Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska w górnictwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Plastic rocks can creep, therefore the knowledge of the rheological properties of the drilled formations is an important element of the drilling process and when choosing borehole designs. These properties of plastic formations also influence the way in which appropriate drilling technology and drilling mud properties are selected. The article presents the effect of basic rheological parameters of salt from the Fore-Sudetic Monocline deposit on the drilling of boreholes in the mining area of KGHM Polska Miedź, which in the future can be used as a good drilling practice to improve the safety and efficiency of drilling.The process of drilling in plastic rocks may be hindered. Salt is a plastic rock and in the analyzed rock mass it is deposited at a considerable depth. The caprock exerts big loads on it, beside the tempe-rature in the deposit intensifies the rheological properties of the rock. The creep process causes that the borehole contracts, therefore the knowledge about the rheological properties of the drilled rock is very important for establishing the safe time in which the well may remain uncased. The paper is devoted to the influence of basic rheological parameters of salt bed in the Fore-Sudetic Monocline on the process of drilling of a borehole in the area of KGHM Polska Miedź as these data can be used in drilling practice in the future.
PL
Proces wiercenia otworów przechodzących przez skały plastyczne może powodować utrudnienia. Sól kamienna jest skałą plastyczną, w analizowanym górotworze zalega na znacznej głębokości, poddana jest dużemu obciążeniu wynikającemu z ciężaru nadkładu, niebagatelny jest też wpływ temperatury złoża, dzięki którym w skale spotęgowanie ujawniają się jej właściwości reologiczne. Płynięcie soli powoduje zaciskanie otworu, stąd ważnym elementem w procesie wiercenia jest znajomość własności reologicznych przewiercanej skały, dla ustalenia właściwej technologii wiercenia i wpływ na ustalenie bezpiecznego czasu pozostawienia otworu bez zarurowania. W artykule przedstawiono wpływ podstawowych parametrów reologicznych soli ze złoża Monokliny Przedsudeckiej na proces wiercenia otworu wiertniczego z rejonu KGHM Polska Miedź S.A, które w przyszłości mogą być wykorzystywane w praktyce wiertniczej.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych korzyści dla środowiska, jakie płyną z wykorzystania CH4 w kopalniach węgla kamiennego, w cyklu życia systemu: kopalnia - blok gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla (ang. Integrated Gasification Combined Cycle - IGCC). Następnie wyniki porównano z możliwymi korzyściami osiągalnymi wskutek wychwytywania CO2. W perspektywie całego cyklu istnienia bloku gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla najważniejsze są następujące czynniki: emisja CO2, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i wielkość zużycia węgla. Zastosowanie układu wychwytywania CO2 przyczynia się do zmniejszenia potencjału cieplarnianego w cyklu życia, a w konsekwencji do obniżenia jego sprawności. W rezultacie następuje wzrost oddziaływania na środowisko we wszystkich pozostałych kategoriach wpływu, szczególnie związanych z wyczerpywaniem się paliw kopalnych. Zagospodarowanie CH4 w kopalni, szczególnie z układów wentylacyjnych, może przyczynić się do poprawy oddziaływania systemów energetycznych na środowisko, chociaż w porównaniu do sekwestracji w znacznie mniejszym stopniu. W przeciwieństwie do sekwestracji, zagospodarowanie CH4 nie wpływa na zwiększenie oddziaływania w innych kategoriach. Mimo to może wiązać się z dodatkowymi korzyściami w postaci zysków ze sprzedaży produktów ubocznych omawianego procesu - energii elektrycznej i ciepła.
EN
The article presents the analysis of potential advantages for the environment related to the use of CH4 in hard coal mines in the life cycle system: mine - Integrated Gasification Combined Cycle Plant - IGCC. Next the results were compared with the possible benefits accessible due to CO2 capture. In the perspective of the whole cycle of existence of the integrated gasification combined cycle block most important are the following factors: CO2 emissions, efficiency of electric energy generation and coal consumption quantity. The application of the CO2 capture system contributes to the decrease of the greenhouse potential in the life cycle and in consequence to the reduction of its efficiency. As a result follows the growth of impact on the environment in all remaining impact categories, particularly connected with fossil fuels exhaustion. CH4 management in the mine, especially from ventilation systems, can contribute to the improvement of impact of energy systems on the environment, though in comparison with sequestration to a considerably smaller extent. In contradiction to sequestration, CH4 management does not influence the increase of impact in other categories. In spite of this it can be connected with additional advantages in the form of profits from the sale of by-products of the discussed process - electric energy and heat.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z wykorzystywaniem odpadów wydobywczych do produkcji kruszyw i innych produktów, które mają zastosowanie w gospodarce. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych oraz możliwości produkcji różnych mieszanek z udziałem kruszyw z odpadów wydobywczych. Zaznaczono wpływ wykorzystania wyżej wymienionych produktów w gospodarce na zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na obiektach unieszkodliwiania odpadów.
