Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  entrepreneurship
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Pioneers of the digital era have invented a different business model and expanded the existence of the digital economy, and the digital entrepreneurship is the beginning of this digital revolution. To explore the key characteristics of digital entrepreneurs, this study is divided into two stages. The first stage conducted a literature review and case study to construct the characteristic elements of the entrepreneurship into a model of digital entrepreneurs. In the second stage, the relative weights of the key characteristics of digital entrepreneurs are understood through an analysis of the AHP questionnaire results. The results show that autonomy and selfdiscipline are keys among the main dimensions of the key characteristics of digital entrepreneurs' entrepreneurship; the secondary dimension of "action power" is key in the main dimension of "autonomy and self-discipline"; the secondary dimension of "business networks" is key in the main dimension of "social capital"; the secondary dimension of "insight" is key in the main dimension of "innovation and breakthrough"; the secondary dimension of "communication ability" is key in the main dimension of "leadership communication".
EN
Purpose: The paper provides a theoretical foundation of entrepreneurial ecosystems with strong focus on start-up ecosystem. The empirical purpose of the study is to identify the key actors, institutions and organisations which can provide a nurturing environment and services for the creation of the start-up ecosystem of the city of Poznań with regard to business-science-government collaboration. Design/methodology/approach: The research applies the method of in-depth semi-structured direct interview with experts in the field of support services to potential founders and start-ups with academic origin, the case study method, participatory observation, and reflection. The explorative qualitative study uses both descriptive and explanatory techniques. Findings: The research findings provide insight in the real nature of the local start-up ecosystem presenting its key stakeholders, the scope of their support and ways of creating a conducive environment for potential founders and start-ups. The research results highlight the importance of studying the interdependencies among key actors in the start-up ecosystem in order to provide them with necessary resources and to stimulate the synergy effect. Research limitations/implications: Research limitations resulting from the analysis of a purposefully-selected case of the start-up ecosystem do not allow formulating general conclusions. Nevertheless, it illustrates a real business practice and challenges of the development of the specific entrepreneurial ecosystem. Future research line will concern an in-depth analysis of the most critical obstacles in the process of start-up creation as well as the assessment of the interdependencies among the key stakeholders of the start-up ecosystem to look for more effective cooperation. Practical implications: The synthesis of the current reflections on entrepreneurial ecosystems and the research findings reflected here can benefit both employees of business incubators, researchers, and entrepreneurship teachers and become an inspiration for further analysis and extended research on problems associated with increasing the efficiency and sustainability of local start-up ecosystems and the need to build valuable relationships with key stakeholders. Originality/value: The originality of the conducted exploratory research lies in presenting the real business practice and challenges of the development of the specific entrepreneurial ecosystem, and thus contribute to the discussion on the dilemmas associated with conducting the more effective practice-oriented research on start-up ecosystems.
EN
This paper investigates the contribution of entrepreneurship to sustainable development and economic growth in emerging markets in the period before and during the COVID-19 pandemic. Additionally, the importance of various measures implemented by entrepreneurs and governments as responses to the changing environment in the COVID-19 pandemic is examined. By employing the data for 20 emerging markets, the findings revealed that only high-growth-expectation entrepreneurship (HEA) had a significant contribution to economic growth before the pandemic, but this relationship became negative during the COVID-19 crisis. Furthermore, this research pointed out that sufficient responses to the COVID-19 pandemic could be a useful instrument to encourage the development of entrepreneurship and revive the economy in the post-COVID period in emerging markets.
EN
This study aims to assess the impact of perceived opportunities and entrepreneurship as a good career choice on the economic growth of European countries. A quantitative methodology was used. A data panel composed of measures of economic growth and business activity for 21 European countries from 2001 to 2019 and macroeconomic control variables was used. Multiple linear regression was estimated using the Generalised Panel Methods of Moments. High levels of perceived opportunity were found to impact economic growth positively. Entrepreneurship as a good career choice has positive impacts on economic growth. These results indicate that although entrepreneurship as a good career choice and perceived opportunity are antecedents of entrepreneurial activity, they may be considered drivers of economic growth in European countries and, as such, should be stimulated and supported. This article is original because it is a longitudinal study, and there are few studies on this topic.
