Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TQM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przemysł włókienniczy w Polsce posiada ogromne tradycje kulturowe i gospodarcze, w szczególności w regionie łódzkim. Należy zaznaczyć, że późniejsze lata ugruntowały znaczenie tego sektora, który przybierał różne nazwy takie jak przemysł lekki, włókienniczy i obejmował coraz szersze obszary działalności gospodarczej oraz odgrywał istotną rolę w kształtowaniu produktu krajowego brutto, zatrudnienia, eksportu, inwestycji i innych wielkości makroekonomicznych. Powyższe zmiany wywarły znaczący wpływ na proces zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego. W obecnych czasach wszelkie procesy globalizacyjne wprowadzają potrzebę ciągłych zmian w rynku wewnętrznym jak również w rynku zewnętrznym, wymuszając niejako potrzebę permanentnego przystosowywania się do funkcjonowania danej organizacji. Znamienną cechą obecnego otoczenia gospodarczego jest jego dynamiczna zmienność, niski poziom przewidywalności oraz mnogość zachodzących przemian. Umiejętność przystosowania się danej organizacji do tak zmiennego otoczenia wymusza na organizacji wprowadzania kompleksowego podejścia do zarządzania, w ujęciu społecznym, ekonomicznym a także normatywnym. W związku z tym istnieje potrzeba dostosowania się do obecnie istniejących warunków. Chcąc funkcjonować w sposób właściwy należy wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania tj. TQM, który stanowi kompleksowy system zarządzania organizacją również w obszarze sektora włókienniczego. Rozwinięciu tej problematyki poświęcona jest dalsza część opracowania.
EN
The textiles in Poland has enormous cultural and economic traditions, especially in the Łódź region. It should be noted that the subsequent years only strengthened the huge importance of this sector, which assumed various terms such as the light industry, textile industry and covered more and more areas of economic activity, and played an important role in shaping the gross domestic product, employment, exports, investments, and other macroeconomic values. and the economic and social spheres. The above changes had a significant impact on the management process in enterprises in the textiles organizations. Nowadays, all globalization processes introduce the need for continuous changes in the internal market as well as in the external market, forcing somehow the need for permanent adaptation to the functioning of a given organization. A characteristic feature of the current economic environment is its dynamic changeability, low level of predictability, and the multitude of changes taking place. The ability of a given organization to adapt to such a changing environment forces the organization to introduce a comprehensive approach to management in social, economic, and normative terms. Therefore, there is a need to adapt to the current conditions and in order to function properly, modern management systems should be implemented, ie TQM, which is a comprehensive organizational management system also in the area of the textiles sector. The further part of the study is devoted to the development of this issue.
EN
This paper seeks to carry out an empirical comparison of the TQM Practices and Quality Performance between manufacturing and Service Sectors in Thailand. The research was conducted using primary data collected from the 525 respondents from the manufacturing and service sectors. The data was analyzed using MANOVA analysis, t-tests analysis and structural equation modelling (SEM), with SPSS and AMOS software. For RQ1, the study conducted MANOVA analysis and found out that there is a significant difference between the manufacturing and service sector, in terms of TQM and quality performance. An extended analysis of t-test revealed that TQM and quality performance of the manufacturing sector was different from that of the service sector for the 6 variables (leadership, strategic management, customer focus, information analysis, people management, and process management) but no significant difference between the two sectors for product quality variable. The structural equation modelling was applied to answer RQ2 and RQ3. The results revealed that both the manufacturing and service data effectively fit within the model, and that there was significant difference within the two groups of the model. The results also indicated there no significant difference between the strength of the relationship between TQM practices and quality performance between the manufacturing and service organization in Thailand. This study supports the application of the TQM in the organizations. The study observes that for effective performance, firms should consider adopting TQM practices and quality measures which are suitable to their sectors and organizations.
