Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbina parowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The increasing share of renewables in electricity production adversly affects the operation of thermal plants, including steam turbine units. Intermittency of renewable sources results in high variability of steam turbine operating conditions, which together with the inherent scatter of turbine operating parameters significantly complicates their lifetime assessment. The paper presents a concept of lifetime monitoring system in scope of creep-fatigue damage. The system is based on online and offline calculations, performs online analysis of measurement data and takes into account the results of material tests. Functionality of the system main modules is described and mathematical models suitable for online calculations are presented. A general concept of hardware configuration for the system is proposed as well.
PL
Wzrastający udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu ma niekorzystny wpływ na pracę elektrowni cieplnych, w tym bloków parowych. Niestabilność źródeł odnawialnych skutkuje dużą zmiennością warunków pracy turbin parowych, co w połączeniu z nieodłącznym rozrzutem parametrów pracy turbin w znaczący sposób komplikuje ocenę ich żywotności. W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania żywotności w zakresie zużycia zmęczeniowo-pełzaniowego. System ten oparty jest na obliczeniach w trybie online i offline, wykonuje na bieżąco analizę danych pomiarowych oraz uwzględnia wyniki badań materiałowych. Omówione zostały funkcje głównych modułów systemu wraz z propozycją modeli matematycznych odpowiednich do obliczeń w trybie online. Zaproponowano również ogólną koncepcję konfiguracji sprzętowej systemu.
EN
This paper presents the results of analysis of steam turbine start-up using Thermal-FSI (Thermal-Fluid-Structure-Interaction). Reference and acceleration start simulations were carried out. Attention focused on a steam unit as they account for most electricity generation in Poland. Accelerated start-up is of interest as a possible method for reducing the adverse impact of renewable energy by controlling the injection of cooling steam, set against the backdrop of increasing RES and their negative impact on the operation of steam units. The work is the result of research into the possibility of accelerating the start-up of a steam turbine.
PL
W artykule przedstawiono różne warianty modernizacji części przepływowej turbin parowych znajdujących się w wieloletniej eksploatacji. Maksymalny przyrost mocy może być uzyskany drogą modernizacji układu łopatkowego. Przejście do łopatek ze zmienianym kątem wypływu α1, zastosowanie tzw. meridionalnego profilowania krótkich łopatek pierwszych stopni części wysokoprężnej pozwala zwiększyć sprawność o około 2÷3% w porównaniu ze stanem wyjściowym konstrukcji. Pewne rezerwy podwyższenia ekonomiczności związane są także z modernizacją uszczelnień. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień umożliwiają zmniejszenie przecieków pary o około 10÷30%, co prowadzi do wzrostu sprawności turbiny. Maksymalna efektywność aerodynamiczna elementów części przepływowej z dodatnimi wartościami wzdłużnego gradientu ciśnienia jest osiągana w warunkach stabilnego przepływu bez oderwania warstwy przyściennej od ścianek. Dotyczy to zarówno dyfuzorowych wylotów korpusów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia jak i dyfuzorów zaworów regulacyjnych. Przeprowadzone badania i doświadczenia modernizacji wskazują na możliwość podwyższenia mocy turbozespołu do 10÷12% w odniesieniu do stanu początkowego. Taki rezultat osiągany jest kosztem modernizacji tylko samego układu łopatkowego bez zmiany detali korpusu a rozważane w pracy techniczne rozwiązania mogą być zastosowane podczas kapitalnego remontu turbiny parowej nawet, w warunkach elektrowni.
EN
Different designs of modification of flow range in long-lived turbine plants have been considered in the presented paper. The maximum turbine power increment can be achieved by modernization of a turbine blading system. The use of blades with various nozzle-exit angles and meridional profiling for short blades of the first stages in high-pressure section provides an opportunity to increase efficiency by 2÷3% in comparison with a reference power. A significant gain in performance is associated with the design improvement of seals. Modern designs of seals make it possible to decrease steam leakage by 10÷30% that results in an increase in turbine efficiency. Maximum aerodynamic efficiency of flow channels with adverse pressure gradient has been achieved under a stable unseparated flow. The same holds for diffuser steam-turbine exhausts of the HP (high-pressure) part, the LP (low-pressure) part and the IP (intermediate pressure) part, and also diffusers of control valves. The research and the first effort of research in modification suggest possible increment of a turbine power up to 10÷12% in comparison with a reference power. This result can be obtained only due to modification of the blade system without changing the component of a turbine casing. The discussed engineering proposals can be implemented major overhaul of the steam turbine even in power plant conditions.
