Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komosa ryżowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Spośród pseudozboż, czyli grupy roślin niebędących zbożami, ale przypominającymi je ze względu na wygląd, skład chemiczny nasion oraz podobne zastosowania przemysłowe, szczególne miejsce zajmują canihua i komosa ryżowa. W artykule dokonano porównania wybranych właściwości prozdrowotnych nasion jednej odmiany canihua oraz trzech odmian komosy ryżowej. Badane nasiona charakteryzują się wysoką pojemnością przeciwutleniającą i znaczną zawartością związków fenolowych, przy czym dwukrotnie wyższą aktywność przeciwrodnikową i siłę redukującą wykazała canihua. Nasiona canihua i komosy ryżowej są cennym źródłem tłuszczu o korzystnym składzie kwasów tłuszczowych, gdyż zawierają 53,5-63,1% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Canihua w porównaniu z komosą ryżową zawiera istotnie wyższą ilość wapnia oraz mikroelementów, takich jak żelazo, mangan, cynk i miedź. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych odmian komosy ryżowej na właściwości prozdrowotne.
EN
Among pseudo-cereals, i.e. a group of plants that are not cereal grains, but resemble them in appearance, chemical composition and similar industrial applications, canihua and quinoa occupy a special place. The article compares selected health-promoting properties of grains of one variety of canihua and three varieties of quinoa. The grains exhibited high antioxidant capacity and a significant amount of phenolic compounds, quinoa canihua showed twofold higher antiradical and reducing activity. Canihua and quinoa grains are a valuable source of oils with a favourable fatty acid composition, as they contain 53.5-63.1% of polyunsaturated fatty acids. Canihua, in comparison to quinoa, has a significantly higher content of calcium and micronutrients such as iron, manganese, zinc and copper. There was no significant effect of quinoa varieties on the health-promoting properties.
PL
Komosa ryżowa zaliczana jest do pseudozbóż, a te z kolei, do roślin alternatywnych. Rośliny alternatywne ze względu na swój skład chemiczny oraz przydatność technologiczną, mogą być zamiennikami lub cennym uzupełnieniem tradycyjnych surowców spożywczych. Komosa ryżowa, podobnie jak szarłat, ma duże, potencjalne możliwości wykorzystania w technologii żywności. Dotyczy to nie tylko nasion, ale i produktów z nich otrzymywanych, takich jak mąka czy płatki.
EN
Quinoa is considered to pseudo-cereals, and those for alternative crops. Plants alternatives, due to their chemical composition, and the usefulness of technological, may be substituted or a valuable complement to traditional raw materials in manufacturing food. Quinoa, as amaranth, has a large potential use in food technology, this concerns not only the seeds, but also received from them products such as flour or flaks.
PL
Analizowano wpływ zastosowanego terminu oprysku i dawek retardanta Antywylegacza Płynnego 675 SL chlorku chlorocholiny (CCC) na zmiany akumulacji wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn, Zn) w nasionach komosy ryżowej. Zbadano dwa terminy wykonania oprysku na etapie fazy rozwojowej roślin Sili par liści. Dawkę retardanta oceniano na trzech poziomach: l, 2 i 3 dm3•ha-1, które porównano z badaniem kontrolnym - bez zastosowania preparatu. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zawartość wybranych mikroelementów w nasionach komosy ryżowej. Najwyższą zawartość Fe i Mn zaobserwowano na obiektach z dawką 3 dm3•ha-1 CCC i była ona wyższa w fazie 8 par liści. Jednocześnie zastosowanie CCC w uprawie komosy ryżowej stymulowało nieznaczne zmniejszenie zawartości Cu i Zn.
EN
An influence of spraying time and chloromequat chloride (CCC) retardant doses on changes in the accumulation of selected micronutrients (Fe, Cu, Mn, Zn) in quinoa seeds was analyzed. Two time deadlines for retardant spraying at the stage of 8 and 11 pairs of leaves plant development phase was checked. The retardant dose was evaluated in three levels at l, 2 and 3 dm3 ha-1, which was compared to the control test without the use of preparation. A significant influence of examined factors on the content of selected micronutrients in seeds of quinoa was confirmed. The highest content of Fe and Mn was observed on objects with a dose of 3 dm3-ha"' CCC and was higher in the 8 pairs of leaves stagc. At the same time the use of CCC in the cultivation of quinoa stimulated a slight reduction of Cu and Zn content.
PL
Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych odmian i nowych linii odmianowych komosy ryżowej. Materiałem badawczym były nasiona trzech odmian komosy ryżowej: Faro, Titicaca, Pinio oraz trzech linii odmianowych S1, S2 i S3. Przeprowadzono oznaczenia charakteryzujące wybrane właściwości fizykochemiczne. Stwierdzono, że badane odmiany i linie odmianowe cechują się zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi. Mogą stanowić źródło wartościowego białka i polifenoli. Odmiana Faro oraz linia S1 mogą być wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym z uwagi na wysoką zawartość saponin. Odmiana Tiricaca jest obiecującym surowcem dla przemysłu spożywczego.
EN
The aim of this study was to compare physicochemical properties of cultivars and new cultivar lines of quinoa. Seeds of three varieties of quinoa: Faro, Titicaca, Puno and three cultivar lines S1, S2 and S3 were taken as experimental material. Assays characterizing selected physicochemical properties were performed. Based on the obtained results ts it was found that the tested varieties and cultivar lines are characterized by diverse physicochemical properties. They can be used as a valuable source of protein and polyphenols. Faro variation and the line S1 may be applied in pharmaceutical industry due to their high content of saponins. Titicaca is promising raw material for food industry.
