Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Sposób sterowania silnika BLDC o nieskojarzonych uzwojeniach
PL
W artykule opisano modulację unipolarną dla silnika BLDC o nieskojarzanych uzwojeniach. Opisane rozwiązanie ma wiele zalet w porównaniu do klasycznych modulacji takich jak: możliwość uzkania większej prędkości obrotowej przy tym samy napięciu zasilania oraz większą częstotliwość składowej zmiennej prądu.
EN
The article describes PWM technique for an open-end winding BLDC motor. The described solution has a number of advantages over the conventional method like: the highest maximum speed possible with the same capacitor voltage, the highest current ac component frequency etc.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję filtru aktywnego z zasobnikiem energii przystosowanego do kompensacji chwilowych dużych obciążeń mocą czynną i bierna o nieciągłym okresowym lub prawie okresowym charakterze jej poboru (np. zgrzewarek punktowych). Zadaniem układu, oprócz typowych możliwości filtracyjnych jest również realizacja ciągłości poboru energii z linii zasilającej - ograniczenie wahań mocy czynnej. Przebiegi prądu otrzymane w wyniku zgrzewania umożliwiły analizę zjawisk towarzyszących pracy tego typu odbiorników, jak również zwymiarowanie elementów w badanym układzie. Badania symulacyjne przeprowadzone w środowisku Matlab & Simulink potwierdziły wysoką skuteczność prezentowanego rozwiązania.
EN
This paper presents a novel active power filter equipped with an energy storage system. Solution can be used for compensation of singlephase, high active and reactive momentary power loads. Characterized by non-periodic power flow (e.g. spot-welders). Apart from typical filtration capabilities, the device is responsible for continuous energy flow from the mains and reduction of active power fluctuations. The current waveforms which occurred during welding enabled the analysis of the phenomena associated with operation of such loads, as well as dimensioning of passive elements in the structure. Simulation studies, carried out in Matlab & Simulink environment, confirmed high efficiency of presented solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania mocy strat i sprawności przetwarzania energii w układzie laboratoryjnym, złożonym z maszyny synchronicznej o magnesach trwałych (PMSM), o mocy 14,6 kW, pracującej jako generator i czterokwadrantowego przekształtnika, oddającego energię do sieci elektroenergetycznej. Generator był napędzany układem złożonym z maszyny indukcyjnej i czterokwadrantowego przekształtnika. Układ napędzający pracował w reżimie zadanego momentu, zaś układ z maszyną PMSM stabilizował zadaną prędkość obrotową. Badania przeprowadzono dla prędkości obrotowych wału zmienianych w zakresie od 100 obr/min do 1000 obr/min oraz momentu na wale zmienianego w zakresie ok. 10 - 100% Tmax. Uzyskane wyniki pokazano na wykresach, ilustrujących moc strat i sprawność przetwarzania energii w poszczególnych elementach toru przetwarzania w funkcji momentu na wale, dla różnych prędkości obrotowych wału. Otrzymane rezultaty pozwalają lepiej określić sprawność elektrowni wiatrowej, która z istoty swojej przez znaczną część czasu pracuje przy relatywnie małych wartościach przetwarzanej mocy.
EN
The paper shows the results of investigation of power processing efficiency and power losses in PMSM – inverter system, in wide range of processed power. The laboratory system tested consists of the Permanent Magnet Synchronous Generator and four-quadrant inverter, transferring the energy produced directly to the main supply. The generator was driven by the induction motor drive system, supplied from the inverter stabilising the torque of the motor. The rotational speed was stabilised by the PMSM drive system. The investigations has been made for the rotational speed in the range 100 to 1000 rpm and the torque between 10 and 100 percent of maximum value. The results are presented on plots showing the power losses and efficiency of energy processing in each part of power processing system as a function of torque, for various values of rotational speed.
