Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 272

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available Propozycja wzmocnienia łukowego zadaszenia ABM240
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów wzmocnienia zadaszenia wykonanego w technologii ABM 240. Celem wzmocnienia jest zbudowanie bezpiecznej konstrukcji o większej rozpiętości, niż przewidział to dostawca systemu. Zostały porównane siły wewnętrzne w konstrukcji z różnymi wariantami wzmocnienia. Artykuł zawiera również zestawienie masy każdego z analizowanych wzmocnień.
XX
Reinforcement in this case is necessary to provide safety of span greater than specified for ABM240. There were internal forces compared for some variation of reinforcement. Article contain also comparison of quantity of steel for analyzed variations.
EN
The article presents selected results of strength simulation tests of the load-bearing structure and coupling-buffer devices of a third-generation rail-road tractor built from the CLAAS ARION 610 agricultural tractor. Tests for the extraordinary load resistance of components of the front and rear train system were carried out in the aspect of the ability to absorb longitudinal loads and shocks in extreme conditions of tractor operation on the track. It has been shown that the tested components of coupler-buffer devices meet the strength requirements at assumed extreme loads (300 kN compression, 150 kN tensile), and after introducing a modernized front axle support they can withstand a compressive strength of up to 370 kN. The second part of the article will be published in the next issue of the quarterly journal Rail Vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki symulacyjnych badań wytrzymałości struktury nośnej urządzeń pociągowo-zderznych ciągnika szynowo-drogowego trzeciej generacji zbudowanego na bazie ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Przeprowadzono badania wytrzymałości na obciążenia nadzwyczajne części składowych przedniego i tylnego układu pociągowego w aspekcie zdolności konstrukcji do przejmowania obciążeń wzdłużnych w ekstremalnych warunkach pracy ciągnika na torze. Wykazano, że badane elementy składowe urządzeń pociągowo-zderznych spełniają wymagania wytrzymałościowe przy założonych obciążeniach nadzwyczajnych (ściskanie 300 kN, rozciąganie 150 kN), a po wprowadzeniu zmodernizowanego wspornika przedniej osi osiągają wytrzymałość na ściskanie do 370 kN. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
5
Content available remote Analiza wpływu modernizacji na własności czołgu
PL
Jakość funkcjonowania gąsienicowego wozu bojowego można ocenić na podstawie parametrów jego bojowo-technicznej charakterystyki, którą formułowano na etapie projektowania. Jednakże upływ czasu, nowe i zmieniające się w czasie zagrożenia, dynamika działań, postęp techniczny i technologiczny weryfikują ich skuteczność oraz odporność. W efekcie pojawia się, dla sprostania wymaganiom aktualnym i przyszłym, konieczność modernizacji. Jej głównym celem jest uzyskanie, poprzez odpowiednie zabiegi, przewagi nad pojazdami bojowymi potencjalnego przeciwnika. W pracy podjęto próbę analizy modernizacji na wybrane właściwości czołgów, najbardziej zaawansowanych środków walki wojsk lądowych. Analizę przeprowadzono w aspekcie wpływu zwiększenia masy bojowej na istotne elementy czołgu.
EN
Functional quality of caterpillar fighting vehicles can be assessed upon its original project design and technical characteristics. However, lapse of time, technical and technological progress, battlefield dynamics, new and evolving threats can negatively verify both offensive and defensive effectiveness of such vehicles. As a result, appears need of modernization addressing new threats and requirements. Main goal of modernization is to achieve advantage over potential enemy fighting vehicles. This work is an attempt to analyse possible development patches and despite technological and materials progress inseparable increase of the vehicle's combat weight on operating capabilities of such vehicles.
PL
Przedstawiono dwa modele obciążenia oparte na roboczej wersji prEN 1991-2:2019. W modelu podstawowym wprowadzono wartości zastępczego obciążenia charakterystycznego 20 i 15 kPa zależnie od efektywnej wysokości nasypu drogowego oraz klasy drogi. Model uzupełniający uwzględnia obciążenie od pojazdu 31 kPa na powierzchni 3x5 m ustawiane w niekorzystnej części jezdni, razem z równomiernie rozłożonym obciążeniem 9 kPa na całej powierzchni wpływu.