PL
W artykule omówiono współcześnie obowiązujące zasady poprawności instalacji czujników umożliwiające realizację jakościowo możliwie najlepszych pomiarów dla sygnałów pozyskiwanych z tych czujników. W przypadku licznych turbozespołów pracujących w kraju (łącznie z tymi najnowszymi) opisane w artykule zasady są mniej lub bardziej naruszone.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących sprawności różnych układów napędowych stosowanych na współczesnych zbiornikowcach LNG. Omówiono wyniki identyfikacji oraz oceny jakościowej źródeł energii odpadowej konwencjonalnego turbinowego układu napędowego (CST). W artykule przeanalizowano możliwości zastosowania inżektora parowego w celu odzysku ciepła utajonego. Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń inżektora przeprowadzono bilans energetyczny prostego układu realizującego obieg Clausiusa-Rankine’a z regeneracyjnym podgrzewaniem wody zasilającej. Wyznaczono stopień regeneracji układu w wyniku zastosowania inżektora parowego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono dalsze kierunki badań dla złożonych układów z wykorzystaniem inżektorów parowych.
EN
This paper presents the results of carried out analyses regarding efficiency and criteria evaluation of various propulsion plants of modern LNG (Liquid Natural Gas) carriers as well as identification and quality assessment of waste heat energy fluxes of a CST (Conventional Steam Turbine) plant. The possibility of use a steam jet injector in order to recover the latent heat is analysed. Calculations were carried out for an injector. On the basis of the results of the injector calculation, the heat balance of a simple regenerative Clausius- Rankine steam cycle was carried out. The degree of regeneration for cycle using the regenerative injector was determined. Based on results the further research directions for complex plants using a steam jet injector are indicated.
PL
W artykule przedstawiona została próba stworzenia wstępnego modelu klasyfikatora rozmytego użytecznego we wstępnym doborze profili łopatkowych turbin parowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania dokonywany jest na podstawie parametrów przepływu czynnika przez wieńce turbiny. Tego typu narzędzie decyzyjne może okazać się przydatne zarówno w przypadku modernizacji istniejącego już obiektu, w którym zdiagnozowane uszkodzenia wymuszają kapitalny remont układu przepływowego, jak i przy projekcie nowego urządzenia.
EN
The article presents an attempt to create a preliminary fuzzy classifier model in the preliminary selection of steam turbines blade profiles. The selection of the appropriate solution is made on the basis of the parameters of the flow of the medium through the turbine rims. This type of decisionmaking tool may prove useful both in the case of the modernization of anexisting facility, in which the diagnosed faults force a complete overhaul of the flow system as well as the design of a new device.
7
Content available remote Efficiency optimisation of blade shape in steam and ORC turbines
EN
This paper is devoted to direct constrained optimisation of blading systems of large power and small power turbines so as to increase their internal efficiency. The optimisation is carried out using hybrid stochastic-deterministic methods such as a combination of a direct search method of Hooke-Jeeves and simulated annealing or a combination of a bat algorithm and simplex method of Nelder-Mead. Among free shape parameters are blade number and stagger angle, stacking blade line parameters and blade section (profile) parameters. One practical example of efficiency optimisation of turbine blading systems is modification of low load profiles PLK-R2 for high pressure (HP) stages of large power steam turbines. Another optimised geometry is that of an ORC radial-axial cogeneration turbine of 50 kWe. Up to 1% efficiency increase can easily be obtained from optimization of HP blade profiles, especially by making the rotor blade more aft-loaded and reducing the intensity of endwall flows. Almost 2% efficiency rise was obtained for the optimized 50 kWe ORC turbine due to flow improvement at the suction side of the blade.
