Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote The analysis of the gear’s geometry measurement with various measuring systems
EN
The paper presents a comparison between contact and optical measuring systems, which can be implemented to measure the shape and dimensional accuracy. The comparison included the MarSurf XC20 contact system, the iNEXIVE optical microscope and the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head as well as the ATOS II Triple Scane structured light scanner. The measurements were conducted on a part of a gear rim. The assessment of the measuring accuracy in relation to the nominal model was performed in the GOM Inspect software. The parametric model of the gear created in the NX software was adopted as the nominal model. According to the obtained reports, it results that the MarSurf XC20 is the most accurate 2D measuring system whereas the ATOS II Triple Scane is the most accurate 3D measuring system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie pomiarowych systemów; stykowych oraz optycznych, możliwych do wykorzystania przy weryfikacji dokładności wymiarowo-kształtowej. Porównanie obejmowało system stykowy MarSurf XC20, mikroskop optyczny iNEXIVE , ramię pomiarowe MCA II z głowicą laserową MMDx100 oraz skaner światła strukturalnego ATOS II Triple Scane. Pomiary przeprowadzono na fragmencie wieńca koła zębatego. Ocenę dokładności pomiaru w odniesieniu do modelu nominalnego przeprowadzono w programie GOM Inspect. Za model nominalny przyjęto model parametryczny koła zębatego stworzonego w systemie NX. Według otrzymanych raportów wynika, że najbardziej dokładnym systemem pomiarowym 2D jest MarSurf XC20, a systemem pomiarowym 3D ATOS II Triple Scane.
PL
Artykuł opisuje wyniki prac nad multispektralnym interferometrem laserowym do wzorcowania długich płytek wzorcowych, który powstał jako wynik współpracy Laboratorium Długości Głównego Urzędu Miar z Instytutem Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowany został zautomatyzowany układ pomiarowy z systemem stabilizacji i monitorowania warunków środowiskowych oraz oprogramowaniem do analizy obrazu i sterowania układem.
EN
This paper describes the results of work on the multiwavelength laser interferometer for calibration of long gauge blocks, which was a result of the cooperation between the Length Laboratory of Central Office of Measures and the Institute of Micromechanics and Photonics at Warsaw University of Technology. The automated measuring setup with the system of environmental condition controlling and monitoring was presented together with image analysis and controlling software.
PL
W pracy przedstawiono informacje dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem zalet wynikających z ich wdrażania oraz obaw powstających na etapie projektowania i wyboru podzespołów. Przedstawiono możliwości ograniczenia ryzyka nielegalnego poboru energii oraz ewentualnych uszkodzeń liczników poprzez stosowanie elektronicznych liczników energii typu smart. Wskazano również, w związku z przyjęciem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przyrządów pomiarowych, podstawy prawne oceny zgodności liczników energii elektrycznej i ich prawnej kontroli metrologicznej.
EN
Information on smart metering systems with particular emphasis on the benefits resulting from their implementation and concerns arising in the design and selection of components are shortly summarized in the paper. Presents the potential for reducing the risk of illegal energy consumption and possible damage of a meter by the use of electronic smart energy meters. It is also stated in connection with the adoption by Poland Directive of the European Parliament and of the Council on measuring instruments, the legal basis for the conformity assessment of electricity meters and their legal metrological control.
PL
Bezprzewodowe układy pomiarowe znajdują szerokie zastosowanie w eksperymentach badawczych i w pomiarach. W artykule przedstawiono wykonany prototyp bezprzewodowego modułu do pomiaru temperatury na platformie Arduino przez sieć Wi-Fi na Web Serwerze. Zaprezentowany układ jest niedrogi, ale bardzo efektywny – zapewnia akwizycję danych pomiarowych wraz z analizą sieci Wi-Fi. Poziomy sygnałów sieciowych pokazywane są na wyświetlaczu LCD. Potencjalne możliwości zastosowania oraz rozbudowy układu pozwalają go ocenić jako efektywne narzędzie do celów badawczych lub edukacyjnych.
EN
Wireless measuring systems are widely used in research experiments and measurements. The article presents the performance of the wireless module for temperature measurement based on Arduino platform via Wi-Fi on Web Server. Presented inexpensive but effective system provides data acquisition with Wi-Fi networks analysis, where the network coverage are shown on the LCD display. The potential applications and the development device is an effective tool for the purpose of research or education.
