Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sale
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The objective of the paper is to analyse changes in the new farm tractor market in Poland and the annual income of farmers’ households generated in the same period. The studies covered the period from 2010 to 2020. The new farm tractors market was analysed with reference to the number of sold tractors, which was measured by the number of registrations. The paper considers quarterly seasonality of sale along with demand for selected producers and engine-power categories of new farm tractors sold in Poland. By “new tractors” the authors mean those registered for the first time in Poland and manufactured in the same or the preceding year. In 2010-2020, there were over 148,000 new farm tractors registered in Poland. The highest number of tractors sold was recorded in 2012, the lowest in 2016. Tractors from Western Europe, USA, and Japan predominate on the Polish market. Among new vehicles, the highest number registered in the investigated period constituted New Holland (23,780) tractors, followed by John Deere (19,453), Zetor (16,398), Deutz-Fahr (10,508), and Kubota (7,674). The total share of these producers in 2010-2020 amounted to approx. 58%. With regard to the engine-power categories in the analysed period, tractors with power of 37-73 kW and 74-132 kW (33.85%) constituted the largest proportion (49.07%). An increased interest in tractors with power below 36 kW was also observed from 2016 to 2020. Such vehicles accounted for 10% of all registrations. The general trend related to the volume of average annual income is not consistent with the trend of purchasing new farm tractors, while the highest number of registrations was recorded during the period in which inflation rates reached their highest values.
PL
Celem pracy jest analiza zmian na rynku nowych ciągników rolniczych w Polsce oraz rocznych dochodów gospodarstw rolników pochodzących z tego samego okresu. Zakres badań sprowadzał się do rozpatrywania lat z okresu 2010-2020. Analiza rynku nowych ciągników rolniczych przeprowadzona była na podstawie ich sprzedaży mierzonej liczbą rejestracji. W zakresie pracy objęto sezonowość sprzedaży w układzie kwartalnym, popyt na wybranych producentów, a także strukturę mocy nowych ciągników rolniczych sprzedawanych w Polsce. Ciągniki nowe uznane były jako te, które zarejestrowano pierwszy raz w Polsce z tym samym rokiem produkcji i poprzedzającym. W latach 2010- 2020 zarejestrowano w Polsce ponad 148 tys. nowych ciągników rolniczych. Największą liczbę sprzedanych ciągników zanotowano w 2012 r, najmniej zaś w 2016 r. Na polskim rynku przeważają ciągniki pochodzące z Europy Zachodniej, USA oraz Japoni. Wśród nowych pojazdów w analizowanym okresie najwięcej zarejestrowano ciągników firmy New Holland (23 780 szt.), następnie John Deere (19 453 szt.), Zetor (16 398 szt.), Deutz-Fahr (10 508 szt.), Kubota (7 674 szt.). Sumaryczny udział tych producentów w latach 2010-2020 wyniósł ok. 58%. Biorąc pod uwagę strukturę mocy silników w analizowanym okresie największy udział (49,07%) miały ciągniki o mocy w segmencie 37-73 kW oraz 74-132 kW (33,85%). Także od 2016 r. do 2020 r. zaobserwowano wzrost zainteresowania ciągnikami o mocy poniżej 36kW, które stanowiły 10% wszystkich rejestracji. Ogólny trend wielkości średniego rocznego dochodu nie jest spójny z trendem kupna nowych ciągników, zaś najwyższą liczbę rejestracji notowano w okresie kiedy wskaźniki inflacji osiągały największe wartości.
PL
Solaris stał się wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Unii Europejskiej. W latach 2000–2014 dostarczył łącznie 893 trolejbusy do wielu krajów. W kolejnym okresie, który podlegał analizie (2015–2018), dostarczył łącznie 317 trolejbusów. Wśród głównych odbiorców znalazły się przedsiębiorstwa komunikacyjne z Czech (144 pojazdy), Łotwy (40), Austrii (38), Węgier (36) i Bułgarii (28). Solaris kontynuował współpracę z dotychczasowymi dostawcami napędów trakcyjnych – firmami Cegelec, Kiepe, Medcom i Škoda. Oferowano trolejbusy o długości od 12 do 18,75 m. Wprowadzono także zabudowę na nadwoziach tzw. IV generacji, a także dostępne były trolejbusy w konfiguracji Metrostyle.