PL
Niniejsze badanie ma na celu ocenę wpływu postrzeganych możliwości i przedsiębiorczości jako dobrego wyboru kariery na wzrost gospodarczy krajów europejskich. Zastosowano metodologię ilościową. Wykorzystano panel danych złożony z miar wzrostu gospodarczego i aktywności biznesowej dla 21 krajów europejskich w latach 2001-2019 oraz makroekonomicznych zmiennych kontrolnych. Wielokrotna regresja liniowa została oszacowana przy użyciu uogólnionej panelowej metody momentów. Stwierdzono, że wysoki poziom postrzeganych możliwości pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Przedsiębiorczość jako dobry wybór kariery ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Wyniki te wskazują, że chociaż przedsiębiorczość jako dobry wybór kariery i postrzegane możliwości są antecedentami działalności przedsiębiorczej, można je uznać za motory wzrostu gospodarczego w krajach europejskich i jako takie powinny być stymulowane i wspierane. Ten artykuł jest oryginalny, ponieważ jest to badanie podłużne i istnieje niewiele badań na ten temat.
EN
Ignacy Łukasiewicz is commonly referred to as the founder of the oil industry. Most people associate him with the invention of the kerosene lamp. He was also, however, an accomplished pharmacist, an advocate of Polish independence, social activist, and philanthropist. It is worth recalling that he was the cofounder of the world's first oil mine and distillery. He made a lasting mark on the economic history of the world. Łukasiewicz was not only the inventor of the oil lamp; his achievements were broader. He operated in difficult times and had to overcome many private, political and economic adversities. Yet they did not break his attitude, which was unfailing. He proved that being an innovator and an entrepreneur is not incompatible with maintaining admirable social convictions. What can we, living in the 21st century, learn from Ignacy Łukasiewicz? This article brings to the fore several qualities of his that are well are worth noting. It aims to present the values that characterize the person of Ignacy Łukasiewicz - values, the emulation of which, would serve the present generation well.
PL
Działalność gospodarcza wymaga od jej uczestników dostosowania się do ulegających ciągłej modyfikacji wymogów otoczenia biznesowego. W 2021 r., w czasach coraz bardziej zaognionych sporów na płaszczyźnie geopolitycznej oraz niepewności towarzyszącej następstwom reform określanych jako Polski Ład, wzrasta niepewność konsumentów, jak i podmiotów aktywnych na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Prognozy epidemiologów dotyczące możliwego rozwoju pandemii COVID-19 oraz innych zagrożeń (European Centre for Disease Prevention and Control, 2021) nie sprzyjają aktywności inwestycyjnej w makro- i mikroskali. W tym celu dokonano analizy studentów wielkopolskich uczelni wyższych jako potencjalnych, aktywnych przedsiębiorców radzących sobie w warunkach wolnego, globalnego rynku. Zbadano ich gotowość do realizowania się we własnej działalności gospodarczej oraz ich wiedzę i/lub skalę wykorzystania platform networkingowych i crowdfundingowych. Wyniki badania porównano z tymi uzyskanymi w podobnym badaniu z 2017 r. Wynik badania pozwala stwierdzić, że młodzi, potencjalni i aktywni przedsiębiorcy oczekują zdefiniowanej i konsekwentnej polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza przejrzystego sposobu rozliczania działalności oraz elastycznych systemów wspomagania poszczególnych branż w sytuacjach kryzysowych. Nie mniej ważne jest przygotowanie i wdrożenie skutecznych form edukacji wspomagających wiedzę (i w konsekwencji procesy decyzyjne) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
EN
Economic activity requires its participants to adapt to the constantly changing requirements of the business environment. In 2021, in times of increasingly heated disputes on the geopolitical level and uncertainty accompanying the consequences of reforms referred to as the Polish Order, the uncertainty of consumers and entities active in the internal and external market increases. The forecasts of epidemiologists regarding the possible development of the COVID-19 pandemic and other threats (European Center for Disease Prevention and Control, 2021) do not support macro- and micro-scale investment activity. For this purpose, an analysis was made of students of Greater Poland’s universities as potential, active entrepreneurs, coping with the conditions of a free, global market. Their readiness to pursue their own business activity was examined, as well as their knowledge and / or the scale of using networking and crowdfunding platforms. The results of the study were compared with those obtained in a similar study from 2017. The results of the study indicate that young, potential and active entrepreneurs expect a defined and consistent economic policy of the state, especially a transparent way of settling activities and flexible systems of supporting individual industries in crisis situations. Equally important is the preparation and implementation of effective forms of education supporting knowledge and – as a consequence – decision-making processes in the field of running a business.
