Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doskonałość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”
EN
The purpose of this article is to present the general idea of organizational resilience and a proposal for its location in the stages of organizational improvement. The described phenomenon was related to the example of healthcare organization. The article uses the method of analysis and criticism of the literature as well as synthesis and logical concluding. In the first part of the article, the author describes the essence of resilience, gives its definition and explains its meaning in the light of the organization improvement phenomenon. The second part deals with resilience of healthcare, from the point of view of the resilience of the healthcare system and the organization itself. The author presents and explains the stages of development of healthcare organization excellence, from „Excellence 1.0” to „Excellence 6.0”.
PL
Zmienne otoczenie organizacji zmusza je do poszukiwania sposobów gwarantujących trwanie na rynku i rozwój. Nasilające się procesy walki o klienta oznaczają wzrost troski o poziom jakości oferty rynkowej. Dlatego musi wzrastać jakość zarządzania, która silnie powiązana jest z procesami doskonalenia. Doskonalenie prowadzi do poprawy wartości, wzrostu efektywności i sprawności działania. Obejmować powinno wszystkie obszary i procesy organizacji. Od prawidłowego doboru metod i technik doskonalenia zależą efekty i koszty doskonalenia zarządzania. W warunkach rosnącego znaczenia zasobów niematerialnych w coraz szerszym zakresie w procesie doskonalenia będzie wykorzystywana wiedza oraz technologie ICT. Konieczne zatem jest doskonalenie zarządzania danymi, informacjami i wiedzą. Doskonalenie musi być celem kadry zarządzającej, rośnie zatem rola przywództwa w procesie doskonalenia organizacji. Doskonalenie to ważny obszar badań naukowych i aplikacji praktycznych. Jest to niekończący się proces, wymagający zaangażowania, kompetencji, chęci działania i determinacji. Systemy zarządzania, technologie informacyjne, umiejętne wykorzystywanie zasobów materialnych i niematerialnych wpływają na sukces organizacji prowadzącej działalność w warunkach zmian, ryzyka i niepewności. W artykule wskazano na istotę i znaczenie doskonalenia zarządzania w organizacji. Wskazano na związki, jakie zachodzą pomiędzy doskonałością a doskonaleniem, pokazano miejsce przywództwa w procesie doskonalenia współczesną organizacją.
EN
The changing environment of the organisations forces them to look for ways to guarantee market success and continuous development. The level of customer care means continuous effort for the level of quality of the market offer. Therefore, the quality of management process must increase, which is strongly connected with the processes of improvement. Improvement leads to improved value, increased effectiveness and efficiency. It should cover all areas and processes of the organisation. The results and costs of management improvement depend on the proper selection of methods and techniques of improvement. In the conditions of growing importance of intangible resources, knowledge and ICT technologies will be increasingly used in the improvement process. Therefore, it is necessary to improve data, information and knowledge management processes. Improvement must be the goal of the management, therefore the role of leadership in the process of improving the organisation is growing. Improvement is an important area of research and practical applications. It is a continuous process, requiring committment, competence, willingness to act and determination. Management systems, information technologies, skilful use of material and nonmaterial resources influence the success of an organization conducting business in the conditions of change, risk and uncertainty. The article points out the essence and importance of improving management in the organization. The relations between excellence and improvement are indicated, the place of leadership in the process of improvement in the contemporary organization is shown.
PL
Od czasu bestsellerowej książki T.J. Petersa i R.H. Watermana [1982] doskonałość jest powracającym motywem w rozważaniach teoretycznych i praktycznych rozwiązaniach mieszczących się w polu zainteresowania zarządzania. Głównym powodem wyboru modelu EFQM do analizy jest fakt, iż jest to jeden z bardziej znanych modeli doskonałości w Europie, który pomaga współczesnym organizacjom mierzyć, przewidywać, monitorować potrzeby i wymagania zainteresowanych stron oraz śledzić dokonania innych organizacji. Wdrożenie modelu w przedsiębiorstwach wiąże się określonymi trudnościami, które zostały zebrały i przedstawione na podstawie niezależnych od siebie badań przeprowadzonych na świecie a opisanych w literaturze.
EN
Since the bestselling book T.J. Peters and R.H. Waterman [1982] excellence is a recurring theme in theoretical considerations and practical solutions within the field of management interest. The main reason for selecting the EFQM model for analysis is that it is one of the more well-known models of excellence in Europe that helps contemporary organizations measure, anticipate, monitor the needs and interests of stakeholders, and track the performance of other organizations. The implementation of the model in enterprises involves specific difficulties that have been gathered and presented on the basis of independent research carried out worldwide and described in the literature.
