Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In the paper, the effect of welding technology on the microstructure and mechanical properties of girth welded joints was presented. Metallographic examinations based on light microscopy and SEM were conducted on girth welded joints of API X70 steel pipe. Research has shown that microstructure of the heat-affected zone (HAZ) of MMA girth welded joints is not homogeneous and depends on the thermal history of each area during the welding process. Near the fusion line the zone is coarse, and further away there is a fine-grained zone. In the area of root passes the microstructure consists of recrystallized ferrite grains unlike to cap passes where the fine bainitic microstructure can be observed. In the case of MAG girth welded joints, the weld microstructure consists of primary austenite grains. The primary austenite boundaries serve as nucleation sites of ferrite. The microstructure of the HAZ varies continuously from a coarse - to fine-grained microstructure of the base material. The results of mechanical properties of girth welded joints are also presented. The hardness and strength of arc welded joints depend on welding filler materials as well as welding technology. The results of hardness distribution of MMA and MAG girth welded joints confirmed the results of microstructural evaluation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu szybkiego prototypowania przy użyciu wiązki elektronów i materiału deponowanego w postaci drutu. Szybkie prototypowanie przy użyciu drutu jest wydajną metodą wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach ze stopów metali takich jak: stale stopowe, stopy niklu lub tytanu. Technologia ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym, zwłaszcza wojskowym. Jest to związane z koniecznością wytwarzania elementów w produkcji jednostkowej oraz mało seryjnej. W ramach pracy określono warunki technologiczne procesu, dla których możliwe jest wykonanie elementów próbnych w postaci prostopadłościanów. Wykonano elementy próbne przy wykorzystaniu drutu spawalniczego ze stali odpornej na korozję w gatunku G 188 Mn. Przeprowadzono badania metalograficzne i wybranych własności mechanicznych. Materiał deponowany charakteryzuje się mikrostrukturą austenityczną z ferrytem delta, komórkowo-dendrytyczną. Występują duże dendrytyczne ziarna, które wydłużone są w kierunku odprowadzania ciepła - w kierunku podłoża. Twardość w materiale deponowanym wynosi od 192 do 273 HVO,05 w zależności od liczby warstw. W obszarze wymieszania z podłożem twardość osiąga wartość 355 HV0.05.
EN
In the paper the results of research on rapid prototyping using electron beam and deposited material in the form of wire are presented. Electron beam rapid prototyping with wire is an efficient method for manufacturing complex shapes from metal alloys such as alloy steels, nickel alloys or titanium. This technology is used primarily in the aviation industry, especially in the military as it is designed rather for a unit production or small series production. As part of the work, technological conditions of the process for which it is possible to deposit test pieces in the form of rectangular prism were determined. Test elements were made using a stainless steel wire grade G 18 8 Mn. Metallographic examinations and selected mechanical properties were investigated. The deposited material is characterized by austenitic with ferrite delta, cell-dendritic microstructure. There are large dendritic grains which are extended towards the heat dissipation – towards the substrate. The hardness in the deposited material is in the range of 192 to 273 HV0.05 depending on the number of layers. In the area of mixing with the substrate, the hardness reaches the value of 355 HV0.05.
3
Content available remote Tarciowa modyfikacja powierzchni FSP wspomagana drganiami ultradźwiękowymi
PL
Technologia tarciowej modyfikacji FSP (Friction Stir Processing) to metoda pozwalająca na rozdrobnienie mikrostruktury oraz poprawę własności mechanicznych i użytkowych. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój tej technologii, zwłaszcza z punktu widzenia gatunków materiałów konstrukcyjnych, jakie mogą być skutecznie modyfikowane powierzchniowo. Jednak, by była taka możliwość, technologia ta musi być rozwijana np. poprzez zastosowanie dodatkowych drgań ultradźwiękowych wprowadzanych do materiału modyfikowanego w trakcie procesu. W pracy przedstawiono sposoby wprowadzania drgań ultradźwiękowych oraz wyniki badań procesu modyfikacji FSP i zgrzewania FSW.
EN
The Friction Stir Processing (FSP) technology enables the refinement of microstructure as well as the improvement of mechanical and utilization properties. In recent years, the intensive development of this technology has been observed, especially from the point of view of the range of materials which can be modified. However, in order to adopt the FSP technology for a wide range of materials, for example ultrasonic vibration assisted techniques should be applied. In the paper, the ultrasonic assisted FSP/FSW techniques as well as the results of the modification of FSP and the welding process have been presented.
