Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available On values of the psi function
EN
In the present paper, values of the psi function for many arguments connected with the golden ratio and Fibonacci numbers are determined or given in alternative form. Moreover, some integral representation of the psi function is found. This is a potential calculation base of values of the psi function for powers of argument. We also note that this integral representation gives better numerical estimation of values of the psi function than the respective Legendre’s integral formula.
PL
Taśmy kompozytowe są obecnie szeroko wykorzystywane w budownictwie. Dzięki bardzo dobrym parametrom mechanicznym doskonale nadają się do wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Wzmacnianie może odbywać się w sposób bierny, gdzie taśmy są wyłącznie przyklejane do powierzchni betonu lub czynny, w którym taśmy są przyklejane w stanie naprężonym i najczęściej dodatkowo kotwione do konstrukcji. W artykule przedstawiono badania belek żelbetowych wzmocnionych na zginanie za pomocą taśm wstępnie naprężanych oraz dodatkowo taśm przyklejanych biernie. Głównym celem badań była analiza efektywności wzmocnienia belek, wpływu poziomu naprężenia taśm CFRP oraz zastosowania zakotwień mechanicznych. Dodatkowym celem badań była doświadczalna weryfikacja działania nowego systemu NPS II do wzmacniania konstrukcji wstępnie naprężonymi taśmami CFRP. Belki, po wzmocnieniu taśmami, zostały poddane obciążeniu statycznemu w schemacie czteropunktowego zginania. Wzmocnione belki charakteryzowały się wyższą nośnością graniczną w porównaniu z belką referencyjną (20÷30% w przypadku belek wzmocnionych biernie i ok. 55% w przypadku belek sprężonych). Wzrost poziomu naprężenia taśm skutkował wzrostem sztywności belek, nie miał natomiast wpływu na poziom wzrostu ich nośności. Ponadto, wraz ze wzrostem poziomu naprężenia taśm zanotowano spadek plastyczności belek. Zastosowanie zakotwień mechanicznych pozwoliło na przedłużenie pracy belek o dodatkową poawaryjną fazę, od momentu odspojenia taśm, do zniszczenia zakotwień. Badania potwierdziły także przydatność nowego systemu NPS II do wzmacniania konstrukcji żelbetowych naprężonymi taśmami CFRP.
EN
CFRP strips are nowadays widely used in civil engineering. Thanks to high mechanical parameters, they are ideal for strengthening reinforced concrete structures. There are two ways of strengthening: passive, where CFRP strips are only glued to the concrete surface and active, where CFRP strips are glued after tensioning and they are additionally anchored to the structure. The paper presents research on reinforced concrete beams flexural strengthened by active and passive CFRP. The main goal of the research was to analyze influence of prestressing level on the strengthening efficiency of the beams and the influence of using mechanical anchorages. Additional aim was to examine the new structural strengthening system NPS II in practice. The beams were strengthened in tension zones and subjected to static four-point bending. Strengthened beams have shown higher load-bearing capacity in comparison with reference beam (20÷30% for beams strengthened by passive strips and about 55% for beams strengthened by active strips). The increase of prestressing level resulted in increasing of beams stiffness but it has not influence on the load-bearing capacity. Moreover, beams with higher prestressing level have shown lower ductility. The use of anchorages in beams with passive strips allows to continuation of working RC beams after strips debonding. The research has confirmed the usefulness of the new system to strengthening reinforced concrete structures. The system is now fully prepared for the implementation in situ.
3
Content available remote Research on the new CFRP prestressing system for strengthening of RC structures
EN
The paper presents a research on the new Polish CFRP prestressing system for strengthening of reinforced concrete structures. The system is called Neoxe Prestressing System II (NPS II). NPS II consists of two main elements: a special steel anchorages mounted on both ends of a single CFRP strip and a tensioning device. The anchorage is made of two steel plates. CFRP strip end is fixed between steel plates through bonding by epoxy resin and gripping by bolts. The tensioning device compatible with anchorages can generate maximum prestressing force of 170 kN. The research on NPS II comprised a series of static and fatigue tests on anchorages themselves, system mounted on strengthened beams as well as on-site, i.e. on actual RC bridge. The system has been examined, its efficiency has been confirmed in laboratory and in field tests and now it is ready to use in strengthening purposes.
