Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic data interchange
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the assembly industry, almost all components are outsourced or transferred to other parties, in order to meet the need for supply. This is referred as outsourcing of production. The outsourcing of assembly product components is based on a relationship model between the contractor and the industry. However, there is no relationship or communication pattern between the contractor or supplier and the assembler. Hence, in order to accelerate line production and overcome problems with assembly components, the communication path is shortened by providing a direct communication channel between the assembler and the supplier or contractor, in order to communicate any problems that arise during the assembly process by internal communication within the industry. The purpose of this study is the design and development of a web-based software application electronic data interchange (EDI) that can be used as a tool for communication between the assembler and supplier. The EDI application provides formal communication between the assembly industry and the contractor providing the components or parts needed in the assembly process. The main purpose of using EDI technology is to help the assembler to communicate the relevant documents to suppliers quickly, accurately and efficiently. The documents to be communicated are in the form of reports or claims, and are related to non-conformities, errors and component difficulties arising during the assembly process. This research novelty is providing direct communication between assembly and supplier by using EDI application that can give contribution in manufacturing area so it can accelerate the line production in assembly.
EN
In the present dynamic environment, manufacture are required to reduce product development cycle time and enhance product quality. To meet such challenges many business are developing closer relationships with their business partner through application of interorganisational system. Electronic data interchange (EDI) providing a structured form of communication and has become very popular vehicle for electronic communication. Since the EDI concept was popularised in 1990, there is a growing recognition by practitioners and academics. The aim of this study is to perform an analysis of EDI research, give the current discussion regarding the trends and note the suggestions for the future directions of EDI research in the manufacture. In this paper, we provide a wide coverage of excessively citations on EDI from 1990 to 2017 from good references in this area. The papers are classified into EDI implementation strategy, EDI adoption, EDI integration, EDI in supply chain and EDI in small and medium enterprises (SMEs). The study results of this literature review are expected to assist development of EDI research especially the implementation of EDI on production outsourcing as one of supply chain activities.
EN
The aim of this article is to analyze the impact of new technologies on supply chain management in the Armed Forces. The supply chain is not limited to the operations related to the physical movement of goods, but also includes the management of relations with suppliers and customers. However, the supply chain management, through the integration and coordination of both information and goods flow, is a main factor of the well-developed customer service. The changes in military logistics imposed the necessity of implementation of the modern information technologies in the Polish Armed Forces. The Polish Army has adopted the Integrated Multi-level Information System of the Ministry of Defense (ZWSI RON). The article describes various technologies used in supply chain management including information, communication and automatic identification technologies. The author emphasizes that modern technologies are essential to enhance supply chain competitiveness and performance by improving the overall effectiveness and efficiency of the logistic system. Moreover, implementing of various innovative technologies shortens the time required for the fulfillment of tasks as well as reduces their labor consumption.
PL
Służba Celna realizuje coraz większą liczbę nowoczesnych usług elektronicznych. Jednym z celów wprowadzania e-usług jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów. Do wdrożonych rozwiązań w roku 2014, stwarzających możliwość dostarczania elektronicznie części dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego, jest usługa e-Załączniki. Początkowo obsługa dokumentów w e-Załączniki wymagała dużej liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych. W ramach rozwoju wprowadzony jest automatyczny kanał do przetwarzania pakietu e-załączników. Celem artykułu jest m.in. prezentacja aplikacji dla przedsiębiorców służącej do przesyłania dokumentów kanałem automatycznym w usłudze e-Załączniki – opisany jest sposób jej działania i dotychczasowe wykorzystanie.
EN
Customs Service realizes an increasing number of modern electronic services. One of the objectives of the introduction of e-services is the gradual reduction of paper documents flow. For solutions implemented in 2014, posing the possibility of providing electronic parts of the documents attached to the customs declaration, is a service e-Attachments. Initially, document handling in e-Attachments service required a large number of activities performed by customs officers. As part of the development an automatic channel for processing package of e-attachments is introduced. The purpose of this article is, among others, presentation application for entrepreneurs used to send documents in the automatic channel in e-Attachments service – described is a method of its action and its previous use.