EN
Solaris has become the leading producer of low-floor trolleybuses in the European Union. In the years 2000–2014, a total of 893 trolleybuses were delivered to many countries. In the next period, which was analyzed (2015–2018), a total of 317 trolleybuses were delivered. The main customers included public transport companies from the Czech Republic (144 vehicles), Latvia (40), Austria (38), Hungary (36) and Bulgaria (28). Solaris continued cooperation with existing suppliers of traction drives – Cegelec, Kiepe, Medcom and Škoda. Trolleybuses with a lengths of 12 to 18.75 m were offered. The trolleybuses were also introduced on the so-called generation IV bodies, as well as trolleybuses were available in the configuration of the Metrostyle.
PL
Obrót substancjami kontrolowanymi jest skrupulatnie sprawdzany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a ich import, eksport i sprzedaż na terenie kraju musi być zarejestrowany. Jednostki wykonujące badania z wykorzystaniem tego typu substancji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia, przechowywania i utylizacji.
PL
Przedstawiono wyniki analiz rejestracji nowych ciągników rolniczych w poszczególnych województwach w latach 2012-2016. W analizowanym okresie odnotowano spadek popytu na nowe ciągniki we wszystkich województwach. Wykazano, że spadek liczby rejestracji w poszczególnych województwach był znacznie zróżnicowany. Stwierdzono, że liczba zarejestrowanych nowych ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw oraz 1000 ciągników użytkowanych w gospodarstwach rolnych rośnie w miarę zwiększania średniej powierzchni UR tych gospodarstw. Nie stwierdzono natomiast silnej zależności między liczbą zarejestrowanych nowych ciągników na 1000 ha użytków rolnych (UR) a średnią powierzchnią gospodarstw w województwach.
EN
The results of the analysis of the registration of new agricultural tractors in individual voivodeships in the period 2012-2016 are presented. In the analyzed period there was a decrease in demand for new tractors in all voivodships. It was shown that the reduction in the number of registrations in individual voivodeships was significantly diversified. It was found that the number of registered new tractors per 100 farms and 1000 tractors used in agricultural holdings increased as the average agricultural enterprises area of these farms increased. However, between the number of registered new tractors per 1,000 hectares of agricultural land and the average area of farms in the voivodeship, there was no strong correlation.
EN
Background: A constantly escalating market competition, new techniques and technologies development, as well as the aspiration to adapt to the dynamically changing market situation, forces the entrepreneurs to search and implement new methods of managing firms. For this reason, the effort is made to calculate, applying the Time-Driven Activity Based Costing analysis, the logistics costs of the client service process in the sphere of traditional and Internet trade. The aim of the article was to find answers to the following questions: 1. Is the use of T-D ABC method in the service sector (electronic warehouse) may indicate areas where the waste arises? 2. What financial benefits can bring such kind of identification in the context of waste elimination in accordance with the concept of Lean Management? Methods: The research was conducted at a service enterprise, which is an electronic warehouse. The article presents the exact procedure of cost calculation according to the T-D ABC method. The work includes identification of the activities, undertaken by the employees in the process of clients' orders realization, calculation of their costs using the T-D ABC methodology and improvements that were made within the context of Lean Management concept. Results: The paper presents theoretical knowledge concerning the T-D ABC method and the Lean Management concept. The steps for calculating the cost of processes are described, their analysis is carried out and the Lean activities are proposed - aimed at organizing the processes and shortening their duration. Conclusions: The integration of T-D ABC and the Lean Management enables to implementation of the first steps towards the eradication of wasting money, identification of unused capacities, detection of potential of the resources involved, as well as makes it possible to identify the places of saving costs in the processes. The suggested example of costs calculation can be successfully used both at service enterprises and at the production ones.
