Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 492

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z pięcioma innymi europejskimi operatorami systemów przesyłowych gazu – Enagás, Fluxys, Gasunie, Snam, GRTgaz. Celem projektu było zbadanie i wskazanie najbardziej przydatnych urządzeń do wykrywania i pomiaru wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury typowych dla systemów przesyłowych. Analiza rynku pokazała, że dostępne są urządzenia do wykrywania emisji metanu wykorzystujące różne zasady działania, znacznie mniej jest natomiast urządzeń do pomiaru wielkości emisji. Do badań wybrano pięć urządzeń: trzy wyłącznie do detekcji, oparte na zasadzie działania D-1 (sensor półprzewodnikowy), D-2 (optyczny system na podczerwień), D-3 (technologia laserowa), oraz dwa urządzenia umożliwiające również pomiar emisji – P-1 (obrazowanie ultradźwiękowe) i P-2 (ilościowy system optycznego obrazowania gazu). Badania laboratoryjne przeprowadzono w marcu 2020 r. na stanowisku Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I) w Saragossie; zgodnie z przyjętym programem generowane były uchodzenia metanu z rozszczelnionych celowo zaworów, połączeń kołnierzowych, skręcanych oraz z przewodu otwartego do atmosfery. Badania polowe urządzeń w przypadku nieznanych nieszczelności wykonano na stacji pomiarowej przy M&I. Celem badań była weryfikacja dokładności wytypowanych przyrządów pomiarowych; została ona przeprowadzona przy różnych strumieniach objętości i różnych stężeniach metanu w gazie uchodzącym z nieszczelności. Podczas badań oceniana była także m.in. łatwość stosowania urządzeń, szybkość wykrywania metanu i odległość urządzenia od miejsca uchodzenia gazu. Wyniki badań pokazały zarówno zalety, jak i ograniczenia poszczególnych urządzeń, wskazały ponadto jednoznacznie, że do oceny wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury przesyłowej konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch różnych urządzeń. Uzyskane wyniki wskazują, że urządzenia typu sniffer, charakteryzujące się tym, że sonda musi się znaleźć w pobliżu miejsca uchodzenia, dają wyniki podobne do detektora FID, najczęściej stosowanego w programach LDAR (ang. leak detection and repair), ale mogą być stosowane w szerszym zakresie stężeń metanu. Urządzenie D-3 ma szybki czas odpowiedzi oraz szeroki zakres pomiarowy, jednak ze względu na jednostkę odczytu, tj. ppm-m, nie można przeliczyć wyników na stężenie metanu bez dodatkowego pomiaru odległości. P-1 oraz P-2 pozwalają na ocenę wielkości emisji metanu w czasie rzeczywistym – błędy pomiaru wielkości emisji dla obu urządzeń są porównywalne i wynoszą około 70% do 100%.
EN
The article presents the results of the project carried out by GAZ-SYSTEM in cooperation with 5 other European gas Transmission System Operators (TSO) – ENAGAS, Fluxys, Gasunie, Snam and GRTgaz. The objective of the project was to investigate and identify the most useful devices for detecting and measuring methane emissions from infrastructure components typical for the TSO. The market analysis showed that methane detectors utilizing different principles of operation are available, but there are much fewer devices for measuring emission rates. 5 devices were selected for tests: 3 exclusively for detection based on the D-1 (semiconductor sensor), D-2 (infrared optical gas detection system), D-3(laser technology) principle of operation, and 2 devices that also enable emissions measurement – P-1 (ultrasound imaging) and P-2 (quantitative optical gas imaging). Laboratory tests were carried out in March 2020 at the Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I); according to the approved program, methane leaks were generated from deliberately unsealed valves, flanges, threaded and open-ended pipe connections. Field tests were carried out at the measuring gas station near the M&I. The main purpose of the research was to verify the accuracy of the selected measuring instruments. It was carried out at different flowrate and various methane concentrations in the gas escaping from the components. Ease of use of the devices, their speed and range of operation were assessed. The results showed both the advantages and limitations of each device, and they clearly indicated that the assessment of methane emissions from gas transmission infrastructure components requires the use of at least two different devices. The results indicate that sniffer devices, characterized by the fact that the probe must be placed in the vicinity of the source of emission, give results similar to the FID Detector, most commonly used in Leak Detection and Repair (LDAR) programs, but can be used in a wider range of methane concentrations. D-3 has a fast response time and a wide measuring range, but their unit of measurement i.e. ppm-m prevents the conversion of the results into methane concentration without additional measurements of the distance between the leak and the device. The P-1 and P-2 allow to measure the emissions in real time, while the measurement errors for both devices are comparable, ranging from about 70% to 100%.
