Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność eksploatacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Predicting costs of city buses' incapacity risk
EN
The paper describes operational efficiency research of city buses from two manufacturers during the 6 years of operation under real conditions. The presented operational efficiency assessment model includes unplanned incidental repairs costs, downtime costs, as well as the likelihood of losing customer-passenger’s trust. The results of the efficiency calculations were used to estimate the expected costs of buses' incapacity risk. It has been demonstrated that the operational efficiency and incapacity risk costs can be a criterion for the optimal period of operation, as well as the criterion of comparison of bus makes in a transport company.
PL
W pracy opisano badania efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich dwóch producentów w czasie sześciu lat użytkowania w warunkach rzeczywistych. Prezentowany model oceny efektywności uwzględnia koszty napraw nieplanowanych, koszty przestojów, a także prawdopodobieństwo utraty zaufania klienta – pasażera. Wyniki obliczeń efektywności wykorzystano do oszacowania przewidywanych kosztów ryzyka niezdatności autobusów. Wykazano, że efektywność eksploatacyjna i koszty ryzyka niezdatności mogą stanowić kryterium optymalnego okresu eksploatacji, jak również kryterium porównania marek autobusów w przedsiębiorstwie transportowym.
2
Content available remote Commercial vehicles incapacity risk analysis in the transport company
EN
A proposal was presented to assess the incapacity risk of commercial vehicles performing transport tasks under market conditions. The risk assessment model in the form of cost was used, which is based on the determination of operational efficiency, referring the probable costs of ensuring the reliability of the transport system to the estimated threshold income. It includes costs: incidental repairs, unplanned downtime and resulting from the presumed loss of client's trust. Operational research were carried out on a group of several dozen vehicles, registering their operational states during several years of use. The results of the research confirmed the suitability of the incapacity risk model for predicting potential expenses for guarantee the vehicle's continuity of running in the company and to verify the selection of the vehicle brand and the period of use.
PL
Przedstawiono propozycję oceny ryzyka niezdatności samochodów użytkowych realizujących zadania przewozowe w warunkach rynkowych. Zastosowano model oceny ryzyka w formie kosztowej, który opiera się na wyznaczeniu efektywności eksploatacyjnej, odnosząc koszty zapewnienia niezawodności systemu transportowego do przychodu progowego. Uwzględnia on koszty: napraw incydentalnych, nieplanowanych przestojów oraz wynikające z potencjalnej utraty zaufania zleceniodawcy. Badania eksploatacyjne przeprowadzono na grupie kilkudziesięciu pojazdów ciężarowych, rejestrując ich naprawy na przestrzeni kilku lat użytkowania. Wyniki badań potwierdziły przydatność modelu ryzyka niezdatności do prognozowania potencjalnych wydatków na zapewnienie ciągłości działania pojazdów w przedsiębiorstwie oraz do weryfikacji doboru marki pojazdów w aspekcie okresu ich użytkowania.
EN
The aim of the article is to compare the operational efficiency of the city buses in various stages of their operational life. Technical readiness tests, repair costs and revenues during the six years of operation were conducted using two popular bus makes as an example (domestic and imported). Based on these tests, the characteristics of the operational efficiency of buses was determined. It has been shown that the service life has a significant effect on the operational efficiency. The division of the total operational period of the vehicle into the warranty and post-warranty period was considered and a new division was introduced, of the „period of full operational usefulness” and “period of limited operational usefulness”. This new division of service life into stages makes it possible to determine the most reasonable limit of the vehicle usage until it is taken out of service. It can also be used when choosing a vehicle make as part of a fleet renewal or extension program.
PL
Celem artykułu jest porównanie efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich w różnych etapach okresu użytkowania. Przeprowadzono badania gotowości technicznej, kosztów napraw i przychodów w czasie sześciu lat eksploatacji na przykładzie dwóch popularnych marek autobusów (krajowych i importowanych). Na podstawie tych badań wyznaczono charakterystykę efektywności eksploatacyjnej autobusów. Wykazano, że czas użytkowania wpływa znacząco na efektywność eksploatacji. Rozpatrzono podział całkowitego okresu użytkowania pojazdów na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wprowadzono nowy podział na „okres pełnej przydatności eksploatacyjnej” i „okres ograniczonej przydatności eksploatacyjnej”. Ten nowy podział czasu użytkowania na etapy umożliwia wyznaczenie najbardziej racjonalnej granicy użytkowania pojazdu do chwili wycofania go z eksploatacji. Może być także wykorzystany przy wyborze marki pojazdu w ramach programu odnowy lub rozbudowy floty.
