Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój gospodarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The optimal taxation level and tax structure depend on numerous factors and enormously differ from country to country. However, the two mentioned tax policy instruments could ensure economic recovery and sustainable economic growth. This article aims to examine the effects of tax policy on economic development and evaluate the role of appropriate tax instruments in speeding up recovery. The results showed that tax level harms the GDP per capita growth rate in Central Europe and Baltic states over the 2000-2021 period. Another vital finding is the increase in both overall employment and investment to GDP ratio positively affected the real GDP per capita growth rates. In order to foster economic growth government might use tax cuts and other stimuli both for distortionary and non-distortionary taxes. The tax policy’s institutional potential should be improved to neutralize the adverse effects of COVID-19 impact and enhance macroeconomic sustainability.
EN
Ukraine’s commitments under the international framework agreements to reduce CO2 emissions and the Global Climate Change Initiative provide the basis for the implementation of bioeconomy mechanisms in the country’s Energy Development Strategy until 2035. One of the goals of this strategy is to reduce the consumption of fossil fuels and switch to alternative fuels. The agriculture of Ukraine is assigned the leading role in ensuring the replacement of fossil fuels with biomass of plant origin. The bioenergy potential of the agro-industrial sector of the economy requires extensive research in order to determine and integrate it into the country’s energy sector. The essential characteristics of energy efficiency in the context of the cluster model of organizing the activities of enterprises for the production of biofuel as stable interactions of geographically concentrated economic entities are investigated in this article. Peculiarities of introduction of bioenergy clusters as stable interactions of geographically concentrated business entities (enterprises, suppliers and organizations, including scientific institutions, etc.) have been determined according to a pre-defined and agreed development strategy for all participants without exception at the stage of formation of which the competitive environment is supported taking into account the energy, ecological and socio-economic parameters of the sustainable development of territories. A model of a territorial bioenergy cluster for the production of biofuels from crops and waste was formed and the advantages of creating bioenergy clusters were analyzed. Furthermore, a matrix of a PEST analysis of the formation of bioenergy clusters in Ukraine was formed.
PL
Zobowiązania Ukrainy wynikające z międzynarodowych umów ramowych dotyczących redukcji emisji CO2 oraz Global Climate Change Initiative stanowią podstawę do wdrożenia mechanizmów biogospodarki w Strategii Rozwoju Energetycznego kraju do 2035 roku. Jednym z celów tej strategii jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych i przejście na paliwa alternatywne. Rolnictwu Ukrainy przypisuje się wiodącą rolę w zapewnieniu zastąpienia paliw kopalnych biomasą pochodzenia roślinnego. Potencjał bioenergetyczny sektora rolno-przemysłowego gospodarki wymaga szeroko zakrojonych badań w celu jego określenia i zintegrowania z energetyką kraju. W artykule zbadano podstawowe cechy efektywności energetycznej w kontekście klastrowego modelu organizacji działalności przedsiębiorstw do produkcji biopaliw jako stabilnych interakcji geograficznie skoncentrowanych podmiotów gospodarczych. Specyfika wprowadzania klastrów bioenergetycznych jako stabilnych interakcji skupionych geograficznie podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, dostawców i organizacji, w tym instytucji naukowych itp.) została określona zgodnie z wcześniej zdefiniowaną i uzgodnioną strategią rozwoju dla wszystkich bez wyjątku uczestników, na etapie której wspierane jest kształtowanie konkurencyjnego otoczenia z uwzględnieniem parametrów energetycznych, ekologicznych i społeczno-ekonomicznych zrównoważonego rozwoju terytoriów. Stworzono model terytorialnego klastra bioenergetycznego do produkcji biopaliw z upraw i odpadów oraz przeanalizowano zalety tworzenia takich klastrów. Ponadto utworzono matrycę analizy PEST powstawania klastrów bioenergetycznych na Ukrainie.
EN
The article examines the theoretical principles of studying sustainability and security of public budget of the Visegrad Group countries and determines that indicators of the normal functioning of the economy and ensuring a decent social standard of living of the population are reaching the limits of relevant indicators, some of which are approved by international standards. At the same time, the authors identified the absence of a single system of macrofinancial indicators of sustainability and security of public budget proposing to create it, including twelve ratios reflecting levels of debt security, deficit load on the economy, debt load on the population, budgetary independence, efficiency, population well-being, productivity, economic efficiency, as well as the effectiveness of financial support for health and education, elasticity of income and expenditure from the change in GDP of the Visegrad countries. Analytical calculations of the above-mentioned macro indicators in the dynamics made it possible to draw qualitative conclusions on compliance with the sustainability and security of public budget of the Visegrad Group countries, identify possible threats to national economies and prevent the consequences in case of non-compliance with standards. Based on the results of correlation-regression analysis, the authors determined the indicators that have the greatest impact on the resultant factor-the ratio of the level of deficit load on the economy of the investigated countries. It made it possible to analyze the real situation in the economy, to determine the level of sustainability and security of public budget and to give the necessary suggestions and recommendations.