EN
The way of reconstruction of measuring system input signal has been presented. The measuring system output signal is followed by classic feedback system containing “associated model” of measuring system. This model is represented with structure defined by state variable scheme. If error of follow-up action is small, then output of associated model and its accessible derivatives can be used to reconstruction of measuring system input. Due to virtual operation of slowing down the measuring system output signal and multi-option possibility of choice of form of “associated model” one can substantially improve the accuracy of follow-up action and input signal recovery. The examples confirming advantageous properties of proposed algorithm are attached.
PL
W referacie przedstawiono narzędzia badawcze wykorzystywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) do budowy, uruchomienia, testowania zintegrowanego systemu łączności, którego głównym elementem jest serwer komunikacyjny. Omówiono wybrane zadania realizowane za pomocą serwera komunikacyjnego oraz problemy pojawiające się podczas jego funkcjonowania i niezawodnej pracy w bieżącej eksploatacji. Przedstawiono także aparaturę kontrolno-pomiarową wykorzystywaną do pomiaru parametrów technicznych zintegrowanego systemu łączności (ZSŁ), która umożliwia m.in. wprowadzanie i testowanie oprogramowania serwera komunikacyjnego oraz poszczególnych radiostacji pokładowych na pokładzie śmigłowca wojskowego.
EN
What has been presented in the paper is research/testing tools used in the Air Force Institute of Technology to build, actuate, measurement, test, and unify integrated communication systems as far as both a set of devices the system is composed of and the applied software are concerned. Particular attention has been paid to the communication computer and unify communication systems integrated on the basis of digital data. Some selected tasks performed with this equipment have been discussed. Also, problems arising while actuating and testing the software developed to integrate communication devices/systems including digitally controlled radio stations and computer communication. Presented are also additional monitoring and measuring systems used to test this software the ZDZSŁ laptop computer used to diagnose the communication systems integrated on board the military aircraft.
PL
Przedstawiono koncepcję pracy badawczej mającej na celu zweryfikowanie możliwości wykorzystania krótkodystansowej transmisji bezprzewodowej w otoczeniu obrabiarki. Taka transmisja może posłużyć do tworzenia autonomicznych systemów pomiarowych monitorujących trudnodostępne miejsca/zespoły w obrabiarkach lub skomplikowane procesy technologiczne – tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie tradycyjnych systemów akwizycji. Rozpoznano teoretyczną naturę zjawiska i określono główne zagadnienia z tym związane. Zaproponowano plan badań i kryteria oceny oraz opisano przygotowane zestawy sprzętowe i oprogramowanie. Wynikiem przeprowadzonych badań będzie sformułowanie zaleceń dotyczących konstrukcji tego typu urządzeń.
EN
This paper presents conception of the research for verification of short distance wireless data transmission close to the machine tools environment. This kind of communication seems to be an adequate solution for autonomous data acquisition modules used to monitor the difficult access places in technological components or processes - wherever standard method of acquisition is not effective or impossible to use. The theoretical knowledge is initially recognized and the main issues were specified. The research plan is proposed, also the assessment criteria are set. The unique, dedicated laboratory stands and software are briefly described. The basic recommendations for future design and utilization will be formulated as research result.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
833--839, CD 1
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie ukosowania suwnic jako zjawiska istotnego dla bezpiecznej eksploatacji suwnic i poprawnego ich wymiarowania. Scharakteryzowano czynniki wpływające na wielkość zukosowania suwnicy. Opisano możliwości eksperymentalnej identyfikacji wielkości zukosowania suwnicy i zaproponowano wielkości fizyczne będące dobrą miarą zukosowania całkowitego suwnicy. Przedstawiono zaimplementowany na laboratoryjnej lekkiej suwnicy pomostowej natorowej układ pomiarowy umożliwiający zarówno pomiar sił bocznych jak i identyfikację parametrów kinematycznych jazdy suwnicy (położenia i prędkości obu czołownic) w celu określenia wielkości zukosowania całkowitego suwnicy. Zastosowane w tym przypadku znane z techniki pojazdowej tzw. „piąte koło” umożliwia wyeliminowanie poślizgów stosowanych dotąd biernych kół jezdnych suwnicy.
