Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2002

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody wyznaczania strat mocy i przyrostu temperatury w miejscach przejściowych zwarć w stojanie i wirniku generatora synchronicznego.
EN
The paper describe methods of determining power losses and temperature rise in transient short circuits in the stator and rotor of a synchronous generator.
PL
W artykule przedstawiono opis oraz wyniki oceny stanu technicznego konstrukcji przekrycia Hali Głównej Dworca Kolejowego Gdańsk Główny. Ze względu na prowadzone prace związane z remontem kapitalnym Dworca Głównego PKP w Gdańsku zaistniała konieczność przeprowadzenia rewitalizacji poddasza Hali Głównej, obejmująca między innymi jego termomodernizację (ocieplenie wysklepek) oraz zabezpieczenie elementów wiązarów dachowych przed pożarem. W celu oceny stanu technicznego sklepień oraz poziomu wytężenia elementów konstrukcyjnych dachu wykonano szereg badań i pomiarów, w tym skanowanie zbrojenia żelbetowych sklepień kolebkowych z zastosowaniem detektora ferromagnetycznego w celu oceny średnicy, rozstawu i grubości otulenia prętów zbrojenia łupin oraz badania ultradźwiękowe betonu przy użyciu betonoskopu w celu oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie, jego jednorodności oraz grubości płaszcza powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wykonanych badań i analiz, które pozwoliły na zaproponowanie sposobu naprawy cienkościennych sklepień żelbetowych typu Rabitza.
EN
The article presents a description and results of the assessment of the technical condition of the roof covering of the Main Hall of the Gdańsk Główny Railway Station. Due to the ongoing works related to the major renovation of the Main Railway Station in Gdańsk, it was necessary to revitalize the attic of the Main Hall, including, among others, its thermal modernization (insulation of the vaults) and securing the roof truss elements against fire. In order to assess the technical condition of the vaults and the level of effort of the roof structural elements, a number of tests and measurements were carried out, including scanning the reinforcement of reinforced concrete barrel vaults with the use of a ferromagnetic detector to assess the diameter, spacing and cover thickness of the shell reinforcement bars, and ultrasonic testing of concrete using a concrete scope to estimating the compressive strength of concrete, its homogeneity and the thickness of the coating. The article presents the results of the tests and analyzes carried out, which allowed to propose a method of repairing thin-walled reinforced concrete vaults of the Rabitz type.
PL
Grzybicze zapalenia rogówki występują stosunkowo rzadko w umiarkowanych strefach klimatycznych. Jednak w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby zachorowań. Jest to związane z częstym miejscowym stosowaniem antybiotyków i steroidów, zwiększeniem liczby użytkowników soczewek kontaktowych oraz chorych z obniżeniem odporności organizmu. Infekcje grzybicze rogówki stanowią wyzwanie dla okulistów zarówno z uwagi na trudności diagnostyczne, jak i ograniczone możliwości terapii. Rokowanie jest zawsze niepewne i zależy nie tylko od lokalizacji i nasilenia zmian zapalnych, ale także od szybkości rozpoznania i włączenia właściwego leczenia.
PL
Ponoc doświadczony internista diagnozuje pacjenta po 10 sekundach od wejścia do gabinetu. Jak? Być może sam nie potrafiłby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, może chodzi o pewne subtelne sygnały, nieuświadomioną umiejętność wychwytywania i porównywania. Może temat jest mniej procesowy, a bardziej ma charakter intuicyjny?
5
Content available remote Development of a hybrid predictive maintenance model
EN
Progress in the field of technology and science enables the digitalization of manufacturing processes in the era of Industry 4.0. For this purpose, it uses tools which are referred to as the technological pillars of Industry 4.0. Simultaneously with the changes in the field of manufacturing, the interdisciplinary cooperation between production and machine maintenance planning is developing. Different types of predictive maintenance models are being developed in order to ensure the good condition of the machines, optimize maintenance costs and minimize machine downtime. The article presents the existing types of predictive maintenance and selected methods of machine diagnostics that can be used to analyze machines operating parameters. A hybrid model of predictive maintenance was developed and described. The proposed model is based on diagnostic data, historical data on failures and mathematical models. The use of complementary types of predictive maintenance in the hybrid model of predictive maintenance is particularly important in the case of high-performance production lines, where high quality of products and timeliness of orders are crucial.