PL
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy wprowadzonej, ugruntowanej, zweryfikowanej empirycznie i upowszechnionej w literaturze polskiej przez T. Łuczkę oraz wskazanie jej roli w rozwoju badań nad przedsiębiorczością i firmami sektora MSP. Realizacji celu pracy poświęcono przegląd literatury, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań i projektów badawczych inspirowanych koncepcją mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koncepcja ta jest bardzo przydatna w opisie i interpretacji aktywności firm sektora MSP w zakresie zarządzania finansami oraz określonych zjawisk ekonomicznych (np. popytu rynkowego na kredyt bankowy). Stanowi ponadto istotną inspirację dla innych autorów do prowadzenia dalszych pogłębionych badań w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania firmami sektora MSP. Jako główne kierunki tej inspiracji zidentyfikowano: 1) rozważania z zakresu identyfikacji, opisu i interpretacji specyfiki MSP, 2) badania w zakresie wpływu cech psychoosobowych przedsiębiorców i czynników behawioralnych oraz kulturowych na przedsiębiorczość i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 3) analizy dotyczące barier działalności i rozwoju firm sektora MSP, a także 4) prace na temat przyczyn, uwarunkowań, przebiegu i skutków występowania tej specyficznej postawy w różnych rodzajach małych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie przegląd literatury wskazuje, że w przyszłości spodziewać się można dalszych rozważań naukowych i otwierania kolejnych przestrzeni badawczych inspirowanych koncepcją mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy T. Łuczki.
EN
The aim of the paper is to present the concept of the small entrepreneur’s credit mentality, which was introduced, grounded, empirically verified and popularized in Polish literature by T. Łuczka, and to indicate its role in the development of research on entrepreneurship and SME sector companies. This aim was achieved through a literature review, with particular emphasis on studies and research projects inspired by the concept of a small entrepreneur’s credit mentality. The analysis shows that this concept is very useful for describing and interpreting the financial management activities of SMEs and certain economic phenomena (e.g. market demand for bank credit). Moreover, it constitutes a significant inspiration for other authors to conduct further in-depth research in the area of entrepreneurship and small business management. The main directions of this inspiration were identified as: 1) considerations in the field of identification, description and interpretation of the specificity of SMEs, 2) studies in the field of the influence of psycho-personal characteristics of entrepreneurs and behavioral and cultural factors on entrepreneurship and small business management, 3) analyses concerning barriers to the activity and development of SMEs, as well as 4) works on the causes, conditions, course and effects of the presence of this specific attitude in various types of small economic entities. The literature review indicates that in the future we may expect further scientific considerations and the opening of new research areas inspired by T. Łuczka’s concept of the small entrepreneur’s credit mentality.
EN
The growth of small and medium enterprises (SMEs) is an important prerequisite for the economic development of the country because it creates the lion’s share of jobs in developed economies and is an engine for innovations. SMEs usually do not have significant resources and are affected by changes in the external environment. In recent years, in Ukraine, a transit economy, small and micro-enterprises have been increasingly important in the economic processes. This article examines the effect of macroeconomic factors on the development of small and micro-businesses in Ukraine’s regions, namely the size of the gross regional product, purchasing power of the households, the value of gross exports and imports, income from sales of large enterprises. Using official statistical data, we created a panel-like dataset covering all regions of Ukraine for 2015-2019. We performed longitudinal modeling with fixed effects specification. We found a positive impact of a change in the total income and expenditures of households and a change in the foreign trade indicators and a negative impact of a change in gross regional product and a change in the economic performance of large enterprises on the number of small and micro-enterprises in the region.