PL
W artykule opisano badania nowego polskiego systemu do wzmacniania konstrukcji za pomocą wstępnie naprężanych taśm CFRP. Głównymi elementami systemu Neoxe Prestressing System II są: specjalne zakotwienia mechaniczne, montowane na obu końcach taśmy kompozytowej oraz urządzenie naciągowe. Zakotwienia zbudowane są z dwóch blach stalowych, pomiędzy które taśma jest wklejona za pomocą żywicy epoksydowej. Skleina jest wzmocniona połączeniem śrubowym. Urządzenie naciągowe, kompatybilne z zakotwieniem czynnym, pozwala na naprężenie taśmy siłą 170 kN. Prace nad rozwojem systemu NPS II obejmowały serie statycznych i zmęczeniowych testów zakotwień, badania belek żelbetowych wzmocnionych systemem w laboratorium oraz wdrożenie systemu do wzmocnienia istniejącego mostu żelbetowego. System został sprawdzony, jego efektywność została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi oraz in-situ i aktualnie jest on gotowy do stosowania w budownictwie.
PL
Taśmy CFRP są powszechnie stosowane do wzmacniania konstrukcji budowlanych, w tym mostów. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się wstępnie naprężone taśmy CFRP, przez co zwiększa się efektywność i trwałość wzmocnienia. Na świecie powstało kilka systemów sprężająco-kotwiących, służących do stosowania tej technologii. W artykule opisano wdrożenie nowego systemu sprężająco-kotwiącego do wzmacniania mostów oraz badania jego efektywności. Przedmiotem wzmocnienia był most żelbetowy, belkowy, o schemacie belki swobodnie podpartej ze wspornikami. Podczas prac remontowych przeprowadzono badania mostu pod obciążeniem statycznym zarówno przed, jak i po wzmocnieniu mostu wstępnie naprężonymi taśmami CFRP. Celem badań było sprawdzenie efektywności wzmacniania mostu oraz ocena nowego systemu wzmacniania w warunkach in-situ. W wyniku wzmocnienia naprężonymi taśmami CFRP stwierdzono redukcję naprężeń w zbrojeniu stalowym w granicach 20-30% oraz wykazano włączenie się taśm CFRP do współpracy ze zbrojeniem stalowym. Na podstawie wyników badań mostu stwierdzono, że efektywność wzmocnienia była zadowalająca, a zastosowanie nowego systemu skuteczne.
EN
CFRP strips are commonly used for post-strengthening of various structures including bridges. In the recent years prestressed strips have been phased in due to their better effectiveness and durability as compared to non-prestressed strips. Several tensioning-anchoring kits have been developed to implement the prestressed CFRP strips technology. This paper describes implementation of a newly developed tensioning-anchoring kit and the results of experimental investigation of its effectiveness. The structural system of the bridge in question is a reinforced concrete simply supported beam with cantilevers at both sides. During the repair static load tests were carried out before and after installation of prestressed CFRP strips. The purpose of these tests was to verify the post-strengthening effect and assess the in-field performance of system. It was established that post-strengthening with prestressed CFRP strips reduced by 20-30% the stresses induced in the existing reinforcing steel and that the strips acted in combination with the existing reinforcement. The results of the performed tests have proven satisfactory effect and desired performance of the newly developed tensioning-anchoring kit.
5
Content available Symulatory odłamków
PL
W artykule opisano wybrane symulatory odłamków (ang. avatar). Przedstawiono także przykłady odłamków rzeczywistych, opisano odłamek standardowy o masie 1,1 g oraz odłamki o większej masie (odłamki FSP [1]/„odłamki zastępcze”/„uśrednione odłamki rzeczywiste” / „symulacyjne odłamki rzeczywiste” - używane podczas badań balistycznych np. kamizelek kuloodpornych, hełmów, osłon balistycznych, czy ostrzału wozów bojowych, transporterów. Szczegółowo został opisany „odłamek zastępczy” - odłamek FSP jaki powstaje w wyniku detonacji 155 mm pocisku odłamkowo-burzącego oraz przedstawiono poziomy ochrony osłon balistycznych określane z jego wykorzystaniem. Przedstawiono także „odłamek in sensitive” (odłamek imitujący działanie pocisku na amunicję posiadającą materiały wybuchowe) używany do sprawdzenia wrażliwości amunicji na oddziaływanie bodźców mechanicznych. Ustosunkowano się do „odłamka IED” – odłamki z pułapki-miny, „chmury odłamków” symulujących efekt improwizowanego ładunku wybuchowego IED [2] (ang. Improvised Explosive Device) powstającego w czasie wybuchu fragmentującego IED.
