Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 228

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odkształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Technological trials of gas sulphonitriding processes for cast iron piston rings were carried out as an alternative to chromium electroplating for the production of low-friction layers. The effectiveness of different ways of packing heat treatment charges in minimising or eliminating deformation of the rings was compared, and the effectiveness of ring packing with restraining tooling was confirmed. The maximum duration of the gas sulphonitriding process was determined at 1 hour, both as a stand-alone process and as a component process in a multi-stage technology for the manufacture of low-friction hybrid layers, ensuring the maintenance of sufficient ring toughness for an opening during assembly.
PL
Przeprowadzono próby technologiczne procesów azotonasiarczania gazowego żeliwnych pierścieni tłokowych jako alternatywy wytwarzania warstw niskotarciowych dla chromowych powłok galwanicznych. Porównano skuteczność różnych sposobów upakowania wsadów do obróbki cieplno-chemicznej w minimalizacji bądź eliminowaniu odkształceń pierścieni. W tym zakresie potwierdzono skuteczność pakietowania pierścieni w specjalistycznym, krępującym oprzyrządowaniu technologicznym. Wyznaczono maksymalny czas trwania procesu azotonasiarczania gazowego – 1 godziny – zarówno jako procesu samodzielnego, jak i procesu składowego w wieloetapowej technologii wytwarzania niskotarciowych warstw hybrydowych, który gwarantuje zachowanie dostatecznej wiązkości pierścienia dla rozwarcia montażowego.
PL
Na Ukrainie do transportu ropy i gazu wykorzystuje się tysiące kilometrów rurociągów stalowych. Są one stale narażone na działanie środowiska, zewnętrznych krótko- i długoterminowych obciążeń przesyłanych produktów. Wszystko to powoduje uszkodzenia materiału rurociągów, co skutkuje m.in. ubytkiem metalu na powierzchni, pojawieniem się wgnieceń, rys czy zagłębień. Wady te mogą znacznie skrócić żywotność uszkodzonych odcinków, a w niektórych przypadkach prowadzić do wypadków wiążących się z utratą przesyłanego produktu i szkodami w środowisku. Aby temu zapobiec, w praktyce rozpowszechniły się różne metody naprawy rurociągów w miejscach uszkodzeń, w tym stosowanie specjalnych rękawów naprawczych na rurociągach. Te ostatnie są wykonane zarówno ze stali, jak i z materiałów polimerowych, mają różnorodną konstrukcję i złożoność. Naukowcy i inżynierowie koncentrują się na rozwoju złączy rurowych. Jednocześnie, jak wykazał przegląd osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, wymagają one dodatkowej uwagi w zakresie badania stanu naprężenia–odkształcenia uszkodzonych odcinków rurociągów w miejscach montażu rękawów naprawczych. Artykuł poświęcony jest temu problemowi. W szczególności przeprowadzono badania eksperymentalne wytrzymałości rurociągu w dwóch przypadkach: 1) bez istniejących wad; 2) z wadą i rękawem naprawczym. Ponadto, korzystając z podobnych danych początkowych, wykonano obliczenia przy użyciu trójwymiarowego modelowania ciała stałego oraz metody elementów skończonych. W rezultacie ustalono wyraźną korelację między wynikami doświadczeń polowych a modelowaniem matematycznym. Może to wskazywać na możliwość wykorzystania tego ostatniego do celów praktycznych jako prostszej metody realizacji. Ustalono, że montaż rękawa zmniejsza poziom naprężeń normalnych w sąsiedztwie wady o co najmniej 16%, a poziom naprężeń lokalnych przed frontem wady – do 86%. Jednocześnie montaż rękawa naprawczego może zwiększyć naprężenia obok wady nawet o 50%. Należy to uwzględnić podczas wykonywania prac naprawczych.