PL
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju, ponieważ podmioty te tworzą lwią część miejsc pracy w rozwiniętych gospodarkach i są motorem innowacji. MŚP zazwyczaj nie dysponują znacznymi zasobami i podlegają zmianom pod wpływem otoczenia zewnętrznego. W ostatnich latach na Ukrainie coraz większe znaczenie w procesach gospodarczych mają gospodarka tranzytowa oraz małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa. W artykule zbadano wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw w poszczególnych regionach Ukrainy, a mianowicie wielkość produktu regionalnego brutto, siłę nabywczą gospodarstw domowych, wartość eksportu i importu brutto, dochody ze sprzedaży dużych przedsiębiorstw. Korzystając z oficjalnych danych statystycznych, stworzono panelowy zestaw danych obejmujący wszystkie regiony Ukrainy na lata 2015-2019. Przeprowadzono modelowanie podłużne ze specyfikacją efektów stałych. Stwierdzono pozytywny wpływ zmiany całkowitych dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz zmiany wskaźników handlu zagranicznego oraz negatywny wpływ zmiany produktu regionalnego brutto i zmiany wyników ekonomicznych dużych przedsiębiorstw na liczbę małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw w regionie.
EN
Purpose: The aim of the study was to measure and understand the relationship between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and Entrepreneurial Intention (EI) among students from Poland and Bulgaria within the country context. Design/methodology/approach: The respondents were 1,199 students, including 681 students from Bulgaria and 518 students from Poland. The respondents were selected randomly. The research was conducted online using a CAWI method. The existing tools for measuring constructs, i.e. IEO and EI, in the subject-matter literature were used. The questionnaire developed by Bolton and Lane (2012) relying on Covin and Slevin’s (1986) conceptualisation was used to diagnose the level of students’ IEO. EI was measured using a single-item measure developed by Liñán and Chen (2009). Findings: The empirical results show relationships and a positive impact of individual entrepreneurial orientation dimensions upon entrepreneurial intentions. In both countries, there is a statistically significant relationship between entrepreneurial intention and risk-taking, innovativeness, and proactivity. Countries determine the strength of such a correlation, but these relationships, although statistically significant, have been defined as weak. Research limitations/implications: The results cannot be generalised to the entire population, but they are a good contribution to further research on the antecedence of IEO and EI and the differences based on such variables as gender, age, level of education, or field of study. Practical Implications: The results can be used for further research on the factors influencing entrepreneurial attitudes and motivations. They can also be used for entrepreneurial education at universities by supporting the evaluation of the strength of orientation and intentions of students towards entrepreneurship and transferring good practice among countries. Originality/value: This study focuses on young adult respondents from two countries who are able to provide new references to factors which may encourage or hamper their interest in becoming entrepreneurs.
EN
Purpose: This paper aims to increase the knowledge about the cooperation between the universities and companies in education by presenting the forms of business-university collaboration in entrepreneurship education. Moreover, the article aims at formulating guidelines for universities and companies concerning the business-university collaboration in education. Design/methodology/approach: The case study methodology was used to achieve the research aim. Findings: The analysis indicates various forms of cooperation between business and universities in teaching entrepreneurship and management. Moreover, the results of the study show the possible directions of university-business collaboration in the future, both in the scientific and didactic fields. Practical implications: The research results can be used by economic universities that want, together with enterprises, to teach management and entrepreneurship practically. Social implications:. The study's outcome may lead to an increase in the knowledge of future entrepreneurs and the development of students' skills desired by employers. Originality/value: This paper is mainly addressed to universities and companies that want to cooperate in entrepreneurship education. It shows how companies can support university from their environment in teaching students.
PL
O sile i potędze współczesnej gospodarki decyduje nie tylko kreatywność i innowacyjność ale także przedsiębiorczość. Właściwie stanowi ona motor napędzający rozwój różnych sektorów gospodarki. Jest także podstawą do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Nie wszyscy jednak przejawiają przedsiębiorczość. Wynika ona z charakteru człowieka, jego kultury, wiedzy, umiejętności i marzeń. Mając ją jesteśmy osobami otwartymi na kontakty międzyludzkie oraz wyrażamy gotowość ponoszenia ryzyka. Wśród instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości znajdują się szkoły wyższe. W tym przypadku mówi się o przedsiębiorczości akademickiej.