PL
Wstęp: Ciągle zaostrzająca się konkurencja rynkowa, rozwój nowoczesnych technik i technologii oraz pragnienie dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, wymuszają na przedsiębiorcach podjęcie prób poszukiwania i wdrażania nowych metod w zarządzaniu firmami. Ze tego względu podjęto próbę dokonania, za pomocą analizy Time-Driven Activity Based Costing, kalkulacji kosztów logistycznych procesu obsługi klienta w obszarze handlu tradycyjnego i internetowego. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytania: 1. Czy wykorzystanie metody rachunku TDABC w sferze usług (hurtowni elektronicznej) może wskazać obszary w których powstaje marnotrawstwo? 2. Jakie korzyści finansowe może przynieść taka identyfikacja w kontekście eliminacji marnotrawstwa w myśl koncepcji Lean Management? Metody: Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie usługowym będącym hurtownią elektroniczną. W artykule zaprezentowano dokładną procedurę kalkulacji kosztów według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie. Praca obejmuje zidentyfikowanie podejmowanych przez pracowników działań w trakcie realizacji zamówień klientów, kalkulację ich kosztów według metody T-D ABC oraz usprawnienia poczynione w kontekście koncepcji Lean Management. Wyniki: W artykule zaprezentowane zostały wiadomości teoretyczne dotyczące metody T-D ABC oraz koncepcji Lean Management. Opisano poszczególne kroki obliczania kosztów procesów, dokonano ich analizy i zaproponowano działania Lean, które pozwolą uporządkować procesy i skrócić czasy ich trwania. Wnioski: Integracja T-D ABC oraz koncepcji Lean Management umożliwia postawienie pierwszych kroków w kierunku wykorzeniania marnotrawstwa, zidentyfikowanie niewykorzystanych zdolności, wykrycie potencjału tkwiącego w zaangażowanych zasobach oraz daje możliwość wskazać miejsca oszczędności kosztów procesów. Zaproponowany przykład kalkulacji kosztów z powodzeniem może być stosowana zarówno w przedsiębiorstwach usługowych, jak też produkcyjnych.
6
PL
Kształtowanie się sprzedaży znacząco wpływa na podejmowane działania w przedsiębiorstwie, w różnych obszarach jego działalności. W pracy przedstawiono wyniki analizy sprzedaży produktów wybranego przedsiębiorstwa hutniczego w latach 2012–2016. W analizie uwzględniono wielkość oraz częstotliwość zamówień składanych przez wybranych kontrahentów.
EN
Sales shaping has a significant impact on the company's performance in the various areas of its business. The paper presents the results of the analysis of the sale of selected steel company in the years 2012-2016. The analysis includes the size and frequency of orders submitted by the selected contractors.
PL
Celem artykułu jest ukazanie istoty przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz przedwstępnej umowy deweloperskiej i ich relacji z umowami przyrzeczonymi. Treścią tych przedkontraktowych porozumień jest obowiązek zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej (definitywnej), a ich istota polega na tym, że jedna lub obie strony zobowiązują się do ich zawarcia. Przedstawione zostały zarówno istotne postanowienia tych umów, jak również elementy dodatkowe. Omówiono także zagadnienia dotyczące form umów przedwstępnych oraz skutki w przypadku ich niedochowania.
EN
The article looks at preliminary real-estate sales and development agreements and their relationship with final agreements. The content of the pre-contractual agreements is to later include a marked final agreement (definitive), and its essence lies in the fact that one or both parties commit themselves to their conclusion. Both substantive provisions as well as additional elements of these agreements are presented. Issues concerning the forms of preliminary agreements and the consequences in case of failure are discussed.
