Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczeństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Global urban population growth, climate change, and the energy crisis pose significant challenges for the local authorities and encourage a shift in local policy-making towards sustainable development. Local governments have to cater to public needs and expectations regarding recreational spaces and environmental protection by implementing innovative infrastructure solutions, including those based on renewable energy sources. In recent years, the debate on urban planning has centred on the placemaking approach and the implementation of the 15-minute city and smart city concepts. This novel approach promotes sustainable urban development that relies on the links between the natural environment, the economy, and society. The aim of this study was to explore the possibilities of urban planning solutions and the components of urban infrastructure that contribute to sustainable urban development in the context of improving the quality of local life. Local community needs were identified in a questionnaire survey and during a field investigation. The study was conducted in a medium-sized Polish city where public recreational spaces were redesigned in line with the principles of sustainable urban development. The results were used to propose universal urban development projects that address local needs and rely on renewable energy sources to create a sustainable future for society, the natural environment, and the climate.
PL
Globalny wzrost liczby ludności miejskiej, zmiany klimatyczne i kryzys energetyczny stanowią poważne wyzwania dla władz lokalnych i zachęcają do zmiany lokalnej polityki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Władze lokalne muszą zaspokajać potrzeby i oczekiwania społeczne w zakresie przestrzeni rekreacyjnych i ochrony środowiska poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, w tym opartych na odnawialnych źródłach energii. W ostatnich latach debata na temat planowania urbanistycznego koncentrowała się na podejściu do tworzenia miejsc oraz wdrażaniu koncepcji 15-minutowego miasta i inteligentnego miasta. To nowatorskie podejście promuje zrównoważony rozwój miast, który opiera się na powiązaniach między środowiskiem naturalnym, gospodarką i społeczeństwem. Celem niniejszego badania było zbadanie możliwości rozwiązań urbanistycznych i rodzajów elementów infrastruktury miejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju miast w kontekście poprawy jakości życia lokalnego. Potrzeby społeczności lokalnej zostały zidentyfikowane w badaniu ankietowym i podczas badania terenowego. Badanie przeprowadzono w średniej wielkości polskim mieście, w którym przeprojektowano publiczne przestrzenie rekreacyjne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Wyniki zostały wykorzystane do zaproponowania uniwersalnych projektów rozwoju miast, które zaspokajają lokalne potrzeby i opierają się na odnawialnych źródłach energii, aby stworzyć zrównoważoną przyszłość dla społeczeństwa, środowiska naturalnego i klimatu.
EN
The aim of this work is to analyze and evaluate aggression occurring in the reality that surrounds us and its description in literature on the example of the novel by the Nobel Prize winner Elfriede Jelinek. The main research problem of the work was defined in the form of a question: how does aggression change a person? The secondary goal was to identify the elements of the social system, which, as a result of passivity, can lead to serious disturbances that are dangerous not only for a given individual, but also for other participants of social life. The following research methods were used in the work: analysis and synthesis, which allowed for the appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed finding the answer to the research question considered in the work. An analysis of sources, monographs, and scientific articles dealing with the researched subject was also used.
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena agresji występującej w otaczającej nas rzeczywistości oraz jej opis w literaturze na przykładzie powieści noblistki Elfriede Jelinek. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jak agresja zmienia człowieka? Celem pobocznym natomiast było wskazanie elementów systemu społecznego, który w wyniku bierności może doprowadzać do poważnych zaburzeń niebezpiecznych nie tylko dla danej jednostki, ale również dla innych uczestników życia społecznego. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
PL
Celem artykułu jest określenie zakresu definicyjnego polityki społecznej oraz analiza kierunków, instrumentów oraz czynników, które mają wpływ na charakter polityki społecznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Głównym problemem badawczym jest pytanie: Jakie rozwiązania oraz programy w dziedzinie polityki społecznej mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa społecznego? W pracy postawiono hipotezę główną, która zakłada, iż skuteczne rozwiązania w dziedzinie polityki społecznej mogą mieć pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa społecznego. Hipoteza dodatkowa stanowi o tym, że programy wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, takie jak świadczenia socjalne, programy aktywizacyjne czy budownictwo mieszkań socjalnych, mogą zmniejszyć poziom przestępczości i przemocy w społeczeństwie. W każdym kraju system obronny ma istotny wpływ na formułowanie polityki społecznej. Liczy się sytuacja polityczna w kraju, czy system obronny jest silny i czy istnieje możliwość ataku ze strony sąsiedniego państwa. System obrony narodowej wpływa na formułowanie polityki społecznej w dwojaki sposób. Po pierwsze, ponieważ duża część dochodu narodowego przeznaczana jest na sektor obronny, nie jest możliwe przyjmowanie programów społecznych bez niezbędnego wsparcia finansowego na przyjęcie i realizację polityk społecznych. Po drugie, rząd musi poświęcać wiele uwagi sektorowi obronnemu, przez co pozostaje on społecznie zaniedbany. Dziedzina polityki społecznej jest rozległa. W rzeczywistości w dużej mierze służy do zdefiniowania społeczeństwa. Obejmuje większość tego, co społeczność wspólnie robi, aby chronić swoich najsłabszych członków, ale musi także zaspokajać potrzeby społeczne wszystkich. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę oraz syntezę, które umożliwiły interpretacje danych zastanych oraz definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, które zostały zastosowane w pracy. W artykule została wykorzystana również metoda analizy dokumentów.