PL
Celem tego artykułu jest przeprowadzenie empirycznego porównania praktyk TQM i wyników w zakresie jakości między sektorami produkcyjnymi i usługowymi w Tajlandii. Badanie przeprowadzono na podstawie danych pierwotnych zebranych od 525 respondentów z sektora produkcyjnego i usługowego. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu analizy MANOVA, analizy testów t i modelowania równań strukturalnych (SEM) przy użyciu oprogramowania SPSS i AMOS. W przypadku RQ1 badanie przeprowadziło analizę MANOVA i wykazało, że istnieje znacząca różnica między sektorem produkcyjnym i usługowym, jeśli chodzi o TQM i jakość wykonania. Rozszerzona analiza testu t wykazała, że TQM i wyniki jakościowe sektora produkcyjnego różniły się od wyników sektora usług dla 6 zmiennych (przywództwo, zarządzanie strategiczne, orientacja na klienta, analiza informacji, zarządzanie ludźmi i zarządzanie procesami), ale nie znaczna różnica między tymi dwoma sektorami pod względem zmiennej jakości produktu. Modelowanie równań strukturalnych zastosowano do odpowiedzi RQ2 i RQ3. Wyniki ujawniły, że zarówno dane produkcyjne, jak i usługowe skutecznie pasują do modelu oraz że istnieje znacząca różnica w obu grupach modelu. Wyniki wskazały również, że nie ma znaczącej różnicy między siłą związku między praktykami TQM a wynikami w zakresie jakości między organizacją produkcyjną i usługową w Tajlandii. Niniejsze badanie wspiera stosowanie TQM w organizacjach. W badaniu zauważono, że w celu skutecznego działania firmy powinny rozważyć przyjęcie praktyk TQM i środków jakości, które są odpowiednie dla ich sektorów i organizacji.
EN
The article is one of a series of articles (Molenda, 2020) in which the results of studies on the assessment of the quality policy in industrial enterprises operating in Poland have been described. When carrying out the surveys in the years 2015-2019, in addition to the quality policy, the type of organizational culture of enterprises was identified, among other things. This allowed to divide enterprises into 4 groups, depending on the dominant type of organizational culture identified according to the Cameron-Quinn methodology (Cameron K., Quinn R. 2003). This study compares the quality policies of these enterprises in terms of their orientation towards improvement characteristic of the TQM philosophy. The first part of the article describes the issue of the quality policy in the context of organizational culture. The body of the article contains the results of studies conducted among 166 enterprises. A preliminary statistical analysis of the results allowed to answer the question of what is the level of orientation of the implemented quality policy towards improvement and whether this level varies depending on the organizational culture.
4
Content available Management Issues in Medical Industry in Vietnam
EN
Stock exchange has impacts on activities and capitals of medical companies in Vietnam market. However, medical firms still need researches to address some management issues including good practices of governance, good resources allocation and better risk management policies. Authors uses quantitative analysis and statistics, together with qualitative methods including synthesis and explanatory methods. We figure out CPI and stock price has negative relationship while there is positive correlation between stock price and Risk free rate (Rf). In conclusion, authors also propose total quality management perspective as well as recommend macro policies that affect company performance. For example, exchange rate policy could support USD/VND just little bit while inflation policy need to be controlled at low level. Key words: management capabilities, medical industry, Vietnam, TQM.
EN
The objective of this article is to present the results of research concerning the assessment of the actually implemented Quality Policy in social and cultural area of selected industrial enterprises. In the first part of the article, the essence of the Quality Policy and its implicational meaning for the functioning of the enterprise in the scope of quality were described. What is more, the study also contains the problems associated with analyzing the quality policy. The main part of the article contains the results of research carried out in the years 2015-2019 among 166 industrial enterprises carrying out their activity in Poland. The objective of the research was the assessment of the actually implemented quality policy in the enterprises. The data was obtained on the basis of survey carried out among representatives of middle management in each enterprise. Statistical analysis of the results allowed to assess the quality policy in groups of enterprises depending on their size, management system and the so-called level of independence in management.
EN
The article presents the issues that arise in the establishment and actual activation of Quality Policies. The first part of the article describes the essence of the Quality Policy and its implications for the structure, functioning and effectiveness of the enterprise management system in the area of quality. It also describes selected factors that mainly determine the Quality Policy, and includes the results of research carried out in 2015-2019 among 166 industrial enterprises operating in Poland. The aim of the research was to assess the actual Quality Policy put in place in each enterprise. The data was obtained on the basis of a survey conducted among persons representing middle management. The article contains the results of research on the assessment of selected aspects of the Quality Policy in the area of enterprise improvement. Statistical analysis of the research results allowed an assessment of the level of focus on improvement of enterprises and to compare the results in groups of enterprises with different employment levels and various degrees of independence in determining and implementing Quality Policy.