EN
The strength and power of the modern economy is determined not only by creativity and innovation, but also by entrepreneurship. In fact, it is the engine that drives the development of various sectors of the economy. It is also the basis for creating and implementing innovative solutions. However, not all of them are entrepreneurial. It results from the character of a person, his culture, knowledge, skills and dreams. Having it, we are people open to interpersonal contacts and we express the readiness to take risks. Among the institutions involved in the promotion of entrepreneurship there are universities. In this case, it is called academic entrepreneurship.
EN
This study investigated the impact of the Theory of Planned Behaviour (TPB) components on Saudi women’s e-entrepreneurial intentions. Five hundred thirty-four female undergraduate students from different universities in Saudi Arabia completed survey questionnaires to understand the moderating role of resource accessibility in influencing entrepreneurial intentions. Structural Equation Modeling (SEM) was used to test the model. The study reveals that attitude towards entrepreneurship and entrepreneurial self-efficacy are significantly related to e-entrepreneurial intention, while the subjective norm was insignificant. The moderation role of Resource Accessibility (RA) positively impacted the relationship between the TPB components and e-entrepreneurial intention. The findings of this study develop a base for supporting women’s entrepreneurial intention through resource accessibility.
PL
W artykule zbadano wpływ elementów teorii planowanego zachowania (TPB) na intencje e-przedsiębiorcze saudyjskich kobiet. Pięćset trzydzieści cztery studentki studiów licencjackich z różnych uniwersytetów w Arabii Saudyjskiej wypełniły ankiety, aby zrozumieć moderującą rolę dostępności zasobów we wpływaniu na intencje przedsiębiorcze. Do przetestowania modelu wykorzystano modelowanie równań strukturalnych (SEM). Z badania wynika, że stosunek do przedsiębiorczości i przedsiębiorczego poczucia własnej skuteczności są istotnie związane z intencją e-przedsiębiorczą, podczas gdy norma subiektywna była nieistotna. Moderacyjna rola dostępności zasobów (RZ) pozytywnie wpłynęła na relacje między komponentami TPB a intencją e-przedsiębiorcy. Wyniki tego badania tworzą podstawę do wspierania przedsiębiorczych zamiarów kobiet poprzez dostępność zasobów.
EN
The relationship between entrepreneurship, the economy and governance has become an essential multi-disciplinary research field. This study aims to assess the impact of economic development and good governance on entrepreneurship growth. Both effective governance and the quality of the regulatory environment are analysed. The study used panel data for the Visegrad Four countries from 2006 to 2019. Various econometric regressions were estimated, and the main results indicate that economic development and the quality of the regulatory environment are significant predictors of entrepreneurship growth. The results of the study have important implications for policymakers and entrepreneurs as it provides unique insights into the relationships between good governance and entrepreneurship.
PL
Związek między przedsiębiorczością, gospodarką i zarządzaniem stał się istotną multidyscyplinarną dziedziną badawczą. Niniejsze badanie ma na celu ocenę wpływu rozwoju gospodarczego i dobrego zarządzania na rozwój przedsiębiorczości. Analizie poddawane jest zarówno efektywne zarządzanie, jak i jakość otoczenia regulacyjnego. W badaniu wykorzystano dane panelowe dla krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2006- 2019. Oszacowano różne regresje ekonometryczne, a główne wyniki wskazują, że rozwój gospodarczy i jakość otoczenia regulacyjnego są istotnymi predyktorami wzrostu przedsiębiorczości. Wyniki badania mają ważne implikacje dla decydentów i przedsiębiorców, ponieważ dostarczają unikalnych informacji na temat relacji między dobrym zarządzaniem a przedsiębiorczością.
