Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Agregat do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych
PL
W artykule zaprezentowano agregat do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, w szczególności kompozytów z włóknami syntetycznymi i naturalnymi, pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych, w tym materiałów funkcjonalnych, izolacyjnych, pokryciowych i dekoracyjnych. Pierwszym etapem recyklingu odpadów tworzywowo-tekstylnych jest ich separacja, a następnie segregacja na odpowiednie grupy materiałów wg ściśle określonych kryteriów i sposobu postępowania. Ponowne przetwarzanie odpadów wymaga ich rozdrobnienia celem uzyskania frakcji charakterystycznej dla danej grupy materiałowej. Opracowane urządzenie pozwala na rozdrabnianie materiałów odpadowych o objętości ok. 0,5 m3 do wymaganej frakcji. Zastosowany system sterowania agregatem zabezpiecza urządzenie przed nieumyślnym zniszczeniem w wyniku przedostania się do strefy rozdrabniania niepożądanych obiektów o znacznie większej wytrzymałości niż odpady tworzywowe (metale, drewno).
EN
The article presents the aggregate for plastic waste recycling, particularly composites with synthetic and natural fibers from the used technical objects, including e.g. functional, insulation, cover, and decorative materials. The first stage of the recycling of plastic and textile waste is their separation, followed by the segregation and division into different types of groups according to the criteria and the ways to deal with them. Reprocessing of materials requires their fragmentation enabling one to obtain a fraction characteristic for a given material group. The original device facilitates the fragmentation of the waste material with the volume of ca. 0.5 m3 to a required fraction. The control system used protects the machines against accidental damage caused by the penetration of unwanted objects with much greater durability than waste plastic (metal, wood).
PL
W artykule przedstawiono projekt i wstępne wyniki testowania automatycznej, mobilnej, multisensorowej stacji pomiarowej do monitorowania jakości wody w zbiornikach wodnych i alarmowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń skażeniami chemicznymi. Pierwszym użytkownikiem i weryfikatorem systemu będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Miejsce testowania - zbiornik wody pitnej w Dobczycach.
EN
The paper presents the design and results of preliminary testing of automatic, mobile, multisensors measuring stations for water quality monitoring in body of water and alerting in a case of chemical contamination risk. The Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Krakow will put the measuring station into exploitation in the drinking water reservoir in Dobczyce.
3
Content available remote Koncepcja urządzenia do implementacji chipów RFID
EN
The Institute for Sustainable Technologies-NRI in Radom has started a project aiming at the development of the device for assembly of the miniature integrated circuits in RFID systems with use of gluing method. The modular construction and variable configuration of the machine allow flexible adaptation of the used assembly technique and application of the machine for research and development as well as for short-series production of the electronic security elements. At the current stage of works the concept of the device was developed and the construction documentation prepared for the mechanic modules and electronic control circuit.
4
Content available remote Koncepcja urządzenia do implementacji chipów RFID
EN
The Institute for Sustainable Technologies -NRI in Radom has started a project aiming at the development of a gluing and assembling device for miniature integrated circuits in RFID systems, which has already been developed together with a technical documentation. The modular construction and variable configuration of this machine allow for a flexible adaptation of assembly technique, and low-cost electronic production of security elements.
PL
Przedstawiono rozwiązanie techniczne pozwalające na skuteczne monitorowanie i alarmowanie o skażeniach wód powierzchniowych, które może być wykorzystane przez służby zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności dla akwenów stanowiących zbiorniki wody pitnej dla aglomeracji miejskich. Opracowany system obejmuje zarówno środki techniczne służące zbieraniu i gromadzeniu, w centralnej bazie danych systemu, parametrów opisujących stan biochemiczny monitorowanego akwenu, jak również pełną strukturę informatyczną, zapewniającą poprawne działanie systemu i możliwość przekazywania informacji do wszelkich służb zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Struktura systemu obejmuje sieć stanowisk obserwacyjno-pomiarowych z bezprzewodowym dostępem (radiolinie, GSM, łącza satelitarne) do sieci www, służących do obserwacji stanu chronionego obiektu. Stanowiska są elastycznie konfigurowane i wyposażone w dedykowane inteligentne sensory, pozwalające zbierać dane o otoczeniu z indywidualnie zadawanym odstępem czasu między kolejnymi pomiarami.
EN
A new technical solution for effective monitoring and alarming of surface water contamination has been presented. Described system can be used by professionals to ensure environmental safety, particularly for reservoirs of drinking water for urban agglomerations. The developed system includes both, the technical means for collecting in a central database system, information described the biochemical state of monitored basin, as well as the full structure of information technology, protecting the proper functioning of the system and the ability to inform to all staff involved in the environment protection. The structure of the system includes a network of observation and measurement devices with wireless access (radio lines, GSM, satellite links) to the web, used for observation of the protected areas. The measurement devices are flexibly configured and equipped with a dedicated intelligent sensors that allow to collect data about the environment contamination in the individually inflicted intervals between consecutive measurements.