EN
The aim of the article is to determine the definitional scope of social policy and to analyze the directions, instruments and factors that affect the nature of social policy in the field of internal security. The main research problem is the question: What solutions and programs in the field of social policy can improve social security? The paper presents the main hypothesis, which assumes that effective solutions in the field of social policy can have a positive impact on improving social security. An additional hypothesis states that programs supporting people at risk of social exclusion, such as social benefits, activation programs or construction of social housing, can reduce the level of crime and violence in society. In each country, the defense system has a significant impact on the formulation of social policy. What counts is the political situation in the country, whether the defense system is strong and whether there is a possibility of an attack from a neighboring country. The national defense system affects the formulation of social policy in two ways. First, because a large part of the national income is spent on the defense sector, it is impossible to adopt social programs without the necessary financial support for the adoption and implementation of social policies. Secondly, the government has to devote a lot of attention to the defense sector, which is why it remains socially neglected. The field of social policy is vast. In fact, it is largely used to define society. It covers most of what the community does collectively to protect its most vulnerable members, but it must also meet the social needs of all. used at work. The article also uses the document analysis method.
4
Content available The FCM model as a method of public space management
EN
The work presents the results of research that focus on creating high-quality public space through the involvement of society and taking into account the opinions of various stakeholder groups. The main goal is to understand how the concepts of "man-space-management" can be integrated in the process of creating high-quality public places in accordance with the principles of UN-Habitat. An important research aspect is the development of FCM (Fuzzy Cognitive Maps) models and various scenarios for the development of public space, which will enable the effective use of financial resources by the government, non-governmental organizations and private investors. The research is based on the opinions of the Zielona Góra community, which were collected through "placegame" workshops and questionnaires.
PL
Praca prezentuje wyniki badań, które skupiają się na tworzeniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej poprzez zaangażowanie społeczeństwa i uwzględnienie opinii różnych grup interesariuszy. Głównym celem jest zrozumienie, w jaki sposób można integrować koncepcje "człowiek-przestrzeń-zarządzanie" w procesie kreacji miejsc publicznych o wysokiej jakości, zgodnych z zasadami ONZ Habitat. Istotnym aspektem badawczym jest opracowanie modeli FCM (Fuzzy Cognitive Maps) oraz różnych scenariuszy rozwoju przestrzeni publicznej, które umożliwią efektywne wykorzystanie zasobów finansowych przez samorząd, organizacje pozarządowe i prywatnych inwestorów. Badania opierają się na opiniach społeczności miasta Zielona Góra, które zostały zebrane za pomocą warsztatów "placegame" oraz kwestionariuszy.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości realizacji programów ESG przy zastosowaniu istniejących znormalizowanych systemów zarządzania. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W celu zapoznania się ze stanem dotychczasowych badań wykorzystano przegląd literatury. Zastosowana procedura była zgodna z zasadami badań prowadzonych w obszarach zarządzania i biznesu. W opracowaniu wykorzystano przykładowe programy ESG realizowane przez wiodące firmy z branży przemysłowej. Wyniki/wnioski: Firmy posiadające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania środowiskowego zdecydowanie lepiej radzą sobie w realizacji programów ESG. Dzieje się tak, ponieważ w systemach tych zawartych jest wiele kryteriów, które w bezpośredni sposób można wykorzystać do realizacji takich programów. Szczególnie pomocne są badania kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, potrzeb i oczekiwań interesariuszy, dokonywanie przeglądu wymagań i przeglądów zarządzania, realizacja planów jakości i środowiska, stosowanie pełnego podejścia procesowego i nadzorowanie procesów zewnętrznych. Ograniczenia: Przegląd literatury nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. W artykule przedstawiano jedynie ogólne wytyczne realizacji programów ESG, które muszą być dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań mogą być przydatne do wdrażania programów ESG na podbudowie znormalizowanych systemów zarządzania. Oryginalność/wartość poznawcza: Łączenie systemów zarządzania z programami ESG jest rozwiązaniem stosunkowo nowym.