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu publikacji traktujących o wdrożeniu rozwiązania opartego o etykietę logistyczną GS1 i elektroniczną wymianę danych (EDI) w Leroy Merlin. Oprócz opisu projektu, cykl artykułów przedstawia wyniki badań dotyczących efektywności procesów po wdrożeniu rozwiązania uwzględniającego standardy GS1.
EN
This article is the first of a series of publications dealing with the implementation of solutions based on GS1 standards and electronic data interchange (EDI) at Leroy Merlin. In addition to the description of project, a series of articles presents the results of research on the effectiveness of processes after implementing a solution taking into account the GS1 standards.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1129--1146, CD 2
PL
Globalizacja rynku sprawia, że łańcuchy dostaw stają się coraz dłuższe i bardziej skomplikowane. Bezbłędność realizowanych w nich procesów jest istotnym czynnikiem warunkującym sprawny i bezpieczny przepływ towarów. Przedsiębiorcy często korzystają z różnorodnych systemów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, co prowadzi do powstawania nieścisłości, a w rezultacie obniża efektywność funkcjonowania łańcuchów. Celem artykułu jest zaprezentowanie budowy i założeń standardów GS1 oraz ich korzystnego wpływu na ujednolicenie systemów ADC (Automatycznego Gromadzenia Danych, ang. Automatic Data Capture) i EDI (Elektronicznej Wymiany Danych, ang. Electronic Data Interchange) przedsiębiorstw, a tym samym na poprawę sprawności i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Pierwsza część artykułu zawiera krótki opis historii powstania organizacji GS1 i podstawę stworzonego przez nią systemu (rodzaje, zasady budowania i nadawania), którą stanowią numery identyfikacyjne (globalne identyfikatory oraz Identyfikatory Zastosowania). W drugiej części artykułu przedstawiono zastosowanie standardów GS1 w sektorze TSL, wzbogaconym o sektor celny, który stanowi nieodłączny element przewozów międzynarodowych. Jako przykłady przedstawiono wdrożenie standardów w Grupie Raben, we współpracy pomiędzy Unilever i DHL oraz projektach realizowanych przez WCO (Światową Organizację Celną, ang. World Customs Organization) w porozumieniu z GS1.
EN
Market globalization makes supply chains become more and more longer and very complicated. Accuracy implemented in these processes is an important factor for the efficient and safe movement of goods. Businessmen often use a variety of identification systems and communication, which lead to the formation of inaccuracies and, as a result, reduce the efficiency of the chain. The purpose of the paper is to present the structure and assumptions of GS1 standards and their positive influence on the standardization of systems ADC (Automatic Data Capture) and EDI (Electronic Data Interchange) of enterprises, and on improvement of the efficiency and security of supply chains. The first part of the paper will include a brief description of the history of the organization of GS1 and her foundation created by the system (types, principles of building and broadcasting), which are the identification numbers (IDs and Global Application Identifiers). In the second part it will be submitted the using of GS1 standards in the Transport-Forwarding- Logistics sector, enriched by the customs sector, which is an integral part of international transport. As examples it will be presented the implementation of standards in the Raben Group in collaboration between Unilever and DHL and projects implemented by the WCO (World Customs Organization) in agreement with GS1.
PL
W artykule dokonano analizy literaturowej, omawiając teoretyczne podstawy strategii ECR, wspomagających ją technologii Elektronicznej Wymiany Informacji (EDI) i Automatycznej Identyfikacji (AI) w odniesieniu do ich zastosowania w sekto-rze spożywczym.
EN
In the article a literature analysis has been done, describing the theoretical basics of the ECR strategy, the supporting it EDI technologies and the AI in respect to their usage in the food sector.
