Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czołg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article addresses issues pertaining to the conduct of march, defence and assault by a platoon and a company of tanks. It indicates areas of the current tactical regulations of the land forces requiring development in the field of tactics of tank subunits. Furthermore, the paper presents possible tactical procedures resulting from the analysis of contemporary conflicts, literature and experience of lecturers and subunit commanders.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z prowadzeniem marszu, obrony i natarcia przez pluton oraz kompanię czołgów. Wskazano obszary w obowiązujących regulaminach taktycznych Wojsk Lądowych wymagających rozwinięcia w zakresie taktyki pododdziałów czołgów. Przedstawiono możliwe do zastosowania procedury taktyczne wynikające z analizy współczesnych konfliktów, literatury i doświadczeń wykładowców oraz dowódców pododdziałów.
2
Content available Development trends in armored weaponry
EN
The article presents the current state and the directions of development of contemporary tanks. Trends in the development of armored weaponry as a structure were considered in four areas: firepower, mobility, protection and situational awareness of the crew. Examples of combat vehicles used in various armies of the world and their upgrading and planned construction works were described herein. Combat vehicles used in the German, Israeli, Russian and Polish armies were assumed to be the most representative for the purpose of this study. An attempt has also been made to assess the adopted and planned technical solutions.
PL
W artykule zaprezentowano stan obecny i kierunki rozwoju współczesnych czołgów. Tendencje rozwoju broni pancernej jako konstrukcji rozważono w czterech obszarach: siły ognia, mobilności, ochrony i świadomości sytuacyjnej załogi. Opisano przykłady wozów bojowych wykorzystywanych w różnych armiach świata i podejmowanych wobec nich prac modernizacyjnych oraz konstrukcji planowanych. Za najbardziej reprezentatywne uznano wozy bojowe w armiach Niemiec, Izraela, Rosji i Polski. Podjęto również próbę oceny przyjętych i planowanych rozwiązań technicznych.
3
Content available remote Analiza wpływu modernizacji na własności czołgu
PL
Jakość funkcjonowania gąsienicowego wozu bojowego można ocenić na podstawie parametrów jego bojowo-technicznej charakterystyki, którą formułowano na etapie projektowania. Jednakże upływ czasu, nowe i zmieniające się w czasie zagrożenia, dynamika działań, postęp techniczny i technologiczny weryfikują ich skuteczność oraz odporność. W efekcie pojawia się, dla sprostania wymaganiom aktualnym i przyszłym, konieczność modernizacji. Jej głównym celem jest uzyskanie, poprzez odpowiednie zabiegi, przewagi nad pojazdami bojowymi potencjalnego przeciwnika. W pracy podjęto próbę analizy modernizacji na wybrane właściwości czołgów, najbardziej zaawansowanych środków walki wojsk lądowych. Analizę przeprowadzono w aspekcie wpływu zwiększenia masy bojowej na istotne elementy czołgu.
EN
Functional quality of caterpillar fighting vehicles can be assessed upon its original project design and technical characteristics. However, lapse of time, technical and technological progress, battlefield dynamics, new and evolving threats can negatively verify both offensive and defensive effectiveness of such vehicles. As a result, appears need of modernization addressing new threats and requirements. Main goal of modernization is to achieve advantage over potential enemy fighting vehicles. This work is an attempt to analyse possible development patches and despite technological and materials progress inseparable increase of the vehicle's combat weight on operating capabilities of such vehicles.
4
Content available remote Symulator jazdy czołgiem Leopard 2A4. Część 1. Kabina kierowcy
PL
W artykule omówiono dotychczasowe rozwizania wykorzystywane w procesie szkolenia załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcję budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane węzły konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalnoci obiektu rzeczywistego.
EN
The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4 tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real object are maintained.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników identyfikacji parametrów wytrzymałościowych haka czołgu Leopard 2 nowej wersji. Praca obejmowała analizę wytrzymałościową wpływu ekstremalnych obciążeń połączenia haka z uchem holowniczym, powstałych podczas ewakuacji pojazdu. Przeprowadzona była metodą numeryczną z zastosowaniem metody elementów skończonych. W tym celu wykorzystano program obliczeniowy PLM
EN
The purpose of this article is to present the results of identification of strength parameters of the Leopard 2 front hook. The work included the strength analysis of the impact of extreme loads on the hook connection with the tow hook formed during the evacuation. It was carried out by numerical methods using a finite element method. For this purpose, the PLM Femap computer program was used.
