Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jednym z istotnych zagadnień w wielu obszarach współczesnej nauki i techniki są badania pól prędkości i temperatury w przepływach gazu. Termoanemometria jest jedną z podstawowych metod pomiarowych stosowanych w takich badaniach. Jest to metoda pomiaru prędkości przepływu gazu pośrednio, poprzez pomiar strat cieplnych nagrzanego elementu umieszczonego w badanym przepływie. W metodzie tej istotny jest właściwy i optymalny dobór czujnika pomiarowego do badanego zagadnienia metrologicznego. W pracy przedstawiono i poddano analizie statyczne warunki pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym w zależności od średnicy włókna pomiarowego.
EN
One of the important issues in many areas of modern science and technology are studies of velocity and temperature fields in gas flows. Hot-wire anemometry is one of the basic measurement methods used in such studies. It is a method of measuring the gas flow velocity indirectly, by measuring the heat losses of a heated element placed in the tested flow. In this method, the correct and optimal selection of a measuring sensor for the tested metrological issue is of very important. The work presents and analyzes the static operating conditions of a hot-wire anemometric sensor in a constant-temperature system depending on the filament diameter.
4
Content available remote Inteligencja „inteligentnego budynku” i możliwości jej weryfikacji
PL
Określenie „inteligentny budynek” w wielu przypadkach stosowane jest trochę „na wyrost”. W rzeczywistości budynki obdarzone tą nazwą mają dobre wyposażenie w zakresie monitoringu i rozproszonej automatyki, ale z prawdziwą inteligencją mają bardzo mało wspólnego. W artykule dokonano porównania procesów zachodzących w umyśle inteligentnej istoty oraz procesów przebiegających w systemach elektronicznych inteligentnego budynku. Wskazano na podobieństwa, ale wyspecyfikowano też różnice. Na tej podstawie wskazano kierunki, w jakich może się rozwijać technika inteligentnych budynków. Jednocześnie skonfrontowano ambicje konstruktorów inteligentnych budynków z oczekiwaniami ich użytkowników. Pokazano, że użytkownicy wcale nie pragną większej inteligencji budynków, tylko większej wygody, oszczędności i bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony wskazano, że przy tworzeniu systemów sterowania budynków o złożonej strukturze wewnętrznej i skomplikowanych funkcjach dostępność narzędzi sztucznej inteligencji – a zwłaszcza możliwości uczenia się – znacząco ułatwia osiąganie zamierzonych celów. Na koniec przedstawiono w artykule informację o powstającym unikatowym laboratorium DLJM Lab, w którym możliwe będzie prowadzenie prac badawczych oraz konstrukcyjnych, nawiązujących do zastosowań sztucznej inteligencji w budynkach.
EN
The term „intelligent building” in many cases is used with exaggeration. In fact, the buildings endowed with this name have only good facilities for monitoring and distributed automation, but with real intelligence have very little in common. The article compares the processes occurring in the mind of the intelligent beings and the processes occurring in electronic systems, controlling typical intelligent building. Pointed out the similarities, but also specified the differences. On this basis, the directions in which the technique of intelligent buildings can be developed is pointed out. At the same time confronted ambitions presented by designers of intelligent buildings with real expectations of their users. It is shown that users do not want more intelligent buildings, only greater convenience, cost savings and security. On the other hand in paper pointed out that when creating control systems of buildings with a complex internal structure and complex functions, the availability of artificial intelligence tools and especially learning opportunities – provide much easier achievement of the desired objectives. At the end article presents information on the emerging DLJM Lab – unique laboratory in which it will be possible to conduct research and design referring to the use of artificial intelligence in buildings.