PL
Jednym z narzędzi e-gospodarki jest elektroniczna wymiana danych. W przemyśle spożywczym coraz częściej dokumenty papierowe zastępowane są komunikatami elektronicznymi. Wdrożenie i wymiana standardowych dokumentów elektronicznych typu zamówienie, faktura itp. wiążą się z ponoszeniem określonych kosztów, ale jednocześnie przynoszą firmie znaczące korzyści. Jakie komunikaty oraz według jakich standardów są najbardziej efektywne w wymianie z dostawcami i odbiorcami oraz jakiego rodzaju koszty oraz jakie korzyści przynosi ona firmie – to temat niniejszego artykułu.
EN
Electronic Data Interchange is one of the instruments of e-economy. This fact means that the representatives of food industry are increasingly replacing the paper documents by electronic messages. Implementation and exchange of electronic documents such as: order, invoice, etc. involves costs but also, brings the numerous benefits. The subject of this article is to provide information regarding what type of standard messages is most effective in the logistics processes between suppliers and receivers as well as the presentation of the related costs and benefits.
EN
A dynamic progress in development of ICT technologies based on B2B, as well as their application in order to improve business processes carried out between enterprises and their business partners, have gained much importance during recent years. It was influenced by such factors as developing and tightening national and international cooperation, high competitiveness, time pressure and striving for improvement of customer and business partners service quality. While the reference books provide many titles referring to the effectiveness of processes, it turns out that there is not enough research on the volume of this effectiveness on the economic, operational and organizational level, measured after having applied B2B system. Taking into consideration the above reasons, the paper provides an analysis and an assessment of the level of enterprise’s business processes effectiveness, resulting from application of integration platform based on B2B model and created using selected ICT technology of Electronic Data Interchange type.
PL
Dynamiczny postęp w rozwoju technologii ICT opartych na modelu B2B i ich zastosowanie w celu usprawnienia procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami i ich partnerami biznesowymi w ciągu ostatnich lat nabrały dużego znaczenia. Wpływ na to mają takie czynniki jak rozwój i zacieśnianie współpracy krajowej oraz międzynarodowej, wysoka konkurencyjność, presja czasu, dążenie do poprawy jakości obsługi klientów i kontrahentów. O ile w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele pozycji dotyczących efektywności procesów to okazuje się, że brakuje badań o wielkości tej efektywności na poziomie ekonomicznym, operacyjnym i organizacyjnym mierzonej po zastosowaniu systemu informatycznego typu B2B. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, w artykule dokonano analizy i oceny poziomu efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania platformy integracyjnej opartej na modelu B2B zbudowanej z wykorzystaniem wybranej technologii informatycznej ICT typu Electronic Data Interchange.
PL
W referacie omówiono zasadę działania elektronicznej wymiany informacji zwanej od angielskiego akronimu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Technologia wymiany informacji EDI nie jest osiągnięciem ostatnich miesięcy, jednak mało znane w przemyśle europejskim. Przedsiębiorstwa szukając obniżenia kosztów działalności upatrują w zastępowaniu tradycyjnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, bądź jak w przypadku EDI przesyłania całych dokumentacji technicznych, a więc dodatkowo skrócenia czasu produkcji np. na zamówienie. Nie ma zbyt wielu specjalistów w Polsce z tego zakresu, jest to związane z niedostatkiem w zakresie kształcenia. Przedstawiono krótki przegląd w których krajach prowadzi się zajęcia z EDI na poziomie wyższym zawodowym, jaki jest ich zakres merytoryczny, w szczególnych przypadkach omówiono najciekawsze rozwiązania dydaktyczne. W tym kontekście przedstawiono dokonania Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
EN
It describe as it is educated with at the level of in different countries of worlds professional EDI. Essential range, it discuss most curious didactic solutions in particular cases. It present effecting of plants of logistics in this context and on Mechanical Department of Wroclaw Institute of Technology.
