Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład jazdy pociągów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In the field of transport planning in the Czech Republic, there is increasing need not only for infrastructure planning, but also for public transport planning and creating operational concepts. Public transport, as well as investments and operationally intensive industries, requires a guaranteed long-term strategy in the field of transport services. The first prerequisite for successful transport planning is the most accurate description of passenger flows, including the parameters affecting the choice of transport mode. These inputs constitute an important basis for the following steps: setting up the line network, timetable design, managing the circulation of vehicles and courses of staff, controlling, and any eventual requests for infrastructure improvements. There are currently, in the Czech Republic, few transport models that provide relevant outputs for transport planning tasks in public services. For this reason, we use a variety of heuristics, one of which is described via a practical example, i.e., the transformation of a timetable concept on a selected rail network, including the effects resulting from a change in the number of passengers.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
3
Content available Proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów
PL
W artykule scharakteryzowano proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawiono uwarunkowania towarzyszące konstrukcji rozkładu jazdy pociągów i przebieg koordynacji podczas tworzeniu rozkładu jazdy. Opisano i wyjaśniono wygląd wykresu ruchu pociągów oraz zaprezentowano widok karty rozkładu jazdy pociągów.
EN
The paper is concerned with the process of preparing train timetables for Polish Railway Lines. Circumstances for design of train timetables and its coordination process have been presented. The paper also presents and describes train charts.
PL
Konstrukcja rozkładu jazdy pociągów dla wprowadzenia zamknięć torowych to złożony problem decyzyjny. Musi być przeprowadzona w sposób staranny i dokładny, aby przygotowana organizacja ruchu nie generowała opóźnień na sieci kolejowej. Szczególnie istotne jest także to, aby na stacjach granicznych dla zamknięć torowych nie powstawały kongestie. W artykule przedstawiono metodę kształtowania rozkładu jazdy pociągów dla wprowadzenia zamknięć torowych. Istotą zaproponowanej metody jest to, by zachować kształt oferty przewozowej zgłoszonej przez przewoźników w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów i przy uwzględnieniu ograniczeń dotyczących zamknięcia torowego skonstruować nowy, racjonalny rozkład jazdy pociągów. Zaprezentowano model matematyczny, który pozwoli na skonstruowanie zastępczego rozkładu jazdy pociągów. Do jego rozwiązania proponuje się wykorzystanie algorytmu pszczelego oraz algorytmu A*.
EN
Construction of the train timetable for the introduction of track closures is a complex decision problem. It must be carried out in an thorough and accurate manner that prepared organization of movement does not generate delays on the railway network. Especially it is also important that at border stations for track closures does not arise congestion . The paper presents a method of shaping the train timetable for the introduction of track closures. The essence of the proposed method is to keep the shape of transport offer declared by carriers in the annual train timetables and taking into account the restrictions on the track closures construct new , rational train timetable . The article also presents a mathematical model that will allow for the construction of the train timetable for the introduction of track closures . For its solution it is proposed to use the Bees Algorithm and the A * algorithm.
PL
Rozkład jazdy pociągów stanowi podstawowy plan według którego realizowany jest proces eksploatacyjny w transporcie kolejowym. Sporządza się go na podstawie wykresu ruchu pociągów, którego rodzaje zmieniały się historycznie adekwatnie do rozwoju technologii przewozów kolejowych. W przewozach pasażerskich rozkład jazdy jest także odwzorowaniem oferty przewozowej dla klientów – pasażerów. Nowoczesne systemy intermodalne wymagają zastosowania rozkładu symetrycznego o specyficznych zasadach konstrukcji. W referacie przedstawiono syntetycznie etapy rozwoju rozkładu jazdy w ujęciu historycznym. Zaprezentowano również zasady budowy rozkładu symetrycznego w powiązaniu z nowoczesnymi zasadami kształtowania oferty przewozowej, nawiązującej do preferencji klientów oraz do zasad organizacji przewozów w transporcie publicznym, w którym szczególna rola przypada kolejowym przewozom pasażerskim
EN
The time-schedule of trains constitutes the basic plan according to which the exploitation process in railway transportation is realized. It is prepared on the basis of the graph of movement of trains whose kinds have been changing historically according to the development of the technology of railway transports. The time-schedule in passenger transport is also the reflection of transports offer for customers – passengers. Modern intermodal systems require use of symmetrical schedule with specific principles of construction. The stages of the development of the time-schedule were briefly presented in the report from the historical point of view. Furthermore there were shown principles of construction of symmetrical time-schedule in connection with the modern rules of the creation of the transport offer, related to the customers preferences and to the principles of organization of transport in the public transportation in which the special part is played by railway passenger transport.