EN
Purpose: The aim of this article is to show the possibilities of implementing ESG programs using existing standardized management systems Design/methodology/approach: To get acquainted with the current state of research a literature review was used. The procedure used was consistent with the principles of research conducted in the areas of management and business. The study uses exemplary ESG programs implemented by leading companies from the industrial sector. Findings/conclusions: Companies with quality management systems and/or environmental management systems are much better at implementing ESG programs. This is because these systems contain many criteria that can be directly used to implement such programs. Particularly helpful are studies of the external and internal context, stakeholder needs and expectations, reviewing requirements and management reviews, implementing quality and environmental plans, applying a full process approach and supervising external processes. Research limitations: A literature review is not a perfect way to obtain information. The article presents only general guidelines for the implementation of ESG programs, which must be adapted to the needs of specific organizations. Practical implications: The research results may be useful for implementing ESG programs based on standardized management systems. Originality/value: Combining management systems with ESG programs is a relatively new solution.
EN
The objective of the paper is the identification of priority directions of activities for multi-functional rural development, followed by their social assessment in the context of the paradigm of the multifunctionality of such areas. Consequently, the current assumptions of the idea were confronted with reality, and expectations were confronted with need. The analysis also covers the activity of respondents in the scope of activities for multifunctional development. According to the obtained results, progress and activities in the scope of the economic (development and modernisation of technical infrastructure, technological progress, innovativeness) and social function (development and modernisation of social infrastructure) are of key importance. The paper is based on the results of a survey conducted in 2021. The survey covered residents of rural areas in the Mazowieckie Voivodeship.
PL
Celem pracy jest identyfikacja priorytetowych kierunków działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, a kolejno ich ocena społeczna w kontekście paradygmatu wielofunkcyjności tych obszarów. W konsekwencji dokonano konfrontacji obecnych założeń idei względem realiów oraz konfrontacji oczekiwań względem potrzeb. Badaniu poddano również aktywność ankietowanych w ramach działań podejmowanych na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju. Uzyskane wyniki wskazują, że kluczowy jest postęp i działania w ramach funkcji ekonomicznej (rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, postęp technologiczny, innowacyjność) i społecznej (rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej). Praca powstała na podstawie wyników badań ankietowych zrealizowanych w 2021 roku. Badaniem objęto mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.
EN
The high degree of interest in scientific topics (science and research) has been observed especially since the pandemic. This includes the ongoing transition of the chemical industry toward sustainability because the accompanied changes have to be coordinated in dialogue with society. Parallelly, there is increasing interest in science communication in general, as well as the increasing need for its proper understanding. How we communicate is probably today as important as what we communicate. The purpose of this study is to explore how society perceives science, research, scientific results, and their role in the modern world. The method used in the study was a diagnostic survey, and the data was collected using an online questionnaire. This study used a quantitative method. The results showed that science communication needs to be developed much more with special attention paid to the economic, social, and political context. The results analysed and integrated in this article could provide substantive suggestions and help develop science communication.
PL
W ostatnich kilkudziesięciu latach na świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, rośnie zapotrzebowanie na autentyczny udział obywateli w życiu publicznym i podejmowaniu decyzji, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju. Coraz większą uwagę zwraca się na poziom zaangażowania i formy aktywności obywateli w rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody (ang. nature-based solution, NBS) – definiowanych przez Komisję Europejską jako opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczające równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierające adaptację do zmian klimatu.