4
Content available remote Zmodyfikowana modulacja unipolarna dla silnika BLDC wraz z układem sterowania
PL
W artykule opisano zmodyfikowaną modulację unipolarną, która pozwala na łatwe przejście z pracy silnikowej od generatorowej. Metoda to bazuje na dodatkowych impulsach sterujących tranzystorami (jest to rozszerzenie typowej dla silnika BLDC unipolarnej modulacji z impulsującym jednym tranzystorem). Przedstawiony został również układ regulacji silnika BLDC, w którym wprowadzono ideę prostownika logicznego.
EN
The article describes modified method of unipolar modulation. The method allows for an easy transition from motoring to generating. It is based on additional transistor-controlling impulses (this is an extension of unipolar modulation with one impulsing transistor typical of a BLDC motor). It also demonstrates a regulation system for a BLDC motor, which implements the concept of a logic rectifier.
EN
The paper presents a concept of an active filter with energy storage. This solution can be used for the compensation of momentary one phase high power loads with discontinued power consumption (e.g. spot welding machines). Apart from the typical filtering capabilities, the system’s task is also the continuity of the input power from the feeder line and limiting its fluctuation. The proposed by the author’s solution can produce measurable economic benefits by reducing the rated power necessary to energize periodically operating loads and improving the indicators of electrical energy quality. The developed method of active power surges compensation enables a flexible approach to requirements concerning the rated power of the point to which the periodically operating loads with high peak current value are connected. The tests were conducted on a simulation model specially developed in Matlab & Simulink environment, proving high effectiveness of the presented solution.
EN
This article presents the simulation of a BLDC motor and its closed control system in FPGA. The simulation is based on a mathematical model of the motor, including the electromagnetic torque, phase currents, back electromotive force, etc. In order to ensure calculation precision, the equations describing the motor were solved using a floating point representation of real numbers, and a small step of numerical calculations of 1 μs was assumed. The time step selection methodology has been discussed in detail. The motor model was executed with the use of Textual Programming Languages (with HDL codes).
PL
W Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia" zmodernizowano górniczy wyciąg szybowy. Jednym z istotnych elementów nowego rozwiązania była zmiana kierunku wirowania silnika wyciągowego obcowzbudnego poprzez zmianę kierunku przepływu prądu w obwodzie twornika. W artykule przedstawiono wpływ tego rozwiązania na problem oddziaływania napędu na sieć kopalnianą.
EN
A winding machine was modernized in „Silesia" Mining Company. One of the essential elements of the new solution consisted in the change rotations direction of the winding, direct current-induced motor by changing the direction of current's flow in the circuit of stator. The article describes the influence of this solution on the problem of the impact of the drive upon the network of the mine.
PL
Odprowadzanie ciepła w szczególności ze zminiaturyzowanych obwodów stanowi istotne zagadnienie na etapie projektowania PCB. Związek pomiędzy niezawodnością komponentów a ich temperaturą pracy sprawia, że coraz większą rolę odgrywa analiza termiczna elektroniki. Poprzez dobór właściwych rozwiązań i materiałów można efektywnie obniżać temperaturę elementów elektronicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby radiatorów. W pracy przedstawiono cztery rozwiązania technologiczne oraz wykazano jak modyfikacja projektu płytki drukowanej może wpływać na efektywne odprowadzanie ciepła z urządzeń elektronicznych.
EN
Heat dissipation, particularly in miniaturized Printed Circuit Boards, is an important issue in the design process. The relationship between component reliability and working temperature causes that thermal analysis of electronics plays an increasingly important role. Temperature of electronic components can be effectively decreased by applying an appropriate design of PCB layout and materials selection, what enables the reduction in the number of radiators. Four different technological solutions have been presented in this work. The results also demonstrate how the PCB layout modification can effectively increase the heat dissipation from electronic devices.
PL
Przedstawiono projekt, którego głównym celem jest opracowanie systemu do określania położenia i orientacji przestrzennej narzędzi medycznych z wykorzystaniem pola magnetycznego m.cz., który w przyszłości mógłby być przygotowany do wdrożenia. Cele pośrednie: opracowanie modeli 3D pola magnetycznego, zbadanie niepożądanych wpływów przedmiotów deformujących rozkład pola magnetycznego oraz budowa stanowiska do badań doświadczalnych systemu. W stosunku do znanych rozwiązań system zawiera szereg usprawnień.