4
Content available remote Expert evaluation of road infrastructure management
EN
A dense and modern road network determines the proper functioning of trade-in economically developed countries. The aim of this article is to assess the influence of individual road infrastructure components on their performance in terms of traffic flow. To obtain a complete and comprehensive description of the problem, a mixed method of quantitative data analysis was used based on available statistical databases including information on linear and nodal infrastructure operating in the European Union. In light of the problem under consideration, a multi-stage statistical analysis was conducted. Factor analysis and multiple linear regression were used to assess the heterogeneity of the data and estimate the parameters of the models to explain the various components of road infrastructure performance. In turn, based on the k-means classification analysis, groups of EU countries differing in road network performance were identified. The results indicated that the extracted road network factors contribute to improving the performance of road infrastructure in its various study areas.
PL
Gęsta i nowoczesna sieć drogowa warunkuje właściwe funkcjonowanie wymiany handlowej w krajach rozwiniętych gospodarczo. Celem pracy jest ocena wpływu poszczególnych składników infrastruktury drogowej na jej wydajność w aspekcie płynności ruchu przewozowego. Na potrzeby osiągnięcia kompletnego oraz kompleksowego opisu zagadnienia, w artykule zastosowano metodę mieszaną analizy danych ilościowych pozyskanych w oparciu o dostępne bazy statystyczne obejmujące informacje o infrastrukturze liniowej i punktowej funkcjonującej na terenie Unii Europejskiej. W świetle rozważanego problemu przeprowadzono wieloetapową analizę statystyczną. Do oceny heterogeniczności danych i do oszacowania parametrów modeli wyjaśniania poszczególnych składowych wydajności infrastruktury drogowej zastosowano analizę czynnikową oraz wielowymiarowej regresji liniowej. Z kolei w oparciu o przeprowadzoną analizę klasyfikacji metodą k-średnich zidentyfikowano grupy krajów unijnych różniące się wydajnością sieci drogowej. Wyniki wskazały, że wyodrębnione czynniki sieci drogowej przyczyniają się do poprawy wydajności infrastruktury drogowej w jej poszczególnych badanych obszarach.
EN
The relationship between entrepreneurship, the economy and governance has become an essential multi-disciplinary research field. This study aims to assess the impact of economic development and good governance on entrepreneurship growth. Both effective governance and the quality of the regulatory environment are analysed. The study used panel data for the Visegrad Four countries from 2006 to 2019. Various econometric regressions were estimated, and the main results indicate that economic development and the quality of the regulatory environment are significant predictors of entrepreneurship growth. The results of the study have important implications for policymakers and entrepreneurs as it provides unique insights into the relationships between good governance and entrepreneurship.
PL
Związek między przedsiębiorczością, gospodarką i zarządzaniem stał się istotną multidyscyplinarną dziedziną badawczą. Niniejsze badanie ma na celu ocenę wpływu rozwoju gospodarczego i dobrego zarządzania na rozwój przedsiębiorczości. Analizie poddawane jest zarówno efektywne zarządzanie, jak i jakość otoczenia regulacyjnego. W badaniu wykorzystano dane panelowe dla krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2006- 2019. Oszacowano różne regresje ekonometryczne, a główne wyniki wskazują, że rozwój gospodarczy i jakość otoczenia regulacyjnego są istotnymi predyktorami wzrostu przedsiębiorczości. Wyniki badania mają ważne implikacje dla decydentów i przedsiębiorców, ponieważ dostarczają unikalnych informacji na temat relacji między dobrym zarządzaniem a przedsiębiorczością.
EN
Coal is one of the most precious mineral resource, mining and mineral processing contributes to the economic development. In Vietnam, coal mining industry is economically profitable. However, this industry shows several disadvantages such as low productivity, wasting resources, negative environmental impact. Therefore, the State of Vietnam need to improve the coal mining governance to raise revenues, avoid wasting resources and meet the requirements of sustainable development. The paper aims to evaluate State governance of coal mining industry in Vietnam, and shows the advantages and disadvantages of this governance. Therefore, this paper proposes the strategies and solutions to improve coal mining governance in Vietnam towards sustainable development. The structure of the paper includes: (i) Literature review of the importance and requirements of state governance of coal mining industry towards sustainable development; (ii) State governance of coal mining industry in Vietnam; (iii) Proposals to improve State governance of coal mining industry towards sustainable development in Vietnam.
