Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastic recovery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
PL
W wyniku rozwoju przemysłu polimerów opracowano rozwiązania, które umożliwiły wyprodukowanie asfaltu wysokomodyfikowanego mającego większą zdolność sprężystego odkształcenia. Wszystkie badane asfalty modyfikowane wykazują właściwości sprężyste, wyraźnie przekraczające minimalne wymaganie ujęte w załączniku NA do normy PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. Ponadto nawet klasyczne asfalty modyfikowane spełniają wymaganie dotyczące nawrotu sprężystego w temperaturze 25°C dla asfaltów wysokomodyfikowanych. W związku z powyższym oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych, zwłaszcza w jednej (normowej) temperaturze, jest niewystarczające do oceny ich przydatności.
EN
As a result of the development of the polymer industry, solutions that enable the production of highly modified asphalts with higher elastic deformation capability have been developed. All the tested modified asphalts manifest the properties that clearly exceed the minimum requirements included in the NA Annex to PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. In addition, even classic modified asphalts meet the elastic recovery requirement for highly modified asphalts at 25°C. In relation to the above, the identification of the elastic recovery for the modified asphalts, in particular in one (standard) temperature, is insufficient to assess their suitability.
PL
W pracy przedstawiono badania doświadczalne czasu i wartości powrotu poodkształceniowego, zarówno natychmiastowego, jak i opóźnionego pięciu rodzajów poliuretanowych pianek wiskoelastycznych (z pamięcią kształtu) o różnej gęstości pozornej. Określono również wartości naprężenia ściskającego występującego przy 80% odkształceniu pianek. Badania wykonano w temperaturze: 20, 30, 40, 50 oraz 60°C. Stwierdzono, że badane pianki wykazują różne wartości powrotu poodkształceniowego w porównywalnym czasie, a temperatura badania ma istotny wpływ na wartość powrotu poodkształceniowego, jak i na czas tego powrotu. Wykonane zostały stosowne wykresy oraz wyciągnięto wnioski.
EN
The manuscript presents experimental studies of the time and value of elastic recovery, both immediate and delayed, for five types of polyutherane shape memory (viscoelastic) foams of various pour density. The values of compressive strength appearing at 80% foam strain were also determined. The tests were conducted at temperatures: 20, 30, 40, 50 and 60°C. It was concluded that the studied foams have different values of elastic recovery in comparable time and that the test temperature has a significant influence on the value of elastic recovery as well as on the time of the recovery. The appropriate graphs were made and conclusions were drawn.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki kolejnych badań zasadniczych właściwości szczeliw konstrukcyjnych (powrotu elastycznego, wytrzymałości na rozdarcie oraz mechanicznego obciążenia cyklicznego) oraz wymogi, jakie muszą one spełniać zgodnie z normą PN-EN 15434+A1:2010 – Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem).
EN
The article presents the methodology and results of subsequent studies the intrinsic properties of structural sealant (elastic recovery, tear strength and mechanical cyclic loading) and the requirements they must meet according to requirements the standard PN-EN 15434+A1:2010 – Glass in building. Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals).
EN
The paper deals with the problem of improving the rheological properties of bitumens through modification with polymers. The purpose of the paper is to extend the knowledge on the rheology of polymer modified bitumens and the mathematical description of phenomena occurring in modified binders by making use of linear visco-elastic rheological models. Two domestic road bitumens, D70 and D200, were used in our laboratory experiments. These bitumens have been modified with three types of elastomers: SBS, SIS and SBR. The amount of the elastomer added to the bitumen was of 4%, 6% and 8%. The samples of the binders have been investigated in the basic rheological tests: creep and elastic recovery. First, for the approximation of the nonlinear experimental curves obtained the simple linear visco-elastic models of Kelvin, Lethersich, Burgers and a three-parameter standard model have been utilized. It was shown that these models, which seem to be appropriate for description of the visco-elastic behaviour of asphalt binders and asphalt mixtures, especially the Burgers model, exhibit significant limitations. On the other hand, a very good approximation of the experiment results of elastic recovery and creep was obtained by making use of a generalised Kelvin model (correlation ratio R > 0.999).
PL
Tematyka pracy jest związana z zagadnieniem polepszenia właściwości Teologicznych asfaltów drogowych w wyniku modyfikacji elastomerami. Celem pracy jest rozszerzenie aktualnego stanu wiedzy na temat reologii asfaltów modyfikowanych polimerami oraz próba matematycznego opisu zjawisk zachodzących w lepiszczach asfaltowych poddanych obciążeniu. Przedmiotem badań byty dwa krajowe asfalty drogowe rodzaju D70 i D200. Asfalty te poddano modyfikacji w warunkach laboratoryjnych dodatkiem trzech elastomerów: SBS, SIS oraz SBR. Elastomery dodawano do asfaltu w ilości 4%, 6% i 8%. Próbki lepiszczy poddano badaniom wybranych właściwości Teologicznych: lepkości dynamicznej, nawrotu sprężystego oraz pełzania. Do opisu matematycznego krzywych eksperymentalnych wykorzystano metodę aproksymacji oraz interpolacji nieliniowej punktów pomiarowych. Zastosowano następujące proste modele reologiczne ośrodków liniowo lepko-sprężystych: model Kelvina, model standardowy, model Lethersicha oraz model Burgersa. Wykazano, że modele te, uznawane za dobrze opisujące lepko-sprężyste zachowanie lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych (szczególnie model Burgersa), mają istotne ograniczenia. Natomiast zastosowanie uogólnionego modelu Kelvina do opisu zjawiska pełzania i nawrotu odkształceń pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrej zgodności krzywych teoretycznych i krzywych eksperymentalnych (przy współczynniku korelacji R > 0,999).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.