EN
The main wealth of the country, its main strategic resource that can ensure political, economic, environmental, and spiritual growth, is human capital. Its intellectual, entrepreneurial, and productive potential, the ability to create and accumulate knowledge, implement it in the production of goods and services, develop unique technologies, invent new types of energy, materials, information, etc., is the engine of scientific and technological progress and innovative restructuring of the economy. Investment in human capital, in intelligence, in the health of the nation, in education and science, and in creating conditions for the normal functioning of everyone is a prerequisite not only for improving the quality of life of the people, but also for achieving the Millennium Goals and Sustainable Development Goals, advancing the country’s development, and its social and political stability. The research is aimed at developing theoretical, methodological, and practical provisions for the formation of strategic priorities for sustainable development of territories based on the reproduction of human capital. The theoretical basis was the available scientific works, certain provisions of normative legal acts, international framework documents, in particular from United Nations: Agenda 21 and the report Our Common Future, as well as local studies. The generalization of various scientific points of view regarding the category of human capital allowed us to establish that it is an integral part of its carrier, and therefore, it is proposed to understand as such a set of personal qualities of a person formed, developed, accumulated and preserved as a result of investments in productive abilities, personal qualities and motivational behavior of an individual, as well as the ability to develop and accumulate the necessary qualities that are in his property, which he uses in economic activities and which provides him with a corresponding income. The article substantiates the value of the category human capital for sustainable development. The territorial features of the reproduction of human capital are determined, based on which it is proposed to consider the region as space. It is proved that the reproduction of human capital occurs in the relationship and interdependence with the general periods of the life cycle of the generation, which served to distinguish the four phases of the reproduction of human capital. The architectonics of determining the strategic priorities of sustainable development of territories based on the reproduction of human capital, which is aimed at solving theoretical, methodological, and applied problems, is proposed.
PL
Głównym bogactwem kraju, jego głównym zasobem strategicznym, który może zapewnić rozwój polityczny, gospodarczy, środowiskowy i duchowy, jest kapitał ludzki. Jego potencjał intelektualny, przedsiębiorczy i produkcyjny, zdolność do tworzenia i gromadzenia wiedzy, wdrażania jej w produkcji towarów i usług, rozwijania unikalnych technologii, wynajdywania nowych rodzajów energii, materiałów, informacji itp. jest motorem postępu naukowo-technicznego i innowacyjności restrukturyzacji gospodarki. Inwestowanie w kapitał ludzki, w inteligencję, w zdrowie narodu, w edukację i naukę oraz w tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania wszystkich jest warunkiem nie tylko poprawy jakości życia ludzi, ale także osiągnięcia Celów Milenijnych i Celów zrównoważonego rozwoju, w celu rozwoju kraju oraz wzrostu jego stabilności społecznej i politycznej. Badania mają na celu wypracowanie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zapisów dla kształtowania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o wzrost kapitału ludzkiego. Podstawą teoretyczną były dostępne opracowania naukowe, niektóre zapisy normatywnych aktów prawnych, międzynarodowe dokumenty ramowe, w szczególności ONZ: Agenda 21 i raport Nasza Wspólna Przyszłość, a także opracowania lokalne. Uogólnienie różnych naukowych punktów widzenia w odniesieniu do kategorii kapitału ludzkiego pozwoliło ustalić, że jest on integralną częścią jego nosiciela, a zatem proponuje się rozumieć jako taki zespół cech osobowych ukształtowanej osoby, rozwijane, gromadzone i utrwalane w wyniku inwestycji w zdolności produkcyjne, cechy osobiste i zachowania motywacyjne jednostki, a także zdolność do rozwijania i gromadzenia niezbędnych cech znajdujących się w jej własności, którą wykorzystuje w działalności gospodarczej oraz co zapewnia mu odpowiedni dochód. Artykuł uzasadnia wartość kategorii kapitału ludzkiego dla zrównoważonego rozwoju. Określane są terytorialne cechy reprodukcji kapitału ludzkiego, na podstawie których proponuje się traktować region jako przestrzeń. Udowodniono, że reprodukcja kapitału ludzkiego zachodzi w relacji i współzależności z ogólnymi okresami cyklu życia pokolenia, co posłużyło do wyodrębnienia czterech faz reprodukcji kapitału ludzkiego. Zaproponowano architektonikę wyznaczania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o reprodukcję kapitału ludzkiego, która ma na celu rozwiązywanie problemów teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych.
10
Content available remote Contribution of Adam Smith into management thought
EN
Adam Smith was the first person to identify specialization and the division of labour as the main drivers of productivity. He also conceptualized the “invisible hand principle” which explains how, under the proper set of incentives, self-interested individuals are directed to pursue activities that benefit the whole of society. Both ideas are of utmost importance in the field of management. Specifically, successful managers are those who are able to create good “rules of the game” which align the incentives of labour with the goals of the firm. Smith’s contributions provide a foundation for the division of labour and demonstrate the importance of establishing the right “institutions” within a firm, calling it a fair reward system. The paper arrives at practical implications for managers from the paper of an eighteenth-century economist. The major goal of the paper is to reflect over the decision-making process which requires vast time consumption.