PL
Gdyby zastanowić się, czym jest klaster, to porównanie go do plastra, ale miodu, byłoby najbardziej sensownym, lecz nadal niepełnym jego zobrazowaniem. Klastry powstają praktycznie we wszystkich sektorach gospodarczych. Wspomagają innowacyjność i wzmacniają konkurencyjność, aktywizując przy tym ekspansję na rynkach zagranicznych. Rosnąca liczba klastrów świadczy o poprawie koniunktury gospodarczej kraju. Zgodnie z definicją, klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych i normalizacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących lub współpracujących ze sobą. Zapewne takimi organizacjami będą powstające teraz klastry wodorowe czy też doliny wodorowe, gdyż bliskość geograficzna podmiotów jest w tym przypadku istotna.
EN
Purpose: The purpose of the article is to assess the ability of the Polish economy to absorb innovative products and to analyze the factors on which it depends. Design/methodology/approach: The methods of critical analysis and synthesis, the method of generalization and logical methods as well as the desk research method were used in the research process. Practical implications: The article contains the definition and content of the concept of innovative adsorption of participants and beneficiaries of the innovation process as a necessary feature of building a knowledge-based economy. On the basis of reading scientific sources and statistical data, the author presents cause-and-effect relations between the involvement of enterprises and organizations in innovative processes and economic development. Originality/value: The author presented his own definition of the concept of innovative absorption of the economy and developed a concept of creating innovative absorption in the enterprise. The article is aimed at enterprise managers, decision makers of state institutions and scientists dealing with innovation problems.
PL
Przedstawiono założenia koncepcji design thinking, etapy opartego na niej procesu innowacyjnego a także przykłady jej praktycznej realizacji. Dokonano oceny korzyści wynikających z jej stosowania.
EN
A review, with 43 refs., of fundamentals, practical aspects and advantages.
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
EN
The objective of this article is to identify indicators that allow for assessing the effectiveness of resource funds in the context of the resource curse occurrence in countries rich in natural resources. At particular stages of the study, several research tasks were also carried out, which made it possible to achieve the goal – the concept of the resource fund was conceptualised, the types and functions of the fund were presented, the individual objectives of creating funds were assigned to the symptoms of the resource curse, the concept of the resource fund was referred to the sovereign wealth funds, and a system resource fund operates was also introduces.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi.rn
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi. Celem opracowania jest wykazanie, że istotne w realizacji projektu są nie tylko zagadnienia techniczno-organizacyjne, ale również aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, wpływający na sprawność realizacji projektu w celu wypełnienia niezwykle istotnych celów zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals).
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads. The aim of the study is to show that not only technical and organizational issues are important in the implementation of the project, but social aspects that can be a problem affecting the efficiency of the project in order to meet the extremely important goals of sustainable development (sustainable development goals).
EN
The problem of regional diversity is the subject of a broad scientific discourse. The dynamics of territory development is connected with many factors. Among them, the so-called spaces for development opportunities of individual units and resiliance issues for external factors of regions. The author discusses the diversity of individuals from the point of view of these two factors. It indicates future directions of regional research, which will show why regions at the start with potentially the same structure are developing completely differently and why in most cases resistance is associated with innovation and in the case of Polish regions it is not.
15
Content available remote Szansa na wyjście z pułapki średniego rozwoju
PL
Niewiele spraw w ekonomii nie budzi kontrowersji. W przypadku polskiej gospodarki istnieją co najmniej dwie takie sprawy. Po pierwsze - prawie wszyscy są zgodni, że istnieje zagrożenie utraty dynamiki gospodarczej, po drugie - jedną z ważniejszych przyczyn tego zagrożenia jest antyinnowacyjne nastawienie polskich firm.
16
Content available remote Relokacja w toku produkcyjnym
PL
Stale przyspieszające polska i europejska gospodarka nieustannie dodają sporo dynamizmu rozwojowego, i to w zakresie czysto ekonomicznym, jak i fizycznym.
EN
The publication presents issues concerning the impact of the natural environment on food safety. It presents problems regarding existing environmental pollutants in the context of their impact on food safety. The publication focuses on the analysis of the relationship between the economic development of the country and food security. The aim of the article is to analyse the impact of the natural environment on food safety using critical literature analysis and analysis of the Global Security Index (food quality and safety sub-indicator) and its relations with the country's PKB on the example of the European Union.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące występujących zanieczyszczeń środowiska w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo żywności. W publikacji skoncentrowaniu się na analizie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności. Celem artykułu jest analiza wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury oraz analizy wskaźnika Global Security Index (subwskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz jego związków z zamożnością kraju na przykładzie Unii Europejskiej.