EN
The paper presents a multi-channel analytical measurement system for online vibration diagnostics of turbogenerator technical condition. Several types of acceleration sensors with different parameters (supply voltage, frequency band, sensitivity etc.) were used in vibration measurements. Possible variations of the number of sensors, their locations and parameters are taken into account in the system architecture. The measurements are parametrized with thermal, electrical and physical quantities (real and reactive power, stator winding voltage, temperature of relevant structural components and cooling medium) of the turbogenerator. The system contains modules, which perform basic analysis of measurement data. The data acquired by the modules make it possible to determine spatial distribution of vibration acceleration and velocity of stator parts in the function of relevant electrical parameters. Other more advanced modules are used to build vibration criterion maps (resulting from a technical condition) in turbogenerator admissible load graph. The envelope of the field of extreme values in the resultant vibration map determines in many cases an overriding constrain for the load. The system stores its configuration for vibration measurement and analysis results in a properly designed database. The system architecture enables its quick adaptation to measurements and analyses in other technical objects with different measurement sensors.
EN
Current-based diagnostics of electric motors is most common in the industry. Almost all basic defects of the motor are "reflected" in the current of the stator in the induction motor. Using measurements and analysis of a current signal, we can detects the following, among others, in the motor: cage damages; gap asymmetry; the lack of centricity in the setting of the motor in respect of the driving machine; unbalance of the rotor; bearing damages; partial discharges in the insulation. In the article, the authors presented the issue of measurement and analysis of a current signal; they also analysed the use of individual measuring detectors. The article shows possibilities of using Rogowski coils for utilisations diagnostics of squirrel-cage induction motors. It presents possibilities of application for: detection of non-alignment in the drive; cage damages; and air-gap asymmetry.
7
Content available remote LTCC microfluidic systems for biochemical diagnosis
EN
This paper presents design, fabrication and testing of three LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) based microfluidic systems. These microdevices are: enzymatic microreactor for urea determination, potentiometric sensor with ion selective electrodes (ISE) based array sensitive to potassium ions and amperometric glucose sensor. Performance of the presented LTCC-based microfluidic systems has been tested. All ceramic microdevices have revealed high output signal and large detection range. The properties of the presented LTCC-based microfluidic systems are comparable with similar ones made of silicon. Obtained results has shown that presented ceramic microsystems can work as a stand-alone device or can be integrated into a more sophisticated micro analysis system for in vivo or in vitro monitoring of various (bio)chemical compounds.
8
Content available remote Regional observation and sensors
EN
The purpose of this short paper is to provide original results related to the choice of the number of sensors and their supports for general distributed parameter systems. We introduce the notion of extended sensors and we show that the observation error decreases when the support of a sensor is widened. We also show that the observation error decreases when the number of sensors increases.
PL
Przedstawiamy sposób przeprowadzania symulacji komputerowej sygnałów pomiarowych rejestrowanych przez bezstykowe optyczne czujniki prędkości wzdłużnej i poprzecznej samochodu, a także wykorzystanie tej symulacji w procesie projektowania i weryfikacji algorytmów przetwarzania sygnałów oraz ich analizy w trakcie obróbki po pomiarach drogowych.
EN
The paper presents the manner of executing computer simulation of measurement signals recorded by vehicle longitudinal and lateral velocity non-contact sensors as well as the use of such a simulation in the process of designing and verifying signal processing algorithms and signals after road tests.
EN
The integration of electronic units, sensors and actuators into complex function-oriented systems is one of the key points in the development of intelligent fibre composites. A wide range of materials is available for that purpose, for example piezoelectric textile sensors, fibre-optic fibres as well as shape memory alloys and prefabricated information elements. These elements can be used to create active fibre composites ("smart composites") with selective properties, which are suitable especially for application in stressed lightweight components. While the functionality of these solutions could be proved on a laboratory scale, appropriate manufacturing strategies for a competitive series production of components in automotive and mechanical technologies have not been realised so far. One crucial obstacle which impedes a breakthrough for such active lightweight components is the lack of technologies suitable for large-scale production. Generally, these complex systems are manually integrated into the fibre composite with either prefabricated layer materials or as individual elements, or applied to the surface of the fibre composite compound, thus preventing process automation. Therefore, the goal of the Institute of Mechanical Engineering and Plastics Technology (Chemnitz University of Technology) is to develop application-oriented technological solutions for series production.
