Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The objective of this study was to ascertain the socioeconomic and geospatial traits responsible for little or no usage of tractors for land clearing and cultivation by rural farmers in Ogun State, Nigeria. Data were obtained on the study objectives with use of interview guide, in-depth discussion and field observation a randomly selected 247 arable crop farmers. The obtained data were subjected to frequency count and binominal analysis of variance. Results showed factors such as farmers’ inability to afford tractor acquisition and/or hire tractors services (prop = 1.00, p < 0.05) as the major economic traits encumbering tractor usage for land preparation. The social traits included inadequate available of tractors to serve the farmers (prop = 0.76, p < 0.05), and farmers’ apprehension of possible destruction of soil structure and/or farm land (prop = 0.64, p < 0.05) as a result of tractor usage for land preparation. The geospatial traits were stump/tree distribution (prop = 0.97, p < 0.05) and land fragmentation (prop = 0.92, p < 0.05). It was thus concluded that both socioeconomic and farm geospatial traits interactively encumbered farm tractorisation in the study area. It was recommended that farmers should be supported technically and financially by stakeholders in agro-development so as to enable them to afford tractor usage for land cultivation.
PL
Celem badań było ustalenie społeczno-ekonomicznych i geoprzestrzennych powodów niewielkiego bądź zerowego wykorzystania ciągników w pracach polowych w stanie Ogun w Nigerii. Dane do badań pozyskiwano metodą wywiadu, dyskusji i obserwacji w terenie u losowo wybranych 247 rolników uprawiających ziemie orne. Uzyskane dane poddano obliczeniom częstości i analizie wariancji. Wyniki wskazują na niemożność nabycia ciągnika lub wynajęcia usług z użyciem ciągnika (prop = 1,00, p < 0,05) jako główną ekonomiczną przyczynę ograniczającą mechanizację prac polowych. Powody społeczne obejmowały niedostępność ciągników do obsługi rolnictwa (prop = 0,76, p < 0,05) oraz obawę rolników przed możliwym zniszczeniem struktury gleby (prop = 0,64, p < 0,05) w wyniku stosowania ciągników do pracy w polu. Do przyczyn geoprzestrzennych zaliczono rozmieszczenie pni/drzew (prop = 0,97, p < 0,05) i fragmentację pól uprawnych (prop = 0,92, p < 0,05). We wnioskach stwierdzono, że czynniki społeczno-ekonomiczne i przestrzenne, działając łącznie, ograniczają mechanizację prac polowych na badanym obszarze. Zaleca się wsparcie techniczne i finansowe rolników przez interesariuszy sektora rolniczego, aby umożliwić im wykorzystanie ciągników w uprawie ziemi.
EN
Student preparation for entrepreneurship has become a key strategic goal in the knowledge economy over the past decade. Young entrepreneurs represent the potential for successful start-ups, their innovative development and sustainable growth. The explored topic of difference between men and women is most significant in case of entrepreneurship propensity. The male population is more self-confident at all whilst the women have less various responses to the surveyed questions. All the dependent variables involved in the data set reach higher standard deviation for the male population than for the female population. Many research studies draw attention to gender differentiation in student attitudes towards entrepreneurship. Men choose to become entrepreneurs much more often than women, which is affected by many factors. The analysis outcome can conclude that gender of students is significant determinant of attitude toward both entrepreneurship environment (p < 0.05) and especially entrepreneurship propensity (p < 0.001).
PL
Przygotowanie studentów do przedsiębiorczości stało się kluczowym celem strategicznym gospodarki opartej na wiedzy w ostatnim dziesięcioleciu. Młodzi przedsiębiorcy reprezentują potencjał udanych start-upów, ich innowacyjny rozwój i trwały wzrost. Zbadany temat różnicy między kobietami i mężczyznami ma największe znaczenie w przypadku skłonności do przedsiębiorczości. Populacja mężczyzn jest bardziej pewna siebie, podczas gdy kobiety mają mniej różnych odpowiedzi na ankiety. Wszystkie zmienne zależne związane z zestawem danych osiągają wyższe odchylenie standardowe dla populacji mężczyzn niż dla populacji kobiet. Wiele badań naukowych zwraca uwagę na zróżnicowanie płci w postawach studentów wobec przedsiębiorczości. Mężczyźni częściej stają się przedsiębiorcami niż kobiety, na które wpływa wiele czynników. W wyniku analizy można stwierdzić, że płeć studentów jest istotnym wyznacznikiem stosunku do środowiska przedsiębiorczości (p < 0,05), a zwłaszcza skłonności do przedsiębiorczości (p < 0,001).
PL
Artykuł prezentuje informacje związane z planowanym uruchomieniem przeprawy promowej na Wiśle w Solcu Kujawskim. W pracy przedstawiono warunki przyrodnicze, które mogą stanowić utrudnienie dla funkcjonowania przeprawy, w szczególności aspektów hydrologicznych, takich jak sezonowość występowania stanów wód niskich i ekstremalnie wysokich Wisły, tworzenie się pokrywy lodowej czy ruchu rumowiska wleczonego w postaci łach piaszczystych. Omówiono uwarunkowania społeczno – ekonomiczne projektowanej przeprawy, w szczególności pod względem komunikacyjnym. Podano prognozę natężenia ruchu samochodowego dla promu na 15 pojazdów. Zaprezentowano parametry techniczne przeprawy, w tym koncepcja zagospodarowania terenów nadbrzeżnych i aktualne zaawansowanie procesu realizacji inwestycji. W pracy udowodniono, że przyszłe funkcjonowanie przeprawy promowej ma usprawnić transport publiczny aglomeracji Toruńsko- Bydgoskiej.