EN
The article presents the legal framework of periodic control systems of individual heating devices in the Federal Republic of Germany, the Czech Republic and Switzerland. The scope of periodic inspections carried out in considered countries, the persons responsible for performing them, the method of data acquisition and administrative bodies responsible for supervising the fulfillment of the obligation, as well as the sanctions for law violations related to small heat sources operation in the residential sector were discussed.
EN
The energy sector worldwide is a significant source of air pollutant emission. In Poland, the vast majority of heat and electricity is generated in coal-fired heat and power plants. There is a common belief that high greenhouse gas emissions from the energy sector in Poland are mainly due to the technological processes involving the conversion of energy by burning fossil fuels. However, coal mining also causes a high environmental burden. This paper aimed to determine the carbon footprint of a typical hard coal-fired heating plant in Poland, taking into account mining of hard coal, its transport to the heating plant and useful energy generation in the heating plant. The investigation carried out allowed comparing the process steps and determining which of them is the dominant source of the greenhouse gas emissions. The obtained results show that hard coal mining and hard coal transport account for almost 65% and 5% of total equivalent carbon dioxide emission, respectively. Energy transformations in the heating plant account for 30% of total equivalent carbon dioxide emission, where approx. 29% is due to hard coal burning and 1% due to electricity consumption. The relative shares of carbon dioxide, methane and nitrous oxide in total equivalent carbon dioxide emission account for approx. 91%, 4% and 5%, respectively.
4
Content available remote Kocioł niskotemperaturowy opalany biomasą rolniczą
PL
Artykuł jest próbą podsumowania prac badawczych jakie zostały przeprowadzone przez Instytut Energetyki (IEn) w ramach projektu BioCHP, którego celem było opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia instalacji kogeneracyjnej produkującej energię elektryczną oraz ciepło z odpadowej biomasy poddanej mikronizacji i utylizowanej w ciśnieniowej komorze spalania zasilającej bezpośrednio turbinę gazową. IEn jako partner tego projektu miał za zadnie opracowanie technologii kotła, który może być zasilany zarówno dużym strumieniem gazów spalinowych o niskiej temperaturze z turbiny, jak i małym strumieniem spalin o wysokiej temperaturze powstałych w wyniku spalania biomasy w komorze paleniskowej tegoż kotła. W konsekwencji zaprojektowano i wybudowano kocioł hybrydowy z przedpaleniskiem wyposażonym w niskotemperaturową komorę spalania eliminującą ryzyko szlakowania kotła przy spalaniu biomas o niskiej temperaturze topienia popiołu. W artykule opisano metody jakie towarzyszyły procesowi projektowania kotła począwszy od budowy modelu palnika na biomasę, a skończywszy na projekcie technicznym palnika biomasowego, niskoemisyjnej komory paleniskowej i całego kotła o mocy cieplnej 10 MW. Dużo uwagi poświęcono sposobom organizacji procesu spalania w komorze przedpaleniska oraz metodom uzyskania stabilnego zapłonu mieszanki pyłowo-powietrznej. W pracy przetestowano zarówno startowy palnik olejowy jak i zapalarki plazmowe. Ostatecznymn efektem prac jest działająca instalacja demonstracyjna zlokalizowana na terenie ciepłowni w Karczewie, gdzie przeprowadzono badania kotła, które potwierdziły, że zapewnia on stabilną produkcję ciepła z rozdrobnionej biomasy i spełnia obowiązujące obecnie standardy emisyjne.
EN
The article is a summary attempt of the research work carried out by the Institute or Power Engineering (IEn) as part of the BioCHP project. The purpose of the project was to develop and prepare for the implementation or a CHP installation producing electricity and heat from waste micronized biomass burned in a pressure combustion chamber and supplying the gas turbine directly. IEn, as a partner of this project, was tasked with developing a boiler technology hat can be powered both by large stream of low-temperature exhaust gases from the turbine and by a small stream of high-temperature exhaust gases resulting from the combustion of biomass in the furnace chamber of that boiler. As a result, a hybrid boiler was designed and built with a pre-combustor equipped with a low temperature combustion chamber eliminating the risk of boiler slagging when burning biomass with a low ash melting point. The article describes the methods that accompanied the boiler design process from the construction of the biomass burner model to the technical design of the biomass burner, low-temperature furnace chamber and me entire boiler with a heat output of 10 MW. Much attention has been paid to how the combustion process is organized in the pre-combustor chamber and the methods of obtaining a stable ignition of the dust-air mixture. Both the starting oil burner and plasma igniters were tested at work. The final result of the work is a working demonstration plant located on the premises of he heating plant in Karczew, where the boiler tests were carried out, which confirmed that it ensures stable heat production from micronized biomass and meets the current emission standards.