PL
Adam Smith był pierwszą osobą, która zidentyfikowała specjalizację i podział pracy jako główne siły napędowe produktywności. Opracował koncepcję „niewidzialnej ręki”, która wyjaśnia, w jaki sposób, przy odpowiednim zestawie bodźców, pojedyncze jednostki nastawione na osiąganie własnych celów są kierowane do wykonywania działań przynoszących korzyści całemu społeczeństwu. Obie idee mają ogromne znaczenie w dziedzinie zarządzania. W szczególności odnoszący sukcesy menedżerowie to ci, którzy są w stanie stworzyć dobre „zasady gry”, dostosowując zachęty do pracy do celów firmy. Wkład Smitha stanowi podstawę podziału pracy i pokazuje znaczenie ustanowienia właściwych „instytucji” w firmie, nazywając to sprawiedliwym systemem wynagradzania. Artykuł nawiązuje do praktycznych implikacji dla menedżerów nawiązując do wkładu osiemnastowiecznego ekonomisty. Głównym celem artykułu jest podjęcie próby zastosowania teorii z dziedziny ekonomii do dziedziny zarządzania.
EN
The article aims to present the research interests of docent Wiktor Ormicki - a geographer and lecturer at Jagiellonian University. These revolved around the aspects of the eastern territories of the Second Polish Republic and manifested, among other things, in his habilitation thesis entitled Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (The Economic Life of the Eastern Borderlands of the Republic of Poland, Kraków 1929) His interests comprised the migration issues in the northeastern voivodeships. Ormicki left notes from his research trips to the eastern borderland, which were an interesting source for the analysis of the socio-economic life in the eastern provinces of the Second Polish Republic. He described the daily activities and customs of the inhabitants of these regions. He listed economic facilities (including brickyards, distilleries, and sawmills) operating in the places he visited. He also paid attention to the towns and villages and the natural environment at the eastern border. Both the travel notes and Ormicki’s scientific works are a valuable source for researchers of everyday life and the economy of the eastern border of interwar Poland.
EN
In this paper, the authors argue that it is necessary to identify and visualise nuisance objects in a given urban space and the level of a nuisance they create. To this end, the authors propose an algorithm, the results of which provide information on residents' preferences. The obtained results are recorded and visualised in Geographic Information System (GIS) software that enables their implementation into open-access map portals. The added value of the research is broad public access to data, enabling decision-making models within the context of precision spatial planning to help find solutions for limiting the adverse effects of nuisance objects. Studies have shown that nuisance objects are present in urban spaces, and the weight of their impact on society is significant. The aim of the research and of the developed algorithm is to improve residents' quality of life in the context of sustainable urban development.
PL
W niniejszym artykule autorzy stawiają tezę, że w danej przestrzeni miejskiej należy zidentyfikować i zwizualizować obiekty uciążliwe uwzględniając poziom ich uciążliwości. W tym celu autorzy proponują algorytm, którego wyniki dostarczają informacji o preferencjach mieszkańców. Sam zapis wyników i ich wizualizacja odbywa się w oprogramowaniu stosującym systemy informacji przestrzennej, które umożliwiają ich implementację do portali mapowych o charakterze otwartym. Wartością dodaną badań jest powszechny dostęp do danych, a w konsekwencji konstruowanie modeli decyzyjnych, w ramach precyzyjnego planowania przestrzennego na rzecz rozwiązań ograniczających negatywne skutki oddziaływania obiektów uciążliwych. Badania wykazały, że obiekty uciążliwe występują w przestrzeni miejskiej, a istotność ich oddziaływania na społeczeństwo jest znacząca. W założeniu zrealizowane badania i opracowany algorytm mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta.