EN
Two traffic load models based on the draft of prEN 1991-2:2019. In the primary model, the values of equivalent characteristic traffic loads of 20 and 15 kPa are introduced, depending on the effective height of the road embankment and the road class. The supplementary model takes into account the vehicle load of 31 kPa on a 3x5 m surface, applied at the most unfavorable location, along with a uniformly distributed load of 9 kPa on the entire surface of influence.
PL
Projektowanie konstrukcji smukłych o dużych rozpiętościach lub wysokościach, znacząco obciążonych, wymaga analizy i rozwiązania wielu zagadnień projektowych. Są to m.in.: konieczność oceny wrażliwości konstrukcji na wzbudzenia aerodynamiczne od obciążeń dynamicznych oraz analiza wpływu obciążeń wysokocyklowych na zmęczenie konstrukcji. Przedstawiono wybrane przykłady takich konstrukcji.
EN
Designing slender structures with large spans or heights, and at the same time heavily loaded, poses additional challenges for designers. These are for example the need to assess the structure’s susceptibility to aerodynamic excitation from dynamic loads and the analysis of the impact of high-cycle loads on fatigue. This article presents selected examples of such structures.
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
EN
This study investigates the flexural strength of simply-supported steel–concrete composite beams under two-point loading. A total of four specimens were tested to failure for varying parameters including type of connectors (stud and channel) and number of connectors (two and four). ANSYS software was used to establish the finite element models that can simulate the flexural behaviour of the composite beam. The test results show that a beam with channel connectors performs better than a beam with stud connectors. The composite beam with two connectors between the beam and slab causes additional deflection due to slippage in the connectors, when compared to the beam with four connectors. The results from the analytical model are in good agreement with the experimental results.
EN
This article presents the results of experimental studies aimed at identifying the forces and acceleration during the riding and braking action of a suspended monorail. The tests were conducted under in situ conditions, in a dip-heading “B” ZG SILTECH in Zabrze. The paper also discusses a test stand, a metering system, and presents the impact of changes in speed on forces in slings of the suspended route. The measurements of selected parameters were performed for three variants: the route, the emergency haulage braking and the braking trolley set braking. The results include waveforms of forces in route slings, and acceleration values acting on the operator and transported load.
PL
Zasadniczą częścią niniejszego opracowania jest projekt budynku wysokiego o przeznaczeniu biurowym poprzedzony studium opisu charakterystycznych schematów konstrukcyjnych stosowanych w obiektach wysokościowych. Niebotyk (drapacz chmur) składa się z 31 kondygnacji, a jego całkowita wysokość z uwzględnieniem iglicy wynosi aż 160 m. Wieżowiec zaprojektowano w oparciu o system trzonowo-szkieletowy w konstrukcji żelbetowej, zaś jego charakterystyczną część stanowi stalowa struktura dachu o nachyleniu 30°. Analizę budynku oraz obliczenia elementów konstrukcyjnych wykonano na podstawie metod komputerowych według obowiązujących norm projektowych, tj. eurokodów.
EN
An essential part of this paper is a design of a high-rise building intended as an office, preceded by the description study of characteristic construction schemes used in high-rise facilities. The skyscraper consists of 31 floors, and its total height, including the spire, amounts up to 160 m. The tower block has been designed based on the core and frame system in a reinforced concrete construction, and its characteristic part is constituted by a steel structure of the roof with 30° inclination. The building analysis and calculations of construction elements have been performed on the basis of computer methods according to valid design standards, i.e. Eurocodes.
12
Content available remote Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych
PL
Przedmiotem artykułu są obciążenia dachów wynikające z różnorakich oddziaływań fizycznych, w tym obciążenia stałe, obciążenia zmienne nieruchome i ruchome oraz obciążenia zmienne środowiskowe. Zawiera on omówienie przykładów zmieniających się wielkości i rodzajów obciążeń, charakteryzowanych wg norm Eurokodów PN-EN oraz obciążeń klimatycznych (śniegiem i wiatrem).