EN
The realization of the project of the document testing system and other products with the electronic RFID circuits protection was undertaken at Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom. The system contains methods of testing and appropriate devices designed for their realization and conforms international coordination in that area in the figure of standards and documents of International Civil Aviation Organization (ICAO). An article presents examples of the method of testing and designs devices for testing of the resistance to the mechanical loads of passports equipped in electronic protections.
EN
The article presents the technology of the production of moisture resistant electrical and telecommunications cable laminates and the means of the modernisation of the technological line for their manufacture. Two innovative devices for the spread of superabsorbents and binding agents over the non-woven base developed and implemented within the framework of the modernisation. The technical solution applied in the devices enabled improvement in the quality of manufactured goods and improvement in the efficiency and profitability of the production process. The results of the verification tests of the developed devices are shown.
PL
W artykule omówiono technologię wytwarzania zapór przeciwwilgociowych do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz sposób modernizacji linii technologicznej do ich wytwarzania. Opisano dwa innowacyjne urządzenia do nanoszenia superabsorbenta i środka wiążącego na podłoże włókninowe, opracowane i wdrożone w ramach modernizacji. Rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach pozwoliły na poprawę jakości wytwarzanych wyrobów oraz wydajności i opłacalności produkcji. Przestawiono wyniki badań weryfikacyjnych opracowanych urządzeń. Rozwiązania wdrożono na linii technologicznej do wytwarzania kablowych zapór przeciwwilgociowych w Zakładzie Doświadczalnym w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia badawcze, które należało podjąć, aby zrealizować prototyp autonomicznej stacji, będącej elementem systemu wykrywania skażeń wody produktami ropopochodnymi. Stacja ma postać pływającej platformy i przeznaczona jest do stosowania na akwenach lądowych (rzeki, jeziora). Podstawowym wymogiem konstrukcyjnym jest autonomiczność oraz bezobsługowość urządzenia. Omówiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w aspekcie konstrukcji mechanicznej, systemu zasilania oraz metody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych.
EN
This paper describes a research problem which should be undertaken to create a prototype structure and practical implementation of an autonomous floating station destined for an automatic oil spill detection system. The device has the form of a floating platform, applicable for use on inland waters (lakes, rivers). The main requirement for such a device is that it should be autonomous and not require maintenance. The paper describes in detail the solutions applied, in particular with respect to the mechanical construction, photovoltaic power supply system and method of oil spill detection.
PL
Opisano rodzaj platformy wchodzącej w skład autonomicznych stacji monitorowania wód. Platforma stanowi urządzenie pływające, przeznaczone do użytku na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, umożliwiające posługiwanie się zestawem czujników parametrów środowiska (temperatura, wilgotność itp.) i jego zanieczyszczeń (np. wykrywanie oleistych wycieków). Może być również używana jako pływająca boja. Zasilana jest z modułów fotowoltaicznych, nie wymaga nadzoru i konserwacji z wyjątkiem rzadkich przypadków. Urządzenie porozumiewa się ze stacją centralną przez łącze radiowe, przesyła zarówno wyniki pomiarów, jak i sygnały alarmowe w przypadku wykrycia skażeń wody.
EN
This work describes a platform for autonomous water monitoring stations. The platform is a floating device, suitable for use on rivers, lakes and reservoirs, and enabling the use of wide range of environmental (temperature, humidity etc.) and pollution sensors (i.e. detection of oil spills). It can also be used as a signal buoy. The platform is powered by PV modules and does not require any maintenance, except in rare cases. The device communicates over a radio link with a central station and relays measurement results as well as alarm signals upon detection of water pollution. The paper describes most of the platform's construction details and problems encountered in the design of such device, along with possible solutions.
PL
Zaawansowane systemy automatycznej optycznej inspekcji do kontroli jakości w produkcji masowej wymagają opracowania niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie transportowania i pozycjonowania detali, które różnią się znacznie kształtem od prostych brył geometrycznych. W maszynie do kontroli jakości produkowanych wyrobów, opracowanej w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, zastosowano techniki pneumatyczne w celu zapewnienia odpowiedniego transportowania detali. W efekcie zrealizowanych prac badawczych i eksperymentów osiągnięto wysokie parametry eksploatacyjne maszyny.
EN
Advanced Automated Optical Inspection systems for quality inspection in a mass production require non-conventional solutions for conveying and positioning of parts of shapes differ of regular solids. The machine for products inspection was developed in the Institute for Terotechnology in Radom where pneumatic engineering was used to achieve proper parts conveying. In effect of realized research and experiments the high operating parameters of machine were obtained.