PL
Wejście w życie rygorystycznych przepisów prawa dotyczących emisji do powietrza substancji kwaśnych zmusza obiekty energetycznego spalania paliw do dostosowania się do nowych regulacji. Inwestorzy, aby sprostać postawionym wymaganiom, muszą dokonać wyboru optymalnej drogi do obniżenia emisji szkodliwych substancji. Jednym z wielu rozwiązań, nieingerującym w znaczący sposób w instalację spalania paliw, jest metoda wtrysku suchego sorbentu (ang. dry sorbent injection – DSI), polegająca na bezpośrednim wtrysku suchego materiału (węglanu wapnia lub węglanu sodu) do strumienia spalin. Mimo szeregu zalet, jakimi są stosunkowo niskie koszty inwestycyjne czy możliwość prowadzenia nieprzerwanej eksploatacji ciągu technologicznego, należy wziąć pod uwagę na przykład kwestię warunków pracy zainstalowanych urządzeń odpylających. Istotny wpływ na skuteczność przereagowania zanieczyszczeń kwaśnych ma bowiem wielkość ziaren wtryskiwanego sorbentu – im drobniejsza frakcja, tym skuteczniejsze działanie metody DSI. Drobna frakcja znacząco zmniejsza jednak sprawność elektrofiltru. Emisja pyłu zawieszonego do atmosfery jest bardziej szkodliwa, jeśli emitowane cząsteczki mają mniejsze średnice. Ziarna mniejsze niż 2,5 µm z łatwością przedostają się do organizmów poprzez górne drogi oddechowe, stanowiąc tym samym realne zagrożenie dla zdrowia.
EN
As a consequence of the entry into force of stringent legal requirements concerning emissions of acidic substances into the air, combustion plants are obliged to adapt to the new emission standards. To fulfill the requirements, investors have to choose the best way to reduce emissions of harmful substances. One of many solutions, which does not significantly interfere with the fuel combustion installation, is the method of dry sorbent injection (DSI), which consists in an injection of dry material (calcium carbonate or sodium carbonate) directly into the flue gas stream. This process offers a number of advantages, such as a relatively low investment cost or uninterruptible operation of the process line. However, one should also take into account, for example, operating conditions of the installed dust collectors. The grain size of the injected sorbent has a significant impact on the effectiveness of the reaction of acidic pollutants – the finer the fraction, the more effective the DSI process. Yet, a fine fraction significantly reduces the ESP efficiency. Particulate matter emissions to the atmosphere are more harmful if the emitted particles are small in diameter. Fine particles smaller than 2.5 µm in diameter easily enter organisms through the upper respiratory tract, thus posing a real threat to human health.
EN
The nitrogen oxides in a flame of burning fuel can be created by many mechanisms. The amount of NOx concentration emitted to the ground atmosphere mainly depends on the type of fuel burned in the industrial and heating boilers. Changes in the country's thermal policy and requirements that are set for us by the European Union States are forcing us to reduce greenhouse gas emissions. Directed metered ballast method is one of the most attractive techniques for reducing NOx emissions. In recent years, moisture injection technology is still investigated on low and medium power thermal power boilers operating on gaseous fuel. The goal of this work was to perform the investigations of the process of a moisture injection into the zones of decisive influence (ZDI-I and ZDI-II) on steam and water boilers: DKVR 10-13, DKVR 20-13, DE 25-14 and PTVM-50. The obtained results clearly show how the proposed method affects NOx reduction and boiler efficiency.
