Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonowych na kruszywie odpadowym. Próbki zostały poddane badaniom niszczącym po wygrzaniu w piecu, gdzie proces przebiegał według krzywej pożarowej temperatura – czas. Badano również wpływ czasu wiązania betonu na wytrzymałość na ściskanie.
EN
The article presents the results of the research dealing with the strength of concrete samples on the waste aggregate. The samples were subjected to the destructive tests after the warming in the oven where the process was running according to the fire curve, temperature – time. The influence of the concrete setting on the strength and the compression was tested.
2
Content available remote Laboratoryjne badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesin nieziarnistych
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu sedymentacji zawiesin nieziarnistych z koagulacji drobnouziarnionych zawiesin reprezentatywnych dla wód ujmowanych do stacji uzdatniania wody. Zaprezentowano wpływ zmiany obciążenia powierzchniowego zawiesin skoagulowanych różnymi dawkami flokulantów i wykazano skuteczność techniki sedymentacji wielostrumieniowej dla klarowania takich właśnie zawiesin. Wykazano przydatność techniki sedymentacji wielostrumieniowej również dla zawiesin nieziarnistych.
EN
Two non-granular slurries were prepd. by mixing silty and clay soils with water and then sepd. by sedimentation after addn. of an Al flocculant (15-65 ppm). The removal of solids from the suspensions was higher than 75%. The turbidity of the purified water was below 20 NTU.
3
Content available remote Wybrane elementy gospodarki odpadami w miejscowości i gminie Narol
PL
Celem pracy była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie i mieście Narol. Ilość i rodzaj grup morfologicznych odpadów powstających na danym terenie zależą m.in. od struktury demograficznej mieszkańców czy ich stylu życia. Odpady są uznawane tradycyjnie za źródło zanieczyszczeń, natomiast odpowiednio wykorzystane mogą być cennym źródłem surowców. Zróżnicowanie składu i właściwości odpadów komunalnych, które ponadto zmieniają się w miarę upływu czasu, a także odmienność miejsc ich powstawania oraz sposobu gromadzenia powodują, że uzyskanie informacji dotyczących ilości i jakości odpadów jest możliwe jedynie na podstawie przeprowadzonych w sposób systemowy badań. W gminie Narol produkowanych jest 2298,24 ton odpadów komunalnych rocznie, z czego 26% stanowią odpady wyprodukowane w mieście Narol. Stwierdzono, że spośród wszystkich grup morfologicznych najwięcej produkowanych jest odpadów spożywczych i frakcji poniżej 10 mm.
EN
The aim of this work was the assessment of current state of waste management in the area of municipality and the town of Narol. The number and types of the morphological groups of waste depend, among others, on the demographic structure and inhabitants’ lifestyle. In this conditions waste is traditionally recognized as a source of pollution, but if utilized properly, it can be still a valuable source of raw materials. The diversity of the composition and properties of municipal waste (which moreover, change over time), but also the differences in characteristics of its generation locations as well as methods of collecting, make impossible to obtain sufficient information on the quantity and quality of waste, without analysis of systematically gathered data. The municipality of Narol produces annually over 2298 tons of municipal waste, 26% of which are collected within the town. It was found that the food waste and fraction below 10 mm dominates among all morphological groups of waste.
4
Content available remote Rozbudowa struktury flokuł przy koagulacji zawiesin drobnoziarnistych
PL
Przeprowadzono badania procesu koagulacji drobnoziarnistych zawiesin odwzorowujących zawiesiny z wód powierzchniowych poddawanych uzdatnianiu. W trakcie koagulacji za pomocą glinowego koagulanta PAX16 badano rozmiary powstających kłaczków oraz ich strukturę, posługując się wymiarem fraktalnym obrazującym stopień rozwinięcia ich struktury.
EN
Loamy clay and dolomite suspensions were coagulated with a com. Al flocculant and studied for grain size and fractal dimensions of suspended particles. The fractal dimensions reached a plateau on 2.2 and 2.5 level, resp.