4
Content available remote Ultrasonic Tests of FSW Joints of Thicknesses below 8 mm
EN
The article presents results of ultrasonic tests concerning 6 mm thick FSW joints made of aluminium grade 2017. The tests were performed using joints with artificial post-weld welding imperfections and joints characterised by internal imperfections. The test results revealed that the use of the ultrasonic technique enabled assessments of the quality of 6 mm FSW joints. However, it should be noted that the characteristic geometry of welded joints made using the abovenamed method is responsible for the fact that an ultrasonic wave undergoes transformation, reflection and damping after entering a tested object. In addition, it is necessary to use specialist tandem-type probes applied when testing thin-walled elements.
PL
Przestawiono wyniki badań ultradźwiękowych złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości 6 mm wykonanych ze stopu aluminium w gat. 2017. Badania były przeprowadzone na złączach ze sztucznie wprowadzonymi niezgodnościami po procesie zgrzewania oraz na złączach charakteryzujących się niezgodnościami wewnętrznymi. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że przy użyciu techniki ultradźwiękowej można oceniać jakość złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości 6 mm. Należy jednak zaznaczyć, iż charakterystyczna geometria złączy zgrzewanych tą metodą powoduje, że wprowadzana fala ultradźwiękowa ulega zjawiskom transformacji, odbiciu i tłumieniu. Ponadto niezbędnym jest zastosowanie specjalistycznych głowic typu tandem, które są przeznaczone do badania elementów cienkościennych.
5
Content available remote Technological Properties and Applications of High-Carbon Nanobainitic Steels
EN
Steels belong to the most popular structural materials. Depending on their chemical compositions and applied heat or thermo-mechanical treatment, steels are characterised by various microstructures as well as diverse mechanical and functional properties. Recent years have seen the significant development related to the design of chemical compositions and manufacturing technologies used in the production of nanostructural steels. The article describes the methods used when manufacturing nanostructural steels and presents characteristics of selected i.e. high-strength nanobainitic steels in terms of their microstructure as well as mechanical and functional properties. The second part of the article is concerned with the present and prospective applications of nanobainitic steel products as well as summarises information found in related reference publications regarding the above-named steels.
PL
Stal należy do najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych i w zależności od składu chemicznego oraz obróbki cieplnej lub obróbki cieplno-plastycznej (termomechanicznej) charakteryzuje się różnymi typami mikrostruktury oraz różnym poziomem właściwości mechanicznych i użytkowych. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój w zakresie projektowania składu chemicznego i technologii wytwarzania stali nanostrukturalnych. W artykule opisano sposoby wytwarzania stali nanostrukturalnych oraz przedstawiono charakterystyki wybranej klasy stali nanostrukturalnych - wysokowytrzymałych stali nanobainitycznych, w zakresie budowy mikrostrukturalnej oraz właściwości mechanicznych i użytkowych. W drugiej części artykułu podano obecne i perspektywiczne zastosowania wyrobów ze stali nanobanitycznych oraz podsumowano doniesienia literaturowe dotyczące technologii spawania tych stali.
6
Content available remote Industry 4.0 vs Welding Engineering
EN
The notion of Industry 4.0 poses a new challenge for various industries, including the widely defined welding engineering. Presently, we are witnessing the Fourth Industrial Revolution initiated in 2010. This revolution will significantly influence not only mass production of goods but our daily life as well. Many solutions related to the new industrial revolution will affect our reality in the years to come. To face these new challenges, welding engineering personnel will need to collaborate in interdisciplinary teams on a much closer basis to implement fusion welding, pressure welding and adhesive bonding technologies in industrial practice. Producers of welding equipment are already offering solutions constituting inherent elements of Industry 4.0. Only time will show the developmental direction of welding engineering. The study presents ideas behind individual industrial revolutions, the historical outline concerning the development of welding technologies, requirements which should be satisfied by personnel implementing and benefiting from Industry 4.0 as well as exemplary welding engineering-related solutions.