EN
Trafficking in weapons, ammunition and explosives is the activity that is specific, rare, strictly regulated, requiring a license and subject to a detailed inspection by the state authorities in the Polish legal system. This is justified by the need to ensure national security and public order. The author discusses in detail the applicable provisions of the so-called “act on special trading” and a number of priority implementing acts. He presents the following sources of regulations, defines the subject of the licensed activity and dis-cusses requirements for applicants, including issues related to professional preparation, health and technical-organizational conditions. He also analyzes the content of the application for a license, the procedure for granting a concession by a licensing authority and the content of the decision issued. He also takes into account the possibility of a refusal to grant a license, its revocation and changes in the scope of a license, indicating the applicant’s right to challenge the decision by requesting for review with extraordinary rendition or in the course of administrative court proceedings.
9
Content available Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
PL
Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywania materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnienie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas przepisach.
EN
The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of information placed in a designated system, the possibility of making standing place available to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far in the current legislation, was analysed.
PL
Krótka wycieczka po europejskim rynku papierów higienicznych. Który kraj, jakiego asortymentu zużywa najwięcej i dlaczego? Pewne tendencje zaskakują i wydają się być związane z charakterem narodowym.
PL
Ocena przemian w polskim rolnictwie wymaga stałego monitorowania rynku ciągników rolniczych. Celem pracy była analiza zmian na rynku nowych ciągników rolniczych w Polsce. Zakres czasowy badań obejmował lata 2010–2015. Analizę rynku nowych ciągników rolniczych przeprowadzono na podstawie ich sprzedaży mierzonej liczbą rejestracji. Zakres analiz obejmował sezonowość sprzedaży w układzie kwartalnym, popyt na określone marki (producentów), a także strukturę mocy nowych ciągników rolniczych sprzedawanych w Polsce. W okresie 2010–2015 zarejestrowano w Polsce 92,3 tys. nowych ciągników rolniczych. Najwięcej ciągników sprzedano w 2012 r., najmniej zaś w 2015 r. Na polskim rynku ciągniki rolnicze oferuje 33 producentów, głównie z Europy Zachodniej i USA. W grupie nowych pojazdów w okresie 2010–2015 najwięcej zarejestrowano ciągników firmy New Holland (16 150 szt.), następnie John Deere (13 161), Zetor (12 266), Case (7225) oraz Deutz-Fahr (6965). Łączny udział tych producentów w sprzedaży ciągników w analizowanym okresie wyniósł ok. 60%. W strukturze rejestracji pod względem mocy silników w analizowanym okresie największy udział (55,33%) miały ciągniki o mocy w przedziale 37–73 kW oraz 74–132 kW (37,71%). W latach 2010–2015 stwierdzono dwukrotny wzrost rejestracji ciągników o mocy >161 kW.
EN
Changes estimation in Polish agriculture requires constant monitoring of the agricultural tractors market. The aim of this study was to analyze the changes in the market of new tractors in Poland. The study covers the period 2010–2015. Analysis of the new tractors market were conducted on the basis of their sales, measured by the number of registration. Analysis of the volume include seasonal sales on a quarterly basis, the demand for certain brands (manufacturers), as well as structure power of engines of the selling new tractors in Poland. In the period of 2010-2015 in Poland was registered 92.3 thousand of new tractors. Most of all tractors was sold in 2012, and the lowest in 2015 in the Poland tractors market were offers of 33 manufacturers, mostly from Western Europe and the United States. In the group of new farm tractors in the period of 2010–2015 significant share were occupied tractors of New Holland (16 150 units), John Deere (13 161) Zetor (12 266), Case (7225), as well as Deutz-Fahr (6965). The total share of these manufacturers in the sale of tractors in the reporting period amounted approximately 60%. In the structure of registration by the power in the analyzed period, the largest share (52%) occupied tractors with power range 37-73 kW and 74-132 kW (36%). In the analyzed period, registered a 2-fold increase in the registration of tractors with a capacity more than 161 kW.