EN
Thousand kilometers of the steel pipelines are used in the Ukraine for the transportation of oil and gas. The influence of the environment, as well as long-term and short-term loads from piped product, have an effect on the pipelines. All these factors cause the destruction of the pipeline materials. As a result, the pipeline loses steel, becomes dented and scratched, and holes appear. These defects can significantly decrease the time of the exploitation of the damaged sections or can be the reason for emergency situations with the loss of the piped product, causing damage to the environment. There are different methods for the prevention of the above mentioned negative effects, such as using special sleeves for the repairing of the pipelines. These sleeves are made of steel or polymer materials and have different constructions and levels of complexity. The attention of researchers and engineers have been focused on designing the sleeves. But a review of the scientific works in the above mentioned direction shows that the research of the stress-strain state of the damaged sections of the pipelines with sleeves needs to be examined in more detail. This article shows a solution to this problem. Experimental research of the strength of a pipeline was done for two cases: 1) without defects: 2) with a defect and a sleeve. In addition, the calculation using 3D modeling and a finite elements method was done with similar input data. As a result, a clear correlation between the results of an experiment and mathematical modeling is shown. This shows that a method of mathematical modeling can be used for practical needs more simply. The mounting of sleeves decreases the level of the normal stresses around a defect at a 16% minimum; the level of local stresses in front of a defect is decreased by a maximum of 86%. At the same time, the mounting of a sleeve can increase the level of stress near to a 50% minimum. This fact should be considered during the repairing of the pipelines.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Skupiono się na problemie, jakim są występujące podczas zgrzewania odkształcenia cienkościennych blach ze stopu 2024 T351. W celu zniwelowania deformacji zaprojektowano i wykonano uchwyt z płytą podgrzewającą elementy zgrzewane. Zabieg podgrzewania zgrzewanych blach ma na celu obniżenie naprężeń chwilowych, a co za tym idzie zmniejszenie ich a wykonywano przy tych samych parametrach.
EN
The paper depicts basic information concerning Friction Stir Welding. The main focus revolves around a problem which is deformation of thin-walled plates made out of 2024 T351 alloy which occurs when the plates are welded. In order to reduce these deformations a mount with panel that heats up welded elements has been designed and produced. The procedure of heating up welded plates intends to reduce temporary tensions and as a consequence of that it also reduces the deformation of the plates. All tests of welding were conducted under the same parameters.
EN
Large rock mass deformation around deep roadways in the weak rocks was a significant problem in mining activities in Vietnam and other countries. The excavation of roadways leads to high releasing stress, which exceeds the peak strength of spalling surrounding rock and causes it to enter the post-failure stage. Tensile failures then initiate and develop around the roadways, which causes the fragmentation, dilation, and separation of surrounding rock. The capacity of the primary support system is low, which results in a severe contraction in the whole section of roadways, which requires finding solutions to prevent the deformation of rock mass around roadways and technical solutions from stabilizing for deep roadways. To stability analysis of roadways can be applied analytical, experimental, semi-experimental, and numerical methods. This paper introduces the prevention mechanism of large deformation of rock mass around roadways using 2-level rock bolts. The research results show that using the system of two-level rock bolts can reduce the values of tensile stress on the boundary of roadways range from 10 to 15% compared with only one. The importance of the total displacement of rock mass on the boundary of roadways will be reduced from 3.47 to 13.85% using six long cable bolts.
EN
Modern gantry cranes are an indispensable element of large industrial and transport enterprises. Port handling equipment is operated under conditions of complex spatial loading of varying intensity, as well as under conditions when the walls of structural elements are thinned in the crane carrier system. During the operation of handling equipment in ports, at construction sites, in machine-building industries, in addition to the external load, aggressive media act on the carrier system elements, which leads to various types of wear: corrosive, abrasive and mechanical. Monitoring of the state of handling equipment structures is a very important task of diagnosing the state of the material of elements of the carrier system of cranes and transporting machines. An important and urgent scientific and technical problem of taking into account the influence of aggressive environment on the stress-strain state of the metal structures of gantry cranes is considered. It is noted that during corrosion, a significant thinning of the walls of structural elements occurs. The safety of crane operation requires this factor to be taken into account. It is proposed to use modern numerical methods for this, i.e. the boundary element method (BEM) and the finite element method (FEM). The implementation of these methods is performed in the Matlab programming and modeling environment (BEM), and the FEM is used in the Ansys package. In accordance with the technologies of these methods, the design diagrams of the lower girders and the crane structure as a whole were formed. Exact models of strain of crane elements during transverse bending and constrained torsion are given. Calculations of the stressstrain state of the crane metal structures have been performed. On the basis of a preliminary field study, a numerical model is proposed for diagnosing the strength and stiffness characteristics of the carrier system of handling equipment using the BEM and FEM, which has never been used in the world. Conclusions are drawn about the influence of the thinning of the walls of metal structures on the values of normal and tangential stresses.
EN
This work includes a comparison of the methods of monitoring the deformations of a structure on the example of a flat plate slab test. Classic ESG (electrofusion strain gauges) and modern DFOS (distributed fiber optic sensors) were compared. During the research, both types of sensors were used on some of the reinforcing bars. The study aims to indicate the differences between the compared monitoring methods, both in terms of the obtained results and their utility values.