12
Content available remote Quality Assurance of the Compaction Process at Grenn Sand Moulding
EN
Several parameters during the moulding process of green sand directly affect a casting quality, energy consumption and cycle time. Insufficient compaction can result in rough casting surfaces and even breakage. Too much compaction requires more energy, can cause casting defects due to low gas permeability and causes more wear of the pattern and equipment. Unnecessary holding periods of particular process steps increase cycle time and also cause higher energy consumption. Depending on the moulding process parameters, the properties of the moulding material and the geometry of the pattern, different regions in the mould experience different accelerations and forces resulting in varying mould properties. The effect of different moulding parameters was examined using small sensors. During the mould compaction the sand density in different regions of the mould was recorded over time. These results allow foundry personnel to monitor, adjust and optimise the moulding process.
PL
Parametry procesu formowania na wilgotno mają bezpośredni wpływ na jakość odlewów, zużycie energii, czas trwania cyklu. Niedostateczne zagęszczenie powoduje powstanie chropowatych powierzchni a nawet spękań. Nadmierne zagęszczenie zwiększa zużycie energii i prowadzić może do powstawania defektów wskutek przepuszczalności gazu, ponadto powoduje do- datkowe zużycie oprzyrządowania odlewniczego. Niepotrzebne przestoje w trakcie poszczególnych etapów procesów wydłużają czas trwania cyklu, prowadząc do nadmiernego zużycia energii. W zależności od parametrów procesu formowania, właściwości formowanych materiałów oraz geometrii formy, siły i przyspieszenia działające na poszczególne regiony formy będą różne, w rezultacie właściwości odlewu będą różne. Wpływ zmian poszczególnych parametrów procesu formowania zbadano przy użyciu niewielkich czujników. W trakcie procesu zagęsz- czania mierzono gęstość masy formierskiej i jej zmiany w czasie, co umożliwi personelowi odlewni skuteczne monitorowanie, regulowania i optymalizację procesu formowania.
PL
W pracy przedstawiony został problem optymalnego rozmieszczenia czujników pomiarowych dla liniowego układu o parametrach rozłożonych opisanego równaniem różniczkowym cząstkowym typu parabolicznego ze znanymi wartościami własnymi oraz funkcjami własnymi. Przedstawiony jest również sposób wyznaczenia przybliżenia warunku początkowego.
EN
The optimum experimental design problem for linear distributed parameter systems described by linear parabolic equations with known eigenfunctions and eigenvalues is considered. The approach, based on appropriate optimization techniques, shows how to construct and determine the initial state.
PL
W niniejszym artykule dokonano przeglądu metod stosowanych do ciągłej kontroli warunków eksploatacji membranowych powierzchni ogrzewalnych kotłów, przejmujących ciepło głównie przez promieniowanie. Ograniczono się do nieprzenośnych układów pomiarowych, pozwalających kontrolować np. temperatury ścianek i czynników, gęstość strumienia ciepła, efektywność cieplną ekranów, dynamikę powstawania zanieczyszczeń itp. Dokonano charakterystyki rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystywanych w praktyce podczas badań lub do kontroli eksploatacyjnej kotłów parowych. Zasady zabudowy układów pomiarowych w rury ekranowe i późniejszego prowadzenia za ich pomocą pomiarów sprawiają, że można je zaliczyć do badań nieniszczących lub quasi-nieniszczących. Wybór określonego rozwiązania, przewidywanego do praktycznego zastosowania, ze względu na indywidualne cechy konstrukcyjne tzw. wstawek pomiarowych, wymaga analizy uwzględniającej przyszłe oczekiwania.
EN
The paper presents the review of methods, which are used to continuous control of boiler membrane-walls, taking over the heat mainly by the radiation. It is limited to unportable measurement systems, which permit to control e.g. temperature walls and mediums, heat flux, heat efficiency of boiler walls, dynamics making the inner and outer depositions, etc. Paper presents various constructions of measurement instruments applied in boilers investigation and control. Construction and application of presented measured systems allows including them into non-destructive or quasi non-destructive methods. The choice of suitable solution, predictable to practical using, taking into Consideration the individual Construction features of measurement flux tubes requires analysis considering future expectations.