PL
Celem artykułu jest określenie kierunków reformy systemu gospodarowania odpadami w Polsce w następstwie implementacji systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przyjęty przez UE pakiet na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego ma stać się czynnikiem rozwoju gospodarczego, wzrostu bogactwa i liczby miejsc pracy. Jednym z narzędzi urzeczywistniających koncepcję gospodarki cyrkularnej jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W artykule scharakteryzowano pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz jej rodzaje sklasyfikowane w oparciu o wyznaczone kryteria. Szczególną uwagę poświecono analizie umocowania zasady w teorii ekonomii. Omówiony został problem odpowiedzialności producenta w istniejącym w Polsce porządku prawnym. W ramach rozważań nad implementacją systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta scharakteryzowane zostały obszary wymagające uregulowania, wykraczające poza zakres regulacji prawodawstwa unijnego. Przedstawione zostały propozycje instrumentów ekonomicznych urzeczywistniających system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Koncepcja ma charakter wariantowy. Przewiduje kształtowanie pożądanych postaw producentów poprzez rozwój systemu opłaty produktowej oraz stosowanie preferencji podatkowych.
EN
The aim of this article is to identify directions for the reform of the waste management system in Poland in the wake of the implementation of extended producer responsibility systems. The Circular Economy Package adopted by the EU is supposed to become the factor that influences economic development, supports prosperity and increases the number of jobs. One of the tools implementing the circular economy concept is the principle of extended producer responsibility. In this article the notion of extended producer responsibility and its types classified based on the established criteria have been characterised. Special emphasis has been put on the analysis of embedding this principle in the theory of economics. The problem of producer responsibility in the existing Polish legal order has been discussed. As part of the reflections about the implementation of extended producer responsibility systems, the areas that need to be regulated and that are beyond the scope of the regulation of the EU legislation have been characterised. The suggestions for economic instruments to implement the extended producer responsibility system have been presented. This concept is optional. It assumes shaping the desired producer attitudes through development of the product fee system, and using tax preferences.
19
Content available remote Perspektywy rozwoju gospodarki polskiej
PL
Gospodarka rynkowa rozwija się cyklicznie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w falowaniu aktywności gospodarczej. Przyczyny załamania aktywności gospodarczej w każdym cyklu są różne, ale przebieg cyklu jest podobny. Przyczyną ostatniego kryzysu w gospodarce światowej było załamanie się rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Po około dwóch latach tendencje spadku produkcji w wysokorozwiniętych gospodarkach zostały zahamowane i weszły one w fazę powolnego ożywienia. Gospodarka polska jest częścią gospodarki światowej. W tych warunkach otoczenie zewnętrzne wpływa na procesy rozwojowe w naszej gospodarce. Dlatego też analizując tendencje rozwojowe gospodarki polskiej należy zwrócić uwagę na czynniki, które wpływają na poziom aktywności gospodarczej w głównych centrach gospodarki światowej, a więc w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Na tym tle dokonano analizy tendencji rozwojowych gospodarki polskiej i perspektyw dalszego jej rozwoju.
EN
The market economy develops cyclically, which is reflected in the wave of economic activity. The reasons for the breakdown in economic activity in each cycle are different, but the course of the cycle is similar. The cause of the recent crisis in the global economy was the collapse of the real estate market in the United States. After about two years, the tendencies of the decline in production in highly developed economies were stopped and they entered the phase of a slow recovery. The Polish economy is part of the global economy. Under these conditions, the external environment affects the development processes in our economy. Therefore, when analyzing the development trends of the Polish economy, attention should be paid to factors that affect the level of economic activity in the main centers of the global economy, in the United States and the European Union. Against this background, the development trends of the Polish economy and prospects for its further development were analyzed.
PL
Wraz z galopującym rozwojem gospodarczym oraz technologicznym w wielu państwach świata dochodzi do intensyfikacji postępu, poprawy komfortu życia oraz znacznej ilości innych, często pobocznych i pomijanych w ostatecznym rozrachunku czynników. Wpływają one w mniejszym lub większym stopniu na wizerunek otaczającej nas codzienności. Dwa z nich to zapotrzebowanie energetyczne oraz ilość generowanych odpadów. Owe czynniki łączą się i wzajemnie przeplatają.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.