PL
Postęp w dziedzinie techniki i nauki umożliwia digitalizację procesów wytwórczych w erze Przemysłu 4.0. Wykorzystuje w tym celu narzędzia, które określane są jako filary technologiczne Przemysłu 4.0. Równocześnie ze zmianami w dziedzinie produkcji rozwija się interdyscyplinarna współpraca między produkcją a planowaniem obsługi maszyn. W celu utrzymania maszyn w należytej kondycji oraz optymalizacji kosztów obsługi i czasów przestojów, rozwijają się różne typy predykcyjnych modeli obsługi. W artykule przedstawione zostały istniejące typy predykcyjnej obsługi oraz wybrane metody diagnostyki maszyn, które mogą zostać wykorzystane do badania parametrów pracy maszyn. Opracowany oraz opisany został hybrydowy model predykcyjnej obsługi, wykorzystujący dane diagnostyczne, dane historyczne dotyczące awarii oraz modele matematyczne. Wykorzystanie w hybrydowym modelu predykcyjnej obsługi uzupełniających się typów predykcyjnej obsługi jest szczególnie istotne w przypadku wysokowydajnych linii produkcyjnych, gdzie kluczowe są wysoka jakość wyrobów oraz terminowość wykonywanych zleceń.
PL
Opracowanie nawiązuje do ogólnych wymagań zapisanych w "Prawie ochrony środowiska", dotyczących oceny standardów jakości środowiska odnoszących się do emisji drgań pochodzących od eksploatowanych dróg. Podano tu procedury przydatne w ocenianiu wpływu na budynki eksploatowane drgań generowanych przejazdami pojazdów w pobliżu tych budynków. Drgania takie są wymuszeniem kinematycznym budynku i mogą doprowadzać do jego uszkodzeń (rysy, uszkodzenia elementów architektonicznych, zarysowania w elementach konstrukcyjnych itp.). Z kolei drgania w budynku mogą wpływać na naruszenie warunków niezbędnego komfortu wibracyjnego. Mogą też naruszać wymagania odnoszące się do warunków pracy urządzeń wrażliwych na drgania w budynkach eksploatowanych. Zadaniem rzeczoznawcy jest opracowanie diagnozy, w wyniku której uzyskuje się informacje o tym, czy istnieje związek skutkowo-przyczynowy między naruszeniem warunków bezpiecznej eksploatacji budynku a działaniem źródła drgań. Zastosowanie procedur tu opisanych powinno ułatwić wykonanie takich diagnoz. Postępując według podanych procedur rzeczoznawca będzie stosował odpowiednie narzędzia diagnostyczne, o których niezbędne informacje również zamieszczono w niniejszym opracowaniu.
EN
The study refers to the general requirements of the Environmental Protection Law regarding the assessment of environmental quality standards relating to the emission of vibrations from the roads in use. The article discusses the useful procedures for assessing the impact of vibrations generated by passing vehicles near the buildings. Such vibrations are a kinematic excitation for the building and can lead to damage (Iike cracks, damage to architectural elements, scratches in structural elements, etc.). In turn, vibrations in the building may affect the violation of the conditions of the necessary vibration comfort. They may also violate the requirements relating to the working conditions of devices sensitive to vibrations in exploited buildings. The expert task is to develop a diagnosis, as a result of which information is obtained as to whether there is a cause-and-effect relationship between the violation of the conditions for the safe operation of the building and the operation of the source of vibration. The use of the procedures described here should facilitate such diagnoses. Following the given procedures, the expert will use appropriate diagnostic tools, and the necessary information described in this study.
PL
W artykule przedstawiono stan budynku wyłączonego czasowo z eksploatacji bez odpowiednich zabezpieczeń przed wpływem czynników środowiskowych. Przegląd obiektu ujawnił szereg uszkodzeń elementów konstrukcji nośnej. Wyniki badań nieniszczących i badań laboratoryjnych potwierdziły wpływ długotrwałego wyłączenia z eksploatacji na degradację konstrukcji i pozwoliły na wnioskowanie o możliwości przywrócenia go do użytkowania.
EN
The article presents the condition of a building temporarily out of service without adequate protection against the influence of environmental factors. The survey of the facility revealed a number of damage to the supporting structure elements. The results of non-destructive tests and laboratory tests confirmed the impact of long-term shutdown of operation on the degradation of the structure and allowed for conclusions about the possibility of returning it to use.
PL
W artykule omówiono historię rozwoju transformatora na świecie i w Polsce. Przedstawiono początki Śląskiej Szkoły Diagnostyki i jej stan obecny. Przypomniano najważniejsze postacie związane z tą tematyką: założycieli fabryk transformatorów i ich osprzętu oraz profesorów Politechniki Śląskiej i ich wychowanków. Szczególną uwagę poświęcono najstarszemu w Polsce laboratorium badań izolacji, które działa nieprzerwanie w Gliwicach od ponad 60 lat oraz wkładowi Energopomiar-Elektryka w rozwój diagnostyki i wspomagania eksploatacji transformatorów.