6
EN
General Haller’s army returned to Poland in 1919, and with it came 1 Tank Regiment to Łodz, which was equipped with the most modern tanks in the world - Renault FT. The article presents the results of research, which focus on the use of the first subunit of Polish tanks in combat. An important part of the research was to present the course of the first Polish tank battles near Bobrujsk (28.08.1919), which were successfully supported by infantry units in the fight against the Red Army. The presented results are not limited to the description of combat operations but are the basis for presenting tactical conclusions related to the use of tanks on the battlefield at the time.
7
Content available remote Bojowy sprzęt pancerny. kluczowe projekty OBRUM sp. z o.o
PL
Podstawowymi zadaniami, jakie zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było prowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych i badawczo - rozwojowych, zmierzających do przygotowania i podjęcia produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Jednym z najważniejszych obszarów tych prac były projekty obejmujące bojowy sprzęt pancerny, w tym czołgi klasy MBT (Main Battle Tank). Artykuł omawia wybrane, zrealizowane w Ośrodku projekty bazujące na pozyskanych rozwiązaniach radzieckich (modernizacje czołgów T-54/55, adaptacja licencji czołgu T-72) oraz opracowania własne (wymagane modernizacje) dostosowujące parametry techniczne T-72 do wymagań współczesnego pola walki. Przedstawiono wyniki prac nad polską wersją czołgu PT-91 oraz prowadzone projekty (prace zakończone w różnych fazach) badawczo-rozwojowe obejmujące czołgi o kryptonimach: Goryl, Anders czy też projekt koncepcyjny PL-01. Pokazano także wstępne rezultaty prac nad opracowaniem typoszeregu pojazdów gąsienicowych bazujących na uniwersalnej platformie modułowej (UMPG) oraz Wozu Wsparcia Bojowego (WWB). W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych na przestrzeni lat wyników – wdrożeń opracowanego sprzętu w polskich strukturach wojska oraz w krajach Bliskiego Wschodu i Malezji.
EN
The basic tasks that OBRUM has always been assigned with was to conduct comprehensive scientific, research and development work aimed at preparing and launching manufacture on an industrial scale of new or improved products. One of the principal domains of these tasks were projects on armoured combat equipment, including MBT (Main Battle Tank) class tanks. In this article the authors discuss some selected projects completed at OBRUM that were based on acquired Soviet designs (modernization of T-54/55 tanks, adaptation of T-72 tank licence) and proprietary developments (required modernization) that adapted the technical specifications of T-72 to the requirements of modern battlefield. Results of work on the Polish version of the PT-91 tank are presented, as well as R&D projects undertaken (and ended at various stages of development) related to tanks code-named: Goryl, Anders and concept design PL-01. Initial results of work on the development of a series of tracked vehicle types based on the Universal Modular Tracked Platform (UMPG) and of the Combat Support Vehicle (WWB). In the summary reference is made to the results attained over the years: developed equipment deployed in the Polish Army and in the Middle East countries and Malaysia.
PL
W artykule, na bazie przeglądu literaturowego, przedstawiono analizę rozwoju opancerzenia czołgów na przestrzeni ostatnich 100 lat w aspekcie rozwoju technologii obronnych oraz w świetle zagrożeń konfliktami asymetrycznymi jak i pełnoskalowym konfliktami zbrojnymi. Przeanalizowano wybrane konstrukcje czołgów występujących na uzbrojeniu, na podstawie których oceniono zdolności obronne czołgów w zakresie opancerzenia i jego odporności na penetracje amunicją kinetyczną.
EN
The article presents development of battle tanks armours during the last 100 years on the base of literature review considering aspects of the advancement in defence technologies and the threats of asymmetric and full scale military conflicts. Selected designs of tanks which were in the service were studied to assess defence capacities of tank armour systems and their resistance against penetration by kinetic ammunition.
EN
The paper presents the way of the fatigue life calculation of a cryogenic tank dedicated for the carriers ship application. The independent tank type C was taken into consideration. The calculation took into account a vast range of the load spectrum resulting in the ship accelerations. The stress at the most critical point of the tank was determined by means of the finite element method. The computation methods and codes used in the design of the LNG tank were presented. The number of fatigue cycles was determined by means of S-N curve. The cumulated linear damage theory was used to determine life factor.
