Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  river port
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zakończono prace studyjne w zakresie lokalizacji portów rzecznych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), Kanału Śląskiego i polskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba (DOL). Wielokryterialna analiza potencjału transportowego i gospodarczego ODW pozwoliła na wyznaczenie lokalizacji węzłów transportowych oraz portów ładunkowych wraz z określeniem ich kategorii. Wskazane porty rzeczne powinny w przyszłości stanowić punkty koncentracji usług transportowo-logistycznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście aktualizacji europejskiej sieci TEN-T, która planowana jest w 2023 roku. Stąd kluczowe rekomendacje dotyczą dziewięciu nowych węzłów międzynarodowych i zlokalizowanych w nich portów trójmodalnych.
EN
Studies on the location of river ports along the Odra Waterway (ODW), the Silesian Canal and the Polish section of the Danube-Odra-Elbe Canal (DOL) have been completed. The multi-criteria analysis of the transport and economic potential of the ODW allowed to determine the location of transport nodes and river ports and to define their categories. The indicated river ports should constitute future concentration points for transport and logistics services. This is especially important in the context of the update of the European TEN-T network, which is planned for 2023. Hence, the key recommendations relate to nine new international transport nodes and trimodal ports located therein.
PL
W publikacji opisano utrudnienia na każdym odcinku rzeki, jak również wszystkie porty rzeczne wraz z wyposażeniem, budynkami i placami składowymi. Zostały podane oraz opisane środki transportowe jakie poruszają się po rzece jak również tonaż w poszczególnych częściach rzeki jaki może zostać przetransportowany bez żadnych przeszkód. Dowiedziono, że transport śródlądowy, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie transportu w skali kraju, jak również pełni dużą rolę w skali światowej. Niestety jest to branża transportu bardzo niedoceniania, z tego mało dofinansowywana i eksploatowana.
EN
In described publication of difficulty on each section of river, how also all inland ports together with the equipment, by buildings and storage squares. Became given and the pictured transport means what sort they move after the river how also tonnage in the separate parts of river what sort can become transported without any obstacles. Brought, that inland transport, has huge influence on functioning of transport in the scale of country, how also fulfils large role in world scale. Unfortunately is this the line of the transport very of understatement, from this few financed and exploited.
3
Content available remote Perspektywy udrożnienia śródlądowych dróg wodnych RP w latach 2016 – 2030
PL
Główne założenia strategii rozwoju dróg wodnych Polski w latach 2016 - 2030 w aspekcie wzrastającego obciążenia transportu lądowego na trasach od portów morskich w głąb terytorium kraju. Wykorzystując możliwości wyremontowanego Węzła Wodnego w Bydgoszczy.
EN
The main tenets of a strategy for the development of waterways Polish in the years 2016 - 2030 in terms of increasing the burden of land transport on the routes from the ports into the territory of the country. Using the capabilities of renovated Water Node in Bydgoszcz.
4
Content available Kraków – miasto portowe nad Wisłą
PL
Wisła w Krakowie to rzeka żeglowna. Sięgając do historii była najważniejszą drogą komunikacji. Ujście Wisły do Bałtyku zapewniało bezpośredni kontakt z morzem, a tym samym powiązania handlowe bez ograniczeń, z całym światem. Flisacy i włóczykije1 prowadzili barki zwane galarami, co stanowiło ważny element ekonomii i pejzażu miasta. W granicach państwa przed II wojną światową Wisła była powiązana kanałami i rzekami tak z Bałtykiem, jak i z Morzem Czarnym. Zrealizowano częściowo port rzeczny w „Płaszowie”. W Krakowie przed II wojna światową zwodowano dwa pierwsze polskie statki – monitory rzeczne. W okresie budowy Nowej Huty powstał port rzeczny „Kujawy”. W obecnym planowaniu nie myśli się jednak o funkcji portowej miasta i wykorzystaniu nadbrzeży Wisły jako przestrzeni publicznej miasta, a potrzebne jest długofalowe planowanie.