13
Content available Ziemia obiecana 2.0. - hermeneutyka subwersji
PL
Artykuł to próba interdyscyplinarnego podejścia do analizy projektu dyplomowego „Exodus albo dobrowolni więźniowie architektury”, a przedstawioną interpretację należy traktować jako jedną z możliwych. Praca autorstwa Remmenta L. Koolhaasa, Madelon Vreisendorp, Elii Zenghelisa i Zoe Zenghelis została obroniona w 1972 roku, w Architectural Association School of Architecture w Londynie, a sam projekt stał się katalizatorem powstania biura R. Koolhaasa - Office for Metropolitan Architecture. Można więc mówić o nim jako o dziele młodzieńczym, ale również w pewien sposób nadającym ton przyszłym dokonaniom tego wybitnego architekta. Autorka przedstawia interpretację pracy w kontekście literackim, argumentując wyraźnym ugruntowaniem pracy w filozoficzno-literackim kontekście. Dzięki takiemu podejściu, możliwe staje się uzyskanie głębszego zrozumienia tej lapidarnej i w pewnym sensie hermetycznej pracy. Autorka wskazuje na nawiązania do Biblii, „Nowej Atlantydy” F. Bacona i „Nowego Wspaniałego Świata” A. Huxleya. Podkreśla podobieństwa zarówno w samej idei - w poszukiwaniu modelu nowego lepszego świata - jak i w szczegółach konkretnych rozwiązań. Zauważa ponadto oryginalny wkład autorów, którzy z „Exodusu” czynią dzieło twórczo rozwijające dotychczasowe idee. Odczytanie tej pracy według literackiego klucza pozwala na ujrzenie w nim ostrzeżenia, że zdegenerowana metropolia znajduje się na prostej drodze do samounicestwienia, a jej alternatywą jest świat, gdzie ludzie stali się pozbawionymi podstawowych praw niewolnikami.
EN
The article proposes an interdisciplinary approach to the analysis of the diploma project "Exodus, or the voluntary prisoners of architecture", the presented interpretation should be treated as one of the possible. The work by Remment L. Koolhaas, Madelon Vreisendorp, Elia Zenghelis and Zoe Zenghelis was defended in 1972 at the Architectural Association School of Architecture in London, and the project itself was a catalyse for the establishment of Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture. Thus, “Exodus” can be seen as setting the tone for the future achievements of this outstanding architect. The article offers an interpretation of the work in a literary context - “Exodus” is clearly grounded in a philosophical and literary context. This approach allows for a deeper understanding of this concise and, in a sense, hermetic work. The article relates “Exodus” to the Bible, Francis Bacon’s “New Atlantis” and Aldous Huxley’s “Brave New World” It demonstrates that these works share the same central concept - that is, the search for a model of a new and better world - and in particular solutions. It also emphasizes the original contribution of the authors who make "Exodus" a work that creatively develops existing ideas. Reading this work in a literary context makes it possible to see it as a warning: Koolhaas’ degenerated metropolis is on a straight path to self-destruction, but the alternative he proposes is a world in which people are slaves deprived of their fundamental rights.
PL
Na temat drzew i ich znaczenia napisano już wiele. O ich budowie i sposobie funkcjonowania w środowisku uczymy się w szkole podstawowej, bardzo często już wtedy posługując się stwierdzeniami, że bez drzew i roślin nie byłoby życia. Odpowiedź na pytanie, czy ta edukacja przynosi efekty na miarę potrzeb współczesnego świata, to z pewnością temat na niejedną książkę. Nie można jednak pominąć faktu, że obecnie tematyka drzew, ich roli i znaczenia, to temat szeroko dyskutowany w przestrzeni publicznej, żywy zwłaszcza w miastach, gdzie ludzie coraz częściej dostrzegają negatywne skutki braku kontaktu człowieka z przyrodą oraz postępujących zmian klimatycznych.
PL
Edukacja w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i przeciwdziałania zagrożeniom jest procesem trudnym i złożonym. Polega na rozwijaniu świadomości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształceniu nawyków je wzmacniających. Od poziomu edukacji zależą postawy, wartości, wiadomości, czyli świadomość ludzi oraz umiejętności niezbędne w zapobieganiu i radzeniu sobie w sytuacji zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie istoty, roli i zależności między edukacją formalną i nieformalną w procesie kształtowania bezpieczeństwa człowieka. W artykule przedstawiono koncepcję edukacji formalnej i nieformalnej jako wzajemnie uzupełniającego się nowoczesnego i kompleksowego modelu budowania odporności społecznej na zagrożenia. Wskazano, iż tylko systematyczne i systemowe podejście w kształceniu w bezpieczeństwie pozwoli na osiągnięcie wysokich kompetencji, umiejętności i wiedzy
EN
Education in the field of natural disaster risk reduction and counteracting threats is a difficult and complex process. It involves developing the awareness of the entire society in security and developing habits to support it. The level of education determines attitudes, values, messages, i.e. the awareness of people and their skills necessary to prevent and deal with threats. The aim of the article is to outline the essence, role and dependence between formal and informal education in the process of shaping human security. The article presents the concept of formal and informal education as a complementary modern and comprehensive model to building social resilience to threats. A presumption has been made that only a systematic and systemic approach to education in security would allow the achievement of high competences, skills and knowledge.