PL
Koncepcja Przemysłu 4.0 stanowi nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw, również dla szeroko pojętej branży spawalniczej. Obecnie mamy do czynienia z IV Rewolucją Przemysłową, która rozpoczęła się w roku 2010, i która spowoduje znaczące zmiany nie tylko w zakresie produkcji wyrobów masowych ale również dotknie życia codziennego. Wiele rozwiązań jakie związane są z nową rewolucją przemysłową będzie wpływało na nas przez najbliższe lata. By sprostać nowym wymaganiom, kadra inżynierska będzie musiała ściślej współpracować w zespołach interdyscyplinarnych i w ten sposób wdrażać do praktyki przemysłowej również technologie spawania, zgrzewania lub klejenia. Producenci urządzeń spawalniczych oferują już rozwiązania, które wpisują się w idee Przemysłu 4.0. Czas jedynie pokaże, w jakim kierunku pójdzie rozwój branży spawalniczej. W pracy przedstawiono idee poszczególnych rewolucji przemysłowych, zarys historyczny rozwoju technologii spawania oraz wymagania dla personelu, który będzie wdrażał i korzystał z efektów Przemysłu 4.0. Zaprezentowano również przykładowe rozwiązania związane ze spawalnictwem.
7
Content available remote FEM-Based Numerical Analysis of the Laser Welding of Air Conditioner Components
EN
The article presents the FEM-based numerical model of the laser beam welding process. The modelling aimed to identify the effect of technological conditions of the laser welding of elements on the heating dynamics and the maximum temperature of elements being joined. The numerical modelling was performed using the SYSWELD software programme. The elements to be joined were a connector and a ring-like crimped conduit made of corrosion resistant steel grade 316L and 304.
PL
Przedstawiono opracowany model numeryczny procesu spawania wiązką laserową z zastosowaniem metody elementów skończonych. Celem modelowania było określenie wpływu warunków technologicznych procesów spawania laserowego elementów na dynamikę nagrzewania i temperaturę maksymalną łączonych elementów. Modelowanie numeryczne przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania SYSWELD. Elementami łączonymi była złączka i wężyk karbowany pierścieniowo ze stali odpornej na korozję w gatunku 316L i 304.
8
Content available remote Electron beam-based fast prototyping - state of theart
PL
Szybkie prototypowanie przy użyciu wiązki elektronów i materiału deponowanego w postaci drutu jest wydajną metodą wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach z kosztownych stopów technicznych metali, takich jak stale stopowe, stopy niklu lub tytanu. Zapotrzebowanie na metody szybkiego prototypowania związane jest z rozwojem nowych technologii w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i budowie maszyn. W pracy omówiono zalety metod szybkiego prototypowania w porównaniu do tradycyjnych technologii przetwarzania. Przedstawiono idee samej metody oraz podstawowe parametry procesu. Technologia szybkiego prototypowania przy użyciu drutu i wykorzystująca jako źródło energii wiązkę elektronów powinna zyskać uznanie wśród polskich przedsiębiorców, którzy są nastawieni na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach.
EN
Fast prototyping involving the use of an electron beam and a deposited material in the form of a wire is an efficient method enabling the making of elements having complicated shapes and made of expensive technical alloys, e.g. alloy steels, nickel or titanium alloys. The demand for fast prototyping results from the development of new technologies in the automotive, aviation and machine-building industries. The article discusses the advantages of fast prototyping methods confronted with conventional prototyping methods as well as presents ideas behind the fast prototyping and primary process parameters. The fast prototyping technology involving the use of a wire and an electron beam as the source of energy should gain recognition among Polish entrepreneurs intended to implement innovative solutions in their companies.
EN
Intense research on the metallurgy of iron alloys have recently resulted in the development of technologies enabling the making of high-carbon nanobainitic steels. Because of their chemical composition, the above-named steels belong to hard-to-weld materials. To identify the possibility of welding such steels using arc-based methods and welding in the solid state it was necessary to make test joints and perform related metallographic tests. The test results revealed that it is possible to obtain both fusion and pressure welded joints if the process was performed in the softened state, i.e. before the final heat treatment. Afterwards, joints should be subjected to a heat treatment ensuring the obtainment of a previously assumed microstructure and required hardness distribution in the weld and HAZ.
PL
Intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie metalurgii stopów żelaza doprowadziły w ostatnim czasie do opracowania technologii wytwarzania wysokowęglowych stali nanobanitycznych. Stale te ze względu na skład chemiczny należą do materiałów trudno spawalnych. W celu określenia możliwości ich spawania metodami łukowymi oraz zgrzewania w stanie stałym, wykonano złącza próbne oraz przeprowadzono badania metalograficzne w ich obszarze. Wyniki badań wykazały możliwość uzyskania złączy spawanych i zgrzewanych pod warunkiem prowadzenia procesów łączenia blach w stanie zmiękczonym, tj. przed finalną obróbką cieplną. Następnie złącza można poddać obróbce cieplnej gwarantującej uzyskanie założonej mikrostruktury i rozkładu twardości w spoinie i w strefie wpływu ciepła.