PL
Tlenki azotu w płomieniu palącego się paliwa mogą powstawać na drodze wielu mechanizmów. Ilość emitowanego do przyziemnej warstwy atmosfery stężenia NOx wynika przede wszystkim z rodzaju spalanego w kotłach przemysłowo-grzewczych paliwa. Zmiany w polityce cieplnej kraju oraz wymagania stawiane nam przez Państwa Unii Europejskiej zmuszają na do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Metoda skierowanego dozowanego balastowania jest jedną z najbardziej atrakcyjnych technik ograniczania emisji NOx. W ostatnich kilku latach technologia wtrysku wilgoci badana jest na kotłach energetyki cieplnej małej i średniej mocy pracujących na paliwie gazowym. Celem pracy są badania eksperymentalne procesu wtrysku wilgoci do stref decydującego wpływu (ang. zone of decisive influence ZDI-I oraz ZDI-II) na kotłach parowych i wodnych: DKVR 10-13, DKVR 20-13, DE 25-14 oraz PTVM-50. Uzyskane wyniki pokazują, w jaki sposób proponowana metoda wpływa na redukcję NOx oraz wydajność.
EN
The results of the research on energy usage of the fatty acids distillation residue are presented. Distillation residue constitutes a material of biogenic origin, which is created only as a result of physical processing of animal fats without using additional chemicals. This material exhibits similar physicochemical properties as the heavy heating oil and may be its substitute. Industrial comparative tests of combusting of distillation residue and also of the heavy heating oil in an oil boiler were conducted. The research was conducted at the rated and minimum capacities of the boiler. It has been stated that combusting of the distillation residue of the fatty acids in a tested oil boiler does not bring about any technological difficulties. No threat of the elevated emission of pollutants into the atmosphere was exhibited. Installation of the boiler fulfill all emission standards required for combustion of the liquid fuels. Combustion of fatty acids distillation residue contributes to the reduction of the previous emission of pollutants from burning of the heavy fuel oil, significantly in scope of SO2.
EN
Hydrogen is a carrier and energy store. It is becoming the energy supplier. The global energetic-climatic policy forces us to search for the alternative solutions and the sources of cheap electric energy. The implementation of RES (renewable energy sources) and the consequent legal regulations runs laboriously while the hydrogen revolution (although still ineffective) is developing dynamically and gives a chance to stabilization of the situation in energy storage, inter alia, in Poland and will make the pro-ecological activities real. Constantly increasing participation of hydrogen in energy sector, especially in global approach, forces the leading electric energy producers to increase the additional financing of the mentioned research sectors. Unfortunately, the development of hydrogen infrastructure is slow. It is inhibited by a lack of the need (that is, still too low demand) and the prices of hydrogen for final users are highly dependent on, for example, the number of refuelling. The utilization of hydrogen for carbonization purposes requires, however, it obtaining in an emission-free way. At present, the discussed raw material, being mainly used in refinery and chemical industry, is generated almost exclusively in the processes of steam reforming of natural gas or coal re-gasification. The both mentioned methods are connected with CO2 emission, therefore, the product, obtained in this way, is called grey hydrogen. On the other hand, electrolysis is the non-emission generating method; it needs only water and electric energy from the renewable sources. The global energetic-climatic policy forces us to search for alternative solutions and for new sources of cheap electric energy. Aspects of storage and transmission of hydrogen in the industrial scale and optimization of the process of its obtaining (production?) seem to be a priority. We know what hydrogen is, we know its properties, we are able to accumulate and transform it in electric energy. The ideas of its storage are dynamically developing. We hope that after reading this research paper, the question will be generated in the mind of the reader: when “the outbreak of the hydrogen era” is expected? In our opinion, the mentioned period was commenced at the second decade of 21st century. A lot of articles concerning the possibility of utilizing the mechanical vehicles, driven by hydrogen, the planned stations of hydrogen refuelling or construction of underground storehouses of H2 in salt caverns are the premis.