16
EN
Man is a social being, therefore, he has a group life that results in close and distant contact between diverse individuals. These contacts concern culturally disparate people holding values, desires, views or habits of variable acceptability. Therefore, we are witnessing that what some find good, others consider strange or wrong. Disputes, controversies and conflicts are characteristic of the democratic system, and pluralism is one of the constitutional foundations of democracy. The existence and clashing of differences are often the source of conflicts in democratic societies. Social conflicts have been, are, and will continue to accompany us every day, because their scale is very wide, from ordinary quarrels, even to wars. We just need to learn to deal with them, primarily through recognition, action and elimination of effects.
PL
Człowiek jest bytem społecznym, z którego wynika jego życie grupowe, wynikają również kontakty między ludźmi w różnych typach systemów społecznych. Kontakty te dotyczą ludzi zróżnicowanych kulturowo i prowadzą do różnic co do wartości, pragnień, poglądów czy też nawyków. Dlatego też jesteśmy świadkami, że to co jedni uznają za dobre, drudzy uważają za nie do przyjęcia. Spory, kontrowersje i konflikty są charakterystyczne dla ustroju demokratycznego, a pluralizm jest jedną z konstytucyjnych podstaw demokracji. Istnienie i ścieranie się odmienności stanowią niejednokrotnie źródło konfliktów w społeczeństwach demokratycznych. Konflikty społeczne były, są i nadal będą towarzyszyć nam na co dzień, ponieważ ich skala jest bardzo szeroka, od zwyczajnej kłótni, aż do wojen. Musimy tylko nauczyć się radzić sobie z nimi, przede wszystkim poprzez rozpoznawanie, działanie i likwidację skutków.
EN
The limited supply of fossil fuels, constant rise in the demand of energy and the importance of reducing greenhouse emissions has brought about the adoption of renewable energy sources for generation of electrical power. In this paper, the impact of renewable energy generation in Nigeria is explored. A review of renewable deposits in Nigeria with a focus on Solar, Biomass, Hydropower, Pumped Storage Hydro and Ocean energy is detailed. The impact of renewable energy-based generation is assessed from three different dimensions: Economic Impact, Social Impact and Environmental Impact. In accessing economic impact; the conditions are employment and job creation, gross domestic product (GDP) growth and increase in local research and development. To analyze the social impact; renewable energy education, renewable energy businesses, ministries and institutes, renewable energy projects and investments as well as specific solar and wind projects across Nigeria were considered. Also, environmental issues were discussed. Similarly, policy imperatives for renewable energy generation in Nigeria was provided. This paper would be useful in accessing the successes Nigeria has experienced so far in the area of sustainable development and the next steps to achieving universal energy for all in Nigeria in 2030.
PL
Ograniczona podaż paliw kopalnych, stały wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pociągnęły za sobą konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej. W artykule zbadano wpływ wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Szczegółowy przegląd zasobów energii odnawialnej w Nigerii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, biomasy, energii wodnej i elektrowni szczytowo-pompowych i energii oceanicznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych została przeanalizowana w trzech różnych wymiarach: wpływ na gospodarkę, wpływ na społeczeństwo i wpływ na środowisko. W aspekcie wpływu na gospodarkę wzięto pod uwagę: zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, wzrost produktu krajowego brutto (PKB) oraz wzrost lokalnych badań i rozwój. Analiza wpływu społecznego objęła: edukację w zakresie energii odnawialnej, przedsiębiorstwa, ministerstwa i instytuty zajmujące się energią odnawialną, projekty i inwestycje w zakresie energii odnawialnej, a także konkretne projekty dotyczące energii słonecznej i wiatrowej w całej Nigerii. Omówiono również kwestie środowiskowe. W podobny sposób przedstawiono imperatywy polityczne dotyczące wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Ten artykuł wskazuje na istotny dla Nigerii cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest odnawialna energia dla wszystkich. Celem jest osiągnięcie w tym kraju powszechnej odnawialnej energii dla wszystkich w 2030 r.
EN
In the context of rapid scientific and technological progress, which is the result of the development of science and technology and the process of accumulation and creation of new knowledge, fundamental and applied scientific research, information and technological changes are taking place. As a result, scientific-technological progress arose new forms and methods of organization of production, introduced a new technology, automated production processes, accelerating rate digitalization of all spheres of society, etc. The information society creates prerequisites for the diversification of the structure of production and consumption, thereby changing the needs of society, encouraging the producer to create more and more new goods and services. However, along with the development of advanced technologies, there is the rapid destruction of nature and environmental pollution caused by the consequences of human industrial activity. The article substantiates the socio-ecological aspects of sustainable development on the basis of cognitive modeling, as well as suggests specific measures that contribute to the implementation of certain goals of the International strategy for sustainable development 2030. It is proved that the functioning of the technogenic system leads to the emergence of technogenic risks, the existence of which confirms the presence of a causal relationship between the technogenic load on the environment and the state of public health. The necessity of diagnostics of ecological and safe development of the population, which is designed to identify the selected parameters of the technogenic danger in the changing socio-economic reality, is justified.