PL
W artykule przeanalizowano w-brane parametry bojowe czołgów będących w wyposażeniu Wojska Polskiego typu T-72, PT-91 oraz LEOPARD 2A4 i 2A5 w porównaniu do kilku wybranych konstrukcji światowych. Oceniono także możliwości modernizacji posiadanego sprzętu pancernego w zakresie opancerzenia i zdolności rażenia przeciwnika.
EN
Some combat characteristics of tanks T-72, PT-91, and LEOPARD 2A4 and 2A5 used by the Polish Army are studied in the paper and compared with selected world designs. Moreover the upgrading possibilities of used armour-clad equipment regarding armour systems and enemy attacking capacities are evaluated.
PL
W niniejszym artykule sformułowano połówkowy model dynamiki zawieszenia platformy gąsienicowej 2S1, w którym obecne są dwa tłumiki magnetoreologiczne o nieliniowej charakterystyce. W badaniach numerycznych, w celu sterowania, wykorzystano sterownik sky-hook operujący na estymowanych zmiennych stanu systemu zawieszenia. Zadanie estymacji przeprowadzono wykorzystując rozszerzony filtr Kalmana. Wobec konwencjonalnych roz-wiązań działanie to pozwala na dokładne odtworzenie zmiennych stanu, opisujących dynamikę systemu zawieszenia oraz redukuje liczbę zmiennych, które muszą być mierzone. Działanie sterowania hybrydowego oraz zastosowanego filtru zweryfikowano na podstawie porównania amplitudy przemieszczeń oraz przyśpieszeń odpowiednich punk-tów.
EN
In this article, the model of the 2S1 tracked suspension system has been formulated. The model contains two magnetorheological dampers. For the numerical stud-ies in order to control, sky-hook strategy has been chosen. The control algorithm uses variables estimated by Extended Kalman Filter. In comparison to conventional solutions this approach allows for accurate estimation of state variables which describe suspension dynamics. Evaluation of control algorithm has been made by comparison of the displacement, angle and acceleration of vehicle, measured in the vertical direction.
PL
W opracowaniu zawarto opis metodyki badań eksperymentalnych i procedury oszacowania uzyskanych na ich podstawie wyniku pomiaru oraz jego złożonej niepewności standardowej. Poprzedzono to wstępem, w którym zawarto opis genezy problemu uzasadnionego przedstawionymi potrzebami. W szczegółowo i przejrzyście przedstawionej metodyce prowadzonych badań oparto się na opisanej w literaturze, dotychczasowej procedurze pomiarów momentu tarcia łożyska wieży czołgu. Istotne etapy pracy, takie jak np. uzyskane wyniki pomiarów czy właściwe wypoziomowanie czołgu w trakcie badań, weryfikowano bezpośrednio podczas etapów ich otrzymywania. Wartość momentu tarcia w łożysku wieży obliczono poprzez uśrednianie kolejno wyliczanych wartości wyników pomiarów pośrednich dla kolejnych danych wejściowych funkcji modelującej pomiar. Natomiast wartość złożonej niepewności standardowej estymowano według procedury przenoszenia niepewności w pomiarach pośrednich, co umożliwiło uwzględnienie także niepewności pomiarowych wielkości wejściowych modelu, które nie ulegały zmianom w trakcie pomiaru. Całość pracy uwieńczono obszernym podsumowaniem, w którym zawarto także wskazówki dotyczące kierunków dalszych działań.
EN
The paper contains experimental research methodology description as well as, obtained on the basis of this research, measurement’s result and standard complex uncertainty estimation procedures. It has been preceded by the genesis of the problem description and motivation needs to solve it. In the particular and clear presented methodology of the conducted research it has been based on the described in literature, hitherto existing tank turret bearing friction torque measurement’s procedure. Essential stages of the paper, such as obtained measurements’ results or during research proper leveling has been directly on the them acquisition stages verified. Obtained value of the tank turret bearing friction torque has been computed by calculated in succession meaning of the measurement oblique result values for one after the other input data of the measurement model function. Standard complex uncertainty value has been estimated with measurements oblique transmission procedure. It has been enabled to regard model input values measurements uncertainties, which were constant during the measurement.