PL
Wodór to nośnik, magazyn energii. Staje się dostawcą energii. Światowa polityka energetyczno-klimatyczna zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań i źródeł taniej energii elektrycznej. O ile wdrażanie polityki OZE i idących za nią regulacji prawnych przebiega żmudnie, o tyle rewolucja wodorowa (choć ciągle nieefektywna) rozwija się dynamicznie i daje szanse na ustabilizowanie sytuacji magazynowania energii m.in. w Polsce oraz urzeczywistni działania proekologiczne. Wciąż wzrastający udział wodoru w sektorze energetycznym szczególnie w ujęciu globalnym, zmusza czołowych producentów energii elektrycznej do zwiększenia dofinansowania tych sektorów badawczych. Niestety rozwój infrastruktury wodorowej jest powolny. Hamuje go brak potrzeby (czyli ciągle zbyt niski popyt), a ceny wodoru dla konsumentów końcowych są wysoce zależne na przykład także od liczby tankowań. Wykorzystywanie wodoru w celu dekarbonizacji gospodarki wymaga jednak pozyskiwania go w sposób niegenerujący emisji. Obecnie surowiec ten, używany głównie w przemyśle rafineryjnym i chemicznym, powstaje niemal wyłącznie w procesach reformingu parowego gazu ziemnego lub regazyfikacji węgla. Obie metody wiążą się z emisją CO2 , dlatego wytwarzany w ten sposób produkt określono jako szary wodór. Niegenerującą emisji metodą jest natomiast elektroliza, do której potrzebne są woda oraz energia elektryczna z odnawialnych źródeł. Światowa polityka energetyczno-klimatyczna zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań i źródeł taniej energii elektrycznej. Priorytetowe zdają się być aspekty magazynowania i przesyłu wodoru na skalę przemysłową oraz optymalizacja procesu jego otrzymywania (produkcji?). Wiemy czym jest wodór, znamy jego właściwości, potrafimy zgromadzić i przeobrazić w energię elektryczną. Idee jego magazynowania rozwijają się w dynamicznym tempie. Mamy nadzieję, że po lekturze tekstu w umyśle Czytelnika zrodzi się pytanie, kiedy nastąpi „wybuch ery wodoru”. W naszej opinii ten okres rozpoczął się w drugiej dekadzie XXI wieku. Setki artykułów dotyczących możliwości wykorzystania pojazdów mechanicznych napędzanych wodorem, planowanych stacji tankowania wodoru czy budowy podziemnych magazynów H2 w kawernach solnych to przesłanka.
EN
Due to the implementation of environmental regulations and the continual tightening up of the limits for pollutants in combustion systems, we are being forced to pay more attention to this area. A significant source of pollutants originating from the industry is, in particular, the formation of carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx) in combustion systems with air intake. The control of pollutant emissions has become a global concern due to the worldwide increase in the use of fossil fuels. Besides the fact that the insufficient combustion process has a significant share of emissions in the environment, it also reduces the overall efficiency and economy of the operation using this energy source. We encounter this problem also in the operation of gas melting furnaces. Therefore, the aim of this paper was to describe the results of experimental measurements of the amount of emissions produced during the gas melting furnace KOV 010/1998 operation, which is in practice predominantly used for the melting of Aluminium alloys. Experimental measurements were performed to design the most appropriate operating mode variant of the melting furnace with regard to maximizing its productivity and at the same time to minimizing the total amount of emissions produced during one melting cycle.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds of the engine.
EN
The introduction of new exhaust emissions norms for motor vehicles forces manufacturers to rely on th new technologies of exhaust gas aftertreatment and emission reduction. The past studies by the authors demonstrated a significant emission of nanoparticles from the gasoline engines with direct fuel injection, especially dangerous for the human health and life. The latest solution is a particulate filter designed for spark ignition engines, introduced in parallel with a norm limiting their number emission. The research conducted within the article concerned testing its effectiveness by measuring the vehicle equipped with and without the filter under real driving conditions. The drive cycle was made in accordance with the requirements of the RDE (Real Driving Emission) standard using PEMS (Portable Emissions Measurement System) equipment. The values of harmful gaseous components and solid particles were measured in terms of mass and number. The comparison of emission results indicated a significant efficiency of the filter in terms of particle weight and number reduction. The dimensional distribution of particle diameters were also analyzed, which changed as a result of the filter. The authors believe that the filter efficiency is the result of much higher temperatures of exhaust gases than in the case of diesel engines, which causes the incineration.
EN
The paper examined the impact of wood pellets of different type on the emission of nitrogen oxides (NOx) formed during the combustion process in a low-power heating boiler. The study aim was to determine the dependencies of the NOx emission levels on the chemical composition of fuel. The test was carried out using a model of a combustion chamber equipped with a dedicated burner. The analysis of the results confirmed the relationship between flue gas and the formation of NOx. The obtained results prove the possibility of reorganizing the combustion process in order to reduce the NOx emission by selecting a proper composition of raw materials when producing wood pellets.
EN
Poland is one of the heaviest users of district heating systems in Europe, and those district heating systems are mainly coal-fired. This study describes the correlation between emission of gaseous air pollutants and the combustion parameters of WR coal-fired water grate boilers (WR-25, WR-10, WR-8M). Air pollution emissions loads were measured during boiler work in conditions other than standard (start-up, extinction, load fluctuations). A negative impact of compounds such as HCl, HF, CO and NH3 in emission standards for various heat sources has been noted.