EN
The paper presents a new method of lifetime calculations of steam turbine components operating at high temperatures. Component life is assessed on the basis of creep-fatigue damage calculated using long-term operating data covering the whole operating period instead of representative events only. The data are analysed automatically by a dedicated computer program developed to handle big amount of process data. Lifetime calculations are based on temperature and stress analyses performed by means of finite element method and using automatically generated input files with thermal and mechanical boundary conditions. The advanced lifetime assessment method is illustrated by an example of lifetime calculations of a steam turbine rotor.
PL
W artykule przedstawiono rozwój układów napędowych zbiornikowców LNG z turbozespołami parowymi w charakterze silników cieplnych napędu głównego. Pokazano genezę i historię ich zastosowania w światowym transporcie morskim LNG. Przeprowadzono analizę konfiguracji układów energetycznych jednostek tego rodzaju z uwzględnieniem typu układu napędowego, złożoności obiegu termodynamicznego parowych układów turbinowych i modyfikacji realizowanych układów w aspekcie ich efektywności energetycznej. Szczegółowo omówiono rozwiązania współczesnych turbinowych układów parowych, w tym również kombinowanych, pod kątem rozwiązań technicznych zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej układów.
EN
This article presents the evolution of LNG carriers with steam turbine units as thermal engines of the main power plant. The origins and history of their application in global LNG maritime transport have been shown. The study comprises an analysis of configuration of power plants of this type of vessels considering the type of its propulsion system, complexity of thermodynamic cycle of steam turbine units and modifications of applied systems in the aspect of their energy efficiency. Marine steam plant solution including the combined Propultion plant have been discussed in a detailed way focusing on technological aspects of increasing energy efficiency of the systems.
10
Content available remote Identyfikacja stanu tworzywa wirników turbin parowych metodami nieniszczącymi
PL
Przy ocenie stanu technicznego wirników turbin parowych problematyczne jest określenie rzeczywistych własności tworzywa. Analiza mikrostruktury, składu chemicznego, pomiary twardości oraz badania defektoskopowe stanowią współcześnie obowiązujący w diagnostyce tego typu obiektów kanon metod badawczych. Najczęściej nieznane pozostają rzeczywiste makroskopowe własności wytrzymałościowe, ponieważ ich wyznaczenie wymaga przeprowadzenia badań niszczących, które wymagają pobrania z wirnika próbek o znacznych rozmiarach, czego w zasadzie się nie praktykuje. W artykule pokazano możliwości metody badawczej wykorzystującej małe próbki – Small Punch Test (SPT). Metoda SPT jest formalnie metodą niszczącą, jednak ze względu na znikomą ilość materiału pobieranego do badania można ją traktować jako metodę nieniszczącą, a miejsce pobrania próbki z wirnika nie wymaga naprawy. Za pomocą metody SPT możliwe jest wyznaczanie podstawowych własności mechanicznych materiału, określanych normalnie za pomocą statycznej próby rozciągania, takich jak moduł Younga E, granica plastyczności Re czy wytrzymałość na rozciąganie Rm oraz wielkości normalnie wyznaczanych za pomocą badania udarności, tj. temperatury przejścia plastyczno-kruchego czy odporności materiału na pękanie. Istnieje również możliwość określania własności materiału przy pełzaniu.
EN
During durability assessment of steam turbine rotors it is problematic to determine the actual properties of the material. Analysis of microstructure, chemical composition, hardness measurements and defectoscopic examinations are the contemporary methods used in the assessment of such objects. Usually the real macroscopic mechanical properties remains unknown because their determination requires a destructive testing that requires large specimens to be taken from the rotor, which is not practically practiced. The paper presents the possibilities of the small punch test method (SPT) whichbases on small specimens. The SPT method is a formally destructive method of material examination, however, because of the insufficient amount of material necessary to prepare specimens, it can be treated as a nondestructive method of material testing. Moreover the place of sampling does not require repair. Using the SPT method, it is possible to determine the basic mechanical properties of a material normally determined by a tensile test such as the Young's modulus E, yield stress Re or ultimate stress Rm, and properties determined by Charpy impact test in example fracture appearance transition temperature or fracture strength. It is also possible to determine the material properties under creep conditions.