10
Content available remote Friction stir processing – State of the art
EN
Increasing demands for operating properties of fabricated elements on one hand, and a necessity of reducing mass of a structure on the other, triggers materials engineering research into producing surface layers representing required functional properties. Methods commonly used in the production of surface layers, such as surfacing, spraying or re-melting with a laser beam have been known for years. A new method is the friction stir processing (FSP) of surface layers. The FSP process is primarily used for the modification of microstructure in near-surface layers of processed metallic components. In particular, the process may produce: fine grained structure, surface composite, microstructural modification of cast alloys, alloying with specific elements, improvement of welded joints quality. The chapter is composed of a few main parts. In the first part, based on literature review the main application and achievements of FSP processes are presented. In the second part: analysis of the process. The third part is focused on microstructure refinement and the last part provide information about friction stir alloying as well as friction stir processing with ultrasonic vibration.
PL
Szybkie prototypowanie wiązką elektronów przy użyciu drutu wpisuje się w ogólnoświatowy trend poszukiwania szybkich i skutecznych metod wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach z kosztownych stopów technicznych metali. Zapotrzebowanie na metody szybkiego prototypowania związane jest z rozwojem nowych technologii w przemysłach motoryzacyjnym, lotniczym i budowie maszyn. Technologia szybkiego prototypowania przy użyciu wiązki elektronów jest zazwyczaj stosowana do wytworzenia elementów z drogich stopów stali stopowych, stopów niklu lub tytanu, których wytwarzanie innymi konwencjonalnymi technologiami jest nieopłacalne lub technicznie niemożliwe do realizacji. W artykule przedstawiono idee samej metody oraz podstawowe parametry procesu. Przedstawiona technologia powinna zyskać uznanie wśród polskich przedsiębiorców, którzy są nastawieni na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.
EN
The electron beam additive manufacturing process with wire is a part of a global trend to find fast and efficient methods of manufacturing elements of complex shapes from costly metal alloys. The demand for additive manufacturing is linked to the development of new technologies in the automotive, aerospace and machinery industries. The electron beam additive manufacturing technology is typically used to produce final parts from expensive alloys of stainless steels, nickel or titanium alloys, since their production using other conventional technologies is unprofitable or technically impossible. In the paper, the concept of the method and the basic parameters of the process are presented. This technology should gain recognition among Polish entrepreneurs who opt for the implementation of innovative solutions in their companies.
12
Content available remote Ultrasonic Tests of FSW Joints
EN
The article presents ultrasonic test results concerning FSW joints deliberately provided with welding imperfections. The research aimed to determine the usability of ultrasonic tests in controlling the quality of FSW joints made of aluminium alloy 6082. The research-related tests involved the use of an EPOCH 600 defectoscope and a slant transducer. The testing procedure applied in the tests enabled the detection of welding imperfections and, consequently, the quality control of welded joints.
PL
Przedstawiono wyniki badań ultradźwiękowych złącza zgrzewanego metodą FSW ze sztucznie wprowadzonymi niezgodnościami po procesie zgrzewania. Celem badań było określenie możliwości wykorzystania metody ultradźwiękowej do kontroli jakości złączy zgrzewanych metoda FSW ze stopów aluminium 6082. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu defektoskopu EPOCH 600 oraz głowicy skośnej. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowana procedura badawcza umożliwia wykrywanie niezgodności zgrzewalniczych. a tym samym pozwala na kontrolowanie jakości samych złączy.
PL
W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych i modelowania numerycznego procesów spawania mikroplazmowego i wiązką laserową złączy ze stali stopowej elementów klimatyzacji przeznaczonych do stosowania w systemach pracujących z czynnikiem R744 (CO₂). Modelowanie numeryczne zostało przeprowadzone w środowisku SYSWELD. Uzyskane modele umożliwiły obliczenie temperatur w określonych punktach złączy spawanych w trakcie procesu spawania oraz pozwoliły na wyznaczenie geometrii samych spoin. Analiza porównawcza wyników modelowania numerycznego oraz uzyskanych z rzeczywistych procesów spawania pozwala stwierdzić, iż modele numeryczne wiernie odtwarzają procesy rzeczywiste. Tym samym mogą być one wykorzystane do opracowywania technologii spawania elementów w systemach klimatyzacyjnych.