13
Content available remote Modułowe układy napędowe
PL
W artykule opisano wybrane współczesne układy napędowe przeznaczone głównie do zastosowań w technice wojskowej. Omówiono najważniejsze cechy układów typu power-pack oraz ich budowę. Na bazie wybranych przykładów polskich aplikacji zostały zestawione najważniejsze parametry techniczne. Ponadto w tabelach podano znane przykłady wdrożonych zastosowań modułowych układów napędowych w pojazdach lądowych: bojowych wozach piechoty oraz czołgach.
EN
This article describes some of the modern drive systems are primarily designed for use in military technology. Discusses the main features of the type of system power-pack, and their construction. On the basis of selected examples of Polish applications are compiled from the most important technical parameters. In addition, the tables show known examples of applications implemented modular drive systems for land vehicles: cars combat infantry and tanks.
14
Content available remote Analiza możliwości pozyskania dla sił zbrojnych nowego BWP i czołgu
PL
W artykule omówiono potencjalne możliwości realizacji zadania związanego z wprowadzeniem do wyposażenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnych czołgów i bojowych wozów piechoty opracowanych w oparciu o uniwersalną modułową platformę gąsienicową (UMTG). Wybór konkretnego sposobu wpływał będzie na parametry taktyczno-techniczne przyszłych konstrukcji, a także na bezpośrednie zabezpieczenie ich eksploatacji i dalsze kierunki modernizacji (rozwoju).
EN
The article discusses the potential of the task associated with the introduction of modern tanks and infantry fighting vehicles (IFV) into the Polish Armed Forces . These tanks and IFVs will be developed on the basis of universal modular platform tracked (UMPT). Selection of the particular method will affect the tactical and technical parameters of future construction, direct protection of their use as well as future directions of modernization (development).
15
Content available remote Analiza kluczowych wymagań stawianych przed nowym czołgiem i BWP
PL
W artykule poddano analizie kluczowe wymagania stawiane przed nowym czołgiem i bojowym wozem piechoty (BWP) przez SZ RP. Wymagania takie jak skuteczność systemów osłony, rodzaj uzbrojenia, zastosowane systemy optoelektroniczne czy mobilność mają kluczowe znaczenie na etapie opracowywania pojazdów, ich przyszłej eksploatacji oraz podatności na modernizację w przyszłości. Właściwe sprecyzowanie tych parametrów będzie miało duże znaczenie, nie tylko w obszarze technicznym, ale również w taktycznym wykorzystaniu powstających platform.
EN
This article analyzes the key requirements for a new tank and infantry battle vehicle (IFV) by the Polish Armed Forces. Requirements such as the effectiveness of the cover, the type of weapon, applied optoelectronic systems and mobility are crucial in the design of vehicles, their futurę use as well as the possibility of upgrade in the futurę. The appropriate specification of these parameters will be important not only in the technical area but also in the use of emerging tactical platfonns.This article analyzes the key requirements for a new tank and infantry battle vehicle (IFV) by the Polish Armed Forces. Requirements such as the effectiveness of the cover, the type of weapon, applied optoelectronic systems and mobility are crucial in the design of vehicles, their futurę use as well as the possibility of upgrade in the futurę. The appropriate specification of these parameters will be important not only in the technical area but also in the use of emerging tactical platfonns.
PL
Przeżywalność pojazdów lądowych na polu walki może zostać zwiększona zarówno poprzez wzmocnienie pancerza z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii, a także w sposób pośredni poprzez utrudnienie wykrywalności pojazdu (zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenie emisji ciepła i hałasu), poprawę jego dynamiki, zwiększenie niezawodności oraz ergonomii i komfortu obsługi przez załogę, co jest celem projektu. W artykule przedstawiono wyniki projektu rozwojowego, którego celem było uzyskanie zwiększonej przeżywalności pojazdów lądowych na polu walki. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych “KOMEL” oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A., WASKO S.A. i Politechnika Śląska.
EN
The survival of land vehicles on the battlefield can be increased either by enhancing the armour plates, using new materials and technologies, improving its dynamics, increasing the reliability and ergonomics, increase the ease of use by the crew, as well as indirectly by lessening the vehicle detection (reduction of electromagnetic radiation, heat emissions and noise) which is the aim of the project. The article presents the results of a development project, in which the aim was to obtain increased survival of land vehicles on the battlefield. The project was implemented in the Consortium: Research and Development Center of Electric Machines "KOMEL” and Mechanical Works „BUMAR ŁABĘDY” S.A., „WASKO” S.A. and the Silesian University of Technology.