EN
Some fragment-simulating projectiles (FSP) also named as avatars are described in the paper. Following examples of real fragments are also presented: standard fragment with the weight of 1.1 g and fragments with greater weight (FSP fragments [1], substitute fragments, average-sized shrapnel, real simulating fragments) used for ballistic tests of e.g. bullet-proof jackets, helmets, ballistic screens, or for firing to combat vehicles and transporters. A detailed description of FSP substitute shrapnel created at the detonation of 155 mm high ex-plosive shell is included with the classes of ballistic protections which are determined by using it. Moreover an insensitive shrapnel (shrapnel imitating the impact of a projectile on am-munition filled with explosive material) used for checking the susceptibility of ammunition against action of mechanical stimuli is present-ed. An opinion about the “IED shrapnel”, fragments from mine traps, “clouds of fragments” simulating the effect of an improvised explosive device (IED) [2] created at IED fragmentation explosion [1] is also ex-pressed.
EN
In the present paper we give some condensation type inequalities connected with Fibonacci numbers. Certain analytic type inequalities related to the golden ratio are also presented. All results are new and seem to be an original and attractive subject also for future research.
PL
Przedstawiono wyniki badań belek żelbetowych wzmocnionych na zginanie za pomocą taśm CFRP bez zakotwień i z zakotwieniami. Belki wzmocnione charakteryzowały się większą nośnością oraz większą wartością obciążenia rysującego i uplastyczniającego. Dzięki zastosowaniu zakotwień uzyskano lepsze wykorzystanie kompozytu oraz bardziej plastyczną i bezpieczniejszą formę zniszczenia.
EN
The results of research on RC beams flexural strengthened with CFRP strips without anchorages and with anchorages have been presented in the paper. Strengthened beams have exhibited higher level of cracking, yielding and ultimate load. Owing to application of anchorages the increase in utilization of CFRP material and plastic and safer failure mode have been obtained.
PL
Opisano badania zakotwień taśm kompozytowych CFRP systemu NPS. Wykonano badania statyczne na rozciąganie w celu określenia nośności doraźnej i efektywności zakotwień oraz badania zmęczeniowe pod obciążeniem cyklicznym. Badania potwierdziły dużą nośność doraźną zakotwień wynoszącą około 70% wytrzymałości na rozciąganie taśmy CFRP oraz dużą trwałość zmęczeniową zakotwień.
EN
The results of research on CFRP strip anchorages of the strengthening system NPS have been presented in the paper. Static tension tests have been performed in order to determine the efficiency of strip anchorage and its actual carrying capacity. Fatigue tests under cyclic load have been also carried out to check the fatigue strength. The research has revealed the carrying capacity of anchorages at least 70% ffu of CFRP strips and high fatigue durability of the system.
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania wybranych detali pocisku dymnego do 98 mm moździerza na podstawie analizy wytężenia komponentów z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES) przy użyciu programu INVENTOR firmy Autodesk®. Przeprowadzono analityczne i numeryczne obliczenia wytrzymałościowe wybranych elementów pocisku, a następnie wykonano i przebadano modele.
EN
In this paper it was presented construction designing process of selected parts of 98 mm mortar smoke shell on the basis of structural components effort analysis by using the finite elements method (FEM) issued by AUTODESK INVENTOR® SIMULATION computer software. There were conducted analytical and numerical stress calculations for selected components of the shell, and then the models were performed and finally tested.