EN
The Wisła in Kraków is a navigable river. If we look back in time has always been the largest river in Poland and the Baltic estuary gave travellers a direct connection to the see and, ipso facto, the possibility of opening trade routs with the whole world. Raftsments and bargees were and important factor in the city’s economi and landscape. Wisła in Poland before the IIWW was connected (by way of rivers and canals) to both the Baltic Sea and the Black Sea. The “Płaszów” river port was partly build befor the IWW. Two river monitors were bulid as the first ships build in a Polish shipyard. In Nowa Huta decided to build a second river port, the “Kujawy” port to material suplly and also be a dock for yachts. There is no trace of ideas reffering to Kraków as a port city in the present development plans. The river can still be saved as a navigable and as a public space but need the complete long-term planning.
PL
W referacie zostały ukazane przyczyny spadku śródlądowego transportu wodnego w Polsce w okresie 1965-2002, które do tej pory nie zostały rozwiązane. Na Zachodzie Europy śródlądowy transport wodny postrzegany jest ze względu na niskie koszty, ochronę środowiska oraz rozwinięty system kanałów, jako atrakcyjny przewóz ładunków masowych, kontenerowych i drobnicowych. Na tle Europy Polska stanowi białą plamę na mapie, stąd potrzeba inwestycji w porty rzeczne, jako multimodalne centra logistyczne służące na rzecz zintegrowanych systemów logistycznych, gdzie występuje węzeł transportu -morskiego, śródlądowego, kolejowego i samochodowego. Multimodalne centra logistyczne doskonale funkcjonują na terenie Europy Zachodniej. Przykładem w Polsce może być działalność Śląskiego Centrum Logistycznego S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Odratrans" S.A. W referacie określona jest rola śródlądowego transportu wodnego na rzecz zintegrowanych systemów logistycznych oraz kierunków zmian w perspektywie najbliższych lat.
EN
The paper presents reason decline of the inland shipping in Poland in the period 1965-2002, which the reason isn't resolved. On Western Europe the inland shipping has lower cost, care about environment and channel system are very attractive to the container freight, mass and smalls cargo. Poland is white blemish on the Europe map and we need capital investment in river ports as multimodal logistics centre, which will as point of junction the different of carrying system. The multimodal logistics system function excellent in Western Europe. In Poland are two centres: Silesia Logistics Centre S.A. and Capital Group "Odratrans" S.A. The paper presents the function of the inland shipping as the integrated logistics system and the change of heart on the horizon near year.
EN
Inland navigation is the oldest mode of cargo and passenger traffic, counting nearly 5000 years. Now this transport mode gets the main importance again, which requires innovative changes in the inland waterway networks, vessels and its dervice system. This is due to the fact that combined rail/road transport widely used in XX century is currently struggling with high external costs along the main traffic corridors of the Trans-European Transport Network, including costs of environment renewal, congestion consequences and refund of traffic accidents charges. Experience of some EU countries has shown that innovative approaches to the organization of inland navigation as element of integrated transport systems could help to solve these problems.
PL
Żegluga śródlądowa jest najstarszym rodzajem przewozów towarowych i pasażerskich i liczy około 5000 lat. W obecnych czasach ta gałąź transportu ponownie nabiera znaczenia, co wymaga zmian organizacyjnych oraz podwyższenia skuteczności systemów obsługiwania. Wymagania te związane są z pewnymi zmianami koncepcyjnymi. Wynika to z faktu, że transport kombinowany kolejowo-drogowy szeroko stosowany w XX wieku coraz częściej zmaga się z wysokimi kosztami zewnętrznymi obejmującymi koszty odnawiania środowiska, koszty kongestii oraz koszty związane z poważnymi skutkami wypadków samochodowych. Doświadczenie krajów UE pokazyje, że innowacyjne podejście do organizacji transportu śródlądowego jako podstawowego ogniwa zintegrowanych systemów transportowych może pomóc rozwiązać te problemy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.