4
Content available Aspekty doskonalenia procesu produkcyjnego
PL
W rozdziale dokonano analizy podejścia do doskonalenia w organizacji, ze zwróceniem uwagi na doskonalenie procesów w firmach produkcyjnych. Przedstawiono definicję doskonałości i doskonalenia wg różnych autorów, podkreślono nierozerwalny związek tego pojęcia z jakością. Zaprezentowano różne aspekty i podejścia do doskonalenia procesu produkcyjnego, opisano na co należy zwracać uwagę podejmując się takich działań, określono co może być obiektem czy też obszarem doskonalenia, jak należy skutecznie prowadzić proces doskonalenia, jakie są wymagania dla takiego procesu, jakie metody, techniki i narzędzia można w tym celu użyć. Odniesiono skuteczność podstawowych koncepcji doskonalenia produkcji i jakości ze względu na spełnienie wymagań typu dobrze, szybko i tanio.
PL
Funkcjonowanie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia wymaga ciągłego i kompleksowego jej doskonalenia, aby mogła zaakceptować pojawiające się zmiany. Istotne staje się dążenie do nieustannego poszerzania kompetencji, tworzenia własnej tożsamości, marki, reputacji. Obserwując otoczenie organizacji widoczne jest nasilenie efektów globalizacji, dążenie do wzrostu skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji. Taka rzeczywistość gospodarcza skłania organizację do szukania źródeł zwiększania konkurencyjności. Wydaje się, iż racjonalnym rozwiązaniem może okazać się zaakceptowanie zasad kompleksowego zarządzania jakością, przede wszystkim orientacji na klienta. Celem pracy jest wskazanie wpływu zasady orientacji na klienta na jakość funkcjonowania organizacji. W pracy przedstawiono postrzeganie klienta zewnętrznego w organizacji zarządzanej projakościowo oraz znaczenie: produktu, obsługi klienta, poziomu satysfakcji oraz zarządzania relacjami z klientem w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji.
EN
Functioning of an organisation in the conditions of turbulent surrounding requires its constant and comprehensive improvement in order for it to be able to accept occurring changes. It is crucial to strive for constant development of competence, creation of own identity, label and reputation. During the process of observation of organisational surrounding it becomes evident that globalisation effects amplify and there is constant strive for effectiveness growth and efficiency of organisational functioning. Such economy reality makes it necessary for the organisation to search for sources of making competitiveness greater. It seems that it is rational to accept the rules of comprehensive quality management and, above all, orientation towards a customer. The aim of this work is to present the influence of the principle of customer orientation on the quality of organisational functioning. What has been presented in the work is the perception of outer customer in the organisation managed in a pro-qualitative way as well as the significance of: a product, customer service, the level of satisfaction as well as management of customer relationships in the process of the creation of quality in organisational functioning.
EN
This paper is about the necessity to establish a quality management system in universities capable to improve the performance of these ones and to achieve the excellence in their current activities. The research objectives were to analyse the main trends of higher education services in Romania and to propose future strategies in line with the current orientations at the European level. The results of our research stress the necessity to improve the quality inside the higher education institutions as the education market become smaller year by year mainly due to the demographic changes. In this respect the EFQM Excellence Model could be used in the development of the Quality Management System.
PL
Artykuł ten porusza zagadnienie konieczności ustanowienia systemu zarządzania jakością w uczelni, który może poprawić jej wydajność i pomóc w osiągnięciu doskonałości w jej bieżącej działalności. Celem badań była analiza głównych trendów usług szkolnictwa wyższego w Rumunii, i zaproponowanie strategii na przyszłość, zgodnie z aktualnymi kierunkami na poziomie europejskim. Wyniki naszego badania podkreślają konieczność poprawy jakości wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego, jako że rynek edukacji staje się mniejszy z roku na rok, głównie ze względu na zmiany demograficzne. W tym zakresie można wykorzystać model doskonałości EFQM w celu rozwoju Systemu Zarządzania Jakością.
7
Content available remote Uwarunkowania wysokiej jakości w przemyśle spożywczym
PL
Mając na względzie orientację jakościową podjęto w pracy problematykę wybranych aspektów dochodzenia do doskonałości, wynikających ze specyficznego pojmowania procesu doskonalenia zasobów niematerialnych. W przedstawionych przykładach odnoszących się do studiów przypadku wybranych przedsiębiorstw, w tym sektora spożywczego, wskazano czynniki warunkujące osiąganie wysokiej jakości, jak: zaangażowanie w dążeniu do doskonałości poprzez cele jakościowe, podejmowanie ryzyka, realizacja marzeń, stawianie ambitnych celów, zwiększanie oczekiwań oraz związane z tym implikacje.