PL
W publikacji zaprezentowano kierunki modernizacji podstawowego środka ogniowego pola walki jakim jest czołg pod wpływem charakteru obecnych konfliktów asymetrycznych. Na tle operacji wojskowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat przedstawiono trendy i wyniki prac nad nowymi rozwiązaniami zwiększającymi skuteczność czołgu na współczesnym nierzadko asymetrycznym polu walki, także w regionie zurbanizowanym. W części pierwszej opisano tendencje rozwojowe w dziedzinie amunicji czołgowej przeznaczonej do zwalczania nowych celów, które zaczyna-ją dominować w obecnym teatrze operacji militarnych. Zaprezentowano podstawowe parametry wielozadaniowej amunicji odłamkowo-burzącej, kinetycznej amunicji odłamkowo-burzącej typu PELE oraz amunicji kartaczowej. Przedstawiono także wyniki prac prowadzonych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w dziedzinie amunicji czołgowej z pociskiem HE i elektronicznym programowalnym zapalnikiem czasowym.
EN
In the publication an influence of current asymmetrical conflicts on directions of the mod-ernization of battle tanks was introduced. Relating to military operations which have taken place recently for 30 years some trends and results of studies on new solutions increasing the effectiveness of the tank on contemporary and frequently asymmetrical battlefield, also in the urbanized areas, were presented. In the first part some tendencies on the tank ammunition fighting new targets dominating in the current battle field were described. Basic parameters were introduced to the multipurpose HE ammunition, kinetic PELE ammunition and canister ammunition. Also results of new projects of ammunitions led at the Military Institute of Armament Technology in field of HE ammunition with electronic programmable time fuse for battle tanks were presented.
PL
W publikacji zaprezentowano kierunki modernizacji podstawowego środka ogniowego pola walki jakim jest czołg, na tle charakteru obecnych konfliktów asymetrycznych. Na tle operacji wojskowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat przedstawiono trendy i wyniki prac nad nowymi rozwiązaniami zwiększającymi skuteczność czołgu na współczesnym nierzadko asymetrycznym polu walki, także w regionie zurbanizowanym. W części drugiej opisano tendencje rozwojowe w dziedzinie opancerzenia pasywnego i aktywnego oraz wybrane aspekty obniżenia wykrywalności czołgów na polu walki. Scharakteryzowano kilka wybranych systemów aktywnej osłony wozów bojowych, zaprezentowano nowe rozwiązania techniczne w dziedzinie opancerzenia reaktywnego oraz przedstawiono tendencje rozwojowe w dziedzinie obniżenia wykrywalności wozów bojowych na współczesnym polu walki.
EN
In the publication an influence of current asymmetrical conflicts on directions of the modernization of battle tanks was introduced. Relating to military operations which have taken place recently for 30 years some trends and results of studies on new solutions increasing the effectiveness of the tank on contemporary and frequently asymmetrical battlefield, also in the urbanized areas, were presented. In part two the tendencies of the passive and active protection and decreasing the detectability of tanks on the battlefield were described. A few chosen systems of the active protection systems of armored fighting vehicles were characterized. Also the new technical solutions of the reactive amours as well as developmental tendencies in the field of lowering the detectability of armored fighting vehicles on the contemporary battlefield were presented.
PL
W artykule opisany został proces wykonania dokumentacji w oparciu o która zostaną wyfrezowane, na obrabiarce cyfrowej, koła napędowe oraz zrealizowany zostanie proces odlewniczy ogniw gąsienic.
20
Content available remote Czołg – obecnie i w przyszłości
PL
W artykule przedstawiono rolę, jaką pełni czołg w wojskach lądowych. Przeanalizowane zostały kierunki rozwoju broni pancernej wykorzystujące szybki postęp nowych technologii. Szerzej omówiono rozwiązania mające wpływ na przeżywalność czołgu na współczesnym polu walki.
EN
The paper presents the role of tank for land army. Trends for development of armored armament using fast progress of new technologies were analyzed. Solutions that have influence to tank survival at contemporary battle field were discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.