EN
In the paper the results of experimental research and numerical modeling of microplasma welding processes and the laser beam of alloy steel components of air conditioning systems with R744 (CO₂) refrigerator are discussed. Numerical modeling was performed in the SYSWELD environment. The obtained models allowed to calculate the temperatures at specific points of welded joints during the welding process as well as the geometry of the welds. Comparative analysis of numerical modeling results and real welding processes reveals that numerical models faithfully reproduce real processes. Thus, they can be used to develop the welding technology of components in air conditioning systems.
EN
The paper shows the results of metallographic examination and mechanical properties of electron beam welded joints of quenched and tempered S960QL and Weldox 1300 steel grades. The aim of this study was to examine the feasibility of producing good quality electron beam welded joints without filler material. Metallographic examination revealed that the concentrated electron beam significantly affects the changes of microstructure in the weld and the adjacent heat affected zone (HAZ) in both steel grades. The microstructure of the welded joints is not homogeneous. The four zones, depending on the distance from the weld face, can be distinguished. Basically, the microstructure of the weld consists of a mixture of martensite and bainite. However, the microstructure of HAZ depends on the distance from the fusion line. It is composed of martensite near the fusion line and a mixture of bainite and ferrite in the vicinity of the base material. Significant differences in mechanical properties of the welded joints were observed. For a butt welded joint of the S960QL steel grade the strength is at the level of the strength of the base material (Rm = 1074 MPa). During the bending test the required angle of 180° was achieved. The impact strength at –40°C was 71,7 J/cm2 . In the case of the Weldox 1300 steel grade butt welded joints exhibit high mechanical properties (Rm = 1470 MPa), however, the plastic properties are on the lower level than for the base material.
EN
In the paper the results of metallographic examination of welded joints for car air-conditioning unit are presented. The European directives 2006/40/EC on the greenhouse gasses elimination demand to stop using traditional refrigerant and to change it to R744 medium in air conditioning installation. The R744 (CO2) refrigerant is environmental friendly medium if compared with standard solution such as R12, R134a or R1234yf and safer for passengers than R1234yf. The non-standard thermodynamic parameters of the R744 which translate into high pressure and high temperature require specific material to develop the shape and to specify the technology of manufacturing for the particular elements of the conduits and moreover the technologies of joining for the whole structure, which would meet the exploitation requirements of the new unit. To produce the test welded joints of stainless steels three different joining technologies were applied: laser welding, plasma welding as well as high speed friction welding. The results indicated that laser and plasma technologies guaranty the proper quality of welded joints and can be used for the air conditioning application in automotive industry.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań mikroskopowych połączeń spawanych stosowanych w samochodowych systemach klimatyzacji. Europejska dyrektywa 2006/40/WE dotycząca gazów cieplarnianych wymaga ograniczenia dotychczas używanych tradycyjnych czynników chłodniczych. Zaleca stosowanie czynnika R744 w instalacjach klimatyzacji. Nowy czynnik chłodniczy R744 (CO2) jest mniej niebezpieczny dla środowiska i bezpieczniejszy dla pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi, m.in.: R12, R134a lub R1234yf niż R1234yf. Niestandardowe parametry termodynamiczne eksploatacji czynnika R744 - duże ciśnienie i wysoka temperatura wymagają wprowadzenia nowych materiałów, zmiany konstrukcji samych systemów i opracowania technologii poszczególnych jej elementów - przewodów. Również opracowania technologii łączenia elementów instalacji całej konstrukcji, spełniającej wymagania eksploatacyjne nowego systemu klimatyzacji. Próbne połączenia spawane elementów ze stali nierdzewnej wykonano z zastosowaniem trzech technologii: spawanie laserowe i mikroplazmowe oraz zgrzewanie tarciowe. Analiza wyników prowadzonych badań wykazała, że technologie laserowe i mikroplazmowe gwarantują odpowiednią jakość połączeń spawanych. Mogą być stosowane w systemach klimatyzacji w przemyśle motoryzacyjnym.