EN
In this article a preliminary design of the last stage of supercritical steam turbine has been presented. A computational model of supercritical thermal cycle has been created in order to determine steam parameters at the stage inlet and outlet. The model was based on the structure of German coal-fired power plant Datteln 4. Further steam-flow parameters and dimensions of stator and rotor blades have been calculated analytically. Stage geometry has been created and steam flow through designed stage upper-part has been simulated. Operating conditions of steam turbine last stages have been discussed and protective anti-erosion coating of blades surfaces have been proposed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wstępny projekt ostatniego stopnia turbiny parowej na parametry nadkrytyczne. W celu określenia parametrów pary na wlocie oraz wylocie z analizowanego stopnia, utworzono obliczeniowy model obiegu cieplnego siłowni na parametry nadkrytyczne, wzorując się na strukturze niemieckiej elektrowni węglowej Datteln 4. Pozostałe parametry przepływu pary oraz wymiary łopatek kierowniczej i wirnikowej wyznaczono analitycznie. Utworzono geometrię projektowanego stopnia oraz przeprowadzono symulację przepływu pary przez górny fragment kanału przepływowego. Omówiono warunki pracy ostatnich stopni turbin parowych oraz zaproponowano antyerozyjną powłokę ochronną dla powierzchni łopatek.
12
Content available remote Combined heat and power plant on offshore oil and gas installations
EN
Implementation of energy efficient technologies is an issue of growing importance for the offshore oil and gas industry. Rising awareness of increasing levels of CO2in the atmosphere is a major driver in this move, with a main aim being to reduce the amount of released CO2 per unit of oil or natural gas produced. Subsequently, the addition of steam bottoming cycles to exploit exhaust heat from gas turbines offshore has become an attractive alternative. This paper will investigate two different combined cycle configurations, namely the extraction steam turbine- and the backpressure steam turbine-cycle. Both cycles were modelled using the process simulation software Ebsilon Professional with a single GE LM2500+G4 gas turbine as a topping cycle, and a once-through heat recovery steam generator to exploit GT exhaust heat. At design, the steam turbines produced 8.2 MW and 6.0 MW respectively, achieving net thermal efficiency of 45.5%/42.1%. This was a 12.3 pp/8.9 pp increase compared to the simple cycle GE LM2500+G4 configuration. The findings suggest that a backpressure steam turbine could be an attractive option for oil producing facilities with high demand for process heat, while an extraction steam turbine configuration is more suited to gas producing facilities with lower heat requirements and a higher demand for power and flexibility. Additionally, both cycles displayed a substantial reduction in emitted CO2 per MWh produced, with reductions 26% and 21% compared to the simple cycle configuration achieved for the extraction and backpressure cycle respectively.
EN
The paper is an overview of selected ways of increasing the operational flexibility of steam units, which are predominant in the Polish power system. These studies were prompted by the dynamic changes in the structures of installed capacity and generation output in the National Power System due to a rapid increase in the number of wind turbines in the country. The methods of thermal unit operational flexibility improvement are divided into two groups. The first group comprises solutions with heat and mass storage as well as chemical energy storage. These are solutions to manage the auxiliary load of units regardless of system load. The second group consists of methods for an off-design increase in the safe level of thermal energy machine design stress. The development of numerical tools using complex methods of thermal stress determination, such as Burzyński-Pęcherski’s theory, combined with advanced on-line machine diagnostics, allows for an extension in the operational range of a machine, beyond the original safe operation limit without risk of damage or loss of service life, in other words.
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych sposobów zwiększania elastyczności pracy bloków parowych, które stanowią największą siłę wytwórczą w polskim systemie elektroenergetycznym. Motywacją do podjęcia prac w tym kierunku są dynamiczne zmiany w strukturze mocy zainstalowanej i energii wytwarzanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym związane z szybkim wzrostem liczby siłowni wiatrowych na terenie kraju. Metody poprawy elastyczności pracy bloków cieplnych podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią rozwiązania wykorzystujące magazyny ciepła i masy oraz magazyny energii chemicznej. Są to rozwiązania pozwalające kształtować obciążenie potrzeb własnych bloku niezależnie od obciążenia systemu. Drugą grupę stanowią metody pozwalające na pozaprojektowe wytężanie konstrukcji maszyn cieplnych. Rozwój narzędzi numerycznych wykorzystujących złożone metody wyznaczania naprężeń cieplnych, takie jak np. teoria Burzyńskiego–Pęcherskiego, w połączeniu z zaawansowanymi systemami diagnostyki maszyn online, umożliwiają wychodzenie z pracą maszyn poza granice tzw. bezpiecznej pracy bez ryzyka uszkodzeń lub utraty żywotności.