5
Content available remote Badania laboratoryjne zależności mętności zawiesin od ich stężenia
PL
Wskaźnik mętności wykorzystano zamiast stężenia masowego do określenia miary ładunku fazy stałej w zawiesinach. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ukazując zależności pomiędzy wskaźnikiem mętności a stężeniem masowych dla czterech różnych zawiesin oraz dwóch różnych sposobów pomiarów mętności (w świetle widzialnym oraz podczerwieni). Przedstawiono zalety mętności w porównaniu ze stężeniem masowym, oraz problemy i niejednoznaczności jej użycia wobec fizycznej natury rozpraszania światła na cząstkach stałych.
EN
Silty clay, white clay, dolomite and poly(vinyl chloride) fines were suspended in water and studied for turbidity at varying mass concn. by visible or IR light scattering. The method showed some advantages when compared with data of mass content of solid particles by filtering and weighing.
6
Content available remote Intensywna korozja w instalacji kotłowni parowej : studium przypadku
PL
Na przykładzie małej kotłowni parowej jednego z zakładów opieki medycznej przedstawiono problematykę właściwego projektowania i budowy kotłowni parowych stanowiących źródło pary dla niewielkich zakładów, zwłaszcza medycznych lub spożywczych. Zwrócono uwagę na zapewnienie zarówno bezpieczeństwa infrastruktury, jak i bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego zasilanych taką parą urządzeń. Pokazano, jak brak doświadczenia projektowego i wykonawczego może doprowadzić do gwałtownej korozji infrastruktury części wodnej kotłowni parowej.
EN
Paper designing, construction and operation of a small steam boiler plant used for food and medical purposes were taken into consideration.
EN
Sixteen bentonite layers of Eocene–Oligocene age were sampled at thirteen sites in accretionary-wedge turbidite sequences, in the three innermost nappes of the Western Outer Carpathians. K-Ar dating was carried out for five of these layers to obtain the maximum burial ages. All of the ages obtained are older than the stratigraphic ages of the host strata. This relationship is due to significant contamination of the bentonites with non-authigenic minerals. This contamination resulted from rapid sedimentation during synsedimentary folding, which is a common feature in accretionary wedges. It follows that the K-Ar dating of bentonite layers in the turbidite sequences of accretionary wedges should be largely restricted to the very distal facies of turbidites or to pelitic intercalations within the turbidites.
8
EN
The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M – estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel’s M – estimators) and also some new ones. The new M – estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M – estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M – estimation. The new M – estimators have been equipped with theoretical tubing constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data – dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out.
PL
W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M – estymatorów (Huber’a, Tukey’a oraz Hampel’a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości „półokręgu” Wigner’a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą „reważonej” metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazujących dobre i złe strony M – estymacji. Nowe estymatory zostały wyposażone w teoretyczne stałe odcinania zapewniające 95% efektywność względem standaryzowanego rozkładu normalnego. Kwestia rozwijania metod bazujących na stałych odcinania pochodzących z danych została również pokrótce poruszona.
PL
Niniejsza praca przedstawia problematykę niskiej emisji w obszarach ogrodniczych. Kotłownie ogrzewające tego typu obiekty (szklarnie, tunele foliowe) emitują do atmosfery duże ładunki szkodliwych gazów, które nie są ewidencjonowane, a mogą w znacznym stopniu powodować pogorszenie jakości powietrza. W pracy wykonano bilans emisji zanieczyszczeń z przykładowej pojedynczej kotłowni ogrodniczej z rejonu południowo-wschodniej Polski.
EN
Issue of low emission in garden areas is presented in the paper. Boilers used for heating this type of facilities (greenhouses, plastic tunnels) emit to atmosphere large amount of harmful gases. Such emission is not recorded and can cause significant deterioration of air quality. A balance of emitted contaminants on the example of single boiler working in south-eastern Poland is given.