PL
Polska należy do największych użytkowników systemów ciepłowniczych w Europie, które wciąż w większości opalane są węglem kamiennym. W artykule opisano korelację pomiędzy emisją gazowych zanieczyszczeń powietrza i parametrami spalania węglowych wodnych kotłów rusztowych typu WR (WR-25, WR-10, WR-8M). Wielkości gazowych emisji zanieczyszczeń powietrza były mierzone podczas pracy kotłów w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch, wygaszanie, zmiana obciążenia). Zaobserwowano negatywny wpływ związków, takich jak: HCl, HF, CO oraz NH3.
EN
The problem of harmful casting resins has been present in foundries for many years. Manufacturers are introducing new products that contain in their composition environmentally and eco-friendly ingredients. Unfortunately, not all types of technology can be used, sometimes environmental benefits are disproportionate to the quality of castings and their price. In the foundry industry, the most popular binders are based on organic compounds (often carcinogenic) and other harmful substances. Due to strict legal regulations regarding environmental protection, as well as care for the foundry's workers' comfort - their occurrence should be reduce to a minimum. These compounds often behave also depending on the conditions of use (temperature, atmosphere). The application of various methods of thermal analysis and spectroscopic methods allows to verify the mechanism of resin decomposition process in relation to conditions in the form in both inert and oxidizing atmosphere. For analysis the resins from cold-box technology, were used TG–DTG–DSC, Py-GC/MS methods and specified the course of changes occurring in combination of different atmosphere.
EN
In the aspect of the course and analysis of products of biomass fuels combustion in grill feed boilers, the combustion process of wheat straw and meadow hay were assessed taking into consideration conditions of SO2 emission. Different types of briquettes used in the research not only had various chemical properties but also physical properties. In the aspect of assessment of energy and organic parameters of the combustion process, the sulphur content in biomass becomes a significant factor at its energy use. Registered emission during combustion of meadow hay biomass referred to wheat biomass was for A and B type briquettes correspondingly higher by ca. 320 and 120%. Differences in SO2 emission at combustion of various biofuel forms in the aspect of the relation with the remaining combustion parameters including mainly with air flow require, however, further research that leads to development of lowemission and high-efficient biofuel combustion technologies in lowpower heating devices.
PL
W aspekcie przebiegu i analizy produktów spalania paliw biomasowych w rusztowych kotłach zasypowych, oceniono proces spalania słomy pszennej i siana łąkowego pod kątem warunków powstawania emisji SO2. Wykorzystane do badań różne rodzaje brykietów, charakteryzowały się nie tylko odmiennymi cechami chemicznymi ale również i właściwościami fizycznymi. W aspekcie oceny parametrów ekologiczno-energetycznych procesu spalania, zawartość w biomasie siarki staje się istotnym czynnikiem przy jej energetycznym wykorzystaniu. Rejestrowana emisja podczas spalania biomasy siana łąkowego w odniesieniu do biomasy pszennej była dla brykietów typu A i B odpowiednio większa o około 320 i 120%. Różnice w emisji SO2 przy spalaniu różnych form biopaliw w aspekcie relacji z pozostałymi parametrami spalania w tym głównie z przepływem powietrza wymagają jednak przeprowadzenia dalszych badań prowadzących do opracowania niskoemisyjnych i wysoko sprawnych technologii spalania biopaliw w urządzeniach grzewczych małej mocy.
EN
In recent years, the UBAC has seen severe traffic congestion, resulting in various environmental and traffic problems at the university and its environs. This congestion was due to the significant expansions in buildings andan increase in the number of colleges in addition to the extensive use of private transport modes by students and university employees. This research was an attempt to find a solution for transportation problems in the UBAC, through studying the current transportation system inside the campus, and then suggesting alternatives to enhance the situation in the Campus and its environs as well. The study solutions focused on replacing the current diesel buses with battery-electric buses and restricting some of the private cars toward the Campus. This study supposes this transformation will reduce the CO2 emissions by (54%) in the morning peak hours and by (64%) in the afternoon peak hours, enhance the Passenger Car Unit (PCU) by (31%) in the morning peak hours and by (41%) in the afternoon peak hours, and will improve parking capacity by 114% inside the campus.