16
Content available remote Modyfikacja powierzchni stali przy użyciu technologii FSP
PL
W artykule przedstawiono nową technologię tarciowej modyfikacji warstw wierzchnich z mieszaniem materiału (ang. friction stir processing − FSP). Technologia ta wywodzi się z metody zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (ang. friction stir welding – FSW). Na podstawie przeglądu literatury omówiono zalety oraz możliwe zastosowania technologii FSP do modyfikowania stali. Wskazano na to, że technologia ta powinna uzyskać uznanie w polskim przemyśle, który jest coraz bardziej zainteresowany wdrażaniem innowacyjnych technologii.
EN
A new technology of the friction stir processing (FSP) of material top layers has been presented in the article. The technology is derived from the friction stir welding (FSW) method. On the basis of a literature review, the advantages and possible applications of the FSP technology for steel modification have been discussed. It has been pointed out that the technology should gain recognition in the Polish industry, which is more and more interested in the implementation of advanced technologies.
EN
The effect of friction stir processing (FSP) on residual stress in a modified cast aluminium alloy AlSi9Mg is presented. The influence of rotational speed and tool type were analysed. The trepanation method was utilized to experimentally measure the residual stress. The results indicate that an increase in rotational speed causes an increase in residual stress. The region around the FSP bead was characterised by tensile residual stress fields which were balanced by compressive stresses in the parent material. A higher residual stress was observed on the advancing side than on the retreating side. Moreover, this asymmetry in residual stress distribution is due to the asymmetry in the volume of material plasticized along the advancing and retreating sides of the stir zone, generating the observed heat distribution. A higher level of residual stress was achieved with the Triflute tool than with a conventional tool.
EN
In the paper the results of metallographic examination and mechanical properties of electron beam welded joint of quenched and tempered steel grade S690QL are presented. Metallographic examination revealed that the concentrated electron beam significantly affect the changes of microstructure in the steel. Parent material as a delivered condition (quenched and tempered) had a bainitic-martensitic microstructure at hardness about 290 HV0.5. After welding, the microstructure of heat affected zone is composed mainly of martensite (in the vicinity of the fusion line) of hardness 420 HV0.5. It should be noted, however, that the microstructure of steel in the heat affected zone varies with the distance from the fusion line. The observed microstructural changes were in accordance with the CCT-S transformation diagram for the examined steel.
19
Content available remote Cięcie termiczne – kontrola jakości w świetle wymagań norm
PL
Rosnące wymagania wobec wytwórców konstrukcji budowlanych, objętych rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej [1], sprawiają, że przedsiębiorstwa chcące wprowadzić swoje wyroby na rynek zobowiązane są do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem CE, a tym samym zobowiązane są do wdrożenia w swojej organizacji zakładowej kontroli produkcji. W arkuszu 2 normy PN-EN 1090-2:2012P [2] w rozdziale 6.2 zawarte są wymagania dotyczące przeprowadzenia kontroli powierzchni po cięciu termicznym. Badania powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090-2:2012P i PN-EN ISO 9013:2008 [3]. W artykule szczegółowo omówiono te wymagania.
EN
Growing demands on manufacturers of building structures, covered by the Regulation No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (EU) [1] make companies wishing to launch their products into the market obliged to issue a declaration of a performance and mark the product with the CE mark. Thus they are bound to implement factory production control in their organization. Sheet 2 PN-EN 1090-2:2012P [2], Section 6.2, contains the requirements for the surface inspection after thermal cutting. The tests shall be performed in accordance with the requirements of PN EN 1090-2:2012P and PN-EN ISO 9013:2008 [3]. This paper discusses the requirements in detail.
20
Content available remote Wysokowytrzymałe stale konstrukcyjne ulepszane cieplnie
PL
Nowoczesne konstrukcje stalowe są coraz bardziej skomplikowane, a jednocześnie muszą spełniać coraz wyższe wymagania eksploatacyjne. Konstruktorzy i wykonawcy z jednej strony zmierzają do obniżenia masy konstrukcji, redukcji kosztów jej wytworzenia, a z drugiej jednocześnie wymiary samych konstrukcji są coraz większe. Jednym z materiałów, który może sprostać tym sprzecznym wymaganiom, są stale o wysokiej wytrzymałości i niskiej temperaturze przejścia w stan kruchy.
EN
Modern steel structures are becoming more complex, and simultaneously have to meet increasingly higher performance requirements. Designers and manufacturers tend to decrease the weight of structures, reduce their production costs but at the same time the dimensions of these structures increase. One of the materials that can meet these conflicting demands are high-strength steels of low-temperature brittle transition.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.