PL
Materiały kompozytowe CFRP ze względu na swoje znakomite parametry mechaniczne są coraz szerzej wykorzystywane w budownictwie. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się m.in. coraz większe wykorzystanie kompozytów FRP (taśm, mat, kształtek, itp.) do wzmacniania różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Dotychczasowe badania jednoznacznie wykazują korzyści wynikające z zastosowania sprężonych taśm CFRP. Wykorzystanie materiału jest wówczas dużo bardziej efektywne pod względem wytrzymałościowym i ekonomicznym. Jednak efektywność takich aplikacji zależy od niezawodności zastosowanego systemu zakotwienia. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie nowego, efektywnego i niezawodnego zakotwienia dla systemu sprężania taśm CFRP. Osiągnięcie wysokiej nośności zakotwienia stało się możliwe dzięki wykorzystaniu różnych cech połączenia stal-kompozyt (skleina, tarcie, nity). Wyniki badań potwierdziły skuteczność nowego rozwiązania – osiągnięto efektywność zakotwienia na poziomie 70% wytrzymałości taśmy CFRP na rozciąganie.
EN
The CFRP composite materials due to their excellent mechanical properties are more often used in civil engineering. In recent more than ten years has been observed e.g. much wider application of CFRP strips in structural strengthening. The research on this subject clearly showed the advantages of prestressed strips application in contrast to passive one. The CFRP utilization is much more effective in terms of strength and economy. However, the system effectiveness depends on reliability of anchoring used for prestressed strips. The main goal of the research presented in the paper was to develop a new, innovative, effective and reliable anchoring system for CFRP strips. The achievement of quite high carrying capacity of new anchorages was able thanks to combining friction, bonding and rivet clamping in one CFRP-steel joint. The research results revealed the effectiveness of new anchoring system with carrying capacity level of about 70% of the CFRP ultimate tensile strength.
11
Content available On the Riemann integral of set-valued functions
EN
In the paper we present a generalization of the Riemann integral of set-valued function introduced by Dinghas and independently by Hukuhara to the case of nonempty bounded closed convex subsets of Banach spaces. Moreover, we compare properties of this integral to the Riemann integral of real function and consider its relation with the Hukuhara derivative.
PL
Praca zawiera uogólnienie definicji całki Riemanna z funkcji wielowartościowej wprowadzonej przez Dinghasa i niezależnie przez Hukuharę na przypadek niepustych domkniętych, ograniczonych i wypukłych podzbiorów przestrzeni Banacha. Następnie porównujemy własności tak zdefiniowanej całki z całką Riemanna z funkcji rzeczywistej oraz rozważamy jej związek z pochodną Hukuhary.
12
Content available Bezzałogowe środki lotnicze i ich zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono wybrane obiekty latające różnych producentów oraz dokonano analizy praktycznego ich zastosowania w dziedzinie cywilnej i wojskowej. Powszechnie wiadomo, że bezzałogowe samoloty używane są w wojsku do obserwacji i atakowania wybranych celów. W artykule przedstawiono najbardziej nietypowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane nie tylko w wojsku.
EN
The unmanned aerial vehicles (UAV) from different manufacturers were presented in the paper and the possibilities of their military and civilian applications were studied. It is widely known that UAV in military applications are used to monitor and attack selected targets. In the paper the most untypical constructions used not only in the army were presented.
PL
W artykule przedstawiono kilka istotnych problemów związanych z identyfikacją amunicji i jej elementów, włącznie z opakowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich znakowania i malowania na podstawie Publikacji Sojuszniczej NATO - AOP-2(C) wprowadzanej do stosowania przez Porozumienie Standaryzacyjne NATO - STANAG 2953 w kontekście wymagań w tym zakresie, które będą obowiązywać w SZ RP od 1-ego stycznia 2013 roku dla nowo wyprodukowanej amunicji. Zaakceptowano przy tym, pewne, istotne wymagania NATO dotyczące identyfikacji amunicji wojsk lądowych, które są zupełnie inne od aktualnie stosowanych w SZ RP.