PL
Opisano koncepcyjne rozwiązanie osadnika laboratoryjnego mogącego pracować opcjonalnie w wariancie prostopadłoprądowej oraz przeciwprądowej sedymentacji wielostrumieniowej. Przedstawiono dobór i doskonalenie konstrukcji wypełnienia wielostrumieniowego osadnika w celu uzyskania porównywalnych wartości prędkości przepływu płynu przez kolejne przewody. Poprawność doboru kontrolowano obserwując przepływ płynu barwionego markerem optycznym przez elementy konstrukcji komór osadnika.
EN
Conceptual solution of a laboratory setter which can work as a counter-cur¬rent or cross-current multistream unit is presented in the paper. The selection and design improvement of the lamella settler in order to obtain comparable values of fluid flow velocities through subsequent conduits are shown. Selection correctness was monitored via visual observations of fluid colored with an optical marker flowing through constructional elements of settl chambers.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensyfikacji procesu sedymentacji zawiesiny węglowej poprzez zastosowanie procesu flokulacji. Badania realizowano w dwóch układach imitujących przebieg procesu sedymentacji: w układzie klasycznym (pionowy cylinder) oraz w układzie tzw. płytkiej sedymentacji z wkładami wielostrumieniowymi (cylinder pochylony pod kątem 60o). Wykonano testy sedymentacji okresowej (statycznej) stosując flokulant FLOPAM AN 923 SHU w dawkach 0÷200 ppm. Efekt końcowy uzyskany jedną techniką intensyfikacji (przez płytką sedymentację) został zwielokrotniony poprzez efekt osiągnięty drugą metodę (flokulacja).
EN
Research results dealing with the intensification of coal slurry sedimentation process using flocculation are presented in the paper. The study was conduc¬ted in two systems simulating sedimentation process: the classical system (vertical cylinder) and the so-called shallow sedimentation with cartridges (cylinder inclined at the angle of 60°). Batch sedimentation tests (static) were carried out using flocculant FLOPAM AN 923 SHU at doses from 0 to 200 ppm. The final result obtained by one intensifying technique (shallow sedimentation) was multiplied by the effect achieved using second method (flocculation).
14
Content available remote eRAMZES – a new web-based tool for reactive moulding simulations
EN
This paper describes a unique multiphysics simulation tool allowing one to analyse and optimize the reactive moulding process used for the production of epoxy resin based electrical insulation in many power products. The presented methodology offers fully automated numerical computations of the mentioned process excluding the requirement for high knowledge and experience of the tool end-user in the area of computer simulations.
PL
W artykule przedstawiono unikalne narzędzie do multifizycznych symulacji pozwalające na analizę i optymalizację procesu formowania reaktywnego używanego do produkcji żywicznej izolacji elektrycznej w wielu produktach elektroenergetycznych. Przedstawiona metodologia oferuje w pełni zautomatyzowane obliczenia numeryczne wspomnianego procesu wykluczając konieczność posiadania przez użytkownika narzędzia dogłębnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie symulacji komputerowych.
EN
Purpose: Design of laboratory lamella settling tank used in the laboratory researches of sedimentation process, optionally in either cross-current or counter-current. Design/methodology/approach: This paper presents a selection of geometric parameters of the device made using numerical methods to analyze the flow in designed settling tank. Findings: As a result of analyses, of the final device design was developed that allows it to obtain the proper distribution of flow velocity. The simulations allowed the selection of the proper construction of the tank, in which the velocity distributions in successive channels are comparable to the fulfillment of lamella, which will allow it to charge uniform stream of liquid (suspension). Practical implications: The use of numerical methods of modeling the flow in the settling tank allowed to fine-tune the design of the device at the early stage, and in particular the parameters of the distribution of suspension. Originality/value: The settling tank allows sedimentation to take place in both configurations with the preservation of an identical sedimentation surface. This concept allows a comparison of processes in these systems at a given identical surface load.