EN
The article take issues of the exploitation policy assessment of technical systems. After the discussion of the mathematical models possible for use in the assessment of the functioning of technical systems in enterprises, an analytical concept based on the resultant of the three features is presented: time, costs i quantity of maintenance tasks, referred to the four work categories. The proposed concept was verified for selected technical network systems. The last aspect of the article is the analysis and interpretation of the results obtained in the context of the exploitation policy assessment.
PL
Artykuł podejmuje problematykę oceny polityki eksploatacyjnej systemów technicznych. Po przeprowadzonej dyskusji nad modelami matematycznymi możliwymi do zastosowania w ocenie funkcjonowania służb technicznych przedsiębiorstw, przedstawiono koncepcję analityczną opartą na wypadkowej trzech wielkości: czasu, kosztów i liczby prac obsługowo-naprawczych, odniesionej do czterech kategorii prac. Zaproponowaną koncepcję poddano weryfikacji dla wybranych sieciowych systemów technicznych. Ostatnim aspektem podejmowanym w artykule jest analiza i interpretacja uzyskanych wyników w kontekście oceny polityki eksploatacyjnej.
PL
Monitorowanie efektywności eksploatacyjnej statków wg wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, nie uwzględnia specyfiki pracy jednostek rybackich. Proponowany wskaźnik EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) ze względu na różne rodzaje wykonywanych prac (podróż na łowisko, trałowanie, zmiana pozycji, powrót z ładunkiem) nie nadaje się do monitorowania pracy jednostki rybackiej, gdyż ocenia on efektywność transportową. Wykorzystanie wskaźnika EEOI powinno być dostosowane i analizowane w zależności od wykonywanych prac, prowadzonych przez jednostkę. Monitorowanie takiego wskaźnika jest trudne, ponieważ obliczenia nie dotyczą całego rejsu lecz poszczególnych prac wykonywanych przez jednostkę rybacką. Celowym wydaje się więc stworzenie programu wspomagającego efektywność pracy jednostki rybackiej. W artykule przedstawiono, wykorzystanie autorskiego programu jako elementu SEEMP (okrętowy plan zarządzania efektywnością), służącego do monitorowania i analizy efektywności energetycznej jednostki rybackiej.
EN
Monitoring the operational efficiency of a fishing vessels according to IMO guidelines does not take into account the specific nature of the work of the vessels, and the proposed EEOI indicator for different types of work (fishing trip, trawling, change of position, return with load) does not give to monitor the work of the fishing unit as it assesses the transport efficiency. The use of the EEOI should be adjusted and analyzed according to the work carried out by the fishing vessels. Monitoring such an indicator is difficult because calculations do not cover the whole trip but individual work performed by the vessels. It is therefore pointless to create a program supporting the effectiveness of the work of the fishing vessels. The paper presents the use of the author's program as a SEEMP component for monitoring and analyzing the effectiveness of a fishing vessels.
PL
W artykule omówiony został wpływ braku kompetencji na każdym poziomie decyzyjnym na statku powodującego różne formy strat. Im wyższy poziom decyzyjny, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia kumulacji negatywnych zjawisk generowanych w wyniku błędnych decyzji w eksploatacji statku. Wyższy poziom kwalifikacji podnosi zdolność do przewidywania negatywnych zjawisk, ogranicza konsekwencje niewłaściwej eksploatacji i podnosi poziom bezpieczeństwa procesu eksploatacji statku w różnych jego aspektach.
EN
Paper discussed the lack of competence at every decision level brings with it different forms of loss. A higher decision level generates a higher probability of cumulative negative phenomena generated by erroneous decisions. Higher qualification improves the ability to anticipate negative phenomena, reduces the consequences of improper operation, the consequences of a malfunction, and raises the level of safety of the ship's operation in various aspects.