EN
The outbreak of the coronavirus pandemic introduced exceptional uncertainty in running a business, which has not been closed in the first quarter of its duration. Industries that focused on digitalizing business naturally benefited because the restrictions that were introduced to limit the spread of the pandemic implied demand for the purchase of products and services using the Internet. The aim of the study was to present the influence of the pandemic on business in Poland. The focus was not only on the economy as a whole but especially on its particular segments. The subject of the study were companies listed on the Warsaw Stock Exchange, and the subject of them was the impact of the pandemic on their financial results. The source of data for analyzes was the database of the Notoria Serwis S.A. The period of the study covered the years 2017-2021, divided into quarters. The results of the study showed that there is significant variation in the sensitivity of particular industries to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Most industries recorded a decline in revenues, but some branches did not show negative changes in this respect and those whose revenues increased. The study’s practical implications include the prospect of applying the findings of the analyses to future state protective measures in respect to industries that are most vulnerable to the crisis’ negative effects.
PL
Wybuch pandemii koronawirusa wprowadził wyjątkową niepewność w prowadzeniu biznesu, który nie został zamknięty w pierwszych kwartałach jej trwania. Branże, które skoncentrowały się na cyfryzacji biznesu, w naturalny sposób odniosły korzyści, ponieważ ograniczenia, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, pociągały za sobą popyt na zakup produktów i usług za pośrednictwem Internetu. Celem badania było przedstawienie wpływu pandemii na biznes w Polsce. Skupiono się nie tylko na gospodarce jako całości, ale przede wszystkim na jej poszczególnych segmentach. Przedmiotem badania były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a przedmiotem ich był wpływ pandemii na ich wyniki finansowe. Źródłem danych do analiz była baza danych Notoria Serwis S.A. Okres badania obejmował lata 2017-2021 z podziałem na kwartały. Wyniki badania wykazały, że istnieje znaczne zróżnicowanie wrażliwości poszczególnych branż na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Większość branż odnotowała spadek przychodów, ale były też branże, które nie wykazały negatywnych zmian w tym zakresie oraz takie, których przychody wzrosły. Praktyczne implikacje opracowania obejmują perspektywę zastosowania wyników analiz do przyszłych działań ochronnych państwa w branżach najbardziej narażonych na negatywne skutki kryzysu.
EN
Introduction/background: The development of the small and medium enterprises sector is extremely important for economy from the point of view of many, very diverse criteria. Employment increase, market expansion, active involvement in internationalization processes and product portfolio expansion require many qualitative changes such as improvement of the management system, implementation of innovations, raising funds for investments, overcoming paradoxes and management shortcomings. Politics and public support instruments play an increasingly active role in those processes. Such public aid may include, for example, dedicated EU funds, support for business environment institutions as well as direct and indirect public influence exerted from the central, regional and district level. Aim of the paper: The purpose of this paper is to present an outline of the approach to contemporary entrepreneurship of small companies and the related development requirements which SMEs sector entities need to face as well as to draw out the research approach adopted by the author for evaluation of the public aid provided to entrepreneurs. Materials and methods: The research instruments have been independently developed by this paper’s author. They are the effect of pilot surveys held by the author with small and medium entrepreneurs and representatives of entrepreneurs’ self-government in which they indicated their feelings about and reflections on the opportunities for obtaining public support. The author has based his work also on the evaluation reports on the use of EU Structural Funds in the years 2007-2014. Results and conclusions: The system of research proposed by the author of the paper creates a space for becoming familiar with how entrepreneurs and administrators of aid funds evaluate potential changes which may result in corrections, as part of public support after 2020, that is during the period of the new perspective of financing with EU funds and during the greatest economic crisis after World War II caused by the coronavirus pandemic.
EN
Technology is giving to entrepreneurial challenges when it comes to reinventing democratic and open governments. Building a digital government helps to transform public organisations into institutions which encourage citizen participation in order to involve citizens in the work of government. The aim of this study is to explain how technology is leading to an entrepreneurial challenge in terms of reinventing and building an open and digital government. Technology in government helps to democratise public life and improve the quality of public service delivery while also strengthening the quality of life for citizens. Driving change in the public sector relies on sustaining the need for technology-driven public entrepreneurship by rethinking public organisations as technology-enabled platforms which contribute to engendering public and social value co-creation through sustaining the co-production of services for rediscovering the active role of citizens in the work of government.