PL
W czasie szybkiego postępu naukowo-technicznego, będącego wynikiem rozwoju nauki i techniki oraz procesu gromadzenia i tworzenia nowej wiedzy, prowadzone są badania naukowe, zachodzą zmiany informacyjne i technologiczne. Postęp naukowo-techniczny zaowocował nowymi formami i metodami organizacji produkcji, wprowadził nową technologię, zautomatyzował procesy produkcyjne, przyspieszył tempo cyfryzacji wszystkich sfer społeczeństwa itp. Społeczeństwo informacyjne stwarza warunki do dywersyfikacji struktury produkcji i konsumpcji, zmieniając tym samym potrzeby społeczeństwa, zachęcając producentów do tworzenia coraz większej ilości nowych dóbr i usług. Jednak wraz z rozwojem zaawansowanych technologii następuje gwałtowne niszczenie przyrody, rośnie także zanieczyszczenie środowiska. Artykuł konretyzuje społeczno-ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w oparciu o modelowanie poznawcze, a także sugeruje konkretne działania, które mogą przyczynić się do realizacji określonych celów Międzynarodowej strategii zrównoważonego rozwoju 2030. Udowodniono, że technologie technogeniczne prowadzą do powstania zagrożeń, których istnienie potwierdza istnienie związku przyczynowego między obciążeniem technogenicznym środowiska a stanem zdrowia publicznego. Uzasadniona jest konieczność diagnostyki ekologicznego i bezpiecznego rozwoju populacji, mającej na celu identyfikację wybranych parametrów zagrożenia technogenicznego w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
EN
The article aims to depict the socio-professional position of pharmacy employees in the Second Polish Republic (1918-1939) and the factors which infl uenced their status. In the interwar period, reforms of the pharmacists’ education system were implemented, the office of the provincial pharmaceutical inspector was introduced, and bills were adopted to settle the particulars of the profession. Thus, the foundations were created to depart from the former semi-artisanal character of pharmaceutical practice towards an academic and independent profession. This had a positive impact on the social and professional position of pharmacy employees. In theory, they were equal to their employers and representatives of other liberal professions. However, the reforms had awakened their ambitions and expectations. The reality was different, especially during the great economic crisis (1929-1933/35). The salaries of professional pharmacy personnel, especially in the eastern provinces, were not high. Instead of suffi cient remuneration, people were still offered - as in the 19th century - housing and board at a pharmacy. The burning problem was unemployment, and the employers did not respect the working time regulations. All this frustrated the employees. Their presumably high socio-professional status was not always refl ected in real life.
EN
The article describes the stage of political digitalization of Ukrainian society, defined as a gradual multi-vector process of society’s transition to digital technologies, affecting all spheres of public life, including public policy and public administration. The peculiarities of digital transformation in Ukraine are determined in the context of service state formation. The issue of cyber-security is studied. The public policy against cyber-terrorism in Ukraine is analysed. The main components of cyber-terrorism in Ukraine, related to the development of political digitalization of society, are identified and characterized, including: informational-psychological terrorism, informational-technical terrorism, cognitive terrorism, network terrorism, social-communication terrorism.
PL
W artykule opisano stan cyfryzacji politycznej społeczeństwa ukraińskiego, definiowany jako stopniowy, wielowektorowy proces transformacji społeczeństwa w kierunku technologii cyfrowych, wpływający na wszystkie sfery życia publicznego, w tym na politykę i administrację publiczną. Specyfika transformacji cyfrowej na Ukrainie jest prezentowana w kontekście kształtowana się państwa usługowego. Badana jest problematyka cyberbezpieczeństwa. Analizowana jest również ukraińska polityka publiczna wobec cyberterroryzmu. W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano główne aspekty cyberterroryzmu na Ukrainie, związane z rozwojem procesu cyfryzacji politycznej społeczeństwa, w tym: terroryzm informacyjno-psychologiczny, terroryzm informacyjno-techniczny, terroryzm kognitywny, terroryzm sieciowy i terroryzm społeczno-komunikacyjny.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.