Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  breakdowns
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Downtimes caused by machine failures translate into a loss of effectiveness in the mining process. The main task of maintenance teams in hard coal mines is to ensure the uninterrupted work of the machines used. A measurable effect of these activities should be reducing machine maintenance and, as a consequence, reducing the costs of coal mining; i.e., a mine’s operating costs. In the present article, two longwall mining machines have been analyzed: a cutter-loader and a plow. The analysis was based on one of the quality engineering tools – the Pareto–Lorenz diagram. This tool allows for grouping the causes of breakdowns and establishing which of them are the most important and should be removed first. The analysis has demonstrated the significance of machine selection and its adjustment to the existing geological-mining conditions. Improper selection results in increased energy consumption in the mining process, premature wear, or prolonged downtimes caused by breakdowns.
PL
Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez studenta Grzegorza Szulca na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl. Ładowarki łyżkowe stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń KGHM Polska Miedź SA, obok takich maszyn jak samojezdne wozy wiertnicze, wozy do obrywki, kotwiące czy odstawcze, zaliczane są do podstawowych maszyn górniczych wykorzystywanych do prac związanych z podziemną eksploatacją złóż rud miedzi. Analizę awaryjności wybranych podzespołów ładowarek typu LK4 przeprowadzono przy wykorzystaniu metody ABC. Przeprowadzono klasyfikację najbardziej istotnych uszkodzeń wymienianych podzespołów pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek: napędowego, hydraulicznego, elektrycznego, hamulcowego, skrętu, względnie innych. Dane zestawiono tabelarycznie a następnie wykorzystano do budowy diagramów w oparciu o skumulowaną wartość uszkodzonych podzespołów względnie ich skumulowaną ilość. Diagramy te pozwoliły na uporządkowanie i przeanalizowanie zebranych danych pod względem negatywnych zjawisk, w tym przypadku uszkodzeń o największej częstotliwości występowania oraz uszkodzeń generujących najwyższe koszty. W konsekwencji określono najmniej awaryjne układy dla ładowarek typu LH517L oraz TORO 0010LP. Potwierdzono zasadę, że wykonywanie wszystkich czynności w ramach przeglądów technicznych zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem zapewnia bezproblemową i ekonomiczną eksploatację maszyny. Regularne serwisowanie maszyn i właściwa konserwacja pozwala na wczesne wykrycie drobnych uszkodzeń i w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów napraw.
EN
This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska Miedź S.A- Rudna Mining Division and which Grzegorz Sulc,a student, used to write his diploma paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www. kghm.pl. Loading machines currently used in underground mines operated by KGHM Polska Miedż S.A., apart from other mining machines, such as scalers, drilling and bolting rigs and haul machines, are the basic mining machines used in underground copper ore mining. The analysis of the selected machine parts of LK4 loaders was conducted with the use of the ABC method. The most crucial breakdowns and damages to the machine parts were classified into categories of machine systems, such as the drive, hydraulic, electric, breaking and steering, among others. The data derived from that research was presented in a form of a table and then used to generate diagrams based on the accrued volume of damages to the machine parts or its total number. Those diagrams allowed for classification and analysis of the collected data in terms of the negative influence, in this particular case, in terms of the most frequent damages and those relating to TORO 0010 LP. The rule, that conducting scheduled technical inspections, in the time-frames suggested by the manufacturer of the machines ensures failure-free and economic operation of a machine, was confirmed in the diploma paper. Regular service and proper maintenance of machines results in detection of minor damages to machines, and, as a result, reduces repair costs.
3
Content available remote Alarm management system : szansa dla człowieka wśród automatów
PL
Cóż mają ze sobą wspólnego awarie w Seveso, Flixborough, Texaco Pembroke i wiele innych? Czy naprawdę przyczyną była zawodna technika, czy też przede wszystkim człowiek? Analiza każdego z wymienionych wypadków jednoznacznie wskazuje na błąd lub jeszcze częściej na serię błędów człowieka. Błędy te pojawiały się zarówno w trakcie projektowania systemu zabezpieczeń, jak i w ostatnich chwilach przed katastrofą, kiedy operatorzy nie byli w stanie podjąć właściwych decyzji na podstawie nawału setek alarmów. Dopiero od niedawna pojawiły się standardy i narzędzia umożliwiające logiczne ograniczenie ilości alarmów, zwiększające efektywność pracyo peratorów i w ten sposób obniżające liczbę błędnych decyzji, mogących prowadzić do niebezpiecznych awarii. W referacie przedstawiono jedno z takich wyjątkowo użytecznych narzędzi Alarm Management System.
EN
The article describes the mistakes made while designing Protective Automation Systems and during their exploitation. Only recently did standards and tools appear which reasonably enable to reduce the number of alarms in control room. This will contribute to the decline in the number of wrong decisions leading to dangerous breakdowns or even wide-scale catastrophes.
4
PL
Intensywne zabrudzenie izolatorów przepustowych na zespołach prostownikowych elektrofiltrów powoduje wyładowania elektryczne prowadzące nie tylko do przeskoków ale nawet do przebicia porcelany. Konduktywność powierzchniowa mierzona sondą paskową osiąga wartości większe od 200 [mi]S. W artykule podano możliwe środki zaradcze.
EN
The heavy pollution of bushing insulators on rectifier sets of electrostatic precipitators causes electrical discharges, flashovers and even porcelain breakdowns. The surface conductivity measured by paper strip probe exceeds the value of 200 [mi]S. A list of possible remedies was given.
PL
W artykule przedstawiono niektóre dane statystyczne dotyczące awaryjności wierceń naftowych w Polsce, w przeszłości i obecnie. Na podstawie danych przemysłowych, metodami analizy statystycznej wyznaczono równania regresji liniowej czasu likwidacji wybranych awarii wiertniczych w zależności od głębokości wiercenia. Równania te umożliwiają m.in. prognozowanie czasu likwidacji poszczególnych awarii z przewodem wiertniczym, w zależności od rodzaju awarii oraz zadanej głębokości otworu wiertniczego w momencie zaistnienia awarii.
EN
Some statistical data concerning failure-pronenes of oil drilling operations in Poland in the past and now are presented in the paper. Basing on industrial data and statistical analysis methods there were determined linear regression equations of time of specific drilling break-down removal depending on the depth of drilling. Such equations enable, e.g. predicting of the time of specific failures removal with a drill string, depending on the type of the break-down and the planned depth of the borehole at the moment the break-down.
6
Content available remote Ryzyko w ujęciu Dyrektywy Seveso II
PL
Dyrektywa SEVESO II dotyczy kontroli niebezpieczeństwa zaistnienia poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Postuluje się w niej wprowadzenie analiz ryzyka definiowanego jako iloczyn częstotliwości zdarzeń niepożądanych i negatywnych skutków, które im towarzyszą. W pracy szczegółowo omówiono metodę drzewa niezdatności (Fault Tree Analysis) i metodę drzewa zdarzeń (Event Tree Analysis). Pokazano aplikację obu metod na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Omówiono pojęcie ryzyka indywidualnego i grupowego. Zaprezentowano standardy ryzyka związane z zagrożeniem substancjami niebezpiecznymi środowiska wodnego.
EN
Seveso II Directive concerns control of danger occurence of serious breakdown connected with hazardous substancies. It includes proposition of introduction the risk analysis defined as a product of undesirable events frequency and accompanying them negative effects. The following methods: Fault Tree Analysis and Event Tree Analysis have been discussed in detail in the publication. The application of both methods in case of water supply system has been shown. The individual and group concepts of risk has been described. The risk standards connected with danger of water environment pollution by hazardous substancies has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.