16
EN
Purpose: In this paper, an attempt was made to apply fractal geometry for the description of morphology of the particles found in the selected crude and coagulated suspensions derived from the water conditioning process. When morphology of such suspensions was determined, particular attention was paid to their stability and influence of hydrodynamic conditions on both morphology and stability of their particles. Design/methodology/approach: Particle composition was examined using Low Angle Laser Light Scattering method and presented in volumetric particle size and parameters of log-normal distribution. Particles’ shape and morphology was characterized by fractal dimension by means of light scattering method. Findings: Fractal geometry is powerful tool for characterizing of non-grain suspension. Fractal dimension is very sensitive factor in terms to hydrodynamic and analytic conditions. Practical implications: Determining the nature and properties of the suspensions treated undergoing coagulation and sedimentation process in settlers. Originality/value: Application of the fractal dimension to design and use of the sedimentation devices in order to characterize the properties of solid phase of suspensions.
EN
This paper provides a review of popular outlier-robust methods used in surveying. The presented methods have been divided into two groups i.e. active and passive methods. The first group comprises the following methods: the Huber Method, the Hampel Method, the Danish Method, the Gaździcki Method, the Least Absolute Deviation and a Choice Rule of Alternative. The second group of methods is represented by the so called iterative data snooping (IDS) and τ-test. There are M-estimation rules presented in the introduction to the review of active methods.
PL
Praca zawiera przegląd popularnych metod odpornych na błędy grube stosowanych w geodezji. Metody te podzielono na dwie grupy, tj. aktywne oraz pasywne. W pierwszej z nich znalazła się metoda Hubera, Hampela, duńska, Gaździckiego, liniowa, najmniejszych odchyleń absolutnych oraz zasada wyboru alternatywy. Druga grupa zawiera metodę Iterative Data Snooping (IDS) oraz τ-test. Wstęp do metod aktywnych stanowi przedstawienie zasad M-estymacji.
18
Content available remote Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
PL
Artykuł prezentuje badania możliwości zastosowania w zakładach przeróbki mechanicznej osadników do jednoczesnego wielostrumieniowego klarowania i zagęszczania bardzo drobnouziarnionych, sflokulowanych zawiesin poflotacyjnych. Wykonano badania laboratoryjne oraz ułamkowo-techniczne procesu jednoczesnego klarowania i zagęszczania takiej zawiesiny. Wyniki pozwalają na udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania osadników wielostrumieniowych w oczyszczaniu sflokulowanej zawiesiny węglowej.
EN
The article presents investigations of the possibility of application of clarifiers in mechanical preparation plants for simultaneous multiflux clarifying and condensation of fine-grained, flocculated suspensions. Multiflux sedimentation experiments in the laboratory and on the semi-technical scale regarding such suspensions were performed. The obtained results allow to conclude that these facilities can be used in flocculated coal suspension clarifying.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu wdrożenie techniki sedymentacji wielostrumieniowej w procesie klarowania skoagulowanej zawiesiny w układzie uzdatniania wody. Przedstawiono wyniki badań przepływowych procesu oczyszczania zawiesiny, badania granulometryczne. Została wyznaczona wielkość ziarna granicznego oraz stopień wypełnienia osadnika wkładami wielostrumieniowymi.
EN
The paper presents results of implementation of multiflux sedimentation technology in clarifying process of coagulated suspension in water treat
20
Content available remote Badania składu granulometrycznego zawiesiny komunalnej
EN
Results of granulometric characterization analyses of municipal suspension are presented in the paper. The results were obtained using two analyzers working on different physical measurement principles, i.e.: the sedimentation balance and IPS-L analyzer. Great time instability of suspension granulometric composition was observed. An attempt was made to explain the direction of this instability (decrease of m and a parameter). The usability of applied analytical equipment was analyzed in terms of its application in designing of sedimentation process in settlers. Limitations of the analyzers used were indicated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.