EN
The purpose of this paper is to determine the correlation and effect between the implementation of Total Quality Management (TQM) and organizational culture on MSMEs’ organizational performance in Indonesia. The data analysing technique was descriptively carried out by multiple linear regression. The research method used the model to investigate a relationship between organizational culture, Total Quality Management implementation and performance on MSMEs in Lampung and Surabaya. The data of MSMEs was obtained from the Indonesian Statistics Bureau. The paper found that the correlation and effect between the implementation of Total Quality Management and organizational culture on organizational performance in Indonesia, to provide practical knowledge for Indonesian practitioners, and to understand the eminence of the implementation of Total Quality Management and organizational culture on MSMEs’ performance. Total Quality Management constructs engaged a positive role in improving organizational performance.
PL
Celem artykułu jest określenie korelacji i wpływu pomiędzy wdrożeniem Total Quality Management (TQM) i kulturą organizacyjną na wydajność organizacyjną MSME w Indonezji. Technika opisowej analizy danych została przeprowadzona przy wykorzystaniu wielokrotnej regresji liniowej. W metodzie badawczej wykorzystano model do zbadania związku między kulturą organizacyjną, wdrożeniem Total Quality Management i wydajnością na MSME w Lampung i Surabaya. Dane MSME otrzymano od indonezyjskiego biura statystycznego. W artykule stwierdzono, że korelacja i wpływ pomiędzy wdrożeniem Total Quality Management i kultury organizacyjnej na wyniki organizacyjne w Indonezji, zapewniają praktyczną wiedzę dla indonezyjskich praktyków, a także pozwalają na zrozumienie znaczenia wdrożenia Total Quality Management i kultury organizacyjnej na wydajność MSME. Konstrukcje Total Quality Management zaangażowały się pozytywnie w poprawę wydajności organizacji.
8
PL
System TQM (Total Quality Management) służy do zarządzania jakością i stanowi podstawę procesu nieprzerwanego ulepszania. Obejmuje obszerny system kontroli jakości od przyjęcia materiałów do produkcji, poprzez kolejne jej etapy, aż do sprawdzenia próbek materiałowych pobranych z różnych placów budów, na których wykorzystywano rękaw GRP - Alphaliner. Wyniki badań próbek oraz raporty zwrotne użytkowników z miejsc budowy rejestrowane są razem z danymi produkcyjnymi wykładziny w specjalnie opracowanej do tego celu bazie danych. Analiza oparta na zebranych informacjach umożliwia ciągłe zapewnienie niezmiennej jakości, względnie podnoszenie jakości oraz szybką reakcję w przypadku ewentualnych odchyleń. Analizy bazujące na banku danych z dotychczas wyprodukowanych ponad 3,6 mln m rękawa Alphaliner potwierdzają nieprzerwanie wysoki poziom renowacji kanałów przeprowadzanych przez użytkowników.
PL
Efektywne i skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest niewątpliwie jedynym z ważniejszych zadań współczesnych przedsiębiorców. W związku z powyższym posiłkują się oni różnymi koncepcjami, które mogą usprawniać procesy zachodzące w nim. Celem niniejszej publikacji będzie dokonanie przeglądu zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób filozofia TQM może wpływać na doskonalenie zarówno łańcuchów dostaw, jak i poszczególnych procesów logistycznych. Analiza poglądów prezentowanych w literaturze pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: filozofia TQM wspiera i uzupełnia prawidłową realizację procesów zachodzących w łańcuchach dostaw, stosowanie wytycznych filozofii TQM w łańcuchu dostaw wywiera pozytywny wpływ na jego konkurencyjność, warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest odpowiednia realizacja procesów integracji koncepcji TQM i zarządzania łańcuchem dostaw.
EN
Effective and efficient management of the supply chain is undoubtedly one of the most important tasks of modern entrepreneurs, so that they use different concepts, which may improve the processes occurring therein. The aim of the publication is to make a review of both national and foreign literature in order to answer the question: How the TQM philosophy can influence the improvement of both supply chains and individual logistics processes? Analysis of opinions presented in the literature allow to formulate the following conclusions: the TQM philosophy supports and complements a proper realization of the processes in the supply chain, application of the Guidelines of TQM philosophy in the supply chain has a positive impact on its competitiveness, a proper realization of integration processes of the TQM concept and the supply chain management is a condition of getting positive effects.
EN
The lack of an implementation roadmap always deters enterprises from choosing Total Quality Management (TQM) as its major management approach. This paper proposes a stepwise ISO-based TQM implementation approach which is based on the notion of the new threedimensional overall business excellence framework developed by Dahlgaard et al. [1]. The proposed approach consists of nine steps comprising three categories: “TQM faith building”, “TQM tools and techniques learning”, and “system development”. The steps in each of the three categories are arranged to span across the proposed nine-step approach. The ISO 9001:2015 standard is used as a case study to demonstrate the proposed approach. The ideas and benefits of the proposed approach are further discussed in relation to this illustration.