EN
The below study describes an implementation of post-carbonic wastes in production process of building aggregates and other products which can be put into use in different branches of economy. We present laboratory scores and possibilities of different kinds of mixtures production with aggregates content. There is also presented an influence of above mentioned products on decline of post-carbonic moulds.
PL
W artykule została przedstawiona ocena możliwości użytkowania polskich zasobów węgla brunatnego w różnych technologiach energetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na technologie przyszłości, ograniczające negatywny wpływ na środowisko. W wyniku wstępnej analizy wytypowano złoża Mosty NE i Babina - Żarki do produkcji energii w wyniku zgazowania podziemnego. Lokalizacja perspektywicznych geologicznych magazynów CO₂ pokrywa się częściowo ze złożami węgla brunatnego.
EN
This article presents valuation of possibilities of polish lignite deposits utilization, with various energetic technologies taken into consideration. Special attention has been put to future technologies, able to limit negative impact on environment. As the result of preliminary valuation Mosty NE and Babina-Żarki deposits has been selected as capable to produce energy through underground gasification. Localization of perspective geological magazines of CO₂ matches partially with lignite deposits.
PL
Badaniami objęto odpady z robót przygotowawczych i przeróbcze z 4 kopalń (12 próbek). Na podstawie badań laboratoryjnych ługowania odpadów określono przebieg ługowania CI" i SO42' oraz mineralizację. Największą ilość rozpuszczalnych składników zawierają odpady poflotacyjne od 1,03 do 1,15%, przeróbcze drobnoziarniste od 0,60 do 0,66%, gruboziarniste od 0,35 do 0,46%, z robót przygotowawczych 0,43 do 0,64%. We wszystkich rodzajach odpadów największy udział mają chlorki, od 30 do 50%, udział siarczanów wynosi od 11 do 23%, największą ilość stanowią w odpadach flotacyjnych. Czas ługowania w warunkach naturalnych zależy od ilości odpadów i powierzchni składowania; bezpieczniejsze jest składowanie na większych obszarach.
EN
The research was carried on development work scraps and coal preparation scraps from 4 coal mines (12 samples). Basing on laboratory analysis there were determined the course of leaching process of CI" and SO42" and the mineralization. The biggest amount of dissolved components is present in flotation wastes (1,03-1,15%). Fine-grained coal preparation scraps include 0,60-0,66%, coarse-grained coal preparation scraps 0,35-0,46% and development work scraps 0,43-0,64%. In all types of the waste material the predominating are chlorides (30-50%). Sulphates are present in 11 to 23%, and the most important are in flotation waste material. Duration of leaching in natural conditions is determined by the amount of waste material and the surface of storage. Depositing is safe on greatest surfaces.
PL
W 85-letnim okresie funkcjonowania Wyższego Urzędu Górniczego i podlegających mu okręgowych urzędów górniczych, sprawy ochrony środowiska, w odniesieniu do terenów objętych działalnością górniczą w miarę upływu czasu zyskiwały stopniowo na znaczeniu. W artykule przypomniano ważniejsze fakty oraz kluczowe dokonania organów nadzoru górniczego w obszarze ochrony środowiska, w tym zasobów naturalnych i obiektów budowlanych, a także bezpieczeństwa powszechnego na terenach górniczych. Wskazano kierunki dalszych działań urzędów górniczych w przedmiotowym zakresie.
EN
During 85 years of the State Mining Authority history and its subordinated offices the issues of the environmental protection in relation to areas under the influence of mining have become more and more important. The article reminds the most important facts and crucial accomplishments of mining authorities in the field of environmental protection among which is protection of natural resources and buildings as well as safety at mining areas. The destinations of further activity of mining authorities in the discussed field are also detailed.
PL
W ramach pracy przedstawiono krótką charakterystykę kopalń granitu: Żbik, Andrzej I i Andrzej II Przedsiębiorstwa Górniczo - Obróbczego "GRANIT-STRZEGOM" S.A. Następnie na tle ogólnej charakterystyki oddziaływania górnictwa odkrywkowego na środowisko przedstawiono zagadnienia związane z działalnością proekologiczną kopalń Przedsiębiorstwa.
EN
The short characteristic of granite's opencast: Żbik, Andrzej I and Andrzej II of Mining - Processing Company "GRANIT - STRZEGOM" has been presented in this paper. General characteristic of influences of the mining opencast on environment and the problems connected with proecological activity of the Company has been presented in the paper too.
PL
W artykule przedstawiono wpływ przykładowego zwałowiska na jakość wód w jego rejonie. Omówiono sposób jego przebudowy, zabezpieczenia przed migracją wód opadowych w głąb zwałowiska, konstrukcję zwałowiska po przebudowie, ukształtowanie rzeźby terenu, rekultywację biologiczną wierzchowiny oraz koncepcję docelowego zagospodarowania jako obiektu rekreacyjnego.