PL
W kolejnym artykule z cyklu publikacji o efektywnych narzędziach elektronicznej gospodarki, zaprezentowano katalog elektroniczny usprawniający wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw, w tym między firmami przemysłu spożywczego a ich klientami, po stronie zaopatrzenia i zbytu. Internet, a zwłaszcza wykorzystanie katalogów elektronicznych to ważne instrumenty zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki, zwłaszcza firm krajowych, w tym firm branży spożywczej.
EN
We present one of the efficient e-commerce tools, e.g. electronic catalogue improving data interchange between the participants of the supply chain, including food companies and their customers on the side of supply and sales. The utilization of Internet and especially, of e-catalogues is the important instrument, increasing competitivity of Polish economy,especially national companies, including those ones of food sector.
PL
W pracy przedstawiono istotę i znaczenie funkcjonowania procesów dystrybucyjnych, których celem jest zapewnienie, aby właściwy produkt został dostarczony we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości i jakości oraz do odpowiedniego nabywcy. Rozwój w obszarze dystrybucji żywności, szczególnie mrożonej wspiera wykorzystywanie różnych systemów informatycznych, jak: DRP (Distribution Resources Planning), EDI (Electronic Data Interchange) oraz innowacyjna technologia RFID (Radio Frequency Identification). Systemy te zapewniają wielorakie korzyści w monitorowaniu temperatury i efektywności łańcuchów zaopatrzenia i dostaw w żywność mrożoną.
EN
The essence and importance of distribution processes, which aim is the assurance that the appropriate products, of suitable amount and quality are delivered in the right time and to the appropriate buyer was presented. The development in the food distribution space, particularly of frozen food is being currently supported by using of different computer aided systems such as: DRP (Distribution Resources Planning), EDI (Electronic Interchange Date) and RFID (Radio Frequency Identification) innovative technology. These systems assure the manifold profits in temperature monitoring and efficiency of frozen food supply chains.
PL
Przedstawiono nowatorskie podejście do jakości obsługi klienta systemu elektroenergetycznego. Wymiana informacji elektronicznej w obszarze krańcowym dystrybutor-konsument energii pozwala na uzyskanie dodatkowej wiedzy o profilu konsumenta, zaś dwukierunkowość wymiany informacji stanowi potencjalne narzędzie oddziaływania na jego zachowanie. Konsument dobrze poinformowany będzie aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, zaś odpowiednia informacja przesłana drogą elektroniczną może zachęcić odbiorcę do zachowania się zbieżnie z oczekiwaniami nadawcy informacji - dystrybutora energii elektrycznej. Taka własność dwukierunkowej transmisji danych, w oparciu o odpowiednio dużą grupą odbiorców energii elektrycznej, pozwala na wprowadzanie mechanizmów sterujących krzywą popytu na energię elektryczną. Powyższe stwierdzenie jest wprawdzie dość śmiało postawioną tezą, ale obserwując dynamikę rozwoju rozwiązań teleinformatycznych należy przypuszczać, że teza ta jest do obronienia. W artykule autor skupia się na logice wymiany informacji oraz mechanizmach wspomagania podejmowania decyzji w oparciu o aktualnie zgromadzoną informację o stanie sieci elektroenergetycznej.
EN
There are a few reasons for research in the presented field of implementation of interoperability for end-users of electro-industry system area. The first one is predicted in connection with the necessity of real energy consumption account. In [8], it is stated one-hour to less than a quarter energy consumption metering, and in consequence, there is necessity of implementing technical solution for electronic data collecting from each household installed measure units. The second one is created by the energy market itself, because we can tell about equality of access to the market if each of its participants has access to the information about its condition too. The information flow is the clue for the market success. The interoperability of XML technology allows to implement some methods of multidimensional and dispersive hierarchical energy consumption control. An example of results presented on image 3 gives positive answer for questions about sense of research being taken by author.