PL
W pracy poddano analizie wpływ wygięcia szablowego łopatek palisady kierowniczej na główne parametry przepływowe. Do badan została wykorzystana przebadana eksperymentalnie cylindryczna akcyjna palisada, której geometria była modyfikowana poprzez zmianę promienia wygięcia w kierunku obwodowym tworząc łopatkę wklęsłą bądź wypukłą wzdłuż wysokości. W pierwszej kolejności obliczenia numeryczne dla oryginalnej, prostej geometrii zostały porównane z wartościami otrzymanymi podczas eksperymentu. Następnie przeprowadzono serię obliczeń łopatek zmieniając o pewien kąt wygięcie jednocześnie monitorując wartość współczynnika ciśnienia dynamicznego, odchylenie kąta wylotowego oraz stopień rozprężania. Po wyznaczeniu optymalnego promienia krzywizny łopatki porównano zmianę wielkości charakterystycznych wzdłuż wysokości dla wybranych geometrii.
PL
W wielu procesach przemysłowych produktem ubocznym są gazy technologiczne o zróżnicowanej wartości opałowej. Do takich gazów należy między innymi gaz koksowniczy. Gazy te w zależności od potrzeb i możliwości wykorzystuje się w tych procesach, zmniejszając zużycie wysokokalorycznych paliw podstawowych. Zwiększa to sprawność energetyczną procesów przemysłowych. Nadwyżki gazów technologicznych można wykorzystać w sposób efektywny energetycznie. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną układu kogeneracyjnego zasilanego gazem koksowniczym i wyposażonego w gazowy silnik tłokowy o mocy elektrycznej 2,9 MW oraz układu produkującego energię elektryczną, wyposażonego w kocioł i turbinę parową, o mocy elektrycznej 71 MW. Oceny energetycznej dokonano na podstawie opracowanych modeli obliczeniowych zawierających bilanse energii i substancji poszczególnych urządzeń i w oparciu o wybrane wskaźniki energetyczne, charakteryzujące efektywność produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicach i na ich podstawie opracowano odpowiednie wnioski oraz dokonano krótkiego podsumowania.
EN
In many industrial processes the common by-products are flue gases with diverse low heating value. One of such by-products is coke-oven gas. These gases depending on the needs and possibilities are utilized directly in industrial units, lowering the consumption of standard high-calorie fuels which increases the efficiency of the actual industrial processes. The surplus of such by-products can be utilized in an energy-efficient way. The article presents an energy assessment of an exemplary CHP unit equipped with a gas piston engine with power of 2.9 MW powered with coke-oven gas and an exemplary unit equipped with steam boiler and steam turbine to produce electrical energy with power of 71 MW. The energy assessment has been conducted on the basis of a developed model which encompasses mass and energy balance equations formulated for the particular devices. Moreover, energy assessment indicators which characterize the efficiency of units to produce electrical energy and heat also have been calculated. Calculation results have been presented in enclosed tables. On the basis of obtained calculation results, appropriate conclusions have been formulated.
PL
Współczesne systemy diagnostyki cieplnej wymagają zaawansowanych narzędzi obliczeniowych, w tym modeli matematycznych. Modele te powinny się charakteryzować stosunkowo krótkim czasem obliczeń przy jednocześnie zapewnieniu wymaganej dokładności wyników. W artykule przedstawiono model symulacyjny obiegu parowo-wodnego bloku jednej z polskich elektrociepłowni gazowo-parowych. Opracowany model obejmuje modele cząstkowe turbiny kon-densacyjno-upustowej o mocy znamionowej 65 MW, układu ciepłowniczego oraz zbiornika wody zasilającej i chłodnicy kondensatu. Przedstawiony model turbiny parowej obejmuje bilanse substancji i energii oraz model linii rozprężania pary. Model linii rozprężania pary opracowano w oparciu o równanie przelotności i na sprawność wewnętrzną grup stopni. Mode-le układu ciepłowniczego oraz zbiornika wody zasilającej i chłodnicy kondensatu obejmują bilanse substancji i energii. Nieznane wartości współczynników empirycznych zostały estymowane w oparciu o wyniki pomiarów eksploatacyjnych. Przeprowadzono walidację wyników obliczeń uzyskanych z modelu w oparciu o wyniki pomiarów eksploatacyjnych. Dokonano oceny jakości predykcji modelu i sformułowano odpowiednie wnioski.