EN
In the framework of the pro-quality orientation, issues arising from a specific understanding of improvement process of intangible assets and pursuit of excellence were undertaken in the paper. In the presented examples relating to case studies of selected companies, including the food industry, factors influencing achievement of high quality such as: excellence through quality aims, venture taking, realization of dreams, making ambitious aims, increasing of hopes and associated with them implications are indicated.
EN
In the food production, all the elements from the producer to the consumer must commit to excellence. Excellence in the food sector has a social dimension because all people are consumers of food. TMs paper attempts to examine the understanding of food quality and the role of excellence in food production. The study was conducted among students because of their age and the future social position may decide about the future, a common approach to this particular social problem. Students who taking part in the study, presented well thought out, logical and consistent with the natural human needs approach to food quality characteristics.
PL
Proces internacjonalizacji, globalizacji oraz agresywna konkurencja stawiają podmiotom na rynku coraz to nowe wyzwania. Tylko efektywny i skuteczny system logistyczny daje mu gwarancję funkcjonowania na takim rynku pozwalając jednocześnie osiągnąć korzyści w skali. Zdaniem autorów system logistyczny, który chce być konkurencyjny z myślą o swojej dalszej przyszłości w biznesie, winien zabiegać o jak najwyższy poziom efektywności i skuteczności przy zapewnieniu jakości będącej drogą do „doskonałości”. Z pewnością pomocna w dążeniach do zapewnienia jakości systemu logistycznego będzie przedstawiona w artykule metoda taksonomii numerycznej oraz koncepcja „doskonałości” logistycznej. Pozwolą one zdaniem autorów osiągnąć systemowi logistycznemu wysoki poziom jakości a zarazem „doskonałości” przy równoczesnym zapewnieniu realizacji jego celu na poziomie gwarantującym najwyższą sprawność, efektywność i skuteczność. Osiągnięcie przez system logistyczny wysokiego poziomu jakości wpłynie na jego redukcję kosztów, efektywną obsługę klientów i zapewni mu wysoką pozycję na rynku a także pozwoli sprostać wyzwaniom konkurencji.
EN
The processes of globalization, internationalization and aggressive competition cause new challenges facing entities in the market. The effective and efficient logistics systems give guarantee of the operating in such market and allow achieve benefits of scale at the same time. According to the authors the logistics systems that want to be competitive, with the thought of their future in the business, they should strive for the highest level of effectiveness and efficiency while ensuring the quality which is the way to "excellence" of these systems. The method of numerical taxonomy and the concept of ,,excellence” logistics presented in the article will be certainly helpful in efforts to ensure the quality of logistics systems. According to the authors the methods will allow logistics system to achieve a high level of quality and also the "excellence", while ensuring the realization of its purpose at the level that ensures the highest effectiveness and efficiency. Achieving the high level of quality by logistics systems will influence on the cost reduction, customer service efficiency and give the high position in the market and will also meet the demands of competition.
10
PL
Rozwój przemysłu w XIX wieku wymusił wprowadzenie różnorodnych narzędzi i metod umożliwiających kierowanie dużym zespołem ludzi, jak też masową produkcją. Jednak opracowane wówczas rozwiązania, wraz z rozwojem wiedzy i zdobywaniem doświadczenia wprowadzających je ludzi, przechodziły wiele przeobrażeń. Powstawały koncepcje, które stawały się czasami jedynie chwilową modą, jak też takie, które były "milowymi krokami" w rozwoju dzisiejszego zarządzania. Jedną z najnowszych koncepcji, które w ostatnim dziesięcioleciu zyskała zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników, stała się koncepcja zarządzania wiedzą. Jednak do dnia dzisiejszego trwają spory, czy jest to jedynie moda, która z czasem przemija, czy też kolejny krok w ewolucji koncepcji zajmujących się zarządzaniem. Niniejszy artykuł nie jest odpowiedzią na to pytanie, a jedynie głosem w dyskusji, łączącym to podejście z dziedziną zarządzania jakością.
EN
The development of industry in the nineteenth century forced the introduction of various tools and methods to manage a large team of people and a mass production. However, the solutions developed together with the development of knowledge and gaining experience of people, undergoing several transformations. Formed concepts, which sometimes only become a temporary fashion, as well as those that were "key steps" in the development of today's management. One of the latest concept that has gained in the last decade a lot of supporters and opponents, was the concept of knowledge management. But to this day debated whether this is the only fashion that with time passing, or the next step in the evolution of the concept of management. This article is not the answer to this question, but only voice in the debate, combining this approach with the quality management.
EN
The article presents a discussion of some definitions of excellence. It goes on to characterize selected concepts of excellent management, developed by various authors. The presentation covers the following models: Perfect Innovative Company, Philosophy of Perfect Management and Pyramid of Excellent Management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.