14
Content available remote Internet technologies in transport management
EN
The rapid progress in the information technology, globalization of activities and growing clients` demand lay out new ways of business making. On the complicated, global transport market, the efficient cooperation between the partners within the same chain, undertaking profitable decision in due time and fulfilling the clients needs become the priority. The company providing transport services must be not only efficiently managed but most of all - must be managed optimally. rationalization and fastening of consignment registration, maximum reduction of errors, cost reduction, increasing effectiveness and competitiveness are among the most important goals which nowadays faces transport, forwarding and logistic companies. The advanced and verified informatics solutions are the indispensable support in realization of these goals.
PL
Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych, globalizacja działań i bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi prowadzenia biznesu. W coraz złożonym, globalnym środowisku transoportowym, efektywna współpraca z partnerami w ramach sieci, podejmowanie na czas opłacalnych decyzji oraz spełnianie wymagań klientów stają się priorytetem. Praca przedsiębiorstwa świadczącego współcześnie usługi transportowe musi być już nie tyle zarządzana sprawna, co przede wszystkim zarządzana optymalnie. Usprawnienie i przyśpieszenie obsługi rejestracji przesyłek, minimalizacja błędów, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności i konkurencyjności - to jedne z najistotniejszych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży TSL. Nieodzownym wsparciem w ich realizacji są zaawansowane i sprawdzone rozwiązania informatyczne. I znów podobnie, jak w innych dziedzinach logistyki nie sposób nad tym wszystkim zapanować bez sprawnego, nowoczesnego narzędzia informatycznego.
PL
Praca dotyczy przeglądu systemu wymiany dokumentów w transporcie. W pracy przedstawiono idee przepływu dokumentacji, metod szyfrowania w oparciu o system EDI (Electronic Data Interchange). Przeanalizowano dostępne aspekty bezpieczeństwa przepływu dokumentów oraz obecne trendy rozwojowe, czyli systemy działające w oparciu o sieci semantycznej wymiany danych (Semantic Web). Przedstawiono również oczekiwania użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa przekazywanej informacji w komputerowych systemach zarządzania obiegiem dokumentów. Jest to możliwe w przypadku zastosowania kryptografii asymetrycznej, która zapewnia: uwierzytelnienie, integralność i wiarygodność przesyłanych danych, oraz kryptografii symetrycznej. Przedstawione zostały przykłady mechanizmów stosowanych w dwóch klasach systemów obiegu dokumentów. Podany został sposób osiągnięcia bezpieczeństwa zalecany dla systemów opartych na Lotus Notes, a także opisane zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem wymiany dokumentów elektronicznych EDI.
EN
The paper presents pass information security in document data management computer systems. Special emphasis has been placed on ensure authentication, integrity and credibility of transmited data and became possible when use cryptography. The paper consists examples of mechanisms used in two classes of document management systems. The way of achieving security level for systems based on Lotus Notes is presented as well as issues related to safety of electronic data interchange (EDI) described.
18
Content available remote Electronic data interchange (EDI) in healthcare - examples of applications
EN
The article covers European experience of using EDI in the healthcare industry. All included examples were monitored and described by the International Healthcare Collaboration Project. The article contains examples of creating national communication structures in Sweden, Denmark and Switzerland as well as a few applications from hospitals, that enabled them to increase the effectiveness of their logistic and administrative processes. It also demonstrates how an important proportion of healthcare operational expenses can be saved through: rationalisation, the use both of bar codes and EDI, the unambiguous identification and codification techniques based on internationally accepted standards.
EN
In this paper there are shown the factors referring to efficiency of implementation of ERP systems and the methodology of estimating these systems implementation as well. The level of applying Electronic Data Interchange (EDI) and the Business Process Integration (BPI) method and Open Buying on the Internet (OBI) standard are analyzed during implementation of the ERP systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.