EN
The article discusses the history of transformer development in the world and in Poland. The beginnings of the Silesian School of Diagnostics and its current state are presented. The most important figures related to this subject were reminded: the founders of transformer factories and their accessories, as well as professors of the Silesian University of Technology and their graduates. Particular attention was paid to the oldest insulation testing laboratory in Poland, which has been operating continuously in Gliwice for over 60 years and the contribution of Energopomiar-Elektryka to the development of transformer diagnostics and support management of maintenance.
EN
The article deals with the application of the queuing theory apparatus for analysing the diagnostic processes of data transmission networks (DTN). It is shown that with an increase in the complexity of DTN and existing tools and algorithms for their diagnostics, it seems expedient to create automated diagnostics systems that take into account the disadvantages and advantages of existing network diagnostics methods. The existing analytical methods (in the capacity of which probabilistic methods of the queuing theory are used) and statistical (methods of simulation modelling) are presented. In terms of the queuing system, the analysis of the closed, open (QS) is carried out and their characteristics are determined. The analysis of the statistical method for modelling the diagnostic system in the GPSS World environment is carried out. Models of the DTN diagnostics system are considered from the point of view of closed and open queuing systems. For analytical models of DTN diagnostic systems, the possibility of using the QS is considered, as a result of which the general structure of the main elements and procedures for the functioning of the diagnostic system are determined. The analysis of the possibilities of using the queuing theory made it possible to determine the analytical regularities for the model of diagnostic systems. The creation of automated diagnostic systems based on a queuing system provides a deep and accurate analysis of the characteristics of diagnostics and, therefore, is a promising direction in the development of systems for the technical operation and maintenance of DTN.
EN
The problem of the dense presence of voids in the solid insulation of cables remains a concern for researchers in terms of diagnosis and maintenance. The focus of this paper is to investigate the influence of both the layout and density of microcavities on the electrical and electromechanical constraints in the XLPE insulation of MV cables using numerical simulation. The simulation is based on the resolution of Laplace’s equation by the finite element method (FEM) using MATLAB. The electrostatic pressure and the elongation of the microcavities are estimated. This elongation leads to the formation of microchannels and then develops due to partial discharges to arborescence and in the end, the cable becomes out of service. This process takes a long time, so we use simulations to deepen the understanding of this phenomenon in a very short time. The electromechanical constraints are determined for different layouts and densities of microcavities.
EN
The paper presents some considerations on the performance of various objective function minimization methods in the process of GNSS antenna PCV determination. It is particulary important in the case of structural health monitoring and diagnostics. PCV are used as an additional feature to improve the GNSS positioning accuracy. The process of PCV derivation is complex and involves fitting spherical harmonics into a set of observables. The paper compares computing performance and accuracy of few methods used in the fitting process.
EN
Today's systems for diagnosing the technical condition of machines, including vehicles, use very advanced methods of acquiring and processing input data. Presently, work is being conducted globally to solve related problems. At the moment, it is not yet possible to create a single procedure that would enable the construction of a properly functioning diagnostic system, regardless of the selected object to be diagnosed. Hence, there is a need to conduct further research into the possibility of using already developed methods, as well as their modification to other diagnostic cases. This article presents the results of research related to the use of the Bayes classifier for diagnosing the technical condition of passenger car engine components. Damage to the exhaust valve of a spark ignition engine was diagnosed. The source of information on the technical condition was vibration signals recorded at various measuring points and under different operating conditions of the car. To describe the nature of changes in the vibration signals, the entropy measures were determined for the decomposed signal using the discrete wavelet transform is proposed.
PL
Doświadczenia międzynarodowe morskich farm wiatrowych pokazują, że w porównaniu z innymi komponentami elektrycznymi dotkliwość i częstotliwość awarii kabli eksportowych i międzyturbinowych są najwyższe. Ponieważ obecny stan norm międzynarodowych opiera się na doświadczeniach kabli lądowych, nadal problematyczne jest uwzględnienie rzeczywistych poważnych problemów awarii związanych z kablami dla morskich farm wiatrowych. W rezultacie systematyczne testowanie i diagnozowanie podczas: produkcji, transportu, instalacji i eksploatacji może wykluczyć lub przynajmniej zmniejszyć potencjalne ryzyko awarii podczas eksploatacji. W artykule podjęto dyskusję na temat zapewnienia jakości kabli elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa technologicznego morskich farm wiatrowych. Przedstawione zostały różne praktyczne przykłady badania długich połączeń kabli elektroenergetycznych, a wspomniana powyżej problematyka zostanie omówiona z perspektywy kontroli jakości nowo zainstalowanych linii, jak również konserwacji linii w eksploatacji. Diagnostyka oparta na technologii tłumionego napięcia przemiennego (DAC) z monitorowaniem wyładowań niezupełnych w tym przypadku jest specjalnie omawiana w połączeniu z rzeczywistymi przykładami testów, które pokazują wyniki dotyczące badań kabli eksportowych i międzyturbinowych w farmach wiatrowych.