EN
The subject of the article are roof loads arising due to diverse physical influences, including permanent loads, variable immobile and mobile loads as well as variable environmental loads. It contains a discussion of changing values and types of loads characterised according to Eurocode PN-EN standards as well as atmospheric loads (snow and wind).
PL
Obliczenie zarysowania w stanie granicznym użytkowalności stanowi istotny etap wymiarowania przekrojów żelbetowych konstrukcji mostowych. Według eurokodów stan graniczny zarysowania należy sprawdzać, uwzględniając quasi-stałą kombinację obciążeń. Zaproponowano skorygowanie współczynników kombinacyjnych oraz modyfikację wymiarowania przekrojów ze względu na rysy. Wprowadzono pojęcie momentu dopuszczalnego, którego nieprzekroczenie zapewnia spełnienie normowego warunku dotyczącego granicznej szerokości rysy.
EN
The cracking calculation at the serviceability limit state is an important stage of the bridge structures cross sections design. According to Eurocodes, the crack limit state should be checked taking into account quasi-constant load combination. The article proposed the correction of combination coefficients and modification of the standard procedure of cross sections design due to cracks. The concept of permissible moment has been introduced, which if not exceeded, ensures that the standard condition for the crack width is met.
EN
Steel-concrete composite structures are widely used in the current construction of bridges and multi-storey buildings. The effect of shear connectors in a cold-formed steel-composite beam was studied under flexure. The number of channel connectors in the specimen was varied and the same was compared with a specimen without shear connectors. The performance and failure of cold-formed steel-composite beams were then studied. The presence of shear connectors in the tension zone prevents the formation of cracks which are the major cause of failure in a beam subjected to bending. The load carrying capacity is greater in a composite beam and an increase in the number of channel connectors from one to five increases the load-carrying capacity by 60 % as compared to a specimen without a connector. A composite beam with five connectors is more ductile, with a ductility factor of 14. The Composite beams were also analysed using the finite element software ANSYS and were found to have good agreement with the experimental results.
15
Content available Konstrukcje wieżowe
EN
The purpose ot the article is to present the subject matter related to the assessment of the technical condition of existing tower buildings. Such structures are particularly exposed to atmospheric factors accelerating erosion. The purpose of technical opinion or expert opinion is to determinate the safety of further exploitation of the structure based on its effort and to design any reinforcements that will allow further safe use, despite increasing loads, e.g. by installing additional antennas.
PL
Jednym z wielu schorzeń układu ruchu związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, których częstość występowania rośnie wraz z wiekiem i liczbą przepracowanych lat, są różnego rodzaju zespoły bólu kończyn dolnych i górnych, ramion oraz kręgosłupa. Celem podjęcia tematu artykułu była analiza wartości wskaźnika MHT (Maximum Holding Time) w aspekcie jego wpływu na układ ruchu (kończyny górne) operatora kabiny lakierniczej BC (Base Coat) podczas malowania samochodu osobowego metodą manualną. Badania przeprowadzono w oparciu o dane ze stanu rzeczywistego metodą symulacji, której wynikiem było określenie relacji między wartości MHT, a produkcyjnym planem na jedną zmianę roboczą. Wynika to z przekroczenia wymaganych wartości MHT w procesie pracy operatora pracującego w trybie pracy trójzmianowej w systemie prewencji pierwotnej (rotacja stanowisk roboczych), a nie prewencji wtórnej (modyfikacja planu dobowego ze względu na cykl okołodobowy). W podsumowaniu podano propozycję redukcji zidentyfikowanego zagrożenia oraz jego efekt w postaci minimalizacji obciążenia układu ruchu operatora, a tym samym podniesienie jakości warunków środowiska pracy.