PL
Na podstawie badań zrealizowanych w Firmie Handlowo Usługowej Zapałów przedstawiono funkcjonowanie obsługi technicznej ciągników marki Massey Ferguson i Fendt. Omówiono strukturę sieci dystrybucyjno-serwisowej w województwie podkarpackim w aspekcie obsługi technicznej ciągników rolniczych. Zaprezentowano analizę poziomu usług technicznych, wykonanych w FHU Zapałów w latach 2010–2013, podczas których prowadzono badania rynkowe. Badaniami dokumentacji warsztatowej objęto grupę 513 zleceń usług serwisowych, które były realizowane na terenie firmy, w gospodarstwach rolników oraz w warunkach polowych. Wyniki uzyskane z analizy danych wskazują na potrzebę optymalizacji działań w zakresie zarządzania obsługą serwisową. Głównym problemem dla firmy handlowo-usługowej jest okresowość popytu na części zamienne i obsługę techniczną, wynikająca z sezonowości prac agrotechnicznych.
EN
Based on research carried out in the Company of Commerce and Service Zapałów, the functioning of the Massey Ferguson and Fendt’s tractors support service is shown in the article. The structure of distribution and service network in Podkarpackie province is discussed in the aspect of servicing tractors. The analysis of the level of servicing in the Company of Commerce and Service Zapałów for the years 2010–2013 during which market research was carried out is presented further. Research of workshop documentation covered a group of 513 commissions of servicing, which the company had executed both on farms and in fields. The results obtained from the data analysis show the need to optimise measures taken in servicing. The main problem for the commerce and service company is periodicity of demand for spare parts and the support service coming from the seasonality of the agricultural production.
PL
Efektywne i właściwe zarządzanie relacjami z klientem w firmach branży transportowo – spedycyjnej jest dzisiaj możliwe jedynie przy szerokim wykorzystaniu najnowszych standardów jakościowych, których rola w niekwestionowany sposób z każdym dniem staje się coraz ważniejsza. Coraz więcej zleceniodawców wymaga od spedytorów elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi, od przewozu każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek po całej Polsce. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych poświęconych standardom jakościowym na rynku usług transportowych.
EN
To properly and effectively manage a relationships with clients in transportation and forwarding trade it is necessary to use the most advanced quality standards. Their role is becoming more and more essential every day. Economic development, increasing clients’ requirements and competition make forwarders continuously improve the quality of services keeping the delivery time. More and more customers demand from the forwarders flexibility, speed and wide scope of services beginning with shipping goods of any quantity and size to different countries, through customs clearance, warehousing and distribution to all parts of Poland. The article presents results of a survey on quality standards on the market of transport services.
PL
W artykule poddano analizie wielkość produkcji i sprzedaży trolejbusów marki Škoda w latach 2004-2014 na tle wcześnlejszych doświadczeń. Przedstawiono zarys historii produkcji trolejbusów w zakładzie Škody w Ostrovle w którym wytwarzano pojazdy do połowy 2004 r. Następnie scharakteryzowano powody przeniesienia produkcji do głównej siedziby firmy w Pilźnie i podjęcia współpracy z producentami nadwozi autobusowych. W drugiej części opracowania przedstawiono wartości liczbowe produkcji i eksportu z podziałem na typy pojazdów, lata produkcji i odbiorców, zarówno w zakresie krajów, do których eksportowano, jak i miast.
EN
The article analyzes the volume of production and sales of Škoda trolleybuses in the years 2004-2014 against the background of previous s experience. In the first part of the article an outline of the history of the production of trolleybuses in the factory Škoda in Ostrov n/Ohri, which produced vehicles by mid-2004. Subsequently, the next part characterized reasons for moving the production to the company headquarters in Pilsen and to cooperate with manufacturers of bus bodies. In the second part of the study the article presents the figures of production and exports broken down into types of vehicle, years of production and customers, both in terms of the countries to which exported and cities.