EN
The article presents the problem of the bevel of cranes as a phenomenon essential for the safe operation of cranes and their correct dimensioning. Characterize the factors affecting the size of the bevel of the crane. Describes the experimental identification of opportunities bevel size of the crane and proposed physical quantities that are a good measure of the total crane beveling. Presented implemented in laboratory light overhead traveling crane measurement system that allows the measurement of lateral forces and the identification of kinematic parameters driving the crane (position and velocity of the two headstocks) to determine the size of the total crane beveling. Applied in this case, known in the art vehicle so. "fifth wheel" eliminates slippage previously used passive crane wheels.
PL
TOTEM jest precyzyjnym magnetycznym spektrometrem protonowym połączonym z detektorem CMS – kompaktowym solenoidem mionowym. Do odchylenia elastycznie oddziaływujących protonów p-p spektrometr wykorzystuje magnesy akceleratora LHC pomiędzy punktem interakcji a pozycją detektora. Jest to z założenia eksperyment klasy odkrywczej, wspólnie z CMS, i relatywnie niewielkim budżecie ok. 1 M€. TOTEM dodaje do pomiarów wykonywanych w CMS bardzo precyzyjne dane dotyczące trajektorii i timingu słabo odchylonych protonów. W punkcie interakcji takie protony, obserwowane przez TOTEM, podlegają elastycznemu, niedysocjacyjnemu oddziaływaniu dyfrakcyjnemu. W wyniku oddziaływania tracą niewielką część pędu i są delikatnie odchylane od wiązki przez magnesy LHC. To bardzo niewielkie odchylenie mierzone względem przyspieszanej wiązki protonowej ujawnia się dopiero w znacznej odległości od punktu interakcji, rzędu setek m. TOTEM bada zjawisko wyłącznej centralnej produkcji cząstek, tzn. wymiany obiektów bezładunkowych i bezbarwnych, podczas niedysocjacyjnej kolizji p-p. W budowie systemu elektronicznego dla spektrometru TOTEM biorą udział doktoranci z Politechniki Warszawskiej i innych uczelni.
EN
TOTEM is a precision magnetic proton spectrometer combined with the CMS detector – Compact Muon Spectrometer. To bend elastically interacting protons in p-p collisions, the spectrometer uses LHC magnets located between the interaction point and site of the sensors. It is from assumption an experiment of discovery class, together with the CMS, and of relatively low cost 1 M€. TOTEM adds to the measurements by the CMS very precise data on proton trajectories and time of flight od slightly bent protons. In the elastic interaction point (IP) such protons which do not dissociate, are observed by TOTEM, and are subject to diffraction interaction. They lose tiny part of their momentum and their trajectories are slightly bent from the bunched beam by the LHC magnets. This bending is measured against the accelerated beam only far away from the IP, above 200 m. TOTEM researches the effect of central exclusive production of particle, i.e. exchange of chargeless and colorless objects during the p-p collision. Ph. D. students from Warsaw University of Technology and other universities participated in the design and construction of electronic systems for this discovery class spectrometer.
PL
W referacie przedstawiono narzędzia badawcze wykorzystywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) do uruchamiania, pomiaru i testowania zintegrowanych systemów łączności w zakresie zestawu radiostacji lotniczych i taktycznych oraz funkcji wykorzystywanego w nich oprogramowania. Szczególną uwagę poświęcono tzw. stanowisku integracyjnemu przeznaczonemu do uruchamiania radiostacji pokładowych integrowanych na bazie cyfrowych szyn danych (m.in. wg standardu MIL-1553B) oraz zestawowi aparatury kontrolno - pomiarowej typu ZDZSŁ przeznaczonej do pomiarów parametrów technicznych poszczególnych radiostacji pokładowych. Posiadanie takiego stanowiska pozwoliło integrować w nowe radiostacje pokładowe zintegrowanego systemu awionicznego (ZSA) śmigłowca wojskowego W-3PL „Głuszec”, którego podsystemem jest system łączności radiowej. Omówiono wybrane zadania realizowane za pomocą tego stanowiska oraz problemy pojawiające się podczas uruchamiania, wykonywania pomiarów i testowania opracowanego oprogramowania integrującego urządzenia łączności w zakresie jego funkcjonalności i niezawodności działania.
EN
What has been presented in the paper is research/testing tools used in the Air Force Institute of Technology to build, actuate, measurement, test, and unify integrated communication systems as far as both a set of devices the system is composed of and the applied software are concerned. Particular attention has been paid to the so-called integration station the laboratory equipment to optimise and unify communication systems integrated on the basis of digital data buses (following the MIL-1553B standard, among other ones). Such equipment has allowed to integrate new communication devices/systems while upgrading the W-3PL helicopters. Some selected tasks performed with this equipment have been discussed. Also, problems arising while actuating and testing the software developed to integrate communication devices/systems including digitally controlled radio stations. Presented are also additional monitoring and measuring systems used to test this software, just to mention the ZDZSŁ rugged laptop computer used to diagnose the system and prepare plans of the radio communication.