EN
One of many disorders of the movement system associated with the performance of work, the incidence of which increases with age and the number of years worked, are various types of pain in the lower and upper limbs, arms and spine. The aim of the article was to analyze the value of the MHT (Maximum Holding Time) index in terms of its impact on the traffic system (upper limbs) of the BC paint booth operator (Base Coat) while painting a passenger car using manual methods. The research was based on real-world data using the simulation method, the result of which was to determine the relationship between the MHT values and the production plan for one work shift. It results from exceeding the required MHT values in the work process of the operator working in 3-shift operation mode in the primary prevention system (rotation of work stations), not secondary prevention (modification of the daily plan due to the circadian cycle). The summary provides suggestions for reducing the identified hazard and its effect in the form of minimizing the burden of the operator’s traffic system, and thus improving the quality of the working environment.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i wyprowadzenie wyrażenia pochodzącego z normy amerykańskiej, stosowanego do określenia termicznie dopuszczalnej obciążalności prądowej trójfazowych transformatorów suchych, w sytuacji obciążenia ich odbiorami nieliniowymi. Przedstawiono wyniki weryfikacji pomiarowej tego wyrażenia, przy różnych kształtach prądów obciążających badane transformatory suche. Wyniki badań potwierdziły poprawność wyrażenia dla transformatorów współcześnie produkowanych.
EN
The paper presents the theoretical basics and the derivation of the American standard expression used to determine the thermally permissible current of three-phase dry transformers with nonlinear loads. The results of the measurement verification of this expression are presented, with different shapes of loading currents of the dry transformers under test. The results of the tests confirmed the correctness of the expression for contemporary transformers only.
18
PL
Stałe i przesuwne dachy naczep ciężarowych charakteryzują się zwykle niską masą oraz łatwą obsługą, co przekłada się bezpośrednio na komfort użytkowania, żywotność systemu oraz potrzebny czas do otwarcia czy zamknięcia. Nie zawsze jednak eksploatacyjne zalety dachów idą w parze z ich wytrzymałością, zwłaszcza w sytuacjach opadów śniegu czy też gwałtownych zmian pasa ruchu przez zespół pojazdów: ciągnik siodłowy - naczepa ciężarowa. Analiza przepisów homologacyjnych wykazuje, iż na dzień dzisiejszy brakuje sprecyzowanych wymagań i fizycznych metod badawczych / wytrzymałościowych dla montowanych dachów naczep ciężarowych jako komponentów. Metody badawcze kompletnych nadwozi pojazdów (włącznie z dachem), mające przeważnie charakter niszczący, opisane są w normach europejskich, np. PN-EN 12642:2017 ”Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych – Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów - Wymagania minimalne” [6], wewnętrznych przepisach niemieckich, np. VDI 2700:2004 ”Zabezpieczenie ładunków na pojazdach drogowych” [8] czy też Dyrektywie DCE 9.5:2008 ”Zabezpieczenie ładunku w transporcie nośników ładunku pojazdami użytkowymi w ruchu drogowym” [7]. Nieniszczącą, możliwą do przeprowadzenia, metodą badawczą dla dachu jako komponentu jest metoda obliczeniowa. Otrzymywane wyniki badań pozwalają prowadzić prace rozwojowe nad doskonaleniem systemu bezpieczeństwa pojazdów (m.in. wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych dachów naczep ciężarowych oraz weryfikowanie już istniejących). Przeprowadzane testy wytrzymałościowe dają możliwości optymalizacji i dostosowywania dachów do przewożonych ładunków np. stałe dachy podnoszone używane w transporcie ładunków podzielnych, czy też dachy przesuwne używane w transporcie ładunków niepodzielnych. Badanie wytrzymałości dachów naczep ciężarowych jest wysoce zasadne z punktu widzenia zabezpieczenia ładunku, ale przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wymagania i ograniczenia przytoczonych metod badawczych nie są (w opinii autorów) 100% - owym odwzorowaniem możliwych deformacji podczas rzeczywistego poruszania się pojazdu po drogach. Z drugiej strony, przytoczone dokumenty pełnią funkcję uznanych regulatorów na międzynarodowej arenie przepisów prawa ruchu drogowego. Praca ma na celu wykazanie korzyści wynikających z zastosowania wzmocnionych dachów we wszystkich rodzajach zabudów naczep ciężarowych, kurtynowych.