EN
In this paper a plastic deformation and a damage evolution in low-carbon cast steel containing non-metallic inclusions are analysed experimentally and numerically. Two microstructures of the cast steel have been obtained after appropriate heat treatment. Tensile tests of smooth specimens and axisymmetric notched specimens have been performed. The notched specimens have the notch radii: 1 mm, 3 mm and 7 mm. Fractography of the specimens was carried out to observe fracture mechanisms. The mechanism depended on the stress state in the notched specimens. The fractography showed the existence of two fracture mechanisms: ductile failure and by shear. The process of the voids growth formed on the non-metallic inclusions was the process which included in the explanation of the damage mechanism. Modelling of deformation of the specimens has been used with the model suggested by Gurson, Tvergaard and Needleman. The model is implemented in the Abaqus finite element program. The computer simulation was performed using ABAQUS system. The computed output was compared with the experimental results obtained for specimens of the same shape.
EN
The paper deals with the working peculiarities of the support zones of reinforced concrete elements subject to bending with due account of the eccentric compression and tension. The authors performed simulation of the stress-strain behaviour of the indicated structures with the aid of “Lira” software which results are shown in the graphical and tabulated form. The performed simulation allowed of tracing the work of the studied sample beams till collapse. Such approach made it possible to single out and generalize the main collapse patterns of the inclined cross-sections of the reinforced concrete elements subject to bending on which basis the authors developed the improved method to calculate their strength (Karpiuk et al., 2019).
PL
Procesy spawalnicze to najczęściej wybierana metoda łączenia materiałów konstrukcyjnych. Generowany podczas tych procesów cykl cieplny odgrywa istotną rolę, wpływając na powstające w jego efekcie naprężenia, odkształcenia czy zmiany metalurgiczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas projektowania procesu. Rozkład odkształceń i naprężeń w konstrukcji jest wynikiem złożenia wielu czynników – sposobu mocowania, właściwości mechanicznych materiału, stosowanej technologii czy parametrów prowadzenia procesu. Utworzenie w układzie niekorzystnego rozkładu naprężeń szczątkowych po procesie spawania może wpływać na obniżenie trwałości konstrukcji i przydatności zastosowania elementów w danych warunkach środowiskowych.
PL
W pracy przedstawiono zintegrowaną technologię wyznaczania geometrii odkształcenia mostu suwnicy w stanie statycznym z wykorzystaniem precyzyjnych tachimetrów elektronicznych o prospektowych parametrach technicznych S_α=0,15 mgon oraz S_D=0,5+1 ppm. Wyznaczone analitycznie parametry geometryczne (kąty i długości), pozwalają na precyzyjną interdyscyplinarną interpretację zaistniałych w czasie i przestrzeni zmian odkształceń.
EN
The paper presents the integrated technology for determining the geometry of the crane bridge deformation in a static state using precise electronic total stations with prospective technical parameters Sα = 0.15 mgon and SD = 0.5 + 1 ppm. Analytically determined geometrical parameters (angles and lengths) allow for precise interdisciplinary interpretation of deformations occurring in time and space.
11
Content available remote Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych
PL
Artykuł opisuje ogólne praktyki dotyczące oceny okładziny zewnętrznej płyt warstwowych i podaje stawiane płytom warstwowym wymagania, które pozwalają zaakceptować ich wygląd wizualny. Podaje rodzaje odkształceń i dopuszczalne granice ugięć. Opisuje wady powierzchniowe i metody ich określania.
EN
The article describes generał practices regarding the assessment of cladding of outer sandwich panels and provides the requirements in place for sandwich panels that allow the acceptance of their visual appearance. It indicates the types of deformations and acceptable limits of deflections. It describes surface defects and methods for their determination.