PL
Technologia stawia przed przedsiębiorczością wyzwania wiążące się z ponownym ustaleniem demokratycznych i otwartych rządów. Budowanie rządu cyfrowego pomaga przekształcić organizacje publiczne w instytucje, które zachęcają obywateli do udziału w pracach rządu. Celem badania jest wyjaśnienie, w jaki sposób technologia prowadzi do wykorzystania przedsiębiorczości w zakresie ponownego wynalezienia oraz budowania otwartego i cyfrowego rządu. Technologia w rządzie przyczynia się do demokratyzacji życia publicznego i poprawy jakości świadczenia usług publicznych, a jednocześnie poprawia jakość życia obywateli. Pobudzanie zmian w sektorze publicznym opiera się na podtrzymywaniu potrzeby przedsiębiorczości publicznej opartej na technologii - poprzez ponowne przemyślenie organizacji publicznych jako platform bazujących na technologii, które przyczyniają się do wspólnego tworzenia wartości publicznej i społecznej poprzez utrzymanie koprodukcji usług w celu ponownego odkrycia aktywnej roli obywateli w pracach rządu.
EN
The main objective of the article is an attempt to identify factors/ determinants conditioning the development of enterprises in Poland in recent years. The author will also try to indicate the dominant behaviours related to the notion of entrepreneurship among the owners of the enterprises under study. In addition to the literature analysis, the author chose a survey in the form of a structured interview with business owners as another research method - the survey was carried out in 2015 and 2017 and in 2019/2020 in 200 purposively selected enterprises from the SME sector, which are based in Poland and were established in the last 5 years. After the analysis of the literature and the results of the conducted survey, obviously bearing in mind its pilot character, the author clarified the names of the selected indicators/determinants and expanded their list by those he considered useful from the point of view of the general purpose of the survey - 9 indicators/ determinants. In the author’s opinion, the developed indicators/determinants make it possible to assess the level of enterprise development (direction and pace of changes) depending on selected factors of the local and institutional environment, internal factors, the level of achieved financial results, sources of financing.
PL
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników/ determinantów warunkujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Autor postara się również wskazać dominujące zachowania związane z pojęciem przedsiębiorczości u właścicieli badanych przedsiębiorstw. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał ankietę w postaci wywiadu ustrukturalizowanego z właścicielami przedsiębiorstw – badanie zostało przeprowadzone w roku 2015 i 2017 oraz na przełomie 2019 i 2020 roku w 200 celowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które mają siedzibę w Polsce i powstały w ostatnich 5 latach. Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, autor doprecyzował nazwy wybranych wskaźników/determinantów oraz poszerzył ich listę o takie, które uznał za przydatne z punktu widzenia ogólnego celu badania - 9 wskaźników/determinantów. Zdaniem autora opracowane wskaźniki/determinanty umożliwiają określenie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstw (kierunku i tempa zmian) w zależności od wybranych czynników otoczenia lokalnego i instytucjonalnego, czynników wewnętrznych czy poziomu osiąganych wyników finansowych, źródeł finansowania.
18
Content available Entrepreneurial behavior of polish society
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyse entrepreneurial behaviour of Polish society and level of entrepreneurship in Poland in the years 2014-2018. Design/methodology/approach: The first part of the article is based on an analysis of literature on the issues discussed. Then, based on the GEM Reports, the various manifestations of entrepreneurship and its level in Poland in 2014-2018 was assessed. Findings: The conducted research indicates that more and more Poles see business opportunities in their environment and do not feel fear of failure. On the other hand, fewer people plan to set up their own business, which is undoubtedly the reflection of a good situation in the labour market, which allows people to freely choose between their own business and labour for hire, which, in turn, affects a decline in entrepreneurial intentions. The better motivation structure of young entrepreneurs is also visible in Poland, as most people start their own business seeing it as an opportunity rather than necessity. Originality/value: The analysis allows the identification of areas requiring changes. Therefore, it may constitute the basis for the government to take appropriate actions to increase the level and quality of entrepreneurial activity.