PL
Zjawiska eksploatacyjne są naturalnym elementem funkcjonowania każdej gałęzi transportu. Dlatego też analiza efektywności ekonomicznej transportu kolejowego nie może ograniczać się tylko do oceny efektywności finansowej. Ważnym uzupełnieniem tej analizy powinna być ocena efektywności technicznej, związanej bezpośrednio z podstawowym procesem wytwórczym, jakim jest proces transportowy. Stały monitoring wskaźników eksploatacyjnych w transporcie jest niezbędny, gdyż jest warunkiem skutecznych decyzji w zakresie optymalizowania gospodarowania czynnikami produkcji transportowej.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczego. Zagadnienie omówiono na przykładzie instalacji grzewczej kompleksu budynków wchodzących w skład obiektów użyteczności publicznej, w świetle norm i przepisów obowiązujących w tym zakresie. W wyniku działań modernizacyjnych stwierdzono obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej, usprawnienie sposobu obsługiwania, podniesienie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program obliczeniowy KAN H2O 1.5, który umożliwia określenie temperatury i przepływów w poszczególnych punktach instalacji. Potwierdzenie skuteczności wprowadzonych zmian wymaga przeprowadzenia długoterminowych badań kontrolno-pomiarowych.
EN
The paper presents the influence of moderisation on a heating system. The method is applied for the water heating installation of a building complex in accordance with standards. Reduction of heating cost, maintenance rationalisation, and operational use are the main results of modernisation.
PL
W referacie przestawiono metodę oceny efektywności eksploatacyjnej systemów telematyki transportu. W celu uzyskania w miarę ogólnej oceny działania systemów telematyki transportu, jako metodę oceny przyjęto analizę wielostanowego procesu eksploatacji. Następnie opracowano model procesu eksploatacji sytemu telematyki. Problemem o podstawowym znaczeniu w badaniach efektywności jest wyznaczanie cząstkowych miar efektywności. Wykorzystując charakterystyki procesu eksploatacji opracowano model efektywności eksploatacyjnej systemu telematyki i przedstawiono miary jej oceny.
EN
The article presents exploitation effectiveness assessment method for transport systems telematics has been presented. In order to obtain a reasonably general assessment of transport systems telematics operation, the multi-state exploitation process analysis has been adopted as an assessment method. Then the model of exploitation process for telematics system has been developed. Determination of fragmentary effectiveness measurements is the issue of pivotal importance in effectiveness research studies. The telematics system exploitation effectiveness model has been prepared, using the exploitation process characteristics, and its assessment measurements have been presented.
PL
Potrzeby ze strony użytkownika systemów telematyki transportu można przedstawić w postaci strumienia zapotrzebowania użytkowników na usługi telematyczne, które są realizowane przez dane sieć transmisji informacji telematycznych. Ze względu na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne systemu strumień ten jest kształtowany przez szereg zdarzeń, działań i procesów powodując, znaczne jego odkształcenie. Celem referatu jest próba oceny ilościowej systemu systemów telematyki w aspekcie zdolności i poprawności świadczenia usług transmisji informacji telematycznych.
EN
It is possible from side of user of telematics systems it is necessary to introduce in figure of stream of demands subscribers on they be realized through given transmission of telematics information's net. with regard on conditioning internal and external the system the stream of demands be shaped by row of events, the workings of processes causing, considerable his deformation near passage to stream of demands served. The test of quantitative opinion of telematics systems is in aspect the aim of report the service of telematics services.
PL
W artykule przedstawiono zarys problemów budowy wskaźników efektywności eksploatacji bojowej wojskowych statków powietrznych. Praca ta stanowi rozwinięcie wcześniejszych rozważań autorów. Dynamikę narastania efektu działania statku powietrznego opisano równaniem różnicowym, z którego otrzymano równanie cząstkowe typu Fokkera-Plancka. Rozwiązanie tego równania jest funkcją gęstości efektów działania statku powietrznego. Wykorzystując tę funkcję wyznaczono wskaźnik oceny efektywności w postaci wartości oczekiwanej liczby zniszczonych celów w określonym przedziale czasu lub w całym okresie "życia" statku powietrznego.
EN
In the paper is presented the problem of constitution of the fighting operational effectiveness indexes of air force planes. This work is a development of previous considerations of the authors. The dynamics of the build-up of operational effect of a plane was described by a difference equation transformed into partial differential of Fokker-Planck type. The solution of this equation is a density function of a plane operation results. The index of effectiveness estimation has been determined with the application of this function having the form of the number of targets destroyed in a defined time interval or in the total life-time of the plane.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.