EN
The international experience of offshore wind farms shows that compared to other electrical components, the severity and frequency of failure of export and inter-array cables is the highest. As the current state of international standards is based on the experience of onshore cables, it is still problematic to address the real serious problems associated with cable accidents for offshore wind farms. As a result, systematic testing and diagnosis during production, transportation, installation and operation can exclude or at least reduce the potential risk of failure during operation. This article discusses the quality assurance of power cables for the technological safety of offshore wind farms. Various practical examples of testing long power cable connections will be presented, and the above-mentioned issues will be discussed from the perspective of quality control of newly installed lines as well as line maintenance in operation. The damped alternating voltage (DAC) diagnostics with PD monitoring in this case are specifically discussed in conjunction with real-world test examples that show the test results for export and inter-array cables in offshore wind farms.
14
Content available remote Metody diagnostyki łożysk tocznych układów napędowych
PL
Maszyny przemysłowe mogą być napędzane w sposób bezpośredni lub pośredni. W przypadku napędu bezpośredniego rolę układu napędowego najczęściej pełni silnik elektryczny połączony za pomocą sprzęgła z maszyną roboczą. Maszyny z napędem pośrednim posiadają dodatkowo zainstalowane między silnikiem a maszyną roboczą przekładnie mechaniczne różnego typu.
15
Content available remote Diagnostyka serwonapędów na podstawie sygnałów momentu
PL
We współczesnych fabrykach coraz większy nacisk kładzie się na stosowanie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. W kluczowych elementach nowoczesnych linii produkcyjnych szczególną rolę odgrywają serwonapędy.
PL
Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania ruchu niezbędne są działania optymalizujące zużycie energii i wydłużające niezawodność działania mechanizmów. Przewymiarowanie układów pneumatycznych powoduje wyższe koszty eksploatacyjne. Zdaniem autora, w połowie 2022 roku podczas kryzysu energetycznego wśród użytkowników systemów wykorzystujących powietrze narasta świadomość, że nie wystarczy tylko uproszczona analiza pracy sprężarki lub pompy próżniowej. Niezbędne jest kompleksowe podejście optymalizacyjne.
EN
The proper technical condition of a vehicle and rail track in operation is a key aspect in terms of safety and travel comfort. This issue is of particular importance for operators and managers of rolling stock and rail infrastructure. Currently, many diagnostic systems have been developed to monitor the technical condition of selected vehicle systems or rail track from the viewpoints of both the vehicle and track. This article proposes the use of vibration signals in selected quantitative and qualitative analyses as the main diagnostic parameter. For this purpose, over a dozen vibration measurements were carried out during the normal operation of a freight wagon as part of a so-called passive experiment. Measurement points were located on the axle boxes of the wheelsets. The proposed research methodology served as a basis for comparative analyses of the selected operational cases that were investigated. The most important conclusion from the study is that it is possible to monitor the technical condition of vehicles and tracks in real time on the basis of measurements of vibration accelerations at the vehicle level. This directly increases the service life of rolling stock and optimises operating costs by changing the maintenance strategy to one that takes into account the idea of modern on-board technical diagnostics. Another important aspect is the possibility of the varied use of the proposed measurement system, depending on the purpose of the research, which is also associated with the diagnostician’s experience in processing vibroacoustic signals and the utilization of simple or complex quantitative and qualitative analyses.
18
Content available remote Analysis of causes of damage to single-layer concrete highway pavement
EN
Premature damage to the concrete pavement of a trunk road section after 15 years of its service life was noticed. The damage manifested itself in cracking along transverse joints and in the corners of slabs. Diagnostic investigations, covering a petrographic analysis of concrete and mineral aggregates by means of optical and scanning microscopy, an evaluation of the elastic properties, the degree of cracking and air-void parameters and an identification of the alkali-silica reaction products, were carried out on core samples. Multiple cracks in coarse quartzite aggregate particles and in cement matrix were found. A significant presence of microcrystalline and cryptocrystalline quartz in quartzite particles was detected. Typical alkali-silica reaction products were unambiguously identified. The considerable cracking and the substantial decrease in the modulus of elasticity were correlated with the presence of reactive quartz in the quartzite aggregate and the alkali-silica reaction was found to be the main cause of the damage. Additional damaging factors, such as heavy traffic loads and frost aggression, are discussed.