EN
The influence of exemplary dumping ground on the waters quality has been presented in this paper. The way of its reconstruction has been discussed, as well as protection against water migration into deep layers of dumping ground, its state after reconstruction, topographic profile, biological reclamation and the conception of final land development as the recreational area.
PL
Artykuł przedstawia zadania związane z ochroną środowiska w górnictwie na tle ustawodawstwa polskiego, począwszy od "Ordunku Gornego" z roku 1528 - a skończywszy na czasach współczesnych. Ponadto artykuł stanowi krótką analizę przebiegu rozwoju szeroko rozumianych zadań ochrony środowiska w górnictwie na przestrzeni minionych lat. Referat oparty jest o zaczerpnięte z praktyki sytuacje z jakimi spotykają się służby ochrony środowiska, realizujące swoje ustawowe zadania w zakresie ochrony środowiska w górnictwie.
EN
The article presents the tasks connected with environment protection in mining against the background of the Polish legislation beginning with the legal act of "Ordunek Gorny", dated 1528, and ending with contemporary times. Besides, the article constitutes a brief analysis of the course of development of mining environment protection tasks, in a broad sense of the term, over the period of the past years.
EN
Basing on the Ostrava-Karvina District example the article shows a whole number of environmental problems caused by the character of mining industry. One of the most dangerous is a non-controlled leakage of mine gases which explosiveness and cumulation can lead to a danger of crashes and extraordinary events.
PL
W artykule przedstawiono szereg istotnych problemów ochrony środowiska w rejonie Ostrava-Karvina, związanych ze skutkami zaniechanej eksploatacji górniczej na obszarach zlikwidowanych kopalń. Szczególnym problemem jest zagrożenie niekontrolowanymi wypływami gazów niebezpiecznych oraz ich gromadzenie się w strefach i obiektach na powierzchni.
11
Content available remote O potrzebie aktualizacji przepisów dotyczących rekultywacji gruntów i terenów
PL
Z roku na rok wzrasta powierzchnia gruntów przejmowanych pod działalność górnictwa odkrywkowego. Dotyczy to zarówno kilku złóż węgla brunatnego oraz około dwóch tysięcy złóż kopalin pospolitych, w tym powszechnie występujących na terenie całego kraju złóż kruszyw naturalnych. W pracy przedstawiono aktualne podstawy prawne rekultywacji gruntów i terenów po eksploatacji złóż oraz zasygnalizowano propozycje rządowego programu dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Wykazano potrzebę koniecznej aktualizacji przepisów, a szczególnie opracowania wymagań stawianych projektom rekultywacji terenów.
EN
Year by year increases the area of land taken over by strip mining for their operations. This concerns both a few brown coal deposits and about 2 thousand deposits of ordinary material including common in the whole country deposits of natural crusts. In this paper the most current regulations of reclamation of land and of post deposits exploitation terrain were presented and the government proposal of the program of organisation of post industrial terrain was mentioned. The need of regulations update was pointed out, in particular the necessity of drawing up a set of conditions for terrain reclamation projects.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty metody projektowania kompleksowego zagospodarowania Zagłębia Song Hong w Wietnamie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Scharakteryzowano również ogólny algorytm opisujący lokalizację szybów głównych oraz peryferyjnych jako podstawowy element optymalnej struktury zagospodarowywanego zagłębia węglowego.
EN
The article describes practical aspects of complex development method of Song Hong Basin in Vietnam and natural environment protection. It also characterizes general algorithm describer of primary and peripheral shafts localization as optimal coal basin development.
PL
Artykuł przedstawia ocenę rodzaju i skali technologiczno-organizacyjnej działalności w podstawowych jednostkach zakładów górniczych z punktu widzenia ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko.
EN
The paper presents an assessment of kinds and scale of technical-technological-organizational activities in elementary structural units of a mining plant, from the point of limitation its negative influences on the environment.
PL
Poniżej przeanalizowano problemy ochrony środowiska w KWK "Bielszowice" i związane z tym koszty z tytułu opłat i kar ekologicznych. Przedstawiono również udział kosztów ochrony środowiska w koszcie jednostkowym sprzedaży węgla oraz zależność tych kosztów od wielkości wydobycia.
EN
In the report are described problems of environment in "Bielszowice" colliery and bound up with it costs of environment payment and penalty. The particular attention in the report is paid to participation the costs of environment in point cost of coal sale and dependence these costs to size of coal output.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami dla środowiska pochodzącymi z kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej SA, do których w głównej mierze należą: zanieczyszczenie atmosfery, produkcja i składowanie odpadów, wody dołowe wysoko zmineralizowane oraz szkody górnicze. Przedstawiono także inwestycje zmierzające do minimalizacji niekorzystnego wpływu kopalń Spółki na środowisko naturalne.