EN
Modern operation control systems require advanced computational tools, including mathematical models. These models should have a simple structure and short computing time. The article presents a simulation model of the steam-water cycle in one of the Polish gas turbine combined cycle power plant. The developed model encompasses: a partial model of the steam turbine with the installed rated power of 65 MW, a partial model of the heating system and a partial model of the feed water tank and a cooler condensate. The presented model of the steam turbine contains mass and energy balance equations and a steam expansion line model which has been developed on the basis of a steam flow capacity equation and a turbine internal efficiency equation. The presented models of the heating system and the feed water tank and the cooler condensate contain mass and energy balance equations. The unknown parameters, which appear in empirical equations have been estimated on the basis of measure results with the use of the last square method. A validation of developed model has been conducted with the use of measure results. The quality of the model prediction was evaluated. Appropriate conclusions were drawn.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie metody zastosowania algorytmów genetycznych do procesu diagnostyki cieplno-przepływowej bloków z turbinami parowymi. Wykorzystano właściwości polegające na poszukiwaniu ekstremum. Obecnie trwają dalsze prace nad programem do wyszukiwania degradacji.
EN
The article is to present information about the method using genetic algorithms to process diagnostics heat flow blocks with steam turbines. Properties consisting in search of extreme were used. Currently it is undergoing further work on the program to search degradation.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis modelu przepływu pary przez okołodźwiękowe stopnie turbinowe, stworzonego w oparciu o sztuczne sieci neuronowe (SSN). Przedstawiony model neuronowy pozwala na wyznaczenie rozkładu wybranych parametrów w analizowanym przekroju kanału przepływowego turbiny dla rozpatrywanego zakresu wartości ciśnienia wlotowego.
EN
In this article the model of steam flow through transonic turbine stages, based on artificial neural networks (ANN), has been described. With presented neural model the distribution of selected parameters in analysed cross-section of turbine flow channel, for considered inlet pressure range, can be determined.
EN
This paper studies the functioning of a thermal stress limiter for a 13K215 steam turbine in Połaniec Power Plant, which is a typical example of a 200 MW steam turbine retrofit. The share of renewable energy sources in the energy market is growing, leading to an increased demand for flexibility in conventional units, i.e., fast loading, fast unloading and fast start up etc. Thermal stress in steam turbine thick-walled elements, the steam turbine rotor in particular, is a major limit on the flexible operation of steam turbines. Therefore, steam turbine are usually controlled and protected by on-line stress control, i.e., a thermal stress limiter. In steam turbine retrofits in Połaniec Power Plant, each steam turbine was delivered by Alstom together with a thermal stress limiter implemented on a stand-alone PLC (Programmable Logic Controller). The thermal stress limiter for 13K215 steam turbine retrofits protects HP and IP rotors as well as HP and IP valve chests. The thermal stress limiter ensures safe operation of the steam turbine for the operating period required by the steam turbine owner. The thermal stress limiter also ensures the shortest possible steam turbine start up time for a guaranteed number of startups.
PL
Wskazano zagrożenia wynikające z kogeneracyjnej pracy bloków parowych z OZE. Określono miejsca w turbinie, które są najbardziej narażone na zniszczenie. Zaproponowano wykorzystanie adaptacji sprężysto-plastycznej materiału do skrócenia czasów startów i odstawień bloków parowych. Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem numerycznego narzędzia thermal-FSI.
EN
In this paper risks of cogeneration work steam turbine with Revenable Source have been showed. The greatest probability of damage in steam turbine have been defined. Elasto-plastic adaptation in material for shorted time of start up and shotdown steam bloks have been proposed. The numerical simulation have been performed via thermal-FSI procedure.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.