EN
Possibility of tracking position and spatial orientation of diagnostic and surgical instruments in relation to the patient’s body is of fundamental importance in modern medicine [1, 2, 3]. It is made possible by medical navigation systems determining current position of instruments and marking it on images of the body structure obtained earlier by the methods of medical imaging. At present optical IR systems dominate in this area, however, electromagnetic navigation (EM) systems operating at low frequencies are getting increased importance. EM navigation is simpler and more convenient in use than the optical systems and also enables navigation of flexible instruments [4]. A project whose main aim is design of a medical navigation system (hardware and full software) using low frequency magnetic field, suitable for entering production in future, is presented in the paper [8]. The project contains also creation of 3D models of the magnetic field, study of the influences of metal and magnetic objects disturbing operation of the EM system and design of a setup for experimental investigations of the system. In comparison to similar known solutions the system has introduced essential improvements that enable: increase in the speed of operation, increase in the number of navigation channels and increase in the range of system operation – with preserving or even increasing the system sensitivity and accuracy of position determining.
EN
Modern electronics systems consist of not only with the power electronics converters, but also with the friendly user interface which allow you to read the operating parameters and change them. The simplest solution of the user interface is to use alphanumeric display which displays information about the state of the converter. With a few additional buttons you can change the settings. This solution is simple, inexpensive but allows only local control (within walking distance from the system) and the number of displayed information is low. You can create extensive menu, but it causes problems with access to information. This paper presents the example of a rotating energy storage universal solution which is lack of the above mentioned disadvantages.
11
Content available remote Stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii o mocy 100kW
PL
W artykule opisano stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii. Układ został zwymiarowany i wykonany na moc 100kW. Przedstawiono metodę doboru masy wirującej, zasadę sterowania oraz opis poszczególnych modułów układu. Zamieszczono przykładowe wyniki badań całego systemu.
EN
This paper describes the laboratory model of 100kW electromechanical energy storage system. In the article, idea of energy storage in rotating mass and its practical application was described. Experimental results for power electronics part of the system were presented.
EN
Department of Electrical Drive and Industrial Equipment University of Science and Technology (AGH) The article describes the method of determining mechanical losses and electromagnetic motor torque on the example of a flywheel energy storage system utilizing BLDC motor. The description of the test stand contains: the topology of power factor correction boost rectifier, an inverter supplying the BLDC motor, and the measuring system. The detailed experimental results are included in the paper.
13
Content available remote Zasilacze o podwyższonym współczynniku mocy dla sprzętu AGD
PL
W artykule przedstawiono przegląd różnych topologii zasilaczy o podwyższonym współczynniku mocy podnoszących oraz stabilizujących napięcie. Porównano tradycyjne układy mostkowe z rozwiązaniami bezmostkowymi.
EN
In this paper a review of power factor correction boost rectifiers is presented. Performance comparison between then conventional PFC rectiffer and the bridgeless PFC rectifiers.
14
Content available remote Sterowanie wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym małej mocy
PL
W artykule omówiono sterownie wysokoobrotowymi napędami które mogą być stosowane w elektronarzędziach i urządzeniach AGD. W zależności od rodzaju zastosowanego silnika (silnik indukcyjny lub silnik bezszczotkowy o magnesach trwałych), różna jest koncepcja sterowania. Topologia obwodu mocy jest taka sama dla silnika indukcyjnego i silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych. Układ składa się z trzech zasadniczych części: jednofazowego prostownika zasilającego, trójfazowego falownika oraz układu sterowania z elementem FPGA.
EN
In this article discussed the high speed control system for the electric tools and household appliances. The control system conception depend on the kind of motor (squirrel cage induction motor or brushless DC motor). The power circuit of the inverter is the same for the both motors. The drive system consists of three parts: the 1-phase rectifier, 3-phases inverter and the control system with FPGA.