PL
Jednym z istotnych problemów techniki chłodniczej są wysokoefektywne wymienniki ciepła (parowniki, skraplacze). W artykule przedstawiono wyniki systematycznych badań doświadczalnych intensyfikacji wymiany ciepła w modelowym wymienniku mikro strugowym złożonym z szeregu płyt. Płyty te zostały skręcone z kolektorami czołowymi tworząc modelowy wymiennik ciepła umożliwiający wykonanie podstawowych badań cieplnych i przepływowych. W części pierwszej publikacji przedstawiono budowę układu badawczego oraz konstrukcję badanego wymiennika mikro strugowego. Omawiane stanowisko laboratoryjne zostało zbudowane w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej.
EN
Construction of high efficiency heat exchangers (evaporators, condensers) is one of the most important tasks in refrigerating technology. In the paper results of heat transfer intensification in prototype micro-jet multi-plate heat exchanger are presented. Design of this apparatus is described in the first part. The data collection system is also characterized.
EN
Computer measuring systems based on a net a of sensors, which register selected physical parameters, could be employed to support the flood hazard management. Such systems were developed as a part of scientific projects in Denmark (IJkDijk/Macrostability) and Holland (IJkDijk Piping). The Computer System for Monitoring Levees (ISMOP) is now being contructed in Poland. For experiment purposes a reservoir comprising of two 208-metre, interconnected segments of a levee (58 m × 4.5 m, width × height) will be build. In the area of the levee there will be installed 35 sensors to measure the changes of pore water pressure, temperature, vertical strains, levels of a water table and displacements within the levee's body. Furthermore, the levee's strains will be monitored by means of standard geodetic methods and a ground-based, long-range interferometric radar (IBIS-L). The levee will also be monitored by an equipment for measuring electric resistance in the ground and a thermographic camera. An analysis of information obtained by sensors will allow for establishing an optimal method for cost-effective and successful determination of the levees' conditions during the flood and also after its appearance.
EN
The article presents an analysis of the dimensional accuracy of wax models, made by Vacuum Casting Method (VC), used in the manufacturing process of bone defects implants of the skull vault. Silicone molds were made on the basis of Rapid Prototypes (RP) models. The RP prototypes were created from 3D-CAD (CATIA V5) developed during studies of the shape of the cranial vault bone defects. The technology used in the RP process was stereolithography (SLA). During the researches also were used an additional tested models. These models were designed on the basis of the dome with cutouts of different shapes. The measurement process was conducted by optical coordinate measuring system. The research was carried out using an Atos Triple Scan scanner. The analysis presents that there is a possibility of using the technology of Vacuum Casting wax models in silicon molds, as the indirect method in the process of implementation of the implant-bone of the skull cap.
14
Content available Strukturalne zespoły pomiarowe
PL
Pomiary siły, ciężaru masy (ważenie) często stwarzają dużo kłopotów technicznych. Zagadnieniem jest dobór przetwornika pomiarowego, szczególnie gdy jest wymagana bardzo duża dokładność i powtarzalność pomiaru. Podczas ważenia, w wielu gałęziach przemysłu, występują ekstremalnie trudne warunki pomiaru, do których zaliczyć można: drgania np. zbiorników, ekspansja termiczna, moment skręcający np. pochodzący od mieszadeł, siły boczne np. od naporu wiatru itp. Wytworzenie zespołów pomiarowych uniezależnionych od wpływu czynników zewnętrznych: pracy i otoczenia nie jest rzeczą prostą. Celem pracy badawczo-rozwojowej jest wytworzenie typoszeregu belek ze szczególnym uwzględnieniem właściwości i technologii materiałów polimerowych w oparciu o rozwiązanie własne [1-3] dedykowane w szczególności dla sektora przemysłowych platform ważących.
EN
The measurements of strength, weight of mass ( the weighing) they often create a lot of technical problems. The question is selection of measuring transducer particularly, when the very large exactitude and repeatability of measurement be required. In many branches of industry, during weighings, are occurrent the extremely difficult conditions of measurement: vibration, thermal expansion, cross strength. A measuring set production become independent from influence of external factors: work and environment, is not easily. The aim of realized work searchingly - developmental is producing a series measuring beams. The solution basing about own solution [1-3] are dedicated in peculiarity for industrial platforms weighing sector and another.