EN
The article presents information related to the planned launch of a ferry crossing on the Vistula River in Solec Kujawski. The paper presents environmental conditions, which may pose difficulties for operation of the crossing, in particular hydrological aspects, such as phenomenon of low water levels and extremely high water levels on the Vistula, formation of ice cover or bedload movement in the form of sandbars. There is also discussed the socio - economic conditions of ferry crossings, particularly in terms of communication. There is given the forecast for car traffic of ferry for 15 vehicles. There are also presented technical parameters of ferry, including the concept of development of coastal areas and current advancement of the investment. In the study it is proven that the future operation of ferry is to improve urban public transport between Torun and Bydgoszcz.
EN
Numerous factors - both material and immaterial and spatial, determining man's mental wellbeing -have an impact on the quality of life. From among the most important determinants of the comfort of living beyond economic goods, we must enumerate the following factors: ecological and social ones deciding about satisfaction with the living conditions, sanitary ones influencing the psychophysical condition, and those which support the accessibility of services and green spaces. Research done by A. Zborowski proves that the psychological factor (subjective sensations of content or discontent) has an impact on the degree of satisfaction and an ecological and social dimension related to satisfaction with the living conditions, a place of residence and neighborly relationships which conditions the comfort of health, too. All the above-mentioned factors are elements of sustainable development which shapes harmonious, human-friendly surroundings. This paper presents two residential complexes in Rotterdam and the Titenkollegiert Campus in Copenhagen implemented in the spirit of sustainable architecture. The objects are surrounded by greenery in the vicinity of a social space. They were constructed using local natural materials (stone, wood). The location of the campus renders primary and secondary services as well as public transport (the nearness of a commuter train) available. Moreover, the complex is equipped with a bi-level garage for bicycles.
5
Content available remote Uwarunkowania historyczne rozwoju architektury średniowiecznego Krakowa
PL
Autor, w oparciu o znane i nieznane dotąd źródła i dokumenty z okresu wczesno- i późnośredniowiecznego Krakowa, analizuje uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju miasta, które wykorzystywane celnie przez ówczesnych władców stały się mocną bazą materialno-technologiczną i wykonawczą dla ważnych inwestycji budowlanych, stwarzając możliwości realizacji na wysokim poziomie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i architektonicznych.
EN
On the basis of both known and unrevealed Kraków historical documents from the Early and Late Middle Ages, the author analyses the social and economic conditions behind the city development, which were used by the rulers, and became a strong financial, technological, and instrumental basis for the most important investments in the city, making it possible to construct high-quality buildings in terms of their functionality, arrangement, and architecture.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie z części wyników badań zrealizowanych w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach projektu pt.: "Kierunki modernizacji funkcjonowania ratownictwa górniczego w branży górnictwa węgla kamiennego z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i społecznych", finansowanych przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego. Podsumowanie zawiera notę metodologiczną, ogólne omówienie wyników badań oraz tezy programowe dla modernizacji funkcjonowania ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego.
EN
The article presents a summary of a part of test results performed in the Main Coal Mining Institute within the project named: "The directions of modernization of functioning of coal mine salvage in the coal mining industry taking the economic and social conditions into consideration", financed by the Ministry of Studies and Education. The summary con-tains a methodological note, generał discussion on the test results and program theses for modernization of functioning of coal mine salvage in the coal mining industry.
7
Content available remote Koszt pracy jako kategoria ekonomiczno-finansowa i rachunkowa
EN
In the process of economic management we are always faced with making choices from among available possibilities, while every decision entails costs, which in economics is named as opportunity cost. The concept of opportunity costs allows one to understand the differences in the accounting mode, i.e. outlays incurred, and the real costs viewed from the point of view of economics. Prerequisites for undertaking economic decisions are created by economic calculus which enables controlling, accounting and evaluating a given entity’s effectiveness. The basis for economic calculus is the cost reckoning based on adequate classification. An important part of this costreconing consists of labour costs, which means the value of labour used in order to create certain defined products or services rendered. Understood in such a way this constitutes an economic category. Cost of labour is also a social category characterizing activities of both economic entities and the national economy. Judged from the financial standpoint cost of labour incurred by an economic entity are outlays expressed in value and connected with the human factor irrespective of the source of their financing. Labour costs constitute first of all a microeconomic category, and in this aspect they are also an accounting category as in companies they are included in the entity’s prime costs. In the subject’s bibliography one may not find an accepted and equivocal definition of labour costs that would be adopted by the majority of economists. These differences apply to all aspects of labour costs and are connected with the number of components which are included in their scope. The scope of the labour costs notion has undergone changes in time and space and is dependent upon the current economic and legal conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.