered the most. This paper presents examples of destruction in selected regions surveyed directly by the authors - the Ukrainian capital Kyiv, Chernihiv and Mykolaiv regions. In Kyiv, mainly residential buildings and shopping centres have been destroyed, whereas in the Mykolaiv region the scale of destruction has been greater, including residential build- ings, schools and Orthodox churches. The conclusions provide proposals for the post-war reconstruction of selected buildings
PL
Wojna, która wybuchła w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, doprowadziła do zniszczenia miast i infrastruktury. Działania wojenne trwają nadal, prowadzona jest też rejestracja strat wojennych, m.in. zabytków architektury. Niniejszy artykuł wpisuje się w te działania. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na skalę zniszczeń obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie możliwości ich odbudowy i rekonstrukcji. W badaniach analizowano międzynarodowe dokumenty doktrynalne i zalecenia związane z ochroną zabytków (m.in. ICOMOS), przepisy ukraińskie oraz literaturę przedmiotu przedstawiającą doświadczenia odbudowy zabytkowych układów urbanistycznych i architektury po II wojnie światowej, przede wszystkim w Polsce. Badania opierają się też na metodach stosowanych w pracach konserwatorskich, dokumentacji inwentaryzacyjnej, analizie historycznej i porównawczej. Omówiono ogólnie stan zniszczeń wojennych (stan z maja 2022). Rosyjskie ostrzały rakietowe niszczą obiekty w niemal całej Ukrainie, jednak najbardziej ucierpiały obwody kijowski, czernihowski, sumski, charkowski, doniecki i ługański, mikołajowski oraz chersoński. W artykule przedstawiono przykłady zniszczeń w wybranych regionach badanych bezpośrednio przez autorów - w stolicy Ukrainy Kijowie oraz w obwodzie czernihowskim i mikołajowskim. W Kijowie zniszczeniu uległy głównie budynki mieszkalne i centra handlowe, w obwodzie mikołajowskim skala zniszczeń okazała się większa - są to m.in. budynki mieszkalne, szkoły, cerkwie. We wnioskach sformułowano propozycje powojennej odbudowy wybranych obiektów.
15
Content available remote Russia-Ukraine : War? New War? Old War?
EN
The aim of this study is a polemological analysis of the conflict between the Russian Federation and Ukraine. The main research problem of the article was defined in the form of a question: can the analyzed conflict be classified as old or new wars? The secondary goal, however, was to indicate the characteristic elements of this analysis. The following research methods were used in the work: definition, which allowed to define the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. The analysis of sources, monographs and scientific articles dealing with the research topic was also used.
PL
Celem artykułu jest analiza polemologiczna konfliktu między Federacją Rosyjską, a Ukrainą. Główny problem badawczy określono w formie pytania: Czy analizowany konflikt można zaliczyć do starych czy nowych wojen? Celem pobocznym było wskazanie elementów charakterystycznych w zakresie tej analizy. Postawiono hipotezę, iż: Działania obecnie trwającego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego noszą znamiona typowe dla nowych wojen na płaszczyźnie wpływu konfliktu na porządek międzynarodowy. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów; analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych; indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
16
Content available remote Polsko-ukraińskie relacje a rosyjskie działania dezinformacyjne
PL
Wyzwania w obszarze dezinformacji nie są dla Polski i Ukrainy nowym zjawiskiem, jednak intensyfikacja stosunków obu państw związana z wybuchem wojny w Ukrainie spowodowała ich zdecydowane nasilenie. Celem artykułu jest analiza rosyjskich działań dezinformacyjnych od wybuchu wojny, które zostały wymierzone w polsko-ukraińskie relacje. W pracy postawiono następujące pytanie badawcze: Jak zmienia się dezinformacja rosyjska uderzająca w relacje polsko-ukraińskie po wybuchu wojny w lutym 2022? W oparciu o przeprowadzoną kwerendę naukową, analizując dostępną literaturę i opracowania internetowe, a także wykorzystując dotychczas realizowane scenariusze przez rosyjską propagandę, przyjęto następującą hipotezę: Rosyjskie działania o charakterze dezinformacyjnym szkodzące polsko-ukraińskim relacjom będą postępować wraz z zacieśniającą się współpracą polityczną i migracją z Europy Wschodniej na zachód kontynentu. Artykuł przedstawia przykłady i analizę antyukraińskich narracji dezinformacyjnych, które zyskały dużą popularność od 24 lutego 2022 roku. W związku z dynamiczną