EN
Purpose: The article is a theoretical one and aims to presents potential threats for academics and science development in the context of corporate university model which is functioning in other countries. Design/methodology/approach: Critical literature review, especially concentrating on studies which results refer to the experiences of academics from countries where corporate university model has been implemented. Findings: Dominating organizational culture of competition and continuous audits based on citations (IF) evidently contribute to the number of publications and their citations. Unfortunately, at the same time there is also a growing amount of publications, including JCR journals, which do not add any value the science. “Scientists” who “produce” these papers are entrepreneurs able to use the Questionable Research Practices. Research limitations/implications: There is a need to develop and publicize this problem because it is a real threat to science. It is necessary to pay greater attention to ethics in the scientist's conduct and to introduce mechanisms to discourage potential "entrepreneurs". Originality/value: The article highlights a new research and social problem, which is a fraud in science.
EN
The aim of the paper is to present the findings from an analysis of SMEs management features as determinants of the internationalization of SMEs on the basis of an empirical study of 468 SMEs (excluding micro-enterprises). Based mainly on the deductive approach, and following the review of available research and publications in the field, the research methodology covers a set of techniques for analyzing primary data from an empirical study of a sample of different groups of SMEs, differentiated by their size, type of ownership and management (family and non-family), approaches and degrees of internationalization of their activities. In the analysis an important emphasis is placed on the characteristics of entrepreneurs and their potential successors, as prerequisites for their effectiveness in the management of internationalization. The research findings prove the importance of building management teams with the participation of managers, specialists in international activities, for the success of internationalization and the size of the business, but leave open the issues related to the involvement of family members in the management of family SMEs.
PL
Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w społeczeństwie i ich wkład w gospodarkę narodową to kwestie, które od dawna nie były kwestionowane. Jednak tradycyjnie MŚP są zorientowane na rynki lokalne lub krajowe i tylko część z nich jest w pewnym stopniu umiędzynarodowiona, chociaż pozytywne powiązania między stopniem umiędzynarodowienia a wynikami gospodarczymi MŚP, takie jak wzrost obrotów i wartość dodana, wzrost zatrudnienia i innowacje poziom został udowodniony. Jednym z pytań badawczych niezbyt dobrze zbadanych w poszukiwaniu nowej wiedzy o determinantach konkurencyjności MSP w międzynarodowym otoczeniu biznesowym jest wpływ sposobu zarządzania działaniami związanymi z internacjonalizacją ich biznesu. Wiadomo, że w ogólnym zbiorze MSP zarządzanie rzadko jest sprofesjonalizowane, gdyż przedsiębiorcy często nie przekazują swoim współpracownikom uprawnień zarządczych. Jednocześnie internacjonalizacja biznesu stawia kierownictwu wyższe wymagania, wyrażające się w określonej wiedzy, podejściu do zarządzania i rozwiązaniach, na które nie każdy przedsiębiorca jest gotowy. To w dużej mierze determinuje potrzebę budowania zespołu zarządzającego skoncentrowanego na działaniach w międzynarodowym środowisku. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy cech zarządzania MSP jako determinant umiędzynarodowienia MŚP na podstawie badania empirycznego 468 MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw). Opierając się głównie na podejściu dedukcyjnym i po przeglądzie dostępnych badań i publikacji w tej dziedzinie, metodologia badań obejmuje zestaw technik analizy danych pierwotnych z badania empirycznego próby różnych grup MŚP, zróżnicowanych pod względem wielkości, rodzaj własności i zarządzania (rodzinny i nierodzinny), podejścia i stopnie umiędzynarodowienia ich działalności. W analizie duży nacisk położono na cechy przedsiębiorców i ich potencjalnych następców, jako przesłanki ich skuteczności w zarządzaniu internacjonalizacją. Wyniki badań potwierdzają znaczenie budowania zespołów zarządzających z udziałem menedżerów, specjalistów w działaniach międzynarodowych, dla powodzenia internacjonalizacji i wielkości firmy, ale pozostawiają otwarte kwestie związane z zaangażowaniem członków rodziny w zarządzanie rodziną MŚP.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.