PL
W ostatnich latach doszło do znacznych zmian w branży materiałów ogniotrwałych w Czechach i na Słowacji. Po ogólnoświatowym kryzysie ekonomicznym w latach 2008-2009 obniżył się zbyt materiałów ogniotrwałych i wyraźnie spadła ich produkcja. W asortymencie produkcyjnym doszło do wielkiego obniżenia produkcji kształtek szamotowych i zasadowych. Zbyt materiałów ogniotrwałych produkowanych w Czechach przesunął się w znacznym stopniu z przemysłu metalurgicznego do innych gałęzi przemysłu, jak odlewnictwo, produkcja cementu i wapna, produkcja szkła i energetyka.
XX
In recent years the branch of refractory materials in the Czech Republic and Slovakia has undergone considerable changes. After the global crisis in the years 2008-2009, the consumption of refractory materials was reduced and their production dropped considerably. In the production assortment the manufacture of chamotte and basic shapes has been greatly reduced. The consumption of refractory materials produced in the Czech Republic and Slovakia has been considerably shifted from metallurgical industry to other branches of industry, such as foundry industry, cement and lime production, glass manufacturing and power engineering.
PL
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące marketingu i sprzedaży. Odpowiada na pytania: czym się charakteryzują, jakie są między nimi różnice i jakie znaczenie mogą mieć w różnych firmach. Zawarto w nim również informacje o tym jak zorganizować marketing i sprzedaż w przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób można wykorzystać zagadnienia transportu i dystrybucji towarów jako narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Scharakteryzowano także obecny stan i dalsze perspektywy rozwoju marketingu jako formy budowania przyszłości firm. Dalsze badania powinny koncentrować się na ocenie wpływu trendu "marketing 3.0" na sprzedaż w różnych sektorach rynku. Artykuł zawiera przykład analizy koniecznej do przeprowadzenia w firmach, które zastanawiają się jakie podejście biznesowe zastosować w swojej firmie: sprzedażowe czy marketingowe. Artykuł może być przydatny dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technikami stosowanymi w działach sprzedaży i marketingu.
EN
The main idea of this paper is to present issues concerning marketing and sales. It answers the following questions about the two: what are their characteristics, what are their differences and what meaning they might have for different companies. The article also contains information about how to organize marketing and sales in a company. Another matter presented is how to use issues concerning transportation and distribution of goods as marketing and sales tools. A present state and future perspectives of marketing development in the context of creating the future of the company are introduced. Further research should concentrate on the influence of “marketing 3.0” trend on different sectors of the market. The article contains an example of an analysis needed to be performed in companies that are confronted with a decision of making a choice between which business approach to implement in the company: marketing or sales. The paper might be useful for people interested in modern techniques that are currently used by the marketing and sales departments.
EN
The objective of the paper was to present model solutions of distribution logistics with regard to organic products in organic farms. Moreover, size and production structure, as well as participation and structure of commodity production divided into departments was defined. The scope of the paper covered the research in 50 organic farms located in the south of Poland. The study was carried out within the development subsidy No NR 12-0165-10 "Innovative impact of technology and IT support of management on production efficiency in organic farms". Total ha×commodity production in the investigated farms was 6009.73 PLN-1 which constituted at the average 69.3% of global production. In the structure of plant commodity production, vegetables, grain seeds and fruit constitute a considerable part and in the animal production it was milk and eggs. It was found out that decisions within the scope of model solutions of distribution of organic products mainly concern the selection of proper distribution channels, organization of physical distribution (marketing logistic) and localization of sale points. Four models of organic products distribution were suggested.