EN
This paper discusses the environmental characteristics of assets of the public transport systems in Górnośląsko-Dąbrowska Metropolis. The public transport is served by a number of companies. This poses the problem of integrating their behaviour in a coherent manner for environment protection. The Metropolis includes regions highly populated with good road networks as well as small localities which generates small transport demands. The transport potential is assessed and categorised in relation to its impact on the environment. The volume of emission of pollutants and the severity of their presence in the environment are summarised. Conditions of the functioning of the constituents of the systems were analysed, accounting for their contribution to pollution as well as health hazards cases.
EN
The presented article examines, on the example of 100 surveys among drivers moving around the region of Biała Podlaska, the level of exhaust emissions generated by their cars. The analysis was based on the information about the make and model of a vehicle, year of production, a type of fuel and EURO standard to which the car was assigned. In addition, information was collected on the average annual mileage (km) of the analyzed cars. The above information allowed to make speculations on the amount of harmful substances emitted by the examined cars, and then to make a reservation as if all the vehicles were in EURO VI standard. For one hundred cars tested in the survey, these values would be: - 1390500 g of issued CO, which would result in a 28.33% decrease compared to the current situation; - 153180 g NOx, which would result in a decrease of 66.47%; - 69300 g HC (in the case of petrol engines), which would result in a decrease of 36.77%; - 6975 g PM (in the case of DIESEL engines), which would result in a decrease of 87.33%. The solution to the problem of excessive emission of harmful substances arising from the combustion of fuels could be the exchange of cars for those falling within the EURO VI standard. The interest in this idea would be significant if appropriate incentives for the purchase of environmentally friendly vehicles were introduced.
PL
W przedstawionym artykule zbadano, na przykładzie 100 ankiet wśród kierowców poruszających się po regionie Biała Podlaska, poziom emisji spalin generowanych przez ich samochody. Analiza opierała się na informacjach dotyczących marki i modelu pojazdu, roku produkcji, rodzaju paliwa zasilającego oraz normy EURO, do której zaliczono dany samochód. Ponadto zebrano informacje na temat średniego rocznego przebiegu (km) analizowanych samochodów. Powyższe informacje pozwoliły przeprowadzić spekulacje na temat ilości emitowanych substancji szkodliwych przez przebadane auta, a następnie prognozować, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby wszystkie pojazdy spełniały normę EURO VI. Dla stu samochodów testowanych w badaniu wartości te byłyby następujące: - 1390500 g wydanego CO, co spowodowałoby spadek o 28,33% w porównaniu z obecną sytuacją; - 153180 g NOx, co spowodowałoby spadek o 66,47%; - 69300 g HC (w przypadku silników benzynowych), co spowodowałoby spadek o 36,77%; - 6975 g PM (w przypadku silników DIESEL), co spowodowałoby spadek o 87,33%. Rozwiązaniem problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji, powstających w wyniku spalania paliw, mogłaby być wymiana samochodów na te zaliczające się do normy EURO VI. Zainteresowanie tym pomysłem byłoby znaczne, gdyby wprowadzono odpowiednio zachęcające dotacje do zakupu pojazdów przyjaznych środowisku.
EN
The article presents the analysis of the implementation of selected elements of car transport in the aspect of ecology. The basic issue that affects the protection of the environment (ecology) is the value of energy intensity in the manufacture of products. The elements made in the production process of plastic mouldings were compared. The amount of energy in kJ needed to produce 1 kg of a given product was estimated. Next, the dependencies between the value of computational energy intensity and the emission of gases affecting the environment of CO2, SO2, NOx were presented. As a conversion factor according to GUS data, it was assumed that 1kWh production in Poland causes emission of 800 g CO2, 7 g SO2 and 3 g NOx.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonania wybranych elementów transportu samochodowego w aspekcie ekologii. Podstawowym zagadnieniem, które ma wpływ na ochronę środowiska (ekologię) jest wartość energochłonności wytwarzania wyrobów. Porównano elementy wykonane w procesie produkcji wyprasek z tworzyw sztucznych z odlewnictwem. Oszacowano ilość energii w kJ potrzebnej do produkcji 1 kg danego wyrobu. Następnie przedstawiono zależności między wartością energochłonności obliczeniowej z emisją gazów wpływających na środowisko C02, S02, NOx. Jako przelicznik zgodnie z danymi GUS przyjęto, że produkcja 1kWh w Polsce powoduję emisję 800 g C02, 7 g S02 i 3 g NOx.