11
EN
The purpose of this article is to show the essence of Lean Management, management practices applied by companies, and the possibility for this method to be used to further improve management in an organisation. This article uses a review of existing literature, studies and reports relating to management.
PL
W 2015 r. fi rma RELINEEUROPE wynikiem rocznej produkcji na poziomie ponad 550 000 m systemów światłoutwardzalnych rękawów GFK Alphaliner (2-milionowy metr został wyprodukowany 29 kwietnia 2015 r. w Rohrbach) zwiększyła poziom produkcji w stosunku do roku poprzedniego. Z zastosowaniem tych wykładzin wyremontowano dotychczas ponad 2 000 000 m komunalnych i przemysłowych kanałów ściekowych w ponad 40 krajach.
13
Content available remote Komunikacja między działami i pracownikami
PL
Doskonalenie jakości to podstawa funkcjonowania nowoczesnych firm. Naturalne jest doskonalenie efektu końcowego działalności operacyjnej w postaci wyrobu i usługi. Jednakże, aby efekt ten uzyskać na maksymalnie wysokim poziomie, niezbędne jest doskonalenie jakości we wszystkich procesach i działaniach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to również ważne ze względu na konieczności poszukiwania takich form doskonalenia, które będą zwiększać jakość produkowanych wyrobów czy też oferowanych usług oraz zwiększać efektywność bądź też wpływać na redukcję kosztów. W niniejszym artykule omówię doskonalenie obszaru komunikacji w firmie w świetle teorii TQM.
PL
Celem opracowania jest analiza zależności między dojrzałością TQM a uzyskiwanymi przez organizację rezultatami. Poddano weryfikacji hipotezę ogólną: „Im większy stopień absorbcji TQM (im wyższy stopień dojrzałości TQM) w organizacji, tym wyższe rezultaty działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce” oraz wynikające z niej hipotezy szczegółowe dotyczące poszczególnych składowych dojrzałości TQM. Dowiedziono, że wyższym stopniom dojrzałości TQM (co oznacza, że większy jest zakres implementacji poszczególnych zasad TQM) towarzyszy wzrost parametrów działalności organizacji.
EN
The aim of this article is to analyze the correlation between the maturity of TQM and the results obtained by the organization. General hypothesis was verified: "The higher degree of absorption of TQM (the higher degree of TQM maturity) in the organization, the higher the operating results of testing and calibration laboratories operating in Poland". It has been proved that higher degrees of maturity of TQM (which means that the greater the extent of implementation of the various TQM) is accompanied by an increase in operating results of the organization.
PL
W koncepcji TQM każdy element w przedsiębiorstwie ma wpływ na jakość.
EN
Construction is a sector where final effect too rarely meets expectations of investors in terms of quality. Using tools of quality management in this sector remains not much popular and does not have many enthusiasts. This approach results from specific construction activities that are characterized by the lack of repeatable results, which causes that using tools and principles of TQM is much more difficult than in production enterprises. Continual improvement is the only way to improve competitiveness of an enterprise and to satisfy customers. One of the principles of Total Quality Management (TQM) is process approach. The paper aim is indication and analysis of basic, auxiliary and service processes in construction services in order to improve quality of these processes. Area of factors that affect quality of construction was analysed in four areas: project quality, quality of subjects of labour, quality of means of labour and product quality. Based on the analysis of determinants of quality of construction services, a model of process approach was developed for the enterprises in this sector. The paper identifies the factors which most substantially reduce quality of construction processes: improper build quality (33.11%) and irregularities in the construction project (24.9%).
PL
Budownictwo jest branżą, w której efekt końcowy zbyt rzadko odpowiada oczekiwaniom inwestora pod względem jakościowym. Stosowanie narzędzi zarządzania jakością w budownictwie jest mało popularne i nie spotyka się z entuzjazmem. Podejście takie wynika ze specyfiki działalności budowlanej charakteryzującej się brakiem powtarzalności wyników w związku, z czym stosowanie narzędzi i zasad TQM jest dużo trudniejsze niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ciągłe doskonalenie jest jedyną drogą prowadzącą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i zadowolenia klienta. Jedną z zasad TQM jest podejście procesowe. Głównym celem artykułu jest wskazanie i analiza procesów podstawowych, pomocniczych i obsługi w usługach budowlanych w celu poprawy ich jakości. Przeprowadzono analizę czynników kształtujących jakość usług budowlanych w czterech obszarach: jakość projektu, jakość przedmiotów pracy, jakość środków pracy, jakość wykonania. Celem opracowania takiego modelu jest ograniczenie niezgodności w inwestycjach budowlanych. W artykule wykorzystując narzędzia zarządzania jakością zidentyfikowano czynniki, które w najwyższym stopniu obniżają jakość procesów budowlanych: niewłaściwa jakość wykonania (33,11%) oraz niezgodności związane z projektem budowlanym (24,9%).