11
Content available remote System automatycznej optycznej inspekcji w kontroli jakości produkcji
PL
Efektywna kontrola jakości ma kluczowe znaczenie w wysoko wydajnych procesach produkcji masowej. Rosnące wymagania odbiorców wyrobów zmuszają wytwórców do rozszerzania zakresu parametrów podlegających kontroli jakości. Dokładna kontrola wielu parametrów przy wykorzystaniu tradycyjnych metod jest procesem skomplikowanym technicznie i organizacyjnie, przy tym nieefektywnym i kosztownym. Opracowano wielokamerowy system automatycznej optycznej inspekcji AOI w przestrzeni trójwymiarowej z szybką, równoległą analizą obrazów do kontroli wyrobów w trakcie ich swobodnego spadania w przestrzeni pomiarowej. Zastosowanie opracowanej metody dla konkretnych wyrobów - elementów okularów, zapewnia osiągnięcie wysokiego poziomu niezawodności kontroli przy satysfakcjonującej wydajności procesu - rzędu kilku tysięcy detali na godzinę, co było nieosiągalne w standardowych rozwiązaniach.
EN
An effective quality inspection is a crucial factor for highly efficient manufacturing processes in a mass production. Growing customers' reqąuirements force manufacturers to increase the number of quality parameters. An accurate multi-parameters inspection using traditional methods is technically complicated, inefficient and very expensive. The multi-cameras based three-dimensional AOI system and the high-speed parallel vision processing method was used for inspecting parts during free-fall in the measurement area. The application of the developed system for inspection of eyeglasses' nose pads enables to achieve high inspection reliability, ensuring satisfactory throughput of the process - in the range of a few thousand parts per hour - not available in standard solutions.
12
Content available remote Struktura modułowa w konstrukcji maszyny do automatycznej optycznej inspekcji
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z projektowaniem modułowej struktury maszyny do automatycznej optycznej inspekcji (AOI). Omówiono realizację podstawowych założeń budowy modułowej urządzenia mechatronicznego [1-3], jakim jest maszyna AOI. Maszyna zaprojektowana została przez Zespół Mechatroniki ITeE.
EN
The article presents the problems connected with designing a modular structure of a system for automated optical inspection (AOI). The realization of the main principles of the modular structure of the mechatronics system, namely the AOI system was described. The system was designed by the ITeE Mechatronics Team.
13
Content available remote System automatycznej optycznej inspekcji w kontroli jakości produkcji masowej
PL
Automatyczna optyczna inspekcja staje się nieodzownym narzędziem kontroli jakości w nowoczesnych procesach produkcji. Dzięki kamerom i zaawansowanym systemom komputerowym można zobaczyć to, co jest niedostrzegalne gołym okiem.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z modernizacją napędu gąsienic koparki SRs 1200. W celu opracowania algorytmów jazdy zbudowano model koparki w skali 1:30. Wyniki badań modelu pozwoliły na oprogramowanie sterownika nadzorującego pracę układu jazdy koparki.
EN
In the paper some problems of SRs 1200 excavator track chain drives modernisation are described. Excavator model in 1:30 scale was built, to make drive procedures designing easier. Model tests results enabled for programming of excavator drive controller.
15
Content available remote Badanie pneumatycznych zaworów rozdzielających PZRC w warunkach ISO 9001
PL
W Instytucie Technologii i Eksploatacji w Radomiu opracowano i wdrożono do produkcji typoszereg bezsmarowych zaworów rozdzielających PZRC. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia szeregu badań towarzyszących. Proces, którego celem jest przygotowanie i wdrożenie do produkcji wyrobu rynkowego, musi być wspomagany kompleksowymi badaniami towarzyszącymi każdemu z jego etapów.
16
Content available remote Microprocessor control of precision package formation
EN
The modem doubling machines are adapted to producing yarn packages of precision structure which is arrived at by laying the successive coils of the yarn in precisely selected locations in the package. Instead of being superimposed in the successive layers the coils are laid so as to maintain a constant spacing selected in proportion to the diameter of the yarn. This structure requires that: źA constant ratio is maintained of the rotary speed of the package to the linear speed ofthe yarn guide (i.e. maintaining a constant winding ratio); źThe fractional part of the ratio is maintained at a value such that enough layers of the yarn are wound on the package before the coils of the next layer may begin to be superimposed on those of the previous Iayer. In the yarn doubling machine (Fig. 1) developed jointly by the Institute for Terotechnology, Branch of Textile Machinery, and the Majed Co., under a target project [1], each winding point is provided with individual drives ofthe package drive roller and yarn guide mechanism. The package and the guide mechanism are electronically coupled via the package drive roller. This permits to form not only precision packages but also free (open) or graded packages. With electronic control, the parameters of the package, i.e. the coil crossing angle and winding ratio, can be programmed to have any values.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.