EN
In this article, there were presented some important problems connected with identification of ammunition and its elements including their packages, particularly taking into consideration marking and painting, on the basis of NATO Allied Ordnance Publication: AOP-2(C) implemented for application by Standardisation Agreement - STANAG 2953 in context of requirements in above mentioned range which will be obligatory ones in Armed Forces of Republic of Poland since the 1st January 2013 year for new-manufactured ammunition. It was also paid stress on certain, important requirements dealing with identification of Army ammunition which are completely different from up-to-date requirements used to this aim in Armed Forces of Republic of Poland.
14
Content available On the continuity of the integrable multifunctions
EN
The generalization of the Polovinkin theorem is studied.
15
Content available Pomiar czasu - niepewność metody badawczej
PL
W artykule podano niepewność metody badawczej pomiaru czasu przy użyciu stopera, czyli przyrządu typu sekundomierz, stosowaną podczas określania czasu, np. palenia się samolikwidatorów, opóźniaczy pirotechnicznych, czy smugaczy (stosowanych w amunicji artyleryjskiej lub czołgowej), samolikwidacji pocisków rakietowych, czy granatników, dwoma niezależnymi sposobami. Pierwszy sposób – poprzez tzw. budżet niepewności(metoda typu B wg przewodnika ISO) i drugi sposób tzw. metoda typu A (metoda analizy statystycznej). Wykazano, że oszacowanie niepewności metody badawczej polegającej na pomiarze czasu metodą typu A minimalizuje błąd (niepewność) metody pomiarowej, w stosunku do oszacowania niepewności badawczej metodą typu B. Przy określaniu błędu (niepewności) pomiaru czasu metodą typu A uwzględniono wszystkie czynniki mające wpływ na wynik pomiaru i wykazano, że czas palenia masy pirotechnicznej, chociaż zależy od temperatury, to ma znikomy wpływ na błąd metody określenia czasu palenia się masy pirotechnicznej.
EN
In this paper it was given uncertainty of test method on time measurement with usage of stopwatch type of chronograph, used during time measurement in order to determine eg. burning time of self-destruction devices, pyrotechnic delayers or tracers (applied in artillery or tank ammunition), to determine time of self-destruction of missiles or grenade rocket launchers by two independent ways. The first way is realized through so called “uncertainty budget” (type B method according to ISO Guide) and by the second way is realized by so called “type B method” (statistical analysis method). It was proved that uncertainty assessment of test method based on time measurement by type A method minimizes error (uncertainty) of the test method in relation to uncertainty assessment by type B test method. In determination of error (uncertainty) of time measurement by means of type A test method all factors influencing measurement results were considered.
16
Content available Analiza wyników badań strzelaniem pocisku KO-7M
PL
W artykule znajdują się podstawowe informacje na temat amunicji do wybranych współczesnych granatników. Przedstawiono badania strzelaniem jakim został poddany nowoopracowywany przez Z M ”Dezamet” nabój z pociskiem kumulacyjno-odłamkowym KO-7M do granatnika RPG-7 oraz przeprowadzono analizę wyników badań.
PL
Przy pomocy programu AutoCAD i Inventor określono momenty bezwładności pocisku kasetowego, które także potwierdzono doświadczalnie. Przedstawiono czynniki wpływające na powstanie niewyważenia artyleryjskiego pocisku kasetowego.
EN
Moments of inertia for the artillery cargo projectile were calculated by the AutoCad and inventor computer codes and confirmed by experiments to identify factors causing its weight unbalance.
18
Content available remote On the Sincov functional equation
EN
The Riemarm integral, the Hukuhara differences and derivatives will be applied to obtain solutions of the Sincov functional equation.
19
Content available remote Niewyważenie artyleryjskiego pocisku kasetowego
PL
Opisano zasady konstrukcji oraz czynniki wpływające na powstanie niewyważenia pocisku kasetowego. Przedstawiono sposoby wyeliminowania niewyważenia.
EN
Some design principles and factors causing the unbalance of the artillery cargo shell are described with the ways of its elimination.
PL
Oszacowano niepewność metody badawczej przebicia płyty pancernej przez pocisk typu uderzeniowego – przeciwpancerny (artyleryjski lub czołgowy) trzema niezależnymi sposobami.
EN
The unreliability of the testing method for the penetration of an armour plate by a kinetic – antitank round (artillery or tank) bas been estimated through three independent ways in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.