Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impulse magnetic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper the formulas for transient electromagnetic field in a conductive tubular charge placed in the external damped sinusoidal magnetic field are given. The formulas have been obtained through the solution of Bessel's equation in cylindrical coordinates using Laplace's integral transform. On the basis of the obtained results, volume density distribution of the pondermotor forces and magnetic pressure resulting from the interplay of the exciting magnetic field and induced eddy currents were determined.
PL
W pracy wyprowadzono wzory opisujące nieustalone pole elektromagnetyczne w przewodzącym wsadzie rurowym umieszczonym w polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej. Wzory te uzyskano z równania Bessela we współrzędnych walcowych stosując transformatę Laplace'a. Opierając się na tych wynikach, wyznaczono rozkład gęstości objętościowej sił ponderomotorycznych i ciśnienie magnetyczne jako rezultat wzajemnego oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego i indukowanych we wsadzie prądów wirowych.
PL
Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie wpływu oddziaływania wirującego rewersyjnego pola magnetycznego na wielkość segregacji stopu lutowniczego BAg-3 przeznaczonego na wzorce spektrometryczne. Badania polegały na wykonaniu wlewków pod działaniem wirującego rewersyjnego pola magnetycznego (WRPM) oraz bez udziału pola, a następnie analizie stopnia segregacji.
EN
The main aim of this work was to evaluate influence of rotating reversing magnetic field (RRMF) on segregation in BAg-3 solder for spectrometer standard. In the studies alloy ingots were poured with and without RRMF and then the chemical composition on different surfaces was examined showing the degree of segregation.
PL
W pracy przedstawiono badania nad wspólnym oddziaływaniem modyfikacji tytanem i borem oraz impulsowego pola magnetycznego na stopień rozdrobnienia struktury aluminium. Uzyskane wyniki pokazują ścisłą relację między wielkością strefy kryształów równoosiowych a parametrami odlewania tj. częstotliwością pulsacji pola, mocą pola magnetycznego reprezentowaną pośrednio przez natężenie prądu zasilającego induktor oraz ilością modyfikatora typu AlTi5B.
EN
The work presents results of investigations on common influences of addition inoculant titanium and boron and impulse magnetic field on size reduction of pure aluminium structure. The results of investigations show relationship between area of equiaxial zone and pouring parameters: pulse frequency of magnetic field, power of magnetic field represent indirectly by the current intensity which supplies inductor and quantity of inoculant sort AlTi5B.
PL
Celem pracy było określenie wpływu impulsowego pola elektrycznego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Bulwy ziemniaka poddano działaniu pola elektrycznego o natężeniu 24 W/m. 30 kV/m, 40 Mini 60 kV/m, i czasach ekspozycji 100 µs, 300 µs, 600 µs. Do badań przyjęto trzy odmiany ziemniaka: Drop, lrga, Salto. Badania przeprowadzono w latach 2002-2004. Trwałość przechowalniczą określono wskaźnikami strat całkowitych, ubytków naturalnych, strat w wyniku kiełkowania i strat chorobowych podczas długotrwałego okresu przechowywania (6 miesięcy). Zastosowanie impulsowego pola elektrycznego dało pozytywny elekt w postaci zmniejszenia strat całkowitych i strat chorobowych oraz brak widocznego wpływu na proces kiełkowania bulw i ubytki naturalne.
EN
The aim of this study was to asses the effect of impulse electric field on the storage life of potato tubers. Potato tubers were subjected to an electric field of 24 kV/m, 30 W/m, 40 Min and 60 kV/m intensity and 100 µs, 300 µs, 600 µs exposure times. Three potato varieties: Drop. Irga. and Salto were studied. The study was conducted in 2002-2004. The storage life was assessed according to the ratio of total losses, natural losses, sprouting losses and disease losses during a long storage period (6 months). The application of electric field had a positive effect as it decreased total and disease losses and had no visible influence on tuber sprouting and natural losses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.