PL
Automatyczna regulacja instalacji technicznych spełnia rolę usługową w budynkach i jest dziś nieodzowna. Zadaniem jej jest samoczynne ustalanie i utrzymywanie na odpowiednim poziomie określonych parametrów różnych czynników - w szczególności wody i powietrza. Do regulacji tych parametrów wykorzystuje się wielkości fizyczne z zastosowaniem techniki przetwarzania danych. W poprzednim artykule (''Zasada działania i dobór sterownika na przykładzie wybranego systemu klimatyzacyjnego'' - Chłodnictwo&Klimatyzacja 5/2006) opisano sposób postępowania podczas wyboru odpowiedniego sterownika dla konkretnego systemu klimatyzacyjnego. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na pozostałe elementy układu automatycznej regulacji tj. czujniki pomiarowe oraz zawory regulacyjne. W tekście przedstawiono krótką charakterystykę czujników pomiarowych (ze szczególnym uwzględnieniem czujników temperatury) i zaworów regulacyjnych, sposób doboru zaworów regulacyjnych oraz ich współpracę z układem hydraulicznym.
EN
The paper presents a niodel of optical scanning system that can be used as means of detection and tracking of moving ground vehicles. The device can be mounted aboard of a UAV. Kinematic relations between UAV, moving target ami changes in position of an optical axis of scanning device are derived. A model of a gyroscope control as a servomechanism of the scanning device is presented.
PL
Przeanalizowano możliwość zastosowania układów mostkowych o dwuprądowym zasilaniu, nazywanych przez autora antymostkami, do kondycjonowania sygnałów z czujników rezystancyjnych. Podano wzory na napięcia wyjściowe przy małych i dużych przyrostach rezystancji czujników oraz wzory na czułość początkową, stosunki mocy i prądów w stanie równowagi tych układów. Przedstawiono zasady równoczesnego pomiaru dwu parametrów wpływających różnie na parę czujników, oraz sformułowano szereg wniosków.
EN
As introduction a short review of existing conditioning circuits for impedance measurement sensors is given. The new type of circuit-bridge, supplied unconventionally by two equal current sources, as given on fig. 1 b,c is proposed for that, under the name anti-bridge. Its basic equations are given and discussed. Balance conditions, when supplied current sources are equal, simplified to - equality of products of impedances of the neighbouring arms of the bridge. Relations of output voltages after changes of resistances from its balance values are shown. Conditions of their linear forms are also given. In "antibridge" circuits with one or two pairs of sensors, which change differently their resistances depending on two measured variables, simultaneous measurements of this variables are possible. In the end some conclusion are given. The balanced and antibalanced anti-bridges could be used successfully for signal conditioning circuits of immitance sensors, for circuits diagnostic and for measurement of changes of material properties and fields. As they associate some properties of classic bridges and current compensation circuits, they offer new metrological possibilities. The anti-bridge circuits could be made not only in hardware, but in future also partially virtual.
18
Content available remote Przetwarzanie sygnałów pomiarowych w przetwornikach inteligentnych
PL
W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się postęp w dziedzinie czujników inteligentnych. IEEE oraz NIST opracowały normę, która obejmuje funkcje i zasady transmisji sygnału. Przetworniki wykonane zgodnie z normą 1451 są przetwornikami nowej generacji, przystosowanymi do pracy w sieci, o możliwościach niespotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach. Są niezależne od rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu i sieci. Sygnał cyfrowy zawiera informacje o wartości mierzonej wielkości, jej jednostce SI i symbolu przetwornika, może być także sygnałem sterującym.
EN
During next 20 years progress in the field of smart sensors is observed. Recently IEEE in Cooperation with NIST draft a standard 1451 concerning functions and transmission protocol of smart transducers. Networked transducers produced according IEEE-1451 Standard have new, very important advantages. They are network and hardware independent. Digital signal contains informations about value of measured quantity, unit SI and identification symbol of transducer. It can be a command signal too.
19
Content available remote Regional Detection and Reconstruction of Unknown Internal or Boundary Sources
EN
The purpose of this paper is to study the problem of regional detection, to characterize internal or boundary regionally detectable sources and regionally spy sensors, and to establish a relationship between these sensors and regionally strategic sensors. It is shown how to reconstruct a regionally detectable internal or a boundary source from a given output, with an extension to the case when the output is affected by an observation error. Numerical results are given in the case of a diffusion system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.