EN
The continuous development of the technologies used in the construction of wind turbines makes them a promising and widely used source of energy. Wind turbines keep getting bigger, resulting in increases in their production capacity. However, both the wind turbines and their support structures are exposed to huge loads that cause the deformation of the rotor blades, vertical deflection, or vibration of the support structure and rotor blades. In this context, the issue of monitoring the technical condition of the structures of such facilities becomes important, particularly in terms of reliability and the service life of the whole system. This document shows a method of measuring a wind power station using the Leica P40 terrestrial laser scanner. The object of the research was a few-years-old wind turbine located in the village of Kluczewsko (near Włoszczowa). The examined wind turbine is 35 m high measured to the turbine base and has rotor blades that are almost 13 m long. The measurements were performed at two stages: during turbine operation and with the wind turbine at rest. This enabled us to determine the changes in the geometry of the object at dynamic loads during the operation of the plant. Each series of measurements was made from three stations evenly arranged around the entire facility, which allowed for a full recording of the wind turbine geometry as well as of its supporting structure. The measurements taken at rest and during operation of the turbine were recorded on the basis of the same points of reference, which allowed us to obtain data on the same coordinate system. The measurements were used to determine the deflection of the turbine support from the vertical axis at rest and the change of deflection under wind pressure during the turbine’s operation. The vibration amplitude of the turbine’s support during operation was also determined. In addition, an attempt was made to determine any changes in the geometry of the rotor blades under wind pressure. The obtained results are presented in a tabular and graphical manner.
PL
Ciągły rozwój technologii stosowanych w budowie turbin wiatrowych sprawia, że jest to coraz bardziej obiecujące i powszechniej występujące źródło energii. Budowane są coraz większe elektrownie wiatrowe umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jednakże zarówno turbiny wiatrowe, jak i ich konstrukcje nośne narażone są na wysokie obciążenia powodujące odkształcenia łopatek wirnika, wychylenia od pionu czy też drgania konstrukcji nośnej. Pojawia się więc zagadnienie monitoringu stanu technicznego konstrukcji tego typu obiektów, szczególnie istotne w aspekcie niezawodności i czasu żywotności całego systemu. W niniejszym artykule przedstawiono sposób pomiaru elektrowni wiatrowej przy użyciu naziemnego skanera laserowego Leica P40. Obiektem badawczym była kilkuletnia elektrownia wiatrowa, znajdująca się w miejscowości Kluczewsko niedaleko Włoszczowy. Badana elektrownia wiatrowa jest obiektem o wysokości 35 m mierzonej od podstawy turbiny i długości łopat wirnika wynoszącej prawie 13 m. Pomiary wykonano przy dwóch stanach elektrowni: w trakcie pracy turbiny i w stanie spoczynku, co umożliwiło określenie zmian geometrii obiektu przy obciążeniu dynamicznym w trakcie pracy elektrowni. Każda z serii pomiarowych została wykonana z trzech stanowisk rozmieszczonych równomiernie wokół całego obiektu, co pozwoliło na pełną rejestrację geometrii turbiny wiatrowej, jak również konstrukcji jej podpory. Pomiary turbiny w stanie spoczynku i w trakcie jej pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tych samych punktów nawiązania, co pozwoliło uzyskać dane w jednolitym układzie współrzędnych. Na podstawie wykonanych pomiarów określono wychylenie od pionu podpory turbiny w stanie spoczynku oraz zmianę tego wychylenia pod naporem wiatru podczas pracujący turbiny. Wyznaczono również amplitudę drgań podpory w czasie pracy turbiny oraz przeprowadzono próbę określenia zmian geometrii łopat turbiny pod naporem wiatru. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w sposób tabelaryczny i graficzny.
EN
The article analyses the method of enhancing a steel beam by adding additional steel members like ribs. They are rigidly connected with both flanges in a plane parallel to the web. That plates reduces warping during in-plane bending of steel beam under lateral-torsional bucking. Different thicknesses of steel plates used as ribs and different cross sections were taken into account. Calculations were conducted using FEM and ABAQUS CAE environment. The outcomes were compared with ones from previous studies which concerned an influence of endplates on load-bearing capacity of an I-beam.
EN
Influenced by the dynamic pressure of the front abutment pressure and the lateral abutment pressure, large deformation of surrounding rock occurs advancing working face in the entry heading adjacent to the active longwall mining face. Based on the cause analysis of entry large deformation, a new technology was put forward to solve the problem, and the designing method of drilling hole parameters for directional hydraulic fracturing was formed. Holes are drilled in the entry or in the high drainage entry to a certain rock layer over the adjacent working face, hydraulic cutting or slotting at the bottom of a borehole were also applied in advance to guide the hydraulic fractures extend in expected direction, through which the hard roof above the coal pillar can be cut off directionally. As a result, the stress concentration around the entry was transferred, and the entry was located in a destressing area. The field test at Majialiang coal mine indicates that the propagation length of cracks in single borehole is more than 15 m. After hydraulic fracturing, the large deformation range of the entry is reduced by 45 m, the average floor heave is reduced by 70%, and the average convergence of the entry’s two sides is reduced by 65%. Directional hydraulic fracturing has a better performance to control the large deformation of the dynamic pressure of the entry heading adjacent to the advancing coal face. Besides, it can improve the performance of the safety production.
PL
Gwałtowne zmiany ciśnienia eksploatacyjnego prowadzić mogą do znacznych odkształceń skał otaczających ścianę wydobywczą oraz pobliskich odcinków chodników. W oparciu o analizę przyczyn powstawania tego typu odkształceń, opracowano nową technologię w celu rozwiązania problemu i zaproponowano metodę odpowiedniego projektowania otworów wiertniczych dla kierunkowego prowadzenia operacji szczelinowania hydraulicznego. Otwory wiercone są w chodniku głównym i w chodniku odprowadzającym docierając na głębokość aż do warstwy skalnej bezpośrednio sąsiadującej z eksploatowanym wyrobiskiem. Proponuje się również wykonanie nacięć lub żłobień w dolnej części otworu tak, by skutecznie kontrolować proces powstawania i propagacji szczelin i nadać im pożądany przebieg, w ten sposób umożliwiając kierunkowe wrębienie stropu. W rezultacie punkt koncentracji naprężeń wokół chodnika zostaje przemieszczony, zaś sam chodnik znajdzie się w strefie odprężania. Badania terenowe prowadzone w kopalni węgla Majialiang wykazały, że długość propagujących szczelin w pojedynczym otworze wyniosła 15 m. Po zakończeniu szczelinowania hydraulicznego, zakres odkształceń chodnika zredukowano o 45 m, zaś średnie pęcznienie spągu zmniejszyło się o 70%; średnia konwergencja warstw skalnych z dwóch stron chodnika zmniejszyła się o 65%. Szczelinowanie kierunkowe umożliwia skuteczniejsze zapobieganie powstawaniu odkształceń pod wpływem ciśnienia dynamicznego w chodniku sąsiadującym bezpośrednio z eksploatowanym wyrobiskiem ścianowym . Ponadto, metoda ta przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy.
PL
W artykule zawarto porównanie produkcji elementu typu wspornik przy wykorzystaniu metod spawania zmechanizowanego oraz zautomatyzowanego. Badaniu poddano odkształcenia w wyrobie wynikające z sekwencji operacji spawalniczych oraz wydajność procesu. Porównano czasy wykonania dla obu metod produkcyjnych, a także wykazano różnice czasu przy wykonaniu partii logistycznej wyrobu. Pomiary oraz wyliczenia wykazują przewagę metody zautomatyzowanej ze względu na możliwość wykonania czynności jednocześnie (metoda zautomatyzowana w przeciwieństwie do zmechanizowanej nie wymaga angażowania operatora w pełnym wymiarze jego dostępnego czasu). Ze względu na równoległe wykonanie spoin leżących naprzeciw siebie, w metodzie zautomatyzowanej uzyskano znacznie niższe odkształcenia.
EN
The article compares the mechanized and automated welding methods used for the manufacturing of a hanger type product. The research focused on the product distortion caused by welding sequence as well as on the process efficiency. The cycle times were compared for both production methods, and the differences in the completion times were found when manufacturing the entire batch size. Both measurements and calculations demonstrated the advantage of the automated method which allowed simultaneous operations. Unlike the mechanized method, the automated method did not require the full time availability of the operator. Moreover, due to the fact that the opposite welds could be done in parallel, the automated method proved to cause less distortion.
16
Content available remote Wpływ odkształcenia napięcia na przepięcia ziemnozwarciowe
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania odkształceń napięcia na szynach GPZ oraz sposób modelowania zwarć doziemnych. Zbadano wpływ odkształcenia napięcia na wartość szczytową oraz wartość ustaloną przepięć.
EN
The paper presents modeling of voltage distortions on 110/15 kV busbar and modeling of an earth faults. Impact of voltage distortions on transient peak voltage and voltage in stable overvoltage is investigated.
EN
In this paper, the analysis of the three-dimensional strain state for the hot cogging process of a steel tool with the application of the finite element method is presented. The results of work connected with the simulation of metal flow scheme, and fields of stress, strain and temperature in the material deformation process in the hot forging conditions are presented. The distribution of the effective strain, the effective stress, mean stresses and temperature on the surface of forging cross sections are determined. The numerical analysis was performed with the application of the programme DEFORM-3D. The theoretical results are subjected to experimental verification.
EN
In this study, the influence of thermomechanical coupling effect - the effect of thermal expansion due to dissipation of the energy of plastic deformation, with and without taking into account the stored energy of plastic deformation (SEPD) for the distribution of stresses, strains, temperature, the applied pressure and the residual stresses is examined. The residual stresses remain in a thick-walled tube (a cylindrical thick-walled tank) after removing the internal pressure in the process of purely elastic unloading. The analysis is made on the example of an analitycal solution for a thick-walled tube subjected to a quasistatically increasing internal pressure for the case of adiabatic processes (without heat flow). Since the loading with internal pressure is quasi-static (monotonic), then neglecting the process of heat flow can lead to some different results in calculated stresses, deformations, temperature, internal pressure and residual stresses. The calculations for isothermal type of processes of deformations (without heat or ideal cooling) are also performed for the estimation of these differences. The results calculated for the process with heat flow should be intermediate between the values obtained for isothermal and adiabatic processes.
PL
W artykule przedstawiono weryfikację narzędzia do obliczeń stanu konstrukcji nawierzchni drogowej (tj. naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) MWS Pavement Design poprzez porównanie do modelu wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. Przedstawiono różnicę między modelami, a następnie porównano dwie konstrukcje nawierzchni drogowych. W pierwszej kolejności porównano różnice wyników odkształceń w krytycznych punktach konstrukcji nawierzchni. Dokonano obliczeń trwałości zmęczeniowej obu konstrukcji na podstawie wyliczonych odkształceń. Ostatecznie podsumowano obliczenia porównaniem wyników.
EN
The article presents the verification of the tool for calculating the pavement construction condition (stresses, strains and displacements) that is MWS Pavement Design Software, by comparing it to the well-known multilayer elastic half-space model. The difference between the models was presented, and further two road pavement constructions were compared. First, the differences in deformation at critical points in the pavement construction were compared. Next, the fatigue life of both constructions was calculated on the basis of calculated deformations. Finally, the calculations were summarized by comparing the results.
20
Content available Strain and force measurement in wire guide
EN
The paper presents a new method for measuring the strain and load of wire ropes guide using fiber optic sensors with Bragg gratings. Its principle consists in simultaneous fiber optic measurement of longitudinal strain of the rope and transverse strain of the bolt fixing the rope. The tensometric force transducers which have been used so far were only able to determine the load in the head securing the rope through an indirect measurement using a special strain insert. They required calibration, compensation of temperature changes, as well as periodic checking and calibration. The head fastening the rope required significant design changes. Measurement based on fiber optic sensors does not have these drawbacks and is characterized by a much higher accuracy and safety of measurements, because the working medium is light. The fastening head does not change. The measurement of the rope load may be based on the change of strain value or indirectly by means of measuring the deflection of the bolt fixing the rope holder. The proposed solution consists in placing the optical fiber with Bragg grating inside the bolt. It enables continuous measurements with a frequency of 2 kHz. A special test bench was built at the Research and Supervisory Centre of Underground Mining. Testing on guide ropes was carried out in a mining hoist in the Piast mine.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę pomiaru odkształceń i obciążeń lin stalowych za pomocą czujników światłowodowych z siatkami Bragga. Istota jej polega na jednoczesnym światłowodowym pomiarze odkształceń wzdłużnych liny i poprzecznych sworznia mocującego linę. Stosowane do tej pory tensometryczne przetworniki siły umożliwiały wyznaczanie jedynie obciążenia w głowicy mocującej linę poprzez pośredni pomiar za pomocą specjalnej wkładki odkształceniowej. Wymagały one kalibracji, kompensacji zmian temperatury, oraz okresowego sprawdzania i wzorcowania. Głowica mocująca linę wymagała znacznych zmian konstrukcyjnych. Pomiar oparty na czujnikach światłowodowych nie posiada tych niedogodności i odznacza się znacznie większą dokładnością i bezpieczeństwem prowadzonych pomiarów, gdyż medium roboczym jest światło. Głowica mocująca nie ulega zmianie. Pomiar obciążenia w linie może być oparty na zmianie wartości odkształcenia bądź pośrednio za pomocą pomiaru ugięcia sworznia mocującego uchwyt liny. Zaproponowane rozwiązanie polega na umieszczaniu światłowodu z siatka Bragga wewnątrz sworznia. Umożliwia ono prowadzenie ciągłych pomiarów z częstotliwością 2 kHz. Zbudowano specjalne stanowisko badawcze w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – CBiDGP. Badania testowe na linach prowadniczych przeprowadzono na wyciągu górniczym w kopali Piast.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.