PL
Celem pracy było zaproponowanie modelowych rozwiązań logistyki dystrybucji produktów ekologicznych w gospodarstwach ekologicznych. Określono również wielkość i strukturę produkcji, a także udział i strukturę produkcji towarowej z podziałem na działy. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone w 50 gospodarstwach ekologicznych z rejonu Polski południowej. Pracę wykonano w ramach grantu rozwojowego nr NR 12-0165-10 „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”. Ogółem w badanych gospodarstwach produkcja towarowa wynosiła 6009,73 PLN·ha-1, co stanowiło średnio 69,3% produkcji globalnej. W strukturze roślinnej produkcji towarowej znaczący udział stanowiły warzywa, ziarno zbóż oraz owoce a w produkcji zwierzęcej mleko i jaja. Stwierdzono, że decyzje w zakresie modelowych rozwiązań dystrybucji produktów ekologicznych w głównej mierze dotyczą wyboru odpowiednich kanałów dystrybucji, organizacji fizycznej dystrybucji oraz lokalizacji punktów sprzedaży. Zaproponowano 4 podstawowe modele dystrybucji produktów ekologicznych.
PL
Doskonalenie procesu realizacji zamówienia musi mieć jasno zdefiniowany cel nawiązujący do poprawy jakości obsługi klienta. W warunkach znacznych wahań popytu wąskim gardłem procesu mogą być zdolności zasobowe. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystania kombinacji metod dedykowanych szczupłym i zwinnym łańcuchom dostaw.
EN
lmproving the supplier's lead time must have a brightly defined purpose referring to the improvement of the quality of the customer service. ln conditions of considerable hesitations of the demand abilities of stores can be a bottleneck of the process. In the article they paid attention to the need of the application of combination of methods dedicated to lean and agile supply chains.
19
Content available remote Wpływ okularów ajurwedyjskich na układ wzrokowy człowieka
PL
Celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy było zbadanie długotrwałego wpływu okularów ajurwedyjskich na układ wzrokowy człowieka. W szczególności sprawdzono, jaki rodzaj zmian w układzie wzrokowym człowieka wywołują okulary ajurwedyjskie. Do badań i analizy wybrano następujące parametry: ostrość wzroku, stan refrakcji, forię z zakresami wergencji, amplitudę akomodacji, położenie punktu bliskiego oraz odpowiedź akomodacji. Osiem osób, stanowiących próbę badawczą, zostało przebadanych dwukrotnie. Pierwsze badanie miało na celu określenie wartości wyjściowych parametrów. Następnie badani zobowiązali się nosić okulary ajurwedyjskie godzinę dziennie przez sześć tygodni. Powtórne badania wykazały, że użytkowanie okularów ajurwedyjskich nie zmienia refrakcji, amplitudy akomodacji oraz forii do dali. Zmianie ulega natomiast ostrość wzroku, foria do bliży oraz odpowiedź akomodacji.
EN
Long-term influence of ayurvedic glasses on human visual system was checked in this research. For eight patients such selected parameters as visual acuity, refraction, phoria and fusional vergence ranges, amplitude of accommodation, near point position and accommodation response were tested during six weeks. During this time, the patients were obliged to wear ayurvedic glasses one hour every day. As it turned out, there has not been a change in refraction, amplitude of accommodation or distance phoria. However, there has been a change in visual acuity, near phoria and accommodation response.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki analizy polskiego rynku spawalniczego przeprowadzonej pod kątem sprzedaży urządzeń (źródeł zasilania łuku spawalniczego) oraz materiałów dodatkowych spawalniczych. Analizie poddano dane z lat 1999-2008 dotyczące wyników sprzedaży i udziału w rynku urządzeń do spawania metodami TIG, MMA, MAG oraz MIG. Analizowano również wyniki oraz tendencje zmian w rynku materiałów dodatkowych spawalniczych w postaci elektrod otulonych, drutów litych oraz drutów rdzeniowych.
EN
Selected results of the Polish welding market analysis conducted from the sales of equipment (sources of supplying the welding arc) and fillers point of view, are presented. The analysis included data from 1999-2008 concerning results of sales and share in the market of welding equipment with the TIG, MMA, MAG and MIG methods. Results and trends of changes in the market of fillers such as covered electrodes, solid wires and flux-cored wires were also analysed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.