PL
W pracy badano wpływ dawek oraz terminu stosowania antywylegacza płynnego 675 SL, w którym substancją czynną jest chlorek chloromekwatu - chlorek (2-chloroetylo) trimetyloamoniowy (związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej). Materiał badawczy stanowiły nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) odmiany Faro pochodzące z doświadczeń polowych z lat 2004, 2005 i 2007, które przeprowadzono w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Stwierdzono istotny wpływ dawki zastosowanego retardantu na zawartość białka w nasionach komosy ryżowej.
EN
An influence of dose and application time of liquid anti-lodging agent 675 SL, in which chlormequat chloride - chloride (2-chloroethyl) trimethylam-monium chloride (compound from the group of quaternary ammonium salt) is an active ingredient was studied. Research material consisted of quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) of Faro variety originated from field tests carried out in years 2004, 2005 and 2007 in the Central Cultivar Research - Experimental Station for Cultivar in Chrząstów. A significant influence of retardant dose on the protein content in seeds of Chenopodium quinoa was observed.
PL
Celem pracy było określenie skuteczności skaryfikacji mechanicznej, jako procesu wstępnej obróbki oczyszczania nasion komosy ryżowej odmiany Faro. Skaryfikację mechaniczną prowadzono dwoma sposobami (I sposób - skaryfikacja, przesiewanie; II sposób - przesiewanie, skaryfikacja, przesiewanie) z zastosowaniem dwóch typów skaryfikatorów: bębnowego i talerzowego. Badano efektywność oczyszczania nasion w zależności od zastosowanego sposobu oczyszczania, rodzaju skaryfikatora, czasu skaryfikacji mierzonego liczbą obrotów części roboczej skaryfikatorów (odpowiednio bębna lub talerza) oraz gradacji ścierniwa. Bez względu na typ zastosowanego skaryfikatora zaobserwowano, że zastosowanie wstępnego przesiewania przed skaryfikacją pozwala na uzyskanie lepszych efektów oczyszczania nasion (około 92%) w porównaniu do metody bez wstępnego przesiewania (około 81%). Ilość wydzielonych zanieczyszczeń była zauważalnie większa w przypadku skaryfikatora talerzowego. Zastosowanie tego rodzaju skaryfikatora wpłynęło jednak niekorzystnie na stan okrywy nasiennej, co zostało wykazane za pomocą zdjęć mikroskopowych.
EN
The objective of the study was to determine the efficiency of mechanical scarification as a process of the initial purification processing of quinoa grains of Faro variety. Mechanical scarification was carried out with two methods (I method - scarification, screening; II method - screening, scarification, screening) with the use of two types of scarifiers: a drum scarifier and a plate scarifier. Efficiency of grain purification was investigated in relation to the applied method of purification, a type of a scarifier, time of scarification measured with the number of rotations of the working parts of scarifiers (respectively of a drum or a plate) or abradant gradation. Without regard to the type of the applied scarifier, it was observed that application of the initial screening through a scarifier allows obtaining better results of grains purification (approx. 92%) in comparison to the method without initial screening (approx. 81%). The amount of the selected pollutions was noticeably bigger than in case of a plate scarifier. However, the use of this type of a scarifier negatively influenced the condition of the grain cover, which was proved with the use of microscope images.
PL
W pracy scharakteryzowano masę nasienną otrzymaną po zbiorze komo-sy ryżowej Chenopodium quinoa (Willd). Przeprowadzono analizę składu określając rodzaj i ilość zanieczyszczeń. Przeprowadzono analizę sitową badanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnicę zastępczą oraz zawartość frakcji w zbiorze. Rozkład granulometryczny badanego materiału opisano funkcją rozkładu RRSB. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania założeń procesu oczyszczania nasion komosy ryżowej.
EN
Seed mass received after harvest of Chenopodium quinoa Willd. is characterized in the paper. The analysis of composition determining a type and amount of impurities was performed. The sieve analysis of tested material was also conducted. On basis of results calculated the equivalent diameter of replacement and the content of fractions in the set were calculated. The material particle size distribution was described using the RRSB distribution function. The results can be used in the determination of foredesigns for the treatment process of quinoa seeds.
PL
W pracy zastosowano metodę skaryfikacji mechanicznej do usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.). Badano wpływ intensywności ścierania na zmniejszenie zawartości saponin w nasionach. W badaniach zastosowano kilka metod skaryfikacji. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Największą skuteczność skaryfikacji mechanicznej stwierdzono po zastosowaniu młocarni cylindrycznej. Zaobserwowano, że krotność skaryfikacji wpływa na znaczne obniżenie poziomu saponin.
EN
An attempt of removing saponin from the surface of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) using mechanical abrasion is presented in the paper. An influence of abrasion intensity on the saponin content on grains' surface was examined. A few kinds of abrasion methods were applied in researches. Saponin content was determined by means of the foam test. The best effect of mechanical abrasion was found using a cylindrical thresher. It was observed that the repetition of abrasion influenced a reduction of the saponin level.
PL
Zbadano nasiona komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.) odmiany Faro. W nasionach oznaczono suchą masę, zawartość białka, cukrów ogółem, redukujących i skrobi, zawartość tłuszczu, witaminy C oraz zawartość saponin. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej zawartości wymienionych składników w nasionach komosy ryżowej uprawianej w innych krajach oraz innych gatunków roślin uprawnych.
EN
Seeds of Chenopodium quinoa Willd of Faro cultivar were examined A content of dry substance, proteins, reducing and total sugars starch, fat, vitamin C and saponins were marked in seeds. The results obtained were used in comparative analysis of content of mentionec ingredients in seeds of quinoa growing in different countries and va ried species of crops.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.