EN
Stable and slidable roofs of the semitrailers are usually characterized by low weight and easy handling, which equals directly into comfort of use, longevity of the system and the time needed to open or close. However, not always an operational advantages of roofs go hand in hand with their durability, especially in the snowfall situation or sudden changes of the road lane by a set of vehicles: a truck tractor – a semitrailer. The analysis of homologation regulations shows that today there are no precise requirements and physical testing / strength methods for assembled roofs of the semitrailers as components. The test methods for complete vehicle bodies (including the roof), which have destructive nature, are described in European standards, e.g. EN 12642:2017 "Securing of cargo on road vehicles – Body structure of commercial vehicles – Minimum requirements" [6], internal German regulations, e.g. VDI 2700:2004 "Securing of loads on road vehicles" [8] or Directive DCE 9.5:2008 ”Load security for transportation of load containers on utility vehicles in road traffic” [7]. A non-destructive, possible to perform, testing method for the roof as a component - is calculation method. The results of the performed tests allow to conduct development works over improving the vehicle’s system security (including the introduction of new semitrailers roofs design solutions and verification of existing ones). The carried out strength tests give possibilities to optimize and adapt the roofs to the transported loads, e.g. stable lifting roofs used in transport of divisible loads, or sliding roofs used in the transport of non-separate loads. The strength testing of the semitrailer’s roofs is highly justified from the point of view of securing the load and safety of passengers, drivers and other road users primarily. The requirements and limitations of the mentioned testing methods are not - in the authors opinion - 100% of realistic and possible deformation during the real vehicle’s road traffic. On the other hand, the cited documents exists as recognized regulators in the international arena of the road traffic legislation. The work’s aim is demonstrating the benefits of using reinforced roofs in all types of the semitrailer’s bodyworks.
PL
Podstawowym parametrem niezbędnym w trakcie projektowania konstrukcji są wartości obciążeń działających na jej poszczególne elementy. W artykule podjęto próbę określenia wartości obciążeń dla konstrukcji segmentowego kolana stopowego wykorzystywanego w technologiach górniczych, pochodzących od ciśnienia przepływającej przezeń cieczy, dla poszczególnych przekrojów kolana. Zaproponowano też metodę wymiarowania grubości ścian kolana, pierścieni łączących oraz spoin z warunku bezpieczeństwa. Obliczenia analityczne zweryfikowano obliczeniami numerycznymi MES.
EN
The basic parameters necessary for the design of a structure are the values of the loads acting on its individual elements. This article attempts to determine the value of these loads for the construction of supporting sectional elbows used in mining technologies derived from the fluid pressure passing through for the individual sections of the elbow. Also proposed method of dimensioning the thickness of the elbow walls, connecting rings and welds from the safety condition. Analytical calculations were verified by numerical FEM calculations.
20
Content available remote Model przekroju do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono model przekroju pierścieniowego do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych, przy wykorzystaniu nieliniowego związku fizycznego betonu zgodnie z Eurokodem 2. Przedstawiono wzory na siły przekrojowe określające nośność przekroju, całkując równania równowagi i uwzględniając związki geometryczne oraz fizyczne betonu i stali. Otrzymane rozwiązania odwzorowano w postaci krzywych interakcji: graniczna bezwymiarowa siła osiowa – graniczny bezwymiarowy moment zginający i porównano z rozwiązaniem uzyskanym na podstawie wykresu paraboliczno-prostokątnego betonu ściskanego.
EN
The paper presents the ring section model for nonlinear analysis of the resistance of RC chimneys, assuming the nonlinear stress-strain relationship for concrete in compression according to Eurocode 2. The cross-sectional resistances are derived in the analytical form by integrating the equilibrium equations and taking into account the geometrical and physical relationships. The calculated results are presented in the form of interaction diagrams and compared with those based on the parabolic-rectangular diagram for concrete in compression.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.