15
PL
W artykule przedstawiono przykład warstwowego systemu zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego zaimplementowanego w zakładzie produkującym wyroby metalowe. System łączy nowoczesne rozwiązania branży informatycznej, automatyki i metrologii. Procedury pomiarowe, wymagane na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych, wykonywane są zgodnie z pobranym z serwera algorytmem danego fragmentu procesu technologicznego, a wyniki pomiarów, wykonywanych przy pomocy cyfrowych przyrządów pomiarowych, przez łącza komunikacyjne przesyłane są do sterownika PLC. Bazując na serwerach OPC są następnie przesyłane i gromadzone w systemach baz danych na komputerach klasy PC. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie, sterowanie i prowadzenie kontroli nad procesem produkcji, szybką implementację zmian procesu oraz automatyczną i ciągłą kontrolę jakości produktu. W artykule opisano zastosowane sposoby wymiany danych sterujących i pomiarowych, strukturę logiczną opartą o serwery OPC, protokoły komunikacyjne poszczególnych warstw oraz zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe systemu.
EN
The paper presents the layered system management and control of the production process implemented in manufactory manufactory. It combines modern information technology, control and metrology solutions. Measurement procedures, required for each production stages, are performed in accordance with the algorithms taken from the server. The measurements, performed by digital measuring instruments, are sent to the PLC through a serial interfaces. Next, based on the OPC server are transmitted and stored in database systems on PC. Such solution allows to manage, control and maintain control of the production process, quickly implement changes to the process and automatic monitoring the product quality. Paper describes the mechanisms used to exchange controls and measurement data, logical structure of management system based on OPC servers, communication protocols of each layer and used hardware and software.
16
Content available II edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego
PL
21 i 22 marca 2013 r. odbyła się druga edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Szkoła bywa określana jako „praktyczna strona wiedzy” oraz „dobre praktyki w górnictwie”.
EN
21st and 22nd March 2013 the second edition of the School of Opencast Mining took place, organized by the Department of Surface Mining of AGH University of Science and technology in Krakow.
PL
W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne współczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Pracę osadzono w nurcie trendów rozwojowych w zakresie innowacyjności budowy obrabiarki, jej funkcjonalności i bogatych możliwości kinematycznych. Praca bazuje na prezentowanych podczas targów i spotkań studyjnych w firmachrozwiązaniach konstrukcyjnych. Zawiera syntetyczne omówienie wybranych zespołów funkcjonalnych, ich głównych cech charakterystycznych, zarówno wad jak i zalet. Powstała z myślą o młodych adeptach nauki i przybliża co prawda podstawowe ale niezwykle istotne - innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne obrabiarek CNC.
EN
This paper presents some construction solutions of modern numerical controlled CNC machine tools. The paper presented the stream of development trends in innovation construction of CNC machine tools, its functionality and rich kinematic possibilities. This paper is based on the fair and presented at the meeting for study design companies solutions. Includes discussion of selected synthetic functional groups of CNC machine tools, their main characteristics, disadvantages and advantages. This paper was created for young adepts of science, and indeed brings the basic but extremely important - innovative design of CNC machine tools.
EN
The paper describes an active vibration control system for a structure of two degrees of freedom. The system comprises two elastically connected bodies moving along vertical guides. The system structure is additionally provided with two electrodynamical linear motors working in energy regeneration and active vibration reduction subsystems. The combination of these subsystems with a special control system creates a self-powered vibration reduction system, allowing active vibration control of the second body using the energy from the motion of the first body, which was regenerated and stored in capacitors.
PL
W pracy przedstawiono aktywny system redukcji drgań układu o dwóch stopniach swobody. Układ składa się z dwóch brył połączonych sprężyście, poruszających się wzdłuż prowadnic. Zastosowano dwa elektrodynamiczne silniki linowe pracujące w układzie odzyskiwania energii oraz w układzie aktywnej wibroizolacji Połączenie obydwu układów systemem sterowania umożliwiło budowę samozasilającego się układu wibroizolacji. Pozwala on na aktywną redukcję drgań drugiej bryły przy wykorzystaniu odzyskanej i zmagazynowanie w kondensatorach energii pochodzącej z drgań bryły pierwszej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.