EN
In the report are described issues relevant with dangers to environment native of collieries Rudzka Coalmine Company, witch are: pollution, production and storage of scraps underground water and mining damages. The particular attention is paid to play unfavorable influence down of collieries to environment.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne metody pomiaru deformacji powierzchni terenu. Pokazano kolejność poszczególnych etapów badań i ich wzajemne powiązania. Zwrócono uwagę na niektóre przepisy regulujące ochronę środowiska.
EN
The paper presents modern methods applied for the measurements of surface ground deformations. The sequence of particular stages of investigation process was presented together with their mutual relations. Some legal regulations involving the protection of environment were emphasized.
PL
Eksploatacja złóż węgla kamiennego oddziałuje praktycznie na wszystkie komponenty środowiska. Warunkiem koniecznym minimalizowania szkodliwego oddziaływania działalności górniczej na środowisko jest kompleksowy monitoring środowiska realizowany w oparciu o System Informacji Przestrzennej. Informacje, jakich dostarczy kompleksowy monitoring, będą służyć kopalniom i innym jednostkom administracyjnym w podejmowaniu racjonalnych decyzji w działaniach dotyczących poprawy środowiska naturalnego.
EN
The exploitation of the deposits coal practically on all components of the environment. One way of minimalizing it is negative influence of the mining is complex the complex monitoring will help mines and to other administrative to take steps to improve natural environment
PL
Poniżej przeprowadzono analizę kosztów związanych z usuwaniem szkód górniczych, przeanalizowano udział tych kosztów w kosztach ochrony środowiska, a także omówiono sposoby wykorzystania środków przeznaczonych na likwidację szkód górniczych. Analiza wykonana została w oparciu o dane pochodzące z czterech obecnie istniejących kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.
EN
Below are described results of analysis the costs relevant with dispose of mining damages, are analyzed its participation in costs of environment preservation and also describes methods of make use of money to liquidation of mining damages. Analysis was made on the strength of data four existing collieries of Rudzka Coalmine Company.
PL
Działalność górnicza najbardziej uwidacznia się we wpływach na poszczególne elementy środowiska poprzez - zajmowanie terenów pod działalność górniczą wraz z późniejszą ich rekultywacją, - powstawanie dużej ilości odpadów górniczych w tym problematyki ich wykorzystania bądź unieszkodliwienia, - zmiany stosunków wodnych w górotworze i na powierzchni. Referat omawia najistotniejsze zmiany w przepisach prawnych, determinujących sposób działania zakładów górniczych i organów nadzoru górniczego w sprawach związanych z ochroną powierzchni ziemi, właściwą gospodarką odpadami oraz ochroną wód podziemnych i powierzchniowych.
EN
An influence of mining activity on the environment is mostly manifested by: (1) the land occupation and its further restoration; (2) the presence of loads of mining wastes and the need for they utilization; (3) the changes in water conditions within rock reservoirs as well as on the surface. So, there are descirbed in the paper the most important amendments to legal regulations ans statut es, determining activity of mines and mining authorities in the fields of the land protection, wastes management as well as protection of both underground and superficial waters.
PL
reść artykułu obejmuje problematykę projektowania i wdrażania nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem. Oddziaływania zewnętrzne kopalni to całokształt procesów technicznych, ekonomicznych, społecznych. Dyscypliną łączącą te oddziaływania jest ochrona środowiska. Oddziaływania środowiskowe kopalni cechują się duża dynamiką zmian i różnorodnym charakterem ich przebiegu. Ochrona środowiska musi być upatrywana jako jednolicie określony system zarządzania, zawierający w swoich ramach każdy z aspektów oddziaływania kopalni na środowisko naturalne. Skuteczność realizacji polityki ekologicznej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju zależy od realizacji różnorodnych celów, a także od wykorzystania szeregu narzędzi. Nowoczesny system zarządzania środowiskiem powinien łączyć w sobie elementy szeroko pojętego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i tradycyjne pojmowanego systemu zarządzania środowiskiem.
EN
The contents of the article comprise designing and implementation issues of modern system of environment management. External impact of coal mine includes the whole set of problems of technical, economic and social processes and the environment protection is the main sphere connecting these impacts. The environment impact of coal mine is characterized by large, dynamic changes and different character of their course. The environment protection must be seen as univocally determined management within its framework. Comprising each of aspects of coal mine impact on natural environment within its framework.The effectiveness of ecological policy implementation based on rules of sustainable development depends on realization of different goals, as well as utilization of a series of instruments. The modern environment management system should integrate both the elements of widely understood system of business management and traditionally comprehended system of environment management.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.