15
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z trójfazową linią zasilającą. W początkowej części zawarty został krótki przegląd najczęściej stosowanych metod. Szczególnej analizie poddano pętlę synchronizacji fazowej SRF-PLL, bazująca na składowych dq synchronicznego układu odniesienia. Zaprezentowano jej podstawy teoretyczne, wyniki działania oraz sposób praktycznej implementacji w układach mikroprocesorowych DSP i logiki programowalnej FPGA aplikacji zasilacza z sinusoidalnym prądem źródła.
EN
This paper concerns synchronization structures for grid-connected three-phase power electronics converters. In the beginning the review of most popular techniques is presented. Furthermore the Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop (SRF-PLL) method is analyzed in details. Its fundamentals and practical implementation in the microprocessor DSP and programmable logic FPGA devices of the Three Phase Rectifier with Sinusoidal Source Current are also performed.
16
Content available remote Układy do pomiaru impedancji elektrycznej w zastosowaniach biomedycznych
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje metody pomiarowe stosowane do pomiaru impedancji elektrycznej używane w zastosowaniach biomedycznych. Opisano również opracowany przez autora układ do cyfrowego pomiaru zespolonej impedancji elektrycznej.
EN
These articles describe principles of most often used methods of electrical impedance measurements for biomedical purposes. Modern digital device for complex impedance measurement, designed by author, also has been presented.
PL
Wraz z rozwojem rozbudowanych układów energoelektronicznych takich jak filtry aktywne, przekształtniki wielopoziomowe pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające symulacje działania takich przekształtników. Dzięki upowszechnieniu komputerów osobistych popularność zdobyły programy z rodziny SPICE pozwalające na badanie zachowania nawet bardzo rozbudowanych urządzeń. Wadą tych programów jest brak możliwości obserwowania działania przekształtnika w czasie rzeczywistym a jedynie w wąskim, wcześniej zdefiniowanym, oknie czasowym. Rozwiązaniem nie mającym tego ograniczenia jest wykonanie modelu matematycznego przekształtnika w układach FPGA (ang. Field Programmable Gate Array). Dodatkowym atutem symulacji jest możliwość dowolnej zmiany parametrów przekształtnika, np. napięcia zasilania, odbiornika, współczynników wzmocnienia regulatorów, w trakcie trwania symulacji.
EN
Recent developments in the complex power electronics converters, such as active power filters, multilevel converters, etc., create the need for advanced simulation tools. The widespread use of personal computers increases the SPICE tools popularity and their application to simulation of even most complex converters. This, however, does not allow to observe the converter behaviour in real time, but only in a narrow time window. The solution, which free from this constraint, is the implementation of mathematical description of a converter in FPGA chip (Field Programmable Gate Array). This type of simulation enables changing the converter parameters (e.g. source voltage, capacity of capacitor) during the simulation.
PL
W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the voltage of the capacitors and FPGA-based modelling of the converter were discussed. This paper presents also the practical results of operation of the multicell AC/DC converter with FPGA control.
PL
W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the voltage of the capacitors and FPGA-based modelling of the converter were discussed. This paper presents also the practical results of operation of the multicell AC/DC converter with FPGA control.
EN
The paper discusses principles of operation of a vector-controlled three-phase bridge rectifier. The presented synchronisation system is based on dq transformation and utilizes all three source voltages In the paper the influence of the converter to the AC source (power factor) and FPGA-based modelling of the converter were discussed.
PL
W artykule omówiono zasadę działania trójfazowego prostownika mostkowego z wektorowym układem regulacji. Przedstawiono układ synchronizacji bazujący na transformacji dq wykorzystującym do synchronizacji wszystkie napięcia linii zasilającej. W artykule omówiono oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy) oraz przedstawiono model przekształtnika energoelektronicznego implementowanego w układzie FPGA.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.