PL
Po 15 latach eksploatacji odcinka drogi ekspresowej zaobserwowano przedwczesne uszkodzenia nawierzchni betonowej objawiające się widocznymi spękaniami, głównie wzdłuż spoin poprzecznych oraz w narożach płyt. Na próbkach-odwiertach przeprowadzono badania diagnostyczne, obejmujące analizę petrograficzną betonu i kruszyw mineralnych przy użyciu mikroskopii optycznej i skaningowej, ocenę właściwości sprężystych, stopnia spękania i charakterystyki porów, a także identyfikację produktów reakcji alkalia-krzemionka. Stwierdzono liczne pęknięcia w ziarnach kruszywa grubego kwarcytowego oraz w matrycy cementowej. W ziarnach kwarcytu zidentyfikowano znaczącą obecność kwarcu mikrokrystalicznego i kryptokrystalicznego. Jednoznacznie zidentyfikowano produkty reakcji alkalia-krzemionka o typowym składzie. Znaczne spękanie i zmniejszenie modułu sprężystości skorelowano z obecnością reaktywnego kwarcu w kruszywie kwarcytowym, uznając reakcję alkalia-krzemionka za główną przyczynę uszkodzeń. Przedyskutowano możliwą rolę dodatkowych czynników destrukcyjnych, takich jak wpływ ruchu pojazdów ciężkich oraz agresji mrozu.
PL
Choroby układu oddechowego człowieka od zawsze były obciążeniem dla całego społeczeństwa. Sytuacja stała się szczególnie trudna po wybuchu pandemii COVID-19. Jednak nawet teraz nierzadko zdarza się, że ludzie konsultują się ze swoim lekarzem zbyt późno, już po niepożądanym rozwinięciu się choroby. W celu ochrony pacjentów przed ciężką chorobą płuc, zaleca się jak najwcześniejsze wykrycie wszelkich objawów zaburzających pracę układu oddechowego. W artykule przedstawiono wczesny prototyp urządzenia, który przypomina cyfrowy stetoskop. Przeprowadza on automatyczną analizę oddechu, poza rejestrowaniem cykli oddechowych. Dodatkowo urządzenie ma funkcję powiadamiania użytkownika (np. przez smartfon) o konieczności udania się do lekarza na bardziej szczegółowe badanie. Dźwiękowe nagranie cykli oddechu przekształcane jest na dwuwymiarową macierz za pomocą współczynników cepstrum w skali melowej (MFCC). Taka macierz jest analizowana przez sztuczną sieć neuronową. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze z otrzymanych rozwiązań prezentowanej sieci neuronowej osiągnęło pożądaną dokładność i wysoką precyzję.
EN
Diseases related to the human respiratory system have always been a burden for the entire society. The situation has become particularly difficult now after the outbreak of the COVID-19 pandemic. Even now, however, it is not uncommon for people to consult their doctor too late, after the disease has developed. To protect patients from severe disease, it is recommended that any symptoms disturbing the respiratory system be detected as early as possible. This article presents an early prototype of a device that can be compared to a digital stethoscope that performs auto-breath analysis. So apart from recording the respiratory cycles, the device also analyzes them. In addition, it also has the functionality of notifying the user (e.g. via a smartphone) about the need to go to the doctor for a more detailed examination. The audio recording of breath cycles is transformed to a two-dimensional matrix using mel-frequency cepstrum coefficients (MFCC). Such a matrix is analyzed by an artificial neural network. As a result of the research, it was found that the best of the obtained solutions of the presented neural network achieved the desired accuracy and precision at the level of 84%.
PL
W artykule przedstawiono analizę funkcjonalności rozłącznika próżniowego średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej typu RPZ-24. Zmierzono i zarejestrowano parametry kinematyczne i dynamiczne podczas cykli otwierania O i zamykania C rozłącznika w warunkach off-line. Celem badań było ustalenie wpływu cech konstrukcyjnych biegunów fazowych i napędu na istotne parametry pracy łącznika.
EN
The article presents the analysis of the functionality of the medium voltage vacuum switch. The kinematic and dynamic parameters during the switch opening O and closing C cycles in off-line conditions were measured and recorded. The purpose of the research was to determine the influence of design features on the essential switch’s parameters.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.