17
Content available remote Lean Management Genesis
EN
Lean Management is a philosophy and management concept, based on reduction of the waste and resources used in the process of producing goods and providing services. Lean Management genesis dates back to scientific management in America (for example concepts of H. Ford and F.W. Taylor) and quality management, including development of TQM concept. Japanese Toyota Production System has been inspired by chosen elements of these concepts, and then it evolved towards global concept called Toyota Way (which connects production rules with values and work attitude). TPS is considered to be a major precursor of lean manufacturing and now more widely – Lean Management. LM is a broader set of organisational and management tools, formed mainly by the Japanese culture, but also subjected to the Western influences in the field of organisation and management (Jakonis 2011, Parkes 2014).
PL
Lean Management to filozofia i koncepcja zarządzania, która opiera się na redukcji marnotrawstwa i zasobów używanych w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Geneza Lean Management sięga początków naukowego zarządzania w Ameryce (np. koncepcji H. Forda i F.W. Taylora) oraz zarządzania przez jakość, w tym rozwoju koncepcji TQM. Ich wybrane elementy posłużyły jako inspiracje dla japońskiego Systemu Produkcyjnego Toyoty, który z czasem ewoluował w stronę globalnej koncepcji Toyota Way (łączącej zasady organizacji produkcji z propagowanymi wartościami i podejściem do pracy). TPS uważany jest za głównego prekursora lean manufacturing a obecnie szerzej - Lean Management. LM jest pojemniejszym zbiorem narzędzi organizowania i zarządzania, ukształtowanym głównie przez japońską kulturę, ale i poddanym zachodnim wpływom z zakresu organizacji i zarządzania (por.: Jakonis 2011, Parkes 2014).
18
Content available Quality assessment of the hot-rolled products
EN
In 2013, global steel production reached a level of 1.548 million tons. This value indicates that, in the 21st century, steel is still one of the most popular construction materials. In the steel works in Poland were produced 8.2 million tons of steel in 2013. A large share of steel is used for the production of hot-rolled plates for motor-car body. Steel products made in high temperature processes are used in virtually all sectors of industries. The hot-rolled plates for motor-car body should comply with the highest quality requirements. In a chapter are presented the results of research from the 12-month follow-up. To assess the level of nonconformity hot-rolled plates were used Pareto-Lorenz diagram. The results are the basis for the improvement of the production process hot-rolled products.
EN
The study emphasizes on the understanding of the impact of ‘hard’ and ‘soft’ elements of TQM in South-Eastern European (SEE) firms in Albania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Greece, Macedonia, Montenegr, Serbia and Romania. Thus, 350 questionnaires were collected out of 1000. From different industry sectors in order to have reliable statistical measurements of the ‘hard’ and ‘soft’ side of TQM. Hence, this study adopts an exploratory rather than a confirmatory research approach. This approach seeks not only to investigate firms’ awareness and perception to TQM but also explores to what extent are firms’ familiar with TQM tools techniques, and systems as well as TQM philosophies and principles. Therefore, it can be noted TQM is this SEE firms is neither resisted nor directly accepted, rather they tend to see it from a technical aspect, being familiar and understanding only the essential of its ‘hard’ elements and less the ‘soft’ elements.
EN
The article presents the competitiveness of companies in the logistics market in conjunction with economic systems and described the factors influencing the choice of a logistics operator. It addresses the selection and implementation of competitive strategies to gain competitive advantage. The logistics processes to achieve market leadership combined with comprehensive quality management (TQM) and the concept of quality management and logistics. The paper compared the offer of competitive and financial performance of the two logistics operators - DB Schenker and DP DHL. Tenders were extracted determinants that may determine the choice of a logistics operator and its competitiveness. The article aims to analyze the factors affecting the development of logistics operators in Europe and Poland. The methods used in the article is an analysis of the literature, statistical data analysis and benchmarking.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.