EN
Purpose: The aim of this paper is to provide information on the risks posed by metal nanoparticles released into surface waters. Introduction: Currently, the use of nanoparticles of metal and metal oxides (NPMOs) is extremely popular in various industries, and in medicine and households. Nanoparticles and nanocompounds have become significant contributors to technological progress due to their physicochemical properties such as the melting point, electrical and thermal conductivity, catalytic activity, light absorption and scattering, as well as biocompatible and bactericidal properties. These functions cause their increased performance compared to their macro counterparts. However, it should be noted that the properties of nanocomponents can create new risks to the environment and consumers. Based on existing literature, a conclusion can be drawn that metal nanoparticles are a potential threat to plant and animal organisms, and humans. It is, therefore, necessary to intensify efforts to understand the mobility, reactivity and durability of nanocomponents in various environmental components, especially in the aquatic environment, and their toxicity to organisms. Methodology: This paper is a literature review. Conclusions: The increasing use of nanosubstances, in both commercial and industrial products, has caused an increasing concentration and diversity of these substances in aquatic ecosystems. Based on the analysis of literature reports, it can be concluded that the size of nanoparticles, their structure and arrangement, as well as surface properties, are subject to constant changes in the environment as a result of their interactions with other components, and of the balances shaped by a variety of geochemical and biological factors. Numerous studies conducted in recent years in the field of nanoecotoxicology have demonstrated the existence of a risk to aquatic organisms, which could lead to their impaired development and even death. Unfortunately, the lack of a standard technique for assessing the toxicity of nanoparticles in various biological systems, such as the reproductive, respiratory, nervous and gastrointestinal systems, and the developmental stages of aquatic organisms, makes it impossible to conduct such studies in a standardised fashion. Reports of the toxicity of metal and metal oxide nanoparticles in relation to various forms of living organisms warrant in-depth investigations into how these particles function in aqueous solutions and interact with standard substances.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie informacji na temat zagrożeń, jakie stanowią nanocząstki metali wprowadzane do wód powierzchniowych. Wprowadzenie: Obecnie wykorzystanie nanocząstek metali i tlenków metali (NPMOs) cieszy się ogromną popularnością w różnych gałęziach przemysłu, medycynie i gospodarstwach domowych. Nanocząstki i nanozwiązki zyskały na znaczeniu w postępie technologicznym ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne takie jak temperatura topnienia, przewodność elektryczna i cieplna, aktywność katalityczna, absorpcja i rozpraszanie światła oraz swoje biokompatybilne i bakteriobójcze własności. Cechy te powodują ich zwiększoną wydajność w stosunku do ich odpowiedników w skali makro. Należy jednak pamiętać, że właściwości, jakie posiadają nanozwiązki, mogą generować nowe ryzyko dla środowiska naturalnego oraz konsumentów. Analizując dotychczasową literaturę należy stwierdzić, że nanocząstki metali stanowią potencjalne zagrożenia dla organizmów roślinnych i zwierzęcych, w tym także człowieka. Konieczna jest zatem intensyfikacja prac, które pozwolą na zrozumienie mobilności, reaktywności i trwałości nanozwiązków w różnych komponentach środowiska, zwłaszcza w środowisku wodnym, oraz toksyczności w stosunku do organizmów. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Rosnące wykorzystanie nanosubstancji, zarówno w produktach komercyjnych, jak i przemysłowych, determinuje coraz większe stężenie i różnorodność tych substancji w ekosystemach wodnych. Na podstawie analizy doniesień literaturowych należy stwierdzić, że wielkość nanocząstek, ich budowa i układ oraz właściwości powierzchni podlegają ciągłym zmianom w środowisku w wyniku interakcji z innymi składnikami i równowag kształtowanych przez różnorodne czynniki bio- i geochemiczne. Liczne badania przeprowadzone w ciągu ostatnich lat w dziedzinie nanoekotoksykologii wskazują na zagrożenie w stosunku do organizmów wodnych prowadzące do upośledzenia w rozwoju a nawet śmierci organizmów. Niestety, brak standardowej techniki oceny toksyczności nanocząstek w różnych układach biologicznych, takich jak układ rozrodczy, oddechowy, nerwowy, żołądkowo-jelitowy i stadia rozwojowe organizmów wodnych, powoduje brak możliwości standardowego prowadzenia takich badań. Doniesienia o toksyczności NPMOs w odniesieniu do różnych form organizmów żywych powodują, że niezbędna jest wiedza w zakresie ich funkcjonowania w roztworach wodnych oraz interakcji z podstawowymi substancjami.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.