sytuacją międzynarodową ilość informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej utrudnia ich kontrolę i weryfikację. Zacieśniające się relacje polsko-ukraińskie są istotnym wyzwaniem dla rosyjskich dezinformatorów, którzy do swoich celów będą wykorzystywać kolejne przykłady współpracy i solidarności obu państw. Wśród popularnych motywów dezinformacji wyróżniono historyczne resentymenty, które w szczególności odwołują się do rzezi wołyńskiej. Celem pracy jest określenie narracji, które uderzają w stosunki polsko-ukraińskie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Badania realizowano przez prawie rok, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Autorzy analizowali przede wszystkim opracowania naukowe, także te historyczne, doniesienia prasowe, raporty i wpisy w mediach społecznościowych. Dotychczas tylko w ograniczonym zakresie badano działania rosyjskiej dezinformacji, która ma negatywny wpływ na współpracę Polski z innymi państwami. W związku z powyższym, kluczowe jest, aby na bieżąco weryfikować pojawiające się wyzwania, a artykuł wskazuje również na nowe trendy w rosyjskiej dezinformacji, która zaczęła zawierać w sobie element prewencyjny, odnoszący się do prowadzenia kampanii przeciwko Polakom solidaryzującym się z Ukrainą.
EN
Challenges in the area of disinformation are not a new phenomenon for Poland and Ukraine, but the intensification of relations between the two countries related to the outbreak of war in Ukraine has definitely intensified them. The aim of the article is to analyze Russian disinformation activities since the outbreak of the war, which have been aimed at Polish-Ukrainian relations. The following research question was posed in the work: How is the Russian disinformation affecting Polish-Ukrainian relations changing after the outbreak of war in February 2022? Based on the conducted scientific query, analyzing the available literature and Internet studies, as well as using the scenarios implemented so far by Russian propaganda, the following hypothesis was adopted: Russian disinformation activities detrimental to Polish-Ukrainian relations will progress along with closer political cooperation and migration from Europe East to west of the continent. The article presents examples and analysis of anti-Ukrainian disinformation narratives that have gained great popularity since February 24, 2022. Due to the dynamic international situation, the amount of information appearing in the public space makes it difficult to control and verify it. The tightening of Polish-Ukrainian relations is a significant challenge for Russian disinformers, who will use further examples of cooperation and solidarity of both countries for their purposes. Among the popular motives of disinformation, historical resentments were singled out, which in particular refer to the Volhynian massacre. The aim of the research is to identify the narratives that have hit Polish-Ukrainian relations, especially in recent months. The research was carried out almost for a year, from the beginning of the Russian invasion of Ukraine. The authors mainly analyzed scientific studies, including historical ones, press releases, reports and posts in social media. So far, the activities of Russian disinformation, which has a negative impact on Poland's cooperation with other countries, have been investigated to a limited extent. Therefore, it is crucial to verify emerging challenges on an ongoing basis, and the article also points to new trends in Russian disinformation, which has begun to include a preventive element, referring to the campaign against Poles who sympathize with Ukraine.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie działań podjętych przez państwo w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz jego wpływie na bezpieczeństwo społeczne państwa polskiego. Scharakteryzowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem społecznym, w tym zagrożenia związane z zaburzeniem bezpieczeństwa. Opisano różnice między uchodźcą a migrantem, powołując się na oficjalne definicje organizacji międzynarodowej oraz konwencji, a także przedmiotową literaturę. W dalszej części charakterystyki pokazano uwarunkowania dla cudzoziemców w polskim prawie przed 24 lutego 2022 r., a także rozwiązania prawne, które ustawodawca stworzył dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak też ich adaptację w państwie oraz odbiór przez Polaków. Zastosowaną metodą badawczą była analiza danych i literatury przedmiotu. W wyniku analizy danych ustalono, że państwo podjęło wszystkie niezbędne kroki legislacyjne, aby dać uchodźcom z Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym doraźną podstawę pobytu na terytorium Rzeczypospolitej i zapewnić ułatwienia i środki niezbędne do adaptacji w polskim społeczeństwie. Obywatele Polski są w dużej mierze zgodni co do pomocy uchodźcom z Ukrainy, mimo zanotowania nieznacznej niechęci wśród pewnych grup, a sami uchodźcy coraz liczniej podejmują się zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej. Wszelkie obawy uchodźców związane z życiem poza terytorium swojego państwa wydały się pokrywać z rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyniki analizy ukazują znaczenie zbadania mentalności społeczeństwa kraju przyjmującego oraz obaw uchodźców, by mogło to stanowić solidną podstawę do nakierowania ustawodawcy, jak i społeczeństwa jakie środki prawne powinny być podjęte i czy zostały w nich uwzględnione potrzeby uchodźców, co będzie skutkowało zachowaniem bezpieczeństwa społecznego państwa.
EN
The study presents an analysis of the actions taken by the state due to the armed conflict in Ukraine, as well as the impact on the social security of Poland. The issues related to social security were characterized, including the threats related to security disruption. It describes the differences between a refugee and a migrant, referring to the official definitions of an international organization and convention, as well as the subject literature. Further on the description it presented legal conditions for foreigners in Polish law before 24th february 2022, as well as legal solutions that the legislator created for refugees affected by the armed conflict in Ukraine, their adaptation in the country and recievement by Poles. The research method used was the analysis of data and literature on the subject. As a result of the data analysis, it was found that the state had taken all the necessary legislative steps to give refugees from Ukraine an ad hoc basis for their stay on the territory of the Republic of Poland and to ensure the facilities and resources necessary for adaptation to Polish society. Polish citizens are largely unanimous about helping refugees from Ukraine despite the fact there was a slight aversion among certain groups. The refugees are increasingly taking up employment in Poland. All the refugees’ concerns about living outside of the territory of their country seemed to coincide with the solutions provided in the Act on Assistance to Ukrainian Citizens in connection with an armed conflict in the territory of that state. The results of the analysis show the importance of examining the mentality of the host country’s society and the fears of refugees, so it could constitute a solid basis for guiding the legislator and the society what legal measures should be taken and wheter they take the needs of refugees into account, which will result in maintaining the social security of the country.
EN
One of the experiences of the initial stages of the development of the eastern Ukraine conflict was the decision of the authorities in Kyiv to establish the so-called volunteer battalions (BTRO) and, among them, the territorial defense battalions. This article presents synthetically the tasks set for the above military formations. The authors consider which of the BTRO designed capabilities can be useful and effective against an aggressor using hybrid combat methods. They refer primarily to the course of events taking place during the conflict in Eastern Ukraine and the annexation of the Crimean Peninsula. The authors discuss the capabilities of territorial defense subunits of the Armed Forces of Ukraine that can effectively defend against hybrid warfare. While looking to answer the question presented, materials and articles on current Russian war preparation and warfare concepts were analyzed. Attention was primarily paid to their practical application during the ongoing conflict in eastern Ukraine and the annexation of Crimea. Subsequently, documents and publications related to the creation and tasks posed to the Territorial Defense Battalions of the Ukrainian Armed Forces were examined. Assumptions concerning their organization and functioning were considered in the context of achieving the designed operational capabilities. The summary presents the conclusions of the compilation of the above work. They concern particularly the concept of territorial application of the discussed military formations, the possibility of their establishing cooperation with regular subunits of the Armed Forces to supplement their ability to perform tasks, as well as issues related to cooperation with local authorities and communities.
PL
Jednym z doświadczeń początkowych faz rozwoju konfliktu na wschodniej Ukrainie była decyzja władz w Kijowie o powołaniu tzw. batalionów ochotniczych (BTRO), a wśród nich batalionów obrony terytorialnej. Niniejszy artykuł przedstawia w sposób syntetyczny zadania stawiane wobec powyższych formacji militarnych. Autorzy rozważają, które z projektowanych zdolności BTRO mogą być przydatne i skuteczne wobec agresora stosującego hybrydowe metody walki. Odwołują się przy tym przede wszystkim do przebiegu wydarzeń mających miejsce w czasie konfliktu we Wschodniej Ukrainie i podczas aneksji półwyspu krymskiego. Autorzy rozważają jakie zdolności pododdziałów obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy mogą być skuteczne w obronie przed hybrydowym sposobem prowadzenia wojny. Szukając odpowiedzi na przedstawione pytanie poddano analizie materiały i artykuły dotyczące aktualnych rosyjskich koncepcji przygotowania i prowadzenia wojny. W szczególności zwrócono uwagę na praktyczne ich zastosowanie podczas trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy i w czasie aneksji Krymu. Następnie zbadano dokumenty i publikacje związane z utworzeniem i zadaniami stawianymi wobec batalionów obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Rozważano założenia dotyczące ich organizacji i funkcjonowania w kontekście możliwości osiągnięcia projektowanych zdolności do działania. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z zestawienia powyższych prac. Odnoszą się one w szczególności do: koncepcji terytorialnego zastosowania omawianych formacji wojskowych, możliwości nawiązania przez nie współdziałania z regularnymi pododdziałami Sił Zbrojnych w celu uzupełnienia ich zdolności do wykonywania zadań, a także do zagadnień związanych ze współpracą z lokalnymi władzami i społecznościami.
EN
During the period of the difficult birth and development of Polish statehood and the formation of the national spirit in the lands of present-day Ukraine, architecture became an important marker for these tendencies. For centuries, these structures had been built at the point of contact between Latin and Eastern cultures. Christian churches of the Eastern rite – wooden Orthodox churches – were the most numerous, right after wooden Latin churches, group of religious buildings in Poland, and are the largest in present-day Ukraine. In comparison to Latin churches, the forms of Orthodox ones are much more diverse. The research conducted by the author in the years 1989-2002 made it possible to identify many of the most valuable orthodox churches in Western Ukraine. Today remains only hope that the current Russo-Ukrainian war will not deplete this priceless cultural heritage.
PL
W czasie trudnego rodzenia się i kształtowana państwowości polskiej oraz formowaniu się ducha narodowego na terenach obecnej Ukrainy, architektura stała się ważnym wyróżnikiem tych tendencji. Szczególnie widać to w drewnianych budowlach sakralnych. Budowle te powstawały przez stulecia na styku kultury łacińskiej i kultury wschodniej. Świątynie chrześcijan obrządku wschodniego – czyli drewniane cerkwie – to najliczniejsza, po drewnianych kościołach, grupa budowli sakralnych w Polsce, a największa w dzisiejszej Ukrainie. W porównaniu z kościołami formy cerkwi są znacznie bardziej zróżnicowane. Badania prowadzone przez autora w latach 1989-2002 umożliwiły rozpoznanie wielu najcenniejszych budowli cerkiewnych Ukrainy zachodniej. Dziś pozostaje nadzieja, że obecne rosyjskie działania wojenne w Ukrainie nie spowodują uszczuplenia tego bezcennego dziedzictwa kulturowego.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.