6
Content available remote Wybrane problemy planowania ruchu kolejowego
PL
Rozkład jazdy w ruchu kolejowym pełni bardzo ważne funkcje. To dokument, który umożliwia m.in. planowanie ruchu kolejowego. Jego przygotowanie składa się z kilku aspektów takich jak: planowanie linii, fizyczna konstrukcja rozkładu jazdy, przydział krawędzi peronowych, planowanie obiegów taboru kolejowego oraz planowanie pracy zespołów je obsługujących. W artykule przedstawiono proces konstrukcji rozkładu jazdy w Polsce w rozbiciu na dwie fazy – przygotowanie oferty przewozowej oraz fizyczną konstrukcję. Dokonano analizy odpowiedniej literatury w tym zakresie.
EN
Train timetable plays a very important functions. It is a document that allows railway operations problem. The preparation of timetable consists of several aspects such as Line Planning Problem (LPP), Train Timetabling/Scheduling Problem (TTP/TSP), Train Platforming Problem (TPP), The Rolling Stock Circulation Problem (RSCP) and Crew Planning (CP). The paper presents the process of construction train timetable in Poland divided into two phases - preparation of transport offer and the physical construction of timetable. An analysis of the relevant literature in this area.
PL
Ruch taboru kolejowego realizowany jest na podstawie przygotowanego planu działania – rozkładu jazdy, który w formie graficznej jest konstruowany w postaci wykresu ruchu pociągów. Istotnym elementem wykresu ruchu jest czas jazdy pociągów na szlaku. Stosowane są dwie metody wyznaczania czasu jazdy pociągów. W artykule scharakteryzowana została metoda obliczeń uproszczonych, oparta na prawach kinematyki i zasadach geometrii analitycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą wartości czasów jazdy, wyznaczonych przy użyciu metody obliczeń uproszczonych oraz metody uwzględniającej dynamikę ruchu pociągów. Przedstawiono przyczyny powstawania różnic pomiędzy wartościami czasu oraz zarekomendowano obszar stosowania wartości czasów jazdy, wyznaczonych przy pomocy metody obliczeń uproszczonych.
EN
The railway traffic is based on the previously prepared action plan - timetable, which is rising on the basis of the graphic timetable. The running time of a train on the open line is an important component of the graphic timetable. Two methods are applied for appointing its. In the article a simplified calculation method based on the rights of the kinematics and principles of the analytical geometry was characterized. A comparative analysis of the running times set using the "simplified" method and method "dynamic" was conducted. Reasons for coming the differences between times were presented and an area of applying running times fixed with the help of the simplified calculation method was recommended.
8
Content available remote Nowy rozkład jazdy pociągów towarowych 2001/2002
PL
Informacje o rzeczywistym ruchu pociągów są zbierane i przechowywane w Centrach Sterowania i Kierowania Ruchem, wyposażonych w systemy komputerowe, działające w czasie rzeczywistym. Informacje te są wykorzystywane głównie do sterowania, kontroli, nadzoru i optymalizacji ruchu pociągów. Dodatkowo mogą być wykorzystywane do celów analitycznych, statystycznych, doradczych, finansowych i innych w różnych jednostkach sektora infrastruktury, a także w innych sektorach.
EN
The informations about real train traffic are collected and storaged in Traffic Operation and Control Centres equipped in computer systems working in the real time. These informations are mainly used for operations, control, supervision and train traffic optimization. Additionally, they can be used for the purpose of analytic, statistic, advisory